WHO cảnh báo 8 mối đe dọa sức khỏe toàn cầu năm 2019

Thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức về sức khỏe từ sự bùng phát của các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc-xin...

<p>...như sởi, bạch hầu; gia tăng c&aacute;c mầm bệnh kh&aacute;ng thuốc; tỷ lệ b&eacute;o ph&igrave; b&aacute;o động đến t&aacute;c động của &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường v&agrave; biến đổi kh&iacute; hậu l&ecirc;n sức khỏe.</p> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe nh&acirc;n loại trong năm 2019 vừa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) c&ocirc;ng bố. Nếu những th&aacute;ch thức n&agrave;y kh&ocirc;ng được giải quyết, h&agrave;ng triệu sinh mạng sẽ rơi v&agrave;o t&igrave;nh trạng nguy hiểm.</p> <h2><strong>Kh&ocirc;ng ti&ecirc;m vắc-xin</strong></h2> <p>Kh&ocirc;ng ti&ecirc;m hoặc từ chối vắc-xin đang đe dọa đảo ngược tiến tr&igrave;nh loại bỏ c&aacute;c bệnh c&oacute; thể ph&ograve;ng ngừa bằng vắc-xin. Ti&ecirc;m vắc-xin l&agrave; một trong những c&aacute;ch hiệu quả nhất để ph&ograve;ng bệnh - hiện đang ngăn ngừa 2-3 triệu ca tử vong mỗi năm v&agrave; c&oacute; thể tr&aacute;nh th&ecirc;m 1,5 triệu người nếu phạm vi ti&ecirc;m chủng to&agrave;n cầu được cải thiện.</p> <p>Những l&yacute; do tại sao mọi người chọn kh&ocirc;ng ti&ecirc;m chủng l&agrave; phức tạp như sự bất tiện trong việc tiếp cận vắc-xin v&agrave; thiếu kiến thức l&agrave; những l&yacute; do ch&iacute;nh dẫn đến sự do dự n&agrave;y. Nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế vẫn l&agrave; cố vấn v&agrave; người ảnh hưởng đ&aacute;ng tin cậy nhất của c&aacute;c quyết định ti&ecirc;m chủng v&agrave; họ phải được hỗ trợ để cung cấp th&ocirc;ng tin đ&aacute;ng tin cậy về vắc-xin. Năm 2019, WHO sẽ đẩy mạnh việc loại bỏ ung thư cổ tử cung tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới bằng c&aacute;ch tăng độ bao phủ của vắc-xin HPV.</p> <h2><strong>&Ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute;</strong></h2> <p>Cứ 10 người th&igrave; c&oacute; 9 người h&iacute;t thở kh&ocirc;ng kh&iacute; &ocirc; nhiễm mỗi ng&agrave;y. Năm 2019, &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; được WHO coi l&agrave; nguy cơ m&ocirc;i trường lớn nhất đối với sức khỏe. C&aacute;c chất &ocirc; nhiễm cực nhỏ trong kh&ocirc;ng kh&iacute; c&oacute; thể x&acirc;m nhập hệ thống h&ocirc; hấp v&agrave; tuần ho&agrave;n, g&acirc;y hại cho phổi, tim, n&atilde;o v&agrave; giết chết 7 triệu người mỗi năm.</p> <p>Khoảng 90% số ca tử vong n&agrave;y l&agrave; ở c&aacute;c nước thu nhập thấp v&agrave; trung b&igrave;nh với lượng kh&iacute; thải lớn từ c&ocirc;ng nghiệp, giao th&ocirc;ng v&agrave; n&ocirc;ng nghiệp cũng như bếp l&ograve; v&agrave; nhi&ecirc;n liệu bẩn.&nbsp; Dự b&aacute;o năm 2030 - 2050, biến đổi kh&iacute; hậu l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y ra 250.000 ca tử vong mỗi năm do suy dinh dưỡng, sốt r&eacute;t, ti&ecirc;u chảy...</p> <p><img alt="Bệnh đái tháo đường và tim mạch là những bệnh không lây nhiễm báo động trong thời gian tới." src="https://khds.1cdn.vn/2019/02/14/m-_benh_dai_thao_dong_va_tim_mach_la_nhung_benh_khong_lay_nhiem_bao_dong_trong_thoi_gian_toi_resize.jpg" title="Bệnh đái tháo đường và tim mạch là những bệnh không lây nhiễm báo động trong thời gian tới." /></p> <p><em>Bệnh đ&aacute;i th&aacute;o đường v&agrave; tim mạch l&agrave; những bệnh kh&ocirc;ng l&acirc;y nhiễm b&aacute;o động trong thời gian tới.</em></p> <h2><strong>Bệnh kh&ocirc;ng l&acirc;y nhiễm</strong></h2> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p>C&aacute;c bệnh kh&ocirc;ng l&acirc;y nhiễm như đ&aacute;i th&aacute;o đường, ung thư, bệnh tim...g&acirc;y ra hơn 70% tổng số ca tử vong tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới, tương đương 41 triệu người, trong đ&oacute; bao gồm 15 triệu người chết sớm ở độ tuổi từ 30 - 69. Hơn 85% số ca tử vong sớm n&agrave;y l&agrave; ở c&aacute;c nước thu nhập thấp v&agrave; trung b&igrave;nh.</p> <p>Sự gia tăng của c&aacute;c bệnh n&agrave;y l&agrave; do c&aacute;c yếu tố nguy cơ như: sử dụng thuốc l&aacute;, kh&ocirc;ng hoạt động thể chất, sử dụng rượu c&oacute; hại, chế độ ăn uống kh&ocirc;ng l&agrave;nh mạnh v&agrave; &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute;.</p> <p>Những yếu tố nguy cơ n&agrave;y cũng l&agrave;m trầm trọng th&ecirc;m c&aacute;c vấn đề về sức khỏe t&acirc;m thần, c&oacute; thể bắt nguồn từ khi c&ograve;n nhỏ: Một nửa số bệnh nh&acirc;n t&acirc;m thần bắt đầu từ năm 14 tuổi nhưng hầu hết c&aacute;c trường hợp n&agrave;y kh&ocirc;ng được ph&aacute;t hiện v&agrave; điều trị. Tự tử l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n đứng thứ hai g&acirc;y tử vong trong độ tuổi từ 15 - 19.</p> <h2><strong>Đại dịch c&uacute;m to&agrave;n cầu</strong></h2> <p>Thế giới sẽ phải đối mặt với một đại dịch c&uacute;m kh&aacute;c nhưng ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng biết ch&iacute;nh x&aacute;c l&agrave; khi n&agrave;o n&oacute; sẽ xảy ra v&agrave; mức độ nghi&ecirc;m trọng của n&oacute;.</p> <p>Dự b&aacute;o n&agrave;y được đưa ra sau khi WHO li&ecirc;n tục theo d&otilde;i sự lưu h&agrave;nh của virut c&uacute;m để nhận diện c&aacute;c chủng c&oacute; thể g&acirc;y ra một đại dịch. Đến nay, c&oacute; 153 tổ chức ở 114 quốc gia tham gia v&agrave;o việc gi&aacute;m s&aacute;t virut c&uacute;m v&agrave; phản ứng của giới chức y tế to&agrave;n cầu.</p> <h2><strong>Kh&aacute;ng kh&aacute;ng sinh</strong></h2> <p>Sự ph&aacute;t triển của thuốc kh&aacute;ng sinh, thuốc chống si&ecirc;u vi v&agrave; thuốc chống sốt r&eacute;t l&agrave; một th&agrave;nh c&ocirc;ng lớn nhất của y học hiện đại. Nhưng những loại thuốc n&agrave;y đang dần cạn kiệt.</p> <p>Kh&aacute;ng kh&aacute;ng sinh - khả năng vi khuẩn, k&yacute; sinh tr&ugrave;ng, virut v&agrave; nấm kh&aacute;ng lại c&aacute;c loại thuốc n&agrave;y - đe dọa sẽ đưa ch&uacute;ng ta trở lại thời điểm ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể dễ d&agrave;ng điều trị c&aacute;c bệnh nhiễm tr&ugrave;ng như vi&ecirc;m phổi, lao, lậu v&agrave; nhiễm khuẩn Salmonella. Kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng ngăn ngừa nhiễm tr&ugrave;ng c&oacute; thể l&agrave;m tổn hại nghi&ecirc;m trọng đến phẫu thuật v&agrave; c&aacute;c thủ tục như h&oacute;a trị.</p> <p>Vi khuẩn lao kh&aacute;ng thuốc đang l&agrave; một trở ngại gh&ecirc; gớm trong cuộc chiến với căn bệnh khiến khoảng 10 triệu người mắc bệnh v&agrave; 1,6 triệu người tử vong mỗi năm. Trong năm 2017, khoảng 600.000 trường hợp mắc bệnh lao đ&atilde; kh&aacute;ng với rifampicin - loại thuốc đầu ti&ecirc;n hiệu quả nhất - v&agrave; 82% trong số những người n&agrave;y mắc bệnh lao đa kh&aacute;ng thuốc.</p> <p>Việc lạm dụng thuốc kh&aacute;ng sinh ở người m&agrave; cả ở động vật, đặc biệt l&agrave; những động vật được sử dụng để sản xuất thực phẩm cũng như trong m&ocirc;i trường đ&atilde; l&agrave;m gia tăng khả năng kh&aacute;ng thuốc.</p> <p>WHO đang triển khai kế hoạch H&agrave;nh động to&agrave;n cầu nhằm khắc phục t&igrave;nh trạng kh&aacute;ng thuốc bằng c&aacute;ch tăng cường nhận thức v&agrave; kiến thức, giảm nhiễm tr&ugrave;ng v&agrave; khuyến kh&iacute;ch sử dụng thuốc kh&aacute;ng sinh thận trọng.</p> <h2><strong>Ebola v&agrave; c&aacute;c mầm bệnh đe dọa kh&aacute;c</strong></h2> <p>V&agrave;o thời điểm nh&acirc;n loại nghĩ rằng dịch Ebola phần lớn đ&atilde; được kiểm so&aacute;t th&igrave; 2 đợt b&ugrave;ng ph&aacute;t Ebola đ&atilde; t&agrave;n ph&aacute; nhiều v&ugrave;ng của CHDC C&ocirc;ng-g&ocirc; v&agrave;o năm ngo&aacute;i. Ngo&agrave;i Ebola, c&aacute;c nh&agrave; khoa học cũng đang ưu ti&ecirc;n xử tr&iacute; nhiềudịch bệnh kh&aacute;c như sốt xuất huyết, Zika, bệnh Nipah, Hội chứng vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp v&ugrave;ng Trung Đ&ocirc;ng do virut Corona&nbsp; (MERS-CoV) v&agrave; Hội chứng vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp cấp (SARS).</p> <h2><strong>Sốt xuất huyết</strong></h2> <p>Sốt xuất huyết - một bệnh do muỗi g&acirc;y ra c&oacute; c&aacute;c triệu chứng giống như c&uacute;m v&agrave; c&oacute; thể g&acirc;y tử vong, giết chết tới 20% những người bị sốt xuất huyết nặng, l&agrave; mối đe dọa ng&agrave;y c&agrave;ng tăng trong nhiều thập kỷ. Dịch thường xảy ra trong m&ugrave;a mưa của c&aacute;c quốc gia như Bangladesh v&agrave; Ấn Độ.</p> <p>Năm 2018, Bangladesh chứng kiến số ca tử vong cao nhất trong gần 2 thập kỷ v&agrave; căn bệnh n&agrave;y đang lan sang c&aacute;c nước &iacute;t nhiệt đới v&agrave; &ocirc;n đới hơn như Nepal. Ước t&iacute;nh 40% tr&ecirc;n thế giới c&oacute; nguy cơ bị sốt xuất huyết v&agrave; c&oacute; khoảng 390 triệu ca nhiễm mỗi năm. Chiến lược kiểm so&aacute;t sốt xuất huyết của WHO nhằm giảm 50% số ca tử vong v&agrave;o năm 2020.</p> <h2><strong>HIV/AIDS</strong></h2> <p>Tuy nh&acirc;n loại đ&atilde; đạt được nhiều tiến bộ trong x&eacute;t nghiệm v&agrave; điều trị HIV nhưng dịch bệnh n&agrave;y vẫn giết chết gần 1 triệu người mỗi năm. Kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, hơn 70 triệu người đ&atilde; mắc bệnh v&agrave; khoảng 35 triệu người đ&atilde; tử vong. Ng&agrave;y nay, khoảng 37 triệu người tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới sống với HIV.</p> <p>Tiếp cận những người như g&aacute;i mại d&acirc;m, những người trong t&ugrave;, những người đ&agrave;n &ocirc;ng quan hệ t&igrave;nh dục với nam giới hoặc những người chuyển giới l&agrave; những th&aacute;ch thức v&ocirc; c&ugrave;ng lớn.</p> <p>Th&ocirc;ng thường, c&aacute;c nh&oacute;m n&agrave;y kh&ocirc;ng được tiếp cận c&aacute;c dịch vụ y tế. Một nh&oacute;m ng&agrave;y c&agrave;ng bị ảnh hưởng bởi HIV l&agrave; c&aacute;c c&ocirc; g&aacute;i v&agrave; phụ nữ trẻ (15 - 24 tuổi) - những người đặc biệt c&oacute; nguy cơ cao v&agrave; chiếm 1 trong 4 ca nhiễm HIV ở ch&acirc;u Phi cận Sahara mặc d&ugrave; chỉ chiếm 10% d&acirc;n số.</p> <div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
Tác động cột sống chữa được hàng trăm chứng bệnh?

Tác động cột sống chữa được hàng trăm chứng bệnh?

Tác động cột sống là phương pháp do người Việt Nam sáng lập, có cơ sở khoa học  được nghiên cứu thực nghiệm với nhiều đề tài khoa học. Với hơn 50 nghiên cứu, ứng dụng phương pháp này đã chữa trị hàng trăm chứng bệnh khác nhau.
Những loại cá không nên ăn nhiều

Những loại cá không nên ăn nhiều

Cá là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, tuy nhiên không phải cá nào cũng tốt, dưới đây là những loại cá mà các nhà nghiên cứu cho rằng không nên ăn quá nhiều vì nó sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. 
Ai dễ mắc ung thư tinh hoàn nhất?

Ai dễ mắc ung thư tinh hoàn nhất?

Ung thư tinh hoàn là loại ung thư ít gặp ở nam giới, chiếm khoảng 1% tổng số ung thư ở nam. Ung thư tinh hoàn có thể mắc ở mọi lứa tuổi, tuy nhiên những người tuổi từ 25 – 45 có nguy cơ mắc ung thư tinh hoàn cao hơn.

back to top