Ổ cúm H5N6 có độc lực rất mạnh bùng phát trên đàn gà 2.000 con ở Phú Yên

Một “ổ” cúm A H5N6 đầu tiên, độc lực rất mạnh và có khả năng lây sang người bùng phát tại 1 trang trại chăn nuôi gia cầm khá lớn, trên 2.000 con (chủ yếu là gà) ở huyện Phú Hoà (Phú Yên).

<!-- main content --> <div> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 1/11, &ocirc;ng Đ&agrave;o L&yacute; Nhĩ,&nbsp; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở NN-PTNT Ph&uacute; Y&ecirc;n cho biết, đơn vị vừa tiến h&agrave;nh ti&ecirc;u hủy gần 2.000 gia cầm (chủ yếu l&agrave; g&agrave;) tại &ldquo;ổ&rdquo; dịch c&uacute;m gia cầm H5N6 ở th&ocirc;n Đ&ocirc;ng B&igrave;nh (x&atilde; Ho&agrave; An, huyện Ph&uacute; Ho&agrave;).</p> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng Nhĩ, đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n một chủng virus c&uacute;m A mới, độc lực rất mạnh, c&oacute; khả năng l&acirc;y sang người xuất hiện tr&ecirc;n đ&agrave;n gia cầm trong tỉnh n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Theo chi cục Chăn nu&ocirc;i v&agrave; Th&uacute; y (CN&amp;TY) Ph&uacute; Y&ecirc;n, ổ dịch H5N6 tr&ecirc;n được ph&aacute;t hiện v&agrave;o ng&agrave;y 27/7, tại trang trại chăn nu&ocirc;i gia cầm của &ocirc;ng Nguyễn Thanh Cảnh (th&ocirc;n Đ&ocirc;ng B&igrave;nh).</p> <p style="text-align: justify;">Đ&acirc;y l&agrave; trang trại nu&ocirc;i 1.000 g&agrave; đẻ, 1.000 g&agrave; thịt v&agrave; 30 con vịt. Chỉ sau 2 ng&agrave;y xuất hiện c&aacute;c triệu chứng l&acirc;m s&agrave;ng của bệnh c&uacute;m, gia cầm tại trại n&agrave;y chết rất nhanh, chết đồng loạt.</p> <p style="text-align: justify;">Chỉ 2 ng&agrave;y sau, tất cả đ&agrave;n gia cầm 2.000 con của &ocirc;ng Cảnh đ&atilde; chết gần như hết.</p> <p style="text-align: justify;">Nhận được tin b&aacute;o, đơn vị chức năng đ&atilde; tiến h&agrave;nh kiểm tra mổ kh&aacute;m v&agrave; gửi kiểm x&aacute;c định mẫu bệnh c&oacute; kết quả dương t&iacute;nh với c&uacute;m A H5N6.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Nguyễn Văn L&acirc;m - Ph&oacute; Chi cục trưởng phụ tr&aacute;ch Chi cục CN&amp;TY Ph&uacute; Y&ecirc;n, cho biết: &ldquo;Sau khi c&oacute; kết quả dương t&iacute;nh với c&uacute;m A H5N6, đơn vị chức năng đ&atilde; ti&ecirc;u hủy to&agrave;n bộ đ&agrave;n gia cầm 2.000 con của &ocirc;ng Cảnh. C&aacute;c biện ph&aacute;p bao v&acirc;y dập dịch đang được r&aacute;o riết tiến h&agrave;nh&hellip;&rdquo;</p> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng L&acirc;m, rất đ&aacute;ng lo ngại khi c&uacute;m A H5N6 l&agrave; chủng virus c&oacute; độc lực rất mạnh, c&oacute; khả năng l&acirc;y sang người. Khu vực tiến h&agrave;nh ti&ecirc;u độc, s&aacute;t tr&ugrave;ng trong b&aacute;n k&iacute;nh tr&ecirc;n 3km đến 5km, bao gồm 7 x&atilde; trong khu vực ổ dịch. C&ugrave;ng với đ&oacute;, ng&agrave;nh th&uacute; y tỉnh n&agrave;y đ&atilde; cấp đủ văcxin để người d&acirc;n chủng ngừa đ&agrave;n gia cầm v&agrave; thống k&ecirc; hỗ trợ n&ocirc;ng d&acirc;n thiệt hại theo đ&uacute;ng quy định.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <!-- end article main content -->

Theo ngaynay.vn
back to top