Khi nào cần bổ sung vitamin D cho trẻ nhỏ?

(Khoahocdoisong.vn) - Bé nhà tôi được 1 tháng tuổi, do tôi thiếu sữa nên cháu phải uống sữa công thức. Tôi lo ngại rằng vì cháu không được bú sữa mẹ và lại sinh vào thời tiết lạnh...

<p><strong><em>B&eacute; nh&agrave; t&ocirc;i được 1 th&aacute;ng tuổi, do t&ocirc;i thiếu sữa n&ecirc;n ch&aacute;u phải uống sữa c&ocirc;ng thức. T&ocirc;i lo ngại rằng v&igrave; ch&aacute;u kh&ocirc;ng được b&uacute; sữa mẹ v&agrave; lại sinh v&agrave;o thời tiết lạnh, &iacute;t nắng th&igrave; sẽ thiếu vitamin D. Xin cho biết t&ocirc;i cần phải bổ sung vitamin D như thế n&agrave;o để ch&aacute;u kh&ocirc;ng bị c&ograve;i xương?</em></strong></p> <p><strong>Nguyễn Thị H&ograve;a</strong> <em>(H&agrave; Nội)</em></p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p>Bạn H&ograve;a th&acirc;n mến, đối với trẻ b&uacute; mẹ ho&agrave;n to&agrave;n th&igrave; lượng vitamin D cần thiết th&ocirc;ng thường kh&ocirc;ng thể cung cấp đủ chỉ bằng sữa mẹ. Sữa mẹ chỉ cung cấp dưới&nbsp; 25 UI vitamin D/l&iacute;t cho tới 78 UI vitamin D/l&iacute;t. Lượng vitamin D c&oacute; trong sữa mẹ lại li&ecirc;n quan tới t&igrave;nh trạng vitamin D trong cơ thể mẹ. Do đ&oacute;, nếu người mẹ được cung cấp liều cao vitamin D c&oacute; thể sẽ tạo được nồng dộ cao vitamin D trong sữa của m&igrave;nh. Theo Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến nghị, những đứa trẻ b&uacute; mẹ ho&agrave;n to&agrave;n hay gần ho&agrave;n to&agrave;n phải được bổ sung 400 UI vitamin D mỗi ng&agrave;y.</p> <p>C&ograve;n đối với trẻ b&uacute; sữa c&ocirc;ng thức ho&agrave;n to&agrave;n th&igrave; kh&ocirc;ng cần bổ sung th&ecirc;m vitamin D nữa v&igrave; hầu hết trong sữa đều c&oacute; đủ 400 UI vitamin D/l&iacute;t sữa rồi.</p> <p>Trường hợp của bạn, phụ thuộc v&agrave;o lượng sữa c&ocirc;ng thức m&agrave; con bạn uống th&igrave; mới c&oacute; lời khuy&ecirc;n cụ thể được. Do đ&oacute;, bạn n&ecirc;n đưa con đi kh&aacute;m dinh dưỡng. Khi con bạn đ&atilde; được bổ sung đầy đủ vitamin D th&igrave; kh&ocirc;ng cần lo ngại v&igrave; thời tiết &iacute;t nắng. Khi trời lạnh, bạn cũng n&ecirc;n hạn chế đưa con ra ngo&agrave;i trời v&igrave; lợi &iacute;ch mang lại th&igrave; &iacute;t m&agrave; nguy cơ con bạn bị nhiễm lạnh, ốm th&igrave; nhiều.</p> <p style="text-align: right;"><strong>BS. Trần Văn C&ocirc;ng</strong></p> <div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top