Giá xăng E5, dầu cùng tăng

Từ 15h hôm nay, trừ xăng RON 95, mỗi lít xăng E5 RON 92 và các mặt hàng dầu đều tăng nhẹ 150-280 đồng.

<div> <p>Th&ocirc;ng tin điều h&agrave;nh gi&aacute; b&aacute;n lẻ xăng dầu từ li&ecirc;n Bộ C&ocirc;ng Thương - T&agrave;i ch&iacute;nh cho biết, từ 15h ng&agrave;y 28/7, mỗi l&iacute;t xăng E5 RON 92 sẽ đắt th&ecirc;m 150 đồng, l&ecirc;n mức tối đa 14.409 đồng. Trong khi đ&oacute; mặt h&agrave;ng xăng RON 95 được nh&agrave; điều h&agrave;nh giữ nguy&ecirc;n so với kỳ điều chỉnh gi&aacute; c&aacute;ch đ&acirc;y 15 ng&agrave;y.</p> <p>C&ograve;n c&aacute;c mặt h&agrave;ng dầu cũng tăng 240-280 đồng một l&iacute;t, kg tuỳ loại. Sau điều chỉnh, dầu hoả kh&ocirc;ng cao hơn 10.279 đồng mỗi l&iacute;t; dầu diesel tối đa 12.397 đồng v&agrave; madut l&agrave; 11.183 đồng một kg.</p> <p>Nh&agrave; điều h&agrave;nh cho biết, tại kỳ điều h&agrave;nh lần n&agrave;y, nếu kh&ocirc;ng chi Quỹ b&igrave;nh ổn, gi&aacute; c&aacute;c loại xăng, dầu c&oacute; thể tăng 283-1.051 đồng một l&iacute;t, kg tuỳ loại.</p> <p>Do đ&oacute;, để hạn chế tăng gi&aacute;, hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh, cơ quan quản l&yacute; quyết định tiếp tục giữ nguy&ecirc;n mức tr&iacute;ch, điều chỉnh mức chi Quỹ b&igrave;nh ổn để giữ nguy&ecirc;n gi&aacute; b&aacute;n lẻ RON 95, tăng nhẹ gi&aacute; xăng E5 RON 92 v&agrave; c&aacute;c mặt h&agrave;ng dầu.</p> <p>Mức chi Quỹ b&igrave;nh ổn với E5 RON 92 c&ograve;n về 900 đồng một l&iacute;t, giảm 61 đồng so với kỳ điều h&agrave;nh ng&agrave;y 13/7. Chi quỹ với RON 95 giảm 47 đồng, về 479 đồng một l&iacute;t.</p> <p>Với c&aacute;c mặt h&agrave;ng dầu, mức chi Quỹ b&igrave;nh ổn ở kỳ n&agrave;y tăng 12-154 đồng mỗi l&iacute;t, kg. Ri&ecirc;ng dầu madut ngừng chi sử dụng quỹ.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top