Giá xăng tăng lần thứ 3 liên tiếp vào ngày mai?

Giá xăng ngày 12/6 dự kiến tăng theo xu hướng của giá thế giới. Nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 trong nước có thể thêm 1.000-1.150 đồng/lít.

<div> <p>Dữ liệu từ Bộ C&ocirc;ng Thương cho biết gi&aacute; xăng th&agrave;nh phẩm b&igrave;nh qu&acirc;n tr&ecirc;n thị trường Singapore cập nhật đến ng&agrave;y 8/6 tăng đ&aacute;ng kể so với kỳ t&iacute;nh gi&aacute; ng&agrave;y 28/5.</p> <p>Cụ thể, gi&aacute; xăng RON 92 d&ugrave;ng để pha chế xăng E5 RON 92 trung b&igrave;nh <span>39,25 USD/th&ugrave;ng, xăng RON 95 l&agrave; <abbr class="rate-usd">42,17 USD</abbr>/th&ugrave;ng, c&ugrave;ng tăng khoảng 19% so với kỳ trước. Gi&aacute; dầu trung b&igrave;nh cũng biến động mạnh, dầu hỏa c&oacute; ng&agrave;y l&ecirc;n mức <abbr class="rate-usd">42,87 USD</abbr>/th&ugrave;ng. </span></p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Gia xang tang lan thu 3 lien tiep vao ngay mai? anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/11/znews-photo-zadn-vn_xang_zing.jpg" title="Giá xăng tăng lần thứ 3 liên tiếp vào ngày mai? ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Trao đổi với <em>Zing</em>, l&atilde;nh đạo một doanh nghiệp đầu mối ở TP.HCM cho biết gi&aacute; xăng thế giới những ng&agrave;y vừa qua tăng mạnh. Vị n&agrave;y dự b&aacute;o gi&aacute; xăng trong nước thay đổi theo xu hướng của thị trường xăng thế giới.</p> <p>Cụ thể, gi&aacute; xăng E5 RON 92 c&oacute; khả năng tăng 1.000-1.150 đồng/l&iacute;t, trong khi xăng RON 95 tăng 1.100-1.250 đồng/l&iacute;t. Dầu hỏa được dự đo&aacute;n tăng 1.000-1.100 đồng/l&iacute;t; dầu diesel tăng 1.000-1.050 đồng/l&iacute;t; dầu mazut tăng 1.000-1.100 đồng/kg.</p> Vị chuy&ecirc;n gia cho rằng d&ugrave; hiện tại gi&aacute; xăng đang ở mức thấp, nhiều khả năng cơ quan quản l&yacute; sẽ giảm tr&iacute;ch hoặc tăng chi quỹ b&igrave;nh ổn xăng dầu để tr&aacute;nh gi&aacute; xăng tăng mạnh. <p>&nbsp;</p> <p>Nếu đ&uacute;ng như dự b&aacute;o, gi&aacute; xăng trong nước sẽ c&oacute; lần thứ 3 tăng gi&aacute; li&ecirc;n tiếp. Xăng E5 RON 92 sẽ l&ecirc;n mức gi&aacute; 13.400 đồng/l&iacute;t. Hiện tại, gi&aacute; b&aacute;n lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 l&agrave; 12.402 đồng/l&iacute;t v&agrave; xăng RON 95 l&agrave; 13.125 đồng/l&iacute;t.</p> <p>Trước đ&oacute; ng&agrave;y 27/5, Bộ trưởng C&ocirc;ng Thương Trần Tuấn Anh đ&atilde; k&yacute; ban h&agrave;nh chỉ thị về việc tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c đảm bảo nguồn cung xăng dầu v&agrave; thực hiện c&aacute;c quy định về kinh doanh xăng dầu.</p> <p>Chỉ thị được ban h&agrave;nh ngay sau khi c&oacute; c&aacute;c phản &aacute;nh về t&igrave;nh trạng doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu &quot;găm h&agrave;ng&quot; chờ tăng gi&aacute;, xảy ra tại c&aacute;c địa phương như H&agrave; Nội, Hải Dương, Bắc Giang, Hải Ph&ograve;ng, Đắk Lắk, Gia Lai...</p> <p>Bộ trưởng C&ocirc;ng Thương giao Tổng cục Quản l&yacute; thị trường chủ tr&igrave;, phối hợp với c&aacute;c đơn vị chức năng tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, kiểm so&aacute;t, đấu tranh chống bu&ocirc;n lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu tr&ecirc;n cả nước; xử l&yacute; nghi&ecirc;m h&agrave;nh vi vi phạm, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c h&agrave;nh vi đầu cơ, găm h&agrave;ng chờ tăng gi&aacute;, c&aacute;c h&agrave;nh vi kinh doanh xăng dầu k&eacute;m chất lượng v&agrave; bu&ocirc;n lậu xăng dầu.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top