Giá xăng tăng gần 1.000 đồng/lít

Từ 15h chiều 28/5, giá xăng E5 RON 92 trong nước tăng 882 đồng/lít, lên 12.402 đồng/lít. Trong khi đó, giá xăng RON 95 tăng thêm 890 đồng/lít.

<div> <p style="text-align: justify;">Chiều 28/5, li&ecirc;n Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh - C&ocirc;ng Thương quyết định điều chỉnh gi&aacute; b&aacute;n lẻ <span>xăng dầu</span> theo chu kỳ 15 ng&agrave;y/lần.</p> <p style="text-align: justify;">Theo đ&oacute;, gi&aacute; xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 890 đồng/l&iacute;t, xăng E5 RON 92 tăng 882 đồng/l&iacute;t. Mức gi&aacute; b&aacute;n lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 l&agrave; 12.402 đồng/l&iacute;t v&agrave; xăng RON 95 l&agrave; 13.125 đồng/l&iacute;t.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/29/gia-xang.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption" style="text-align: justify;">Kỳ điều chỉnh ng&agrave;y 28/5 l&agrave; lần thứ hai li&ecirc;n tiếp gi&aacute; xăng tăng sau đợt giảm gi&aacute; từ đầu năm. Ảnh: <em>Phạm Thắng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c loại dầu cũng được điều chỉnh tăng gi&aacute;. Dầu diesel tăng 892 đồng/l&iacute;t; dầu hỏa tăng 875 đồng/l&iacute;t; dầu mazut tăng 947 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh, gi&aacute; b&aacute;n đối với mặt h&agrave;ng dầu diesel l&agrave; 10.749 đồng/l&iacute;t; dầu hỏa l&agrave; 8.757 đồng/l&iacute;t v&agrave; dầu mazut l&agrave; 9.492 đồng/kg.</p> <p style="text-align: justify;">Tại kỳ điều chỉnh lần n&agrave;y, li&ecirc;n Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh - C&ocirc;ng Thương thực hiện tr&iacute;ch lập quỹ b&igrave;nh ổn gi&aacute; xăng dầu đối với xăng E5 RON 92 ở mức 100 đồng/l&iacute;t. Trong khi đ&oacute;, xăng RON 95 tr&iacute;ch lập ở mức 400 đồng/l&iacute;t; dầu diesel ở mức 1.100 đồng/l&iacute;t; dầu hỏa ở mức 600 đồng/l&iacute;t; dầu mazut ở mức 200 đồng/kg.</p> <p style="text-align: justify;">Đồng thời, chi sử dụng quỹ b&igrave;nh ổn gi&aacute; đối với mặt h&agrave;ng xăng E5 RON 92 ở mức 600 đồng/l&iacute;t, xăng RON 95 l&agrave; 400 đồng/l&iacute;t.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Gia xang tang gan 1.000 dong/lit hinh anh 2 xang_zing.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/05/28/znews-photo-zadn-vn_xang_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute; trong chiều 27/5, Bộ trưởng C&ocirc;ng Thương Trần Tuấn Anh đ&atilde; k&yacute; ban h&agrave;nh chỉ thị về việc tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c đảm bảo nguồn cung xăng dầu v&agrave; thực hiện c&aacute;c quy định về kinh doanh xăng dầu.</p> <p style="text-align: justify;">Chỉ thị được ban h&agrave;nh ngay sau khi c&oacute; c&aacute;c phản &aacute;nh về t&igrave;nh trạng doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu &quot;găm h&agrave;ng&quot; chờ tăng gi&aacute;, xảy ra tại c&aacute;c địa phương như H&agrave; Nội, Hải Dương, Bắc Giang, Hải Ph&ograve;ng, Đắk Lắk, Gia Lai...</p> <p style="text-align: justify;">Bộ trưởng C&ocirc;ng Thương giao Tổng cục Quản l&yacute; thị trường chủ tr&igrave;, phối hợp với c&aacute;c đơn vị chức năng tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, kiểm so&aacute;t, đấu tranh chống bu&ocirc;n lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu tr&ecirc;n cả nước; xử l&yacute; nghi&ecirc;m h&agrave;nh vi vi phạm, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c h&agrave;nh vi đầu cơ, găm h&agrave;ng chờ tăng gi&aacute;, c&aacute;c h&agrave;nh vi kinh doanh xăng dầu k&eacute;m chất lượng v&agrave; bu&ocirc;n lậu xăng dầu.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top