Ðủ chiêu găm hàng, đầu cơ đón đầu tăng giá xăng

Ðể đón đầu việc giá xăng dầu tăng, những ngày qua tình trạng các cây xăng treo biển hết hàng liên tục xuất hiện ở nhiều địa phương.

<div> <p><b>H&agrave; Nội: B&aacute;o hết h&agrave;ng,&nbsp;</b><b style="font-size: 14px;">kiểm tra l&ograve;i ra 20.000 l&iacute;t xăng trong bồn</b></p> <p>Th&ocirc;ng tin từ Tổng cục Quản l&yacute; thị trường cho hay, lực lượng quản l&yacute; thị trường H&agrave; Nội đ&ecirc;m 27/5 đ&atilde; kiểm tra sau khi tiếp nhận phản &aacute;nh của người d&acirc;n về hiện tượng một c&acirc;y xăng ở khu vực quận Đống Đa từ chối b&aacute;n xăng RON95 với l&yacute; do hết xăng, d&ugrave; trong bồn vẫn c&ograve;n tới 20.000 l&iacute;t.</p> <div> <div><img alt="Ðủ chiêu găm hàng, đầu cơ đón đầu tăng giá xăng - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/05/31/image3-tienphong-vn_cayxangbanhang_jxql.jpg" /><span>C&acirc;y xăng của cửa h&agrave;ng xăng dầu số ll (thuộc Hợp t&aacute;c x&atilde; Thương mại L&aacute;ng Hạ) tại địa chỉ 95 Vũ Ngọc Phan, &ETH;ống &ETH;a, H&agrave; NộI dừng b&aacute;n d&ugrave; vẫn c&ograve;n 20.000 l&iacute;t xăng trong bồn chứa</span><br /> &nbsp;</div> </div> <p>Theo th&ocirc;ng tin của <i>Tiền Phong, </i>đ&ecirc;m 27/5, tại cửa h&agrave;ng xăng dầu số ll (thuộc Hợp t&aacute;c x&atilde; Thương mại L&aacute;ng Hạ) tại 95 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, H&agrave; Nội, Quản l&yacute; thị trường (QLTT) Đống Đa đ&atilde; y&ecirc;u cầu cửa h&agrave;ng trưởng mở bồn chứa xăng RON95 để kiểm tra, tuy nhi&ecirc;n, bị từ chối với l&yacute; do &ldquo;phải được sự đồng &yacute; của l&atilde;nh đạo cửa h&agrave;ng&rdquo;. QLTT Đống Đa đ&atilde; mời c&ocirc;ng an tham gia hỗ trợ v&agrave; l&uacute;c n&agrave;y cửa h&agrave;ng mới chịu mở bồn chứa xăng. Nh&acirc;n vi&ecirc;n cửa h&agrave;ng c&ugrave;ng QLTT x&aacute;c định trong bồn c&oacute; khoảng 20 ngh&igrave;n l&iacute;t xăng RON95.</p> <p>Cũng theo ghi nhận của <i>Tiền Phong,</i> trong chiều v&agrave; tối ng&agrave;y 27/5, nhiều c&acirc;y xăng ở khu vực Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu, Nguyễn C&ocirc;ng Trứ, Đại Kim, L&ecirc; Trọng Tấn, Thanh Oai v&agrave; nhiều địa phương kh&aacute;c đ&atilde; treo biển hết xăng RON95, thậm ch&iacute; c&oacute; cửa h&agrave;ng r&agrave;o, đặt biển dừng b&aacute;n để nhập h&agrave;ng trong suốt buổi chiều v&agrave; buổi tối.</p> <p><b>&ETH;ủ l&yacute; do</b></p> <p>Cũng theo th&ocirc;ng tin từ Tổng cục QLTT, trong c&aacute;c ng&agrave;y 25-26/5, tổng cục v&agrave; c&aacute;c đơn vị khắp c&aacute;c địa phương đ&atilde;, kiểm tra ở nhiều tỉnh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t hiện đủ loại trường hợp găm giữ xăng. Đủ l&yacute; do được c&aacute;c chủ cửa h&agrave;ng đưa ra như: hết h&agrave;ng, bận đi đ&aacute;m ma, đi ăn cỗ, đi chợ, thua lỗ n&ecirc;n kh&ocirc;ng b&aacute;n&hellip;d&ugrave; theo quy định kh&ocirc;ng được ph&eacute;p dừng b&aacute;n h&agrave;ng.</p> <p>C&acirc;y xăng của DN tư nh&acirc;n Qu&acirc;n Mai (x&atilde; V&ocirc; Tranh, huyện Lục Nam) kh&ocirc;ng b&aacute;n h&agrave;ng do bận&hellip; đi đ&aacute;m ma. L&yacute; do đ&oacute;ng cửa nghỉ b&aacute;n xăng của DN tư nh&acirc;n Hồng Hiệp (x&atilde; Ngọc Thiện, huyện T&acirc;n Y&ecirc;n) l&agrave; do bận&hellip; đi chợ.</p> <p>Kiểm tra tại ĐắkLắk, QLTT ph&aacute;t hiện 3 DN kinh doanh xăng dầu đ&oacute;ng cửa kh&ocirc;ng b&aacute;n h&agrave;ng tại huyện Kr&ocirc;ng Năng l&agrave; DN Thắng Th&agrave;nh; DN Qu&yacute; Điều v&agrave; DN Trường Yến. Cũng lấy l&yacute; do gia đ&igrave;nh đi đ&aacute;m giỗ tại th&agrave;nh phố Pleiku để đ&oacute;ng cửa kh&ocirc;ng b&aacute;n h&agrave;ng c&ograve;n c&oacute; trường hợp cửa h&agrave;ng xăng dầu Yến To&agrave;n Ng&acirc;n (x&atilde; Bờ Ngoong, huyện Chư S&ecirc;).</p> <p>Hai trường hợp dừng b&aacute;n xăng dầu với l&yacute; do mất điện tại Bắc Giang l&agrave; DN xăng dầu Hải Nam (x&atilde; Đức Thịnh, huyện Hiệp H&ograve;a, Bắc Giang) v&agrave; DN Hợi Hảo (th&ocirc;n Đức Nghi&ecirc;m, x&atilde; Ngọc Sơn, huyện Hiệp H&ograve;a).</p> <p>Bốn trường hợp ghi nhận hết xăng, kh&ocirc;ng b&aacute;n xăng, chỉ b&aacute;n dầu kh&aacute;c ở Bắc Giang l&agrave; DN Danh Thắng (x&atilde; Danh Thắng, huyện Hiệp H&ograve;a); DN Vui Ng&acirc;n (x&atilde; Đ&ocirc;ng Lỗ, huyện Hiệp H&ograve;a); Cửa h&agrave;ng b&aacute;n lẻ xăng dầu An Dương thuộc C&ocirc;ng ty TNHH Khang Vượng (th&ocirc;n Ng&agrave;n Am, x&atilde; An Dương, huyện T&acirc;n Y&ecirc;n) v&agrave; cửa h&agrave;ng b&aacute;n lẻ xăng dầu T&acirc;n Th&agrave;nh thuộc C&ocirc;ng ty TNHH Kim Minh Sơn (th&ocirc;n T&acirc;n Th&agrave;nh, x&atilde;&nbsp; Ki&ecirc;n Th&agrave;nh, huyện Lục Ngạn).</p> <div> <blockquote class="summarize cms-quote"> <p>Về t&igrave;nh trạng găm h&agrave;ng chờ tăng gi&aacute;, xảy ra tại c&aacute;c địa phương như H&agrave; Nội, Hải Dương, Bắc Giang, Hải Ph&ograve;ng, &ETH;ắk Lắk, Gia Lai..., Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng Thương Trần Tuấn Anh cho biết, đ&atilde; k&yacute; ban h&agrave;nh chỉ thị về việc tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c đảm bảo nguồn cung xăng dầu v&agrave; thực hiện c&aacute;c quy định về kinh doanh xăng dầu. Bộ cũng y&ecirc;u cầu Vụ Thị trường trong nước chỉ đạo c&aacute;c thương nh&acirc;n đầu mối kinh doanh xăng dầu t&igrave;m kiếm, c&oacute; phương &aacute;n bảo đảm nguồn h&agrave;ng từ nguồn trong nước v&agrave; nhập khẩu; tu&acirc;n thủ nghi&ecirc;m quy định về dự trữ lưu th&ocirc;ng theo Nghị định số 83 để bảo đảm nguồn cung xăng dầu đầy đủ v&agrave; kịp thời, kh&ocirc;ng để gi&aacute;n đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh.</p> </blockquote> </div> <blockquote class="summarize cms-quote"> <p><strong>Sớm bỏ Quỹ B&igrave;nh ổn, giảm thời gian điều chỉnh gi&aacute;</strong></p> <p>Li&ecirc;n quan đến những bất cập trong Nghị định 83 về điều h&agrave;nh kinh doanh xăng dầu, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (VINPA) đ&atilde; c&oacute; văn bản kiến nghị nhiều điểm sửa đổi những bất cập hiện hữu. Theo &ocirc;ng Phan Thế Ruệ, Chủ tịch VINPA, điểm cần sửa đầu ti&ecirc;n trong nghị định ch&iacute;nh l&agrave; li&ecirc;n quan đến tr&iacute;ch lập v&agrave; sử dụng Quỹ B&igrave;nh ổn gi&aacute; (BOG) được thực hiện theo quy định tại Nghị định 83. Tr&ecirc;n thực tế, d&ugrave; c&oacute; t&aacute;c dụng k&igrave;m gi&aacute; trong nhiều thời điểm nhưng Quỹ BOG đang khiến người ti&ecirc;u d&ugrave;ng chịu g&aacute;nh nặng nhiều hơn do phải ứng trước tiền cho quỹ. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, việc sử dụng Quỹ BOG trong thời gian qua mang đậm t&iacute;nh can thiệp h&agrave;nh ch&iacute;nh l&agrave;m m&eacute;o m&oacute; gi&aacute; cả thị trường xăng dầu.</p> <p>&ldquo;Cần bỏ Quỹ BOG để lĩnh vực kinh doanh xăng dầu hoạt động theo đ&uacute;ng cơ chế thị trường đồng thời tăng minh bạch, c&ocirc;ng khai trong điều h&agrave;nh gi&aacute;&rdquo;, VINPA kiến nghị.</p> <p>Một bất cập nữa li&ecirc;n quan đến Nghị định 83, theo VINPA, ch&iacute;nh l&agrave; việc thời gian giữa hai lần điều chỉnh gi&aacute; li&ecirc;n tiếp tối thiểu l&agrave; 15 ng&agrave;y đối với trường hợp tăng gi&aacute;, tối đa l&agrave; 15 ng&agrave;y đối với trường hợp giảm gi&aacute; hiện nay đang rất bất cập, khiến gi&aacute; trong nước lu&ocirc;n v&ecirc;nh với gi&aacute; thế giới, đặc biệt khi gi&aacute; xăng dầu thế giới phức tạp như hiện nay. VINPA đề xuất r&uacute;t ngắn tần suất điều chỉnh gi&aacute; xăng dầu xuống c&ograve;n 10 ng&agrave;y để gi&aacute; b&aacute;n trong nước ng&agrave;y c&agrave;ng tiệm cận với gi&aacute; thế giới, tr&aacute;nh độ trễ trong việc điều h&agrave;nh gi&aacute;.</p> <p>C&ugrave;ng đ&oacute;, cơ quan quản l&yacute; cần xem x&eacute;t bỏ gi&aacute; cơ sở, kh&ocirc;ng d&ugrave;ng gi&aacute; cơ sở để điều chỉnh gi&aacute; b&aacute;n lẻ như hiện nay. Gi&aacute; cơ sở chỉ l&agrave; những ti&ecirc;u ch&iacute; để DN tham khảo t&ugrave;y theo điều kiện cụ thể, quyết định gi&aacute; b&aacute;n lẻ. &ldquo;Hiệp hội kiến nghị &aacute;p thuế nhập khẩu dựa tr&ecirc;n mức thuế suất nhập khẩu thấp nhất theo c&aacute;c cam kết tại c&aacute;c hiệp định thương mại tự do đ&atilde; k&yacute; kết để t&iacute;nh gi&aacute; cơ sở, đồng thời tăng thu thuế nội địa (thuế Ti&ecirc;u thụ đặc biệt, thuế Bảo vệ m&ocirc;i trường...) để b&ugrave; đắp cho ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước do giảm thu thuế nhập khẩu&rdquo;, VINPA đề xuất.</p> <p>&Ocirc;ng Vũ Vinh Ph&uacute;, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Thương mại H&agrave; Nội cũng cho rằng, việc bỏ Quỹ BOG l&agrave; cần thiết thời điểm n&agrave;y bởi n&oacute; tồn tại rất &ldquo;v&ocirc; thưởng v&ocirc; phạt&rdquo;. Theo &ocirc;ng Ph&uacute;, việc tồn tại quỹ trong điều h&agrave;nh nhiều khi bị phản ứng v&igrave; kh&ocirc;ng hợp l&yacute;, thậm ch&iacute; bị lạm dụng. Chưa kể, người quản l&yacute; thay v&igrave; chỉ chăm chăm d&ugrave;ng quỹ để điều tiết gi&aacute; cần phải giải quyết tốt b&agrave;i to&aacute;n cung - cầu, lưu th&ocirc;ng th&ocirc;ng suốt, tổ chức hệ thống ph&acirc;n phối hiệu quả. Một vấn đề nữa li&ecirc;n quan đến điều h&agrave;nh xăng dầu cần sớm bỏ, theo &ocirc;ng Ph&uacute;, ch&iacute;nh l&agrave; quy định lợi nhuận định mức của kinh doanh xăng dầu. &ldquo;Doanh nghiệp phải chấp nhận quy luật lời ăn lỗ chịu, kh&ocirc;ng thể tồn tại ch&iacute;nh s&aacute;ch b&aacute;n 1 l&iacute;t xăng dầu l&agrave; đương nhi&ecirc;n l&atilde;i 300 đồng&rdquo;, &ocirc;ng Ph&uacute; n&oacute;i.&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> </blockquote> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top