Giá xăng tăng lần thứ 4 liên tiếp

Từ 15h chiều 27/6, giá xăng E5 RON 92 trong nước tăng 868 đồng/lít lên 14.258 đồng/lít. Trong khi đó, giá xăng RON 95 tăng thêm 893 đồng/lít.

<div> <p style="text-align: justify;">Chiều 27/6, li&ecirc;n Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh - C&ocirc;ng Thương quyết định điều chỉnh gi&aacute; b&aacute;n lẻ <span>xăng dầu</span> theo chu kỳ 15 ng&agrave;y/lần. Theo đ&oacute;, gi&aacute; xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 893 đồng/l&iacute;t, xăng E5 RON 92 tăng 868 đồng/l&iacute;t. Mức gi&aacute; b&aacute;n lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 l&agrave; 14.258 đồng/l&iacute;t v&agrave; xăng RON 95 l&agrave; 14.973 đồng/l&iacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">Như vậy, đ&acirc;y l&agrave; lần thứ 4 li&ecirc;n tiếp xăng trong nước tăng gi&aacute;, với mức tăng tổng cộng của xăng RON 95 l&agrave; 3.342 đồng/l&iacute;t, xăng E5 RON 92 l&agrave; 3.316 đồng/l&iacute;t.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Gia xang tang lan thu 4 lien tiep anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/27/znews-photo-zadn-vn_giaxangtang.jpg" title="Giá xăng tăng lần thứ 4 liên tiếp ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c loại dầu cũng được điều chỉnh tăng gi&aacute;. Dầu diesel tăng 599 đồng/l&iacute;t; dầu hỏa tăng 428 đồng/l&iacute;t; dầu mazut tăng 581 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh, gi&aacute; b&aacute;n đối với mặt h&agrave;ng dầu diesel l&agrave; 12.114 đồng/l&iacute;t; dầu hỏa l&agrave; 10.038 đồng/l&iacute;t v&agrave; dầu mazut l&agrave; 10.903 đồng/kg.</p> <p style="text-align: justify;">Tại kỳ điều chỉnh lần n&agrave;y, li&ecirc;n Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh - C&ocirc;ng Thương thực hiện tr&iacute;ch lập quỹ b&igrave;nh ổn gi&aacute; xăng dầu đối với xăng E5 RON 92 ở mức 50 đồng/l&iacute;t. Trong khi đ&oacute;, xăng RON 95 tr&iacute;ch lập ở mức 200 đồng/l&iacute;t; dầu diesel ở mức 600 đồng/l&iacute;t; dầu hỏa ở mức 300 đồng/l&iacute;t; dầu mazut ở mức 300 đồng/kg.</p> <p style="text-align: justify;">Đồng thời, li&ecirc;n Bộ chi sử dụng quỹ b&igrave;nh ổn gi&aacute; đối với mặt h&agrave;ng xăng E5 RON 92 ở mức 900 đồng/l&iacute;t, xăng RON 95 l&agrave; 550 đồng/l&iacute;t.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top