Không điều chỉnh giá xăng dầu trong nước

Chiều 13/7, sau 4 lần tăng liên tiếp giá xăng dầu được giữ nguyên với mức giá xăng RON95-III không quá 14.973 đồng/lít; xăng E5 RON92 không quá 14.258 đồng/lít.

<div> <div> <table align="center" border="0"> <tbody> <tr class="dbox-control"> <td class="dbox"><a onclick="leftmybox('001f5aae-c16d-462c-8ae3-f377c82e65600')" title="Trái"><img alt="left" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/14/dangcongsan-vn_left.png" /></a><a onclick="centermybox('001f5aae-c16d-462c-8ae3-f377c82e65600')" title="Giữa"><img alt="center" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/14/dangcongsan-vn_center.png" /></a><a onclick="rightmybox('001f5aae-c16d-462c-8ae3-f377c82e65600')" title="Phải"><img alt="right" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/14/dangcongsan-vn_right.png" /></a><a onclick="delmybox('001f5aae-c16d-462c-8ae3-f377c82e65600')" title="Xóa"><img alt="del" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/14/dangcongsan-vn_red-error_16px.gif" /></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><img alt="" src="http://dangcongsan.vnhttp://file1.dangcongsan.vn/data/0/images/2020/07/13/kimdung/xang13-7.jpg?dpi=150&amp;quality=100&amp;w=680" /></td> </tr> <tr class="alt_imgEditor"> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo Bộ C&ocirc;ng Thương, dịch bệnh Covid-19 tr&ecirc;n thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp đ&atilde; ảnh hưởng đến khả năng phục hồi kinh tế của c&aacute;c nước, nhu cầu sử dụng năng lượng sau khi tăng mạnh trong c&aacute;c th&aacute;ng trước, hiện duy tr&igrave; ổn định hơn. Gi&aacute; xăng dầu trong 15 ng&agrave;y vừa qua do chịu ảnh hưởng của c&aacute;c yếu tố kinh tế v&agrave; dịch bệnh, c&oacute; xu hướng chung l&agrave; tăng giảm đan xen.</p> <p>B&igrave;nh qu&acirc;n gi&aacute; th&agrave;nh phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ng&agrave;y trước kỳ đi&ecirc;̀u h&agrave;nh gi&aacute; xăng d&acirc;̀u ng&agrave;y 13/7/2020 l&agrave;: 46,679 USD/th&ugrave;ng xăng RON95 (giảm 0,161 USD/th&ugrave;ng, tương đương&nbsp; giảm 0,34% so với kỳ trước); 49,237 USD/th&ugrave;ng dầu diesel 0.05S (tăng 1,622 USD/th&ugrave;ng, tương đương tăng 3,41% so với kỳ trước); 42,670 USD/th&ugrave;ng dầu hỏa (tăng 0,585 USD/th&ugrave;ng, tương đương tăng 1,39% so với kỳ trước); 244,481 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 10,88 USD/t&acirc;́n, tương đương tăng 4,66% so với kỳ trước).</p> <p>Tại kỳ điều h&agrave;nh chiều ng&agrave;y 13/7, Li&ecirc;n Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh - C&ocirc;ng Thương tiếp tục thực hiện chi sử dụng Quỹ b&igrave;nh ổn xăng dầu. Cụ thể, đối với c&aacute;c mặt h&agrave;ng xăng E5 RON 92 l&agrave; ở mức 961 đồng/l&iacute;t, xăng RON 95 ở mức 526 đồng/l&iacute;t, dầu diesel ở mức 167 đồng/l&iacute;t, dầu hỏa ở mức 88 đồng/l&iacute;t, dầu mazut ở mức 254 đồng/kg.</p> <p>Đồng thời Li&ecirc;n Bộ C&ocirc;ng Thương - T&agrave;i ch&iacute;nh cũng thực hiện tr&iacute;ch lập Quỹ b&igrave;nh ổn đối với xăng E5 RON 92 ở mức 100 đồng/l&iacute;t, xăng RON 95 tr&iacute;ch lập ở mức 200 đồng/l&iacute;t, dầu diesel ở mức 500 đồng/l&iacute;t, dầu hỏa ở mức 300 đồng/l&iacute;t v&agrave; dầu mazut tr&iacute;ch lập ở mức 300 đồng/kg.</p> <p>Sau khi thực hiện việc tr&iacute;ch lập v&agrave; chi sử dụng Quỹ b&igrave;nh ổn, gi&aacute; b&aacute;n c&aacute;c mặt h&agrave;ng xăng dầu ti&ecirc;u d&ugrave;ng phổ biến tr&ecirc;n thị trường được giữ ổn định so với gi&aacute; hiện h&agrave;nh.</p> <p>Như v&acirc;y, gi&aacute; b&aacute;n xăng E5RON92 kh&ocirc;ng cao hơn 14.258 đồng/l&iacute;t; xăng RON95-III kh&ocirc;ng cao hơn 14.973 đ&ocirc;̀ng/l&iacute;t; dầu diesel 0.05S kh&ocirc;ng cao hơn 12.114 đồng/l&iacute;t; dầu hỏa kh&ocirc;ng cao hơn 10.038 đồng/l&iacute;t; dầu mazut 180CST 3.5S kh&ocirc;ng cao hơn 10.903 đồng/kg.</p> <p>Trước đ&oacute;, gi&aacute; xăng dầu đ&atilde; được điều chỉnh tăng lần thứ 4 li&ecirc;n tiếp sau chuỗi giảm s&acirc;u do dịch Covid-19./.</p> </div> <div>&nbsp;</div> </div> <meta content="Báo điện tử - Đảng cộng sản Việt Nam" itemprop="name" /> <meta content="http://dangcongsan.vn" itemprop="url" /> <meta itemid.value="https://google.com/article" itemprop="mainEntityOfPage" itemscope="" itemtype="https://schema.org/WebPage" /> <p>&nbsp;</p>

Theo dangcongsan.vn
back to top