Giá xăng sẽ tăng hay giảm vào ngày mai?

Giá xăng thành phẩm không biến động lớn so với kỳ tính giá ngày 27/6. Chuyên gia cho rằng giá xăng tăng hay giảm phụ thuộc vào mức chi sử dụng quỹ bình ổn của cơ quan quản lý.

<div> <p style="text-align: justify;">Dữ liệu từ Bộ C&ocirc;ng Thương cho biết gi&aacute; xăng th&agrave;nh phẩm b&igrave;nh qu&acirc;n tr&ecirc;n thị trường Singapore cập nhật đến ng&agrave;y 7/7 kh&ocirc;ng thay đổi nhiều so với kỳ t&iacute;nh gi&aacute; ng&agrave;y 27/6.</p> <p style="text-align: justify;">Cụ thể, gi&aacute; xăng RON 92 d&ugrave;ng để pha chế xăng E5 RON 92 trung b&igrave;nh <span>43,46 USD/th&ugrave;ng, xăng RON 95 l&agrave; <abbr class="rate-usd">45,74 USD</abbr>/th&ugrave;ng, c&ugrave;ng giảm khoảng 2% so với kỳ trước. Gi&aacute; dầu trung b&igrave;nh tăng nhẹ. </span></p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Gia xang tiep tuc tang hay giam vao ngay mai? anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/12/znews-photo-zadn-vn_giaxangtang_zing.jpg" title="Giá xăng tiếp tục tăng hay giảm vào ngày mai? ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Trao đổi với <em>Zing</em>, l&atilde;nh đạo một doanh nghiệp đầu mối ở TP.HCM cho biết gi&aacute; xăng thế giới những ng&agrave;y qua đi l&ecirc;n, nhưng kh&ocirc;ng đ&aacute;ng kể. Nếu kh&ocirc;ng t&iacute;nh quỹ b&igrave;nh ổn, gi&aacute; xăng E5 RON 92 c&oacute; thể chỉ tăng 30 đồng/l&iacute;t, gi&aacute; xăng RON 95 tăng 10 đồng/l&iacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, vị chuy&ecirc;n gia nghi&ecirc;ng về phương &aacute;n cơ quan quản l&yacute; sẽ t&aacute;c động đến quỹ b&igrave;nh ổn xăng dầu.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Trường hợp chi sử dụng quỹ b&igrave;nh ổn gi&aacute; đối với mặt h&agrave;ng xăng E5 RON 92 ở mức 600-800 đồng/l&iacute;t, xăng RON 95 ở mức 250-470 đồng/l&iacute;t, gi&aacute; xăng E5 RON 92 được dự b&aacute;o tăng 30-230 đồng/l&iacute;t, xăng RON 95 được dự b&aacute;o giảm từ 60 đồng/l&iacute;t đến tăng 160 đồng/l&iacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">Trong khi đ&oacute;, nếu tăng chi sử dụng quỹ b&igrave;nh ổn gi&aacute; đối với mặt h&agrave;ng xăng E5 RON 92 l&ecirc;n 800-1.000 đồng/l&iacute;t, xăng RON 95 l&ecirc;n 470-670 đồng/l&iacute;t, gi&aacute; xăng E5 RON 92 được dự b&aacute;o giảm từ 170 đồng/l&iacute;t đến tăng 30 đồng/l&iacute;t, xăng RON 95 được dự b&aacute;o giảm 60-260 đồng/l&iacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">Ở kỳ điều h&agrave;nh gi&aacute; xăng gần nhất l&agrave; ng&agrave;y 27/6, li&ecirc;n Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh - C&ocirc;ng Thương đ&atilde; quyết định điều chỉnh tăng gi&aacute; c&aacute;c mặt h&agrave;ng xăng dầu. Gi&aacute; b&aacute;n lẻ xăng RON 95 tr&ecirc;n thị trường l&ecirc;n mức 14.973 đồng/l&iacute;t, với xăng E5 RON 92 l&agrave; 14.258 đồng/l&iacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">Li&ecirc;n Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh - C&ocirc;ng Thương cũng thực hiện tr&iacute;ch lập quỹ b&igrave;nh ổn gi&aacute; xăng dầu đối với xăng E5 RON 92 ở mức 50 đồng/l&iacute;t, xăng RON 95 ở mức 200 đồng/l&iacute;t. Đồng thời, chi sử dụng quỹ b&igrave;nh ổn gi&aacute; đối với mặt h&agrave;ng xăng E5 RON 92 ở mức 900 đồng/l&iacute;t, xăng RON 95 l&agrave; 550 đồng/l&iacute;t.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top