Triệu dân “nín thở” chờ chính sách mới về giá điện, giá xăng

Trong khi mặt hàng điện đang “nóng” với đề xuất một giá thì xăng dầu cũng có thể sẽ thay đổi kỳ tính giá (rút xuống 10 ngày) và sửa đổi công thức tính giá cơ sở.

<div> <p><strong>Danh t&iacute;nh &ocirc;ng chủ khu đất 2-4-6 Hai B&agrave; Trưng, nơi khiến h&agrave;ng loạt quan chức vướng lao l&yacute;</strong></p> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Triệu dân “nín thở” chờ chính sách mới về giá điện, giá xăng - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/19/icdn-dantri-com-vn_danh-tinh-ong-chu-khu-dat-246-hai-ba-trung-noi-khien-hang-loat-quan-chuc-vuong-lao-ly-1-1594859053167.jpg" title="Triệu dân “nín thở” chờ chính sách mới về giá điện, giá xăng - 1" /> <figcaption> <p><em>Khu đất 2-4-6 Hai B&agrave; Trưng (m&agrave;u xanh) c&oacute; 4 mặt tiền, vị tr&iacute; đắc địa nhất TP.HCM.</em></p> </figcaption> </figure> <p><strong>Thủ tướng đồng &yacute; &ldquo;mở cửa&rdquo; đường h&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam - Trung Quốc</strong></p> <p><strong>&quot;N&oacute;ng&quot; đề xuất điện một gi&aacute;: Ai hưởng lợi, ai chịu thiệt?</strong></p> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Triệu dân “nín thở” chờ chính sách mới về giá điện, giá xăng - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/19/icdn-dantri-com-vn_evn-276-1593244303424.jpeg" title="Triệu dân “nín thở” chờ chính sách mới về giá điện, giá xăng - 2" /> <figcaption> <p><em>Nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng muốn &aacute;p dụng điện một gi&aacute;. Ảnh: N.M</em></p> </figcaption> </figure> <p><strong>Thay đổi c&aacute;ch t&iacute;nh gi&aacute; xăng dầu, một mặt bằng gi&aacute; mới cho to&agrave;n d&acirc;n</strong></p> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Triệu dân “nín thở” chờ chính sách mới về giá điện, giá xăng - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/19/icdn-dantri-com-vn_thay-doi-cach-tinh-gia-xang-dau-1-mat-bang-gia-moi-cho-toan-dan-2-1594942213868.jpg" title="Triệu dân “nín thở” chờ chính sách mới về giá điện, giá xăng - 3" /> <figcaption> <p><em>Bộ C&ocirc;ng Thương kh&ocirc;ng muốn Quỹ b&igrave;nh ổn gi&aacute; xăng dầu</em></p> </figcaption> </figure> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top