Vấn nạn cuồng theo đuổi thần tượng trong showbiz Hoa ngữ

Show tuyển chọn thần tượng Thanh xuân có bạn phải ngừng ghi hình do những tiêu cực nảy sinh trong quá trình người hâm mộ theo đuổi thần tượng.

<div> <p>Ng&agrave;y 5/5, <em>T&acirc;n Hoa X&atilde;</em> c&oacute; b&agrave;i viết ph&ecirc; ph&aacute;n h&agrave;nh vi vứt đổ h&agrave;ng loạt th&ugrave;ng sữa xuống cống của nh&oacute;m người h&acirc;m mộ để ủng hộ thần tượng. H&agrave;nh động xuất ph&aacute;t từ lời k&ecirc;u gọi mua sữa lấy m&atilde; QR để bầu chọn cho nghệ sĩ tham gia show<em> Thanh xu&acirc;n c&oacute; bạn</em> từ &ecirc;-k&iacute;p chương tr&igrave;nh.</p> <p>&quot;Từ h&agrave;nh vi l&atilde;ng ph&iacute; sữa, c&aacute;c bạn đ&atilde; bao giờ nghĩ đến tr&aacute;ch nhiệm x&atilde; hội? H&agrave;nh động n&agrave;y thể hiện sự thiếu t&ocirc;n trọng sức lao động, coi thường ph&aacute;p luật. Điều n&agrave;y dẫn đến việc l&agrave;m hỏng tư tưởng của thế hệ trẻ&quot;, <em>T&acirc;n Hoa X&atilde;</em> viết.</p> <p>Ba năm trở lại đ&acirc;y, c&aacute;c show tuyển chọn tạo ra h&agrave;ng trăm thần tượng nổi tiếng chỉ sau v&agrave;i th&aacute;ng. Bằng c&aacute;ch vận động phiếu bầu từ kh&aacute;n giả, nh&agrave; sản xuất thu lợi lớn, c&ograve;n người h&acirc;m mộ c&oacute; nhiều h&agrave;nh vi vung tiền ủng hộ nghệ sĩ, thậm ch&iacute; c&oacute; l&uacute;c bị lừa đảo.</p> <h3>Mua sản phẩm trợ gi&uacute;p thần tượng ra mắt</h3> <p>Theo<em> T&acirc;n Hoa X&atilde;</em>, nh&agrave; sản xuất c&aacute;c show tuyển chọn thần tượng c&oacute; nhiều c&aacute;ch kiếm tiền từ người h&acirc;m mộ. Trong đ&oacute;, fan phải mua c&aacute;c vật phẩm như sữa, nước kho&aacute;ng của thương hiệu t&agrave;i trợ chương tr&igrave;nh. B&ecirc;n th&acirc;n hoặc dưới nắp chai sẽ c&oacute; m&atilde; số QR được coi như một phiếu bầu cho th&iacute; sinh đang tham gia.</p> <table class="picture gallery"> <tbody> <tr> <td><img alt="Thanh xuan co ban 3 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/06/znews-photo-zadn-vn_do_sua3.jpg" title="Thanh xuân có bạn 3 ảnh 1" /><img alt="Thanh xuan co ban 3 anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/06/znews-photo-zadn-vn_do_su2.jpg" title="Thanh xuân có bạn 3 ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>H&igrave;nh ảnh l&atilde;ng ph&iacute; sữa để lấy m&atilde; số bầu chọn cho th&iacute; sinh. Ảnh: <em>Sina.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Do đ&oacute;, nh&oacute;m người h&acirc;m mộ đ&atilde; bỏ ra h&agrave;ng triệu nh&acirc;n d&acirc;n tệ để mua v&agrave;i trăm th&ugrave;ng sữa chỉ với mục đ&iacute;ch lấy m&atilde; số. Lượng sữa thừa, họ lập tức đổ đi một c&aacute;ch l&atilde;ng ph&iacute;.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, người h&acirc;m mộ của c&aacute;c th&iacute; sinh c&ograve;n c&oacute; nhiều hoạt động quy&ecirc;n g&oacute;p tiền để ủng hộ thần tượng. Hồi th&aacute;ng 4, fan của Dư Cảnh Thi&ecirc;n - th&iacute; sinh show <em>Thanh xu&acirc;n c&oacute; bạn 3</em> - quy&ecirc;n g&oacute;p được 65.000 NDT.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, do chưa đạt đủ mục ti&ecirc;u l&agrave; 110.000 NDT, người quản l&yacute; đ&atilde; phạt c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của hội phải nộp th&ecirc;m tiền hoặc c&oacute; hoạt động hỗ trợ kh&aacute;c d&agrave;nh cho thần tượng. Sự việc khiến dư luận chỉ tr&iacute;ch.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Thanh xuan co ban 3 anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/06/znews-photo-zadn-vn_du_canh_thien_1.jpg" title="Thanh xuân có bạn 3 ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Người h&acirc;m mộ bị &eacute;p phải nộp tiền để gi&uacute;p thần tượng gi&agrave;nh chiến thắng.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo<em> iFeng</em>, c&aacute;c show tuyển chọn tạo n&ecirc;n một m&ocirc;i trường cạnh tranh thiếu l&agrave;nh mạnh, dẫn đến nhiều h&agrave;nh động sai lầm của người h&acirc;m mộ. V&igrave; bảo vệ thần tượng của m&igrave;nh, nhiều fan thường xuy&ecirc;n tranh c&atilde;i tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội. Họ đồng thời t&igrave;m c&aacute;ch b&ocirc;i đen, n&oacute;i xấu th&iacute; sinh kh&aacute;c. Nhiều người thậm ch&iacute; c&ograve;n bỏ tiền thu&ecirc; đội ngũ chuy&ecirc;n nghiệp l&agrave;m giả số liệu.</p> <h3>Bị lừa đảo v&igrave; t&igrave;nh y&ecirc;u d&agrave;nh cho thần tượng</h3> <p>Ng&agrave;y 4/5, một fan nữ họ Vương ở tỉnh Giang T&ocirc; bị lừa 8.000 NDT v&igrave; muốn bảo vệ thần tượng. C&ocirc; thấy một blogger l&ecirc;n b&agrave;i ti&ecirc;u cực về nghệ sĩ m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch n&ecirc;n đ&atilde; y&ecirc;u cầu trả 8.000 NDT để người n&agrave;y gỡ b&agrave;i. Sau khi nhận được tiền, blogger kh&ocirc;ng x&oacute;a b&agrave;i. Cảnh s&aacute;t Giang T&ocirc; phải l&ecirc;n tiếng cảnh b&aacute;o người h&acirc;m mộ kh&ocirc;ng để c&aacute;c đối tượng xấu lợi dụng t&igrave;nh y&ecirc;u với thần tượng.</p> <p>Theo <em>Nh&acirc;n d&acirc;n Nhật b&aacute;o</em>, ng&agrave;y 25/1, Viện Kiểm s&aacute;t huyện T&acirc;n Hồ (th&agrave;nh phố V&ocirc; T&iacute;ch, Giang T&ocirc;) khởi tố vụ &aacute;n của nh&oacute;m lừa đảo qua mạng chuy&ecirc;n b&aacute;n những hộp qu&agrave; giả của idol. T&ograve;a &aacute;n tuy&ecirc;n phạt bị c&aacute;o 2 năm 6 th&aacute;ng t&ugrave; v&agrave; mức tiền phạt 10.000 NDT.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Thanh xuan co ban 3 anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/06/znews-photo-zadn-vn_thai_tu_khon.jpg" title="Thanh xuân có bạn 3 ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>T&igrave;nh y&ecirc;u người h&acirc;m mộ d&agrave;nh cho thần tượng rất dễ bị lợi dụng.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>H&agrave;nh động của nh&oacute;m lừa đảo n&agrave;y ho&agrave;n to&agrave;n dựa v&agrave;o sự cuồng nhiệt của fan. Ban đầu, họ b&aacute;n những hộp qu&agrave; c&oacute; chữ k&yacute; của ng&ocirc;i sao với mức gi&aacute; rẻ hơn thực tế. Sau đ&oacute;, họ dụ dỗ người mua chi h&agrave;ng ngh&igrave;n nh&acirc;n d&acirc;n tệ để tham gia v&agrave;o c&aacute;c hoạt động trực tiếp gặp mặt thần tượng. Nhiều c&ocirc; g&aacute;i kh&aacute;t khao được tr&ocirc;ng thấy nghệ sĩ m&igrave;nh y&ecirc;u mến đ&atilde; mất tiền v&agrave; phải tr&igrave;nh b&aacute;o cảnh s&aacute;t.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, những kẻ phe v&eacute; c&ograve;n lợi dụng t&igrave;nh cảm n&agrave;y để tăng gi&aacute; l&ecirc;n gấp h&agrave;ng trăm lần. Tuy nhi&ecirc;n, bởi mong muốn được thấy tận mắt thần tượng, kh&ocirc;ng &iacute;t fan sẵn s&agrave;ng tiếp tay cho h&agrave;nh vi phi ph&aacute;p n&agrave;y. Thậm ch&iacute;, họ c&ograve;n tự h&agrave;o khi nghệ sĩ được đ&aacute;m phe v&eacute; &quot;tung h&ocirc;&quot; với gi&aacute; cắt cổ.</p> <h3>Hệ lụy của c&aacute;c show tuyển chọn thần tượng</h3> <p>Theo<em> Sina</em>, c&aacute;c show tuyển chọn thần tượng nắm bắt t&acirc;m l&yacute; của người h&acirc;m mộ khi ch&iacute;nh họ biến th&iacute; sinh trở th&agrave;nh ng&ocirc;i sao. Việc thần tượng đ&aacute;nh bại c&aacute;c th&iacute; sinh kh&aacute;c được ra mắt giống như chiến thắng của tập thể fan. Do đ&oacute;, l&ograve;ng nhiệt t&igrave;nh d&agrave;nh cho những nghệ sĩ trẻ v&ocirc; c&ugrave;ng lớn.</p> <p>C&aacute;c nh&agrave; sản xuất, thương hiệu nh&igrave;n v&agrave;o sự t&iacute;ch cực n&agrave;y m&agrave; trao quyền lợi cho nghệ sĩ trẻ, biến họ th&agrave;nh ng&ocirc;i sao chỉ sau v&agrave;i th&aacute;ng, d&ugrave; t&agrave;i năng c&ograve;n hạn chế.</p> <table class="picture gallery"> <tbody> <tr> <td><img alt="Thanh xuan co ban 3 anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/06/znews-photo-zadn-vn_duong_sieu_viet.jpg" title="Thanh xuân có bạn 3 ảnh 5" /><img alt="Thanh xuan co ban 3 anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/06/znews-photo-zadn-vn_ngu_thu_han.jpg" title="Thanh xuân có bạn 3 ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nhiều thần tượng c&oacute; t&agrave;i năng hạn chế nhưng vẫn được ra mắt v&igrave; biết thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của kh&aacute;n giả.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>T&igrave;nh y&ecirc;u m&ugrave; qu&aacute;ng d&agrave;nh cho thần tượng khiến người h&acirc;m mộ chấp nhận sự k&eacute;m cỏi về t&agrave;i năng, những sai s&oacute;t, scandal của họ. Th&iacute; sinh Dư Cảnh Thi&ecirc;n vốn mang hai quốc tịch - điều bị cấm tại Trung Quốc - nhưng vẫn được fan bảo vệ. Chỉ tới khi Cục ph&aacute;t thanh v&agrave; truyền hinh Bắc Kinh v&agrave;o cuộc điều tra, anh mới bị loại khỏi cuộc thi.</p> <p>Vương Hạo, CEO của c&ocirc;ng ty Zhuoying Entertainment, từng trả lời tr&ecirc;n <em>T&acirc;n Hoa X&atilde;</em> rằng c&aacute;c chương tr&igrave;nh dạng n&agrave;y đang biến quy tr&igrave;nh tuyển chọn nghệ sĩ trở n&ecirc;n dễ d&atilde;i, thiếu cơ chế s&agrave;ng lọc ngay từ đầu.</p> <p><em>Sina</em> b&igrave;nh luận tiềm năng của giới trẻ Trung Quốc l&agrave; rất lớn. Song, việc tổ chức li&ecirc;n tục c&aacute;c show tuyển chọn thần tượng khiến chất lượng th&iacute; sinh dần đi xuống do kh&ocirc;ng thể t&igrave;m được những nh&acirc;n tố trẻ vừa c&oacute; t&agrave;i, vừa c&oacute; sắc như Th&aacute;i Từ Kh&ocirc;n, Chu Ch&iacute;nh Đ&igrave;nh, Mạnh Mỹ Kỳ, Ch&acirc;u Chấn Nam.</p> <p>Do đ&oacute;, sau khi vụt s&aacute;ng, c&aacute;c nghệ sĩ trẻ kh&oacute; c&oacute; thể ph&aacute;t triển sự nghiệp ca h&aacute;t theo hướng chuy&ecirc;n nghiệp. Họ kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n t&acirc;m r&egrave;n luyện kỹ năng để trở th&agrave;nh ca sĩ chuy&ecirc;n nghiệp, m&agrave; đi đ&oacute;ng phim, tham gia tiếp c&aacute;c show giải tr&iacute; để giữ độ hot.</p> <p>Hệ quả l&agrave; một lớp diễn vi&ecirc;n tay ngang h&aacute;t kh&ocirc;ng được, đ&oacute;ng phim kh&ocirc;ng xong, nhưng vẫn được giao vai ch&iacute;nh trong c&aacute;c bộ phim truyền h&igrave;nh. Từ đ&oacute;, c&oacute; thể thấy c&aacute;ch thức lựa chọn nghệ sĩ như <em>Thanh xu&acirc;n c&oacute; bạn</em> hay <em>S&aacute;ng tạo doanh</em> kh&ocirc;ng chỉ l&agrave;m hại nền &acirc;m nhạc Trung Quốc, m&agrave; c&ograve;n đầu độc cả nền điện ảnh nước n&agrave;y.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top