“Sống mòn” ở làng ô nhiễm

Xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh hiện được đánh giá là làng ô nhiễm “nặng nề” và nguyên nhân chính là người dân địa phương với nghề nấu nhôm truyền thống. Đáng nói, tiếp tay cho tình trạng ô nhiễm này không chỉ có người làm nghề truyền thống mà có hàng loạt “ông lớn” trong lĩnh vực môi trường.

<div><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2018/09/16/van-mon-4.jpg" /> <p><em>Văn M&ocirc;n &ndash; l&agrave;ng &ocirc; nhiễm, kh&ocirc;ng kh&iacute; ở đ&acirc;y như bị c&ocirc; đặc.</em></p> </div> <p><strong>H&agrave;ng trăm cơ sở nấu nh&ocirc;m kh&ocirc;ng c&oacute; </strong><strong>ĐTM</strong></p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Ho&agrave;ng Gia, Ph&oacute; Chủ tịch x&atilde; Văn M&ocirc;n, huyện Y&ecirc;n Phong phải d&ugrave;ng từ cảm th&aacute;n để diễn tả về t&igrave;nh trạng &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường do l&agrave;ng nấu nh&ocirc;m Văn M&ocirc;n g&acirc;y ra: &ldquo;&Ocirc; nhiễm cực kỳ nặng nề!&rdquo;. Kh&ocirc;ng kh&iacute;, nguồn nước&hellip; đều &ocirc; nhiễm.</p> <p>Chỉ cần đến l&agrave;ng Văn M&ocirc;n, nhiều người sẽ hiểu được lời nhận x&eacute;t của vị l&atilde;nh đạo x&atilde; bằng quan s&aacute;t trực quan. Quanh năm, l&agrave;ng Văn M&ocirc;n được bao phủ bởi kh&iacute; thải đen kịt như l&agrave;n sương m&ugrave; d&agrave;y đặc. Kh&ocirc;ng kh&iacute; nơi đ&acirc;y l&uacute;c n&agrave;o cũng đặc qu&aacute;nh, tới độ c&acirc;y xanh cũng kh&oacute; l&ograve;ng sống nổi. H&agrave;ng trăm l&ograve; nấu nh&ocirc;m ồ ạt xả kh&oacute;i ra m&ocirc;i trường từ nhiều năm nay khiến giới chức năng địa phương phải hao t&acirc;m tốn sức nghĩ c&aacute;ch khắc phục. C&ograve;n nguồn nước thải từ c&aacute;c cơ sở nấu nh&ocirc;m n&agrave;y th&igrave; xả trực tiếp ra m&ocirc;i trường th&ocirc;ng qua hệ thống cống d&acirc;n sinh.</p> <p>Cuộc sống sinh hoạt tại Văn M&ocirc;n như bị &ldquo;c&ocirc; đặc&rdquo; trong &ocirc; nhiễm. Người lạ mỗi khi c&oacute; dịp ngang qua Văn M&ocirc;n nếu kh&ocirc;ng kịp đeo khẩu trang, k&iacute;nh mắt sẽ d&iacute;nh phải m&agrave;n bụi đen kịt b&aacute;m trong mũi, tr&ecirc;n m&iacute; mắt v&agrave; ho sặc sụa theo cơn.</p> <p>Mặt đất l&agrave;ng Văn M&ocirc;n cũng ngập đầy chất thải. Từng ng&otilde;, ng&aacute;ch cho đến đồng ruộng&hellip; chỗ n&agrave;o cũng thấy xỉ thải, r&aacute;c thải, hệ thống cống nước xung quanh l&agrave;ng đen như mực, bốc m&ugrave;i ngai ng&aacute;i c&oacute; thể g&acirc;y ch&oacute;ng mặt, buồn n&ocirc;n ngay lập tức đối với những người lần đầu tiếp x&uacute;c với m&ocirc;i trường nơi đ&acirc;y. Nước thải ngập cống, l&eacute;p nh&eacute;p v&agrave;o tận cổng của nhiều gia đ&igrave;nh đang sinh sống tại đ&acirc;y.</p> <p>&Ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường nơi đ&acirc;y đ&atilde; tạo ra một cuộc &ldquo;chạy trốn&rdquo; ngầm nhưng rất cam go của người d&acirc;n bản địa. Gia đ&igrave;nh n&agrave;o kh&aacute; giả, c&oacute; điều kiện kinh thế th&igrave; mua nh&agrave; ở nơi kh&aacute;c để ở, cho con c&aacute;i học ở những trường nổi tiếng ở H&agrave; Nội, thỉnh thoảng, họ về Văn M&ocirc;n chỉ để gi&aacute;m s&aacute;t c&ocirc;ng việc hoặc họp anh em, họ h&agrave;ng. Nhưng c&oacute; một cuộc di cư đến l&agrave;ng Văn M&ocirc;n bởi h&agrave;ng ng&agrave;n lao động &ndash; chủ yếu l&agrave; người Thanh Ho&aacute;. Họ sống, l&agrave;m việc trong c&aacute;c cơ sở t&aacute;i chế nh&ocirc;m trong điều kiện &ocirc; nhiễm nặng nề v&agrave; kh&ocirc;ng hề c&oacute; c&ocirc;ng cụ bảo vệ. Người n&agrave;o ốm đau, bệnh tật th&igrave; tự nguyện về nh&agrave; v&agrave; họ cũng kh&ocirc;ng để &yacute; đến nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y bệnh từ đ&acirc;u.</p> <div><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2018/09/16/van-mon-3.jpg" /> <p><em>Tất cả c&aacute;c cơ sở t&aacute;i chế nh&ocirc;m tại Văn M&ocirc;n kh&ocirc;ng đảm bảo ti&ecirc;u chuẩn m&ocirc;i trường.</em></p> </div> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Ho&agrave;ng Gia thống k&ecirc;: Ở Văn M&ocirc;n c&oacute; tr&ecirc;n, dưới 200 cơ sở (bao gồm hộ gia đ&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng ty) l&agrave;m nghề nấu &ndash; c&ocirc; đ&uacute;c nh&ocirc;m, nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; lấy một cơ sở c&oacute; đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường (ĐTM) do cơ quan chức năng cấp ph&eacute;p. &Ocirc;ng Gia gọi những cơ sở nấu nh&ocirc;m n&agrave;y nấu nh&ocirc;m lậu, kh&ocirc;ng đảm bảo ti&ecirc;u chuẩn m&ocirc;i trường. &Ocirc;ng Gia cho biết th&ecirc;m, trước đ&acirc;y ở Văn M&ocirc;n chỉ duy nhất c&oacute; một hộ nấu nh&ocirc;m được cấp ĐTM, nhưng hiện cơ sở n&agrave;y đ&atilde; di chuyển ra cụm c&ocirc;ng nghiệp l&agrave;ng nghề Đ&ocirc;ng Thọ. V&agrave; từ nhiều năm nay, ch&iacute;nh quyền địa phương cũng triển khai nhiều biện ph&aacute;p hạn chế sự &ocirc; nhiễm. Chẳng hạn vận động, tuy&ecirc;n truyền người d&acirc;n bảo vệ m&ocirc;i trường, người d&acirc;n k&yacute; c&aacute;c cam kết về m&ocirc;i trường&hellip; Nhưng &ldquo;kh&ocirc;ng khả thi&rdquo;. H&agrave;ng loạt hộ gia đ&igrave;nh, c&ocirc;ng ty k&yacute; cam kết bảo vệ m&ocirc;i trường nhưng đ&oacute; chỉ l&agrave; h&igrave;nh thức. Trong khi đ&oacute;, &ldquo;dẹp&rdquo; nghề nấu nh&ocirc;m l&agrave; biện ph&aacute;p kh&ocirc;ng khả thi.</p> <p>Căng thẳng v&igrave; &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường, ch&iacute;nh quyền x&atilde; Văn M&ocirc;n liền đề nghị cơ quan cấp huyện, tỉnh sớm x&acirc;y dựng Cụm c&ocirc;ng nghiệp l&agrave;ng nghề, mục đ&iacute;ch nhằm gom những hộ nấu nh&ocirc;m v&agrave;o một khu v&agrave; c&oacute; c&aacute;c biện ph&aacute;p bảo vệ m&ocirc;i trường. Nhưng kế hoạch đ&oacute; từ l&acirc;u vẫn chưa được triển khai, th&agrave;nh thử l&agrave;ng Văn M&ocirc;n vẫn &ldquo;ngụp lặn&rdquo; trong &ocirc; nhiễm.</p> <div><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2018/09/16/van-mon-2.png" /> <p><em>Xe chở phế thải bốc nh&ocirc;m ngay tại khu vực gần đ&igrave;nh Ph&uacute; X&aacute;, x&atilde; Văn M&ocirc;n.</em></p> </div> <p><strong>Ai tiếp tay cho &ocirc; nhiễm</strong></p> <p>Theo t&igrave;m hiểu của PV Khoa học &amp; Đời sống, c&oacute; nhiều c&ocirc;ng ty m&ocirc;i trường chuy&ecirc;n thu mua hoặc b&aacute;n phế liệu &ldquo;tiếp tay&rdquo; g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường.&nbsp;Chứng kiến cảnh tượng, ng&agrave;y qua ng&agrave;y, h&agrave;ng chục, h&agrave;ng trăm chiếc xe tải cỡ lớn vận chuyển cả ngh&igrave;n tấn nh&ocirc;m thải loại, được những c&ocirc;ng ty m&ocirc;i trường c&oacute; t&ecirc;n tuổi giao b&aacute;n cho c&aacute;c l&ograve; nấu nh&ocirc;m kh&ocirc;ng đạt chuẩn m&ocirc;i trường, th&igrave; người d&acirc;n Văn M&ocirc;n kh&ocirc;ng khỏi bức x&uacute;c, lo lắng.</p> <p>Nhiều người d&acirc;n khi tiếp x&uacute;c với P.V đ&atilde; b&agrave;y tỏ thắc mắc: Được biết, c&aacute;c c&ocirc;ng ty đều quảng b&aacute; l&agrave; tốn kh&aacute; nhiều tiền để đầu tư x&acirc;y l&ograve; nấu nh&ocirc;m &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ hiện đại, th&igrave; h&agrave; cớ g&igrave; họ kh&ocirc;ng nấu tại chỗ, m&agrave; phải tốn k&eacute;m vận chuyển đi b&aacute;n l&agrave;m g&igrave;. Như vậy chỉ c&oacute; thế hiểu l&ograve; đ&atilde; vượt qu&aacute; c&ocirc;ng suất, hoặc kh&ocirc;ng thể hoạt động nổi th&igrave; mới đem b&aacute;n nh&ocirc;m thải cho c&aacute;c l&ograve; kh&ocirc;ng đạt ti&ecirc;u chuẩn m&ocirc;i trường.</p> <p>Lẽ ra c&aacute;c c&ocirc;ng ty m&ocirc;i trường n&agrave;y phải b&aacute;n phế thải đến c&aacute;c cơ sở đun nấu, t&aacute;i chế nh&ocirc;m c&oacute; ĐTM, đầy đủ ti&ecirc;u chuẩn về bảo vệ m&ocirc;i trường, nhưng họ lại b&aacute;n đến c&aacute;c cơ sở chế biến thủ c&ocirc;ng, g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường.</p> <div><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2018/09/16/van-mon-1.png" /> <p><em>Xe tải chở phế liệu b&aacute;n cho một cơ sở t&aacute;i chế nh&ocirc;m tại Văn M&ocirc;n.</em></p> </div> <p>Theo một người d&acirc;n x&atilde; Văn M&ocirc;n, nếu giới chức năng ngăn chặn được t&igrave;nh trạng b&aacute;n phế liệu một c&aacute;ch v&ocirc; tội vạ n&agrave;y th&igrave; sẽ ngăn được nguồn cung g&acirc;y n&ecirc;n t&igrave;nh trạng &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường hiện nay.</p> <p>Theo ghi nhận của PV Khoa học &amp; Đời sống, mỗi ng&agrave;y, c&oacute; h&agrave;ng chục xe chở phế liệu rồng rắn đến l&agrave;ng Văn M&ocirc;n rồi đổ h&agrave;ng xuống những cơ sở nấu nh&ocirc;m thủ c&ocirc;ng.</p> <p>Cụ thể: Ng&agrave;y 16/12, một xe tải BKS 88C.02538 đổ h&agrave;ng đến một cơ sở thu gom phế liệu nằm cạnh điểm trường mầm non th&ocirc;n Ph&uacute; X&aacute;, x&atilde; Văn M&ocirc;n. Ng&agrave;y 21/12, xe tải BKS 99C. 052.19 chở nh&ocirc;m đến một cơ sở t&aacute;i chế nh&ocirc;m thủ c&ocirc;ng nằm ở giữa l&agrave;ng Văn M&ocirc;n, đối diện Trạm c&acirc;n 120 tấn. Cơ sở chế biến nh&ocirc;m n&agrave;y nằm trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n của một hộ gia đ&igrave;nh v&agrave; chỉ c&oacute; 1 ống kh&oacute;i x&acirc;y bằng gạch cao khoảng 15m.</p> <p>Cũng trong ng&agrave;y 21/12, một xe tải kh&aacute;c BKS 99C. 054. 48 chở đầy chất thải tập kết về một kho chứa lớn, kh&ocirc;ng biển hiệu nằm c&aacute;ch khu vực b&atilde;i r&aacute;c thải khoảng 100m. Kho chứa n&agrave;y li&ecirc;n tục đ&oacute;ng cửa, nhưng c&ocirc;ng nh&acirc;n vẫn l&agrave;m việc b&ecirc;n trong. Khi c&oacute; việc ra ngo&agrave;i th&igrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n chỉ h&eacute; cửa đi ra, sau đ&oacute; đ&oacute;ng lại, hoặc chỉ mở khi c&oacute; xe tải chở h&agrave;ng về, xe v&agrave;o trong th&igrave; lập tức đ&oacute;ng cửa. Ng&agrave;y 22/12, xe chở phế thải BKS: 99C. 008.17 c&ograve;n bốc phế thải ngay tại khu vực gần đ&igrave;nh Ph&uacute; X&aacute;, x&atilde; Văn M&ocirc;n&hellip;</p> <div><img alt="" src="" /> <p><em>Nhiều lao động l&agrave;m việc trong m&ocirc;i trường &ocirc; nhiễm nặng nề</em></p> </div> <p>Qua quan s&aacute;t, PV ghi nhận cũng trong ng&agrave;y 21/12, xe tải BKS 99C. 069.63 đưa nh&ocirc;m đến một cơ sở t&aacute;i chế thủ c&ocirc;ng đối diện nh&agrave; nghỉ, massage ở đầu l&agrave;ng Văn M&ocirc;n. Cơ sở n&agrave;y cũng nằm ngay cạnh nh&agrave; d&acirc;n, khi nấu nh&ocirc;m th&igrave; ph&aacute;t ra loại kh&iacute; thải đen kịt, nước thải cũng được đổ ra hệ thống cống d&acirc;n sinh g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường&hellip;</p> <blockquote> <p><span>Theo thống k&ecirc; từ Trạm Y tế x&atilde; Văn M&ocirc;n, mỗi năm l&agrave;ng nấu nh&ocirc;m c&oacute; tới 20 người chết v&igrave; bệnh ung thư, rất nhiều trẻ em phải đưa đến c&aacute;c cơ sở y tế kh&aacute;m chữa bệnh li&ecirc;n quan đến đường h&ocirc; hấp. C&ograve;n theo số liệu của PGS.TS Dương B&aacute; Trực, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec &ndash; times City, trong một lần kh&aacute;m bệnh cho 300 trẻ em ở Văn M&ocirc;n th&igrave; c&oacute; đến 20% số trẻ bị mắc bệnh li&ecirc;n quan đến đường h&ocirc; hấp.</span></p> </blockquote> <p><strong>Phi Long</strong></p> <!--.saic-wrapper -->

Theo Đời sống
back to top