Không phát hiện = không lây truyền

“Không phát hiện = Không lây truyền” (hay còn gọi là K=K) là một phát hiện mới về lợi ích của điều trị bằng thuốc kháng virut (ARV) với người nhiễm HIV dựa trên bằng chứng khoa học...

<p>Khi điều trị ARV đạt đến mức ức chế virut, nghĩa l&agrave; tải lượng virut dưới 200 bản sao/ml, hay c&ograve;n gọi l&agrave; dưới ngưỡng ph&aacute;t hiện, sẽ ngăn ngừa được HIV qua đường t&igrave;nh dục. Qua ba nghi&ecirc;n cứu tr&ecirc;n h&agrave;ng ng&agrave;n cặp bạn t&igrave;nh tr&aacute;i dấu với h&agrave;ng ng&agrave;n lần quan hệ t&igrave;nh dục m&agrave; kh&ocirc;ng sử dụng bao cao su hay d&ugrave;ng thuốc dự ph&ograve;ng trước phơi nhiễm HIV (PrEP), kh&ocirc;ng c&oacute; bạn t&igrave;nh &acirc;m t&iacute;nh n&agrave;o bị l&acirc;y HIV từ bạn t&igrave;nh dương t&iacute;nh khi họ c&oacute; tải lượng virut dưới ngưỡng ph&aacute;t hiện.</p> <h2><strong>Những bằng chứng khoa học về K=K</strong></h2> <p>Cộng đồng y khoa v&agrave; khoa học to&agrave;n cầu đi ti&ecirc;n phong trong nghi&ecirc;n cứu v&agrave; điều trị HIV/AIDS đ&atilde; c&ocirc;ng bố tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 9 về AIDS tại Paris th&aacute;ng 7/2017, rằng &ldquo;một mức tải lượng virut HIV kh&ocirc;ng ph&aacute;t hiện được c&oacute; nghĩa l&agrave; HIV kh&ocirc;ng c&ograve;n khả năng l&acirc;y truyền&rdquo;.</p> <p><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/28/thong_diep_k_k_3_resize.jpg" /></p> <p>Nghi&ecirc;n cứu thứ nhất được thực hiện tr&ecirc;n 1.763 cặp dị nhiễm HIV ở ch&acirc;u Phi, ch&acirc;u &Aacute; v&agrave; ch&acirc;u Mỹ (cặp dị nhiễm tức l&agrave; 1 người nhiễm HIV c&ograve;n 1 người kh&ocirc;ng nhiễm HIV) trong thời gian từ năm 2005 đến 2015. Trong số n&agrave;y c&oacute; tới 97% quan hệ t&igrave;nh dục kh&aacute;c giới. B&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; cuối kỳ v&agrave;o năm 2016 đ&atilde; kết luận: &ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; người n&agrave;o bị l&acirc;y nhiễm HIV khi bạn t&igrave;nh nhiễm HIV của họ c&oacute; tải lượng HIV-1 bị ức chế dưới 200 bản sao/ml m&aacute;u v&agrave; duy tr&igrave; ổn định ở những người tham gia nghi&ecirc;n cứu&rdquo;.</p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p>Nghi&ecirc;n cứu thứ hai thực hiện tr&ecirc;n 1.166 cặp dị nhiễm HIV ở 14 nước ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave; bắt đầu thực hiện năm 2010 ở cả c&aacute;c cặp quan hệ t&igrave;nh dục kh&aacute;c giới v&agrave; đồng t&iacute;nh nam, tập trung nghi&ecirc;n cứu nguy cơ l&acirc;y truyền HIV qua quan hệ t&igrave;nh dục đường &acirc;m đạo v&agrave; hậu m&ocirc;n m&agrave; kh&ocirc;ng sử dụng bao cao su hoặc sử dụng thuốc dự ph&ograve;ng trước phơi nhiễm (PrEP) khi bạn t&igrave;nh nhiễm c&oacute; tải lượng HIV &lt;200 bản sao/ml m&aacute;u. Đ&aacute;nh gi&aacute; sơ bộ năm 2016 cho thấy kh&ocirc;ng c&oacute; trường hợp n&agrave;o l&acirc;y HIV từ bạn t&igrave;nh của họ trong 1.238 cặp bạn t&igrave;nh - năm với khoảng 58.000 lần quan hệ t&igrave;nh dục kh&ocirc;ng sử dụng bao cao su.</p> <p>Nghi&ecirc;n cứu thứ ba được thực hiện tr&ecirc;n 358 cặp dị nhiễm HIV ở &Uacute;c, Brazil v&agrave; Th&aacute;i Lan từ năm 2012 trong nh&oacute;m nam quan hệ t&igrave;nh dục đồng giới. Kết quả ph&acirc;n t&iacute;ch cuối kỳ v&agrave;o năm 2017 cho thấy, kh&ocirc;ng c&oacute; trường hợp n&agrave;o bị l&acirc;y nhiễm HIV từ bạn t&igrave;nh nhiễm HIV khi họ c&oacute; tải lượng HIV &lt;200 bản sao/ml v&agrave; kh&ocirc;ng d&ugrave;ng bao cao su hay PrEP. Điều n&agrave;y c&oacute; nghĩa l&agrave; khi người bệnh uống thuốc ARV h&agrave;ng ng&agrave;y theo chỉ định, đạt được v&agrave; duy tr&igrave; tải lượng HIV dưới ngưỡng ph&aacute;t hiện sẽ thực sự kh&ocirc;ng c&oacute; nguy cơ l&agrave;m l&acirc;y truyền HIV sang bạn t&igrave;nh HIV &acirc;m t&iacute;nh.</p> <h2><strong>V&agrave; &yacute; nghĩa của K=K</strong></h2> <p>Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh dịch Hoa Kỳ (CDC) cho biết, người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV c&oacute; tải lượng HIV trong m&aacute;u dưới ngưỡng ph&aacute;t hiện th&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; nguy cơ l&acirc;y truyền HIV qua quan hệ t&igrave;nh dục. Tuy nhi&ecirc;n CDC cũng nhấn mạnh: T&ugrave;y thuộc v&agrave;o loại thuốc điều trị c&oacute; thể phải mất đến 6 th&aacute;ng để đạt mức tải lượng HIV dưới ngưỡng ph&aacute;t hiện. Tải lượng HIV được ức chế li&ecirc;n tục v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy đ&ograve;i hỏi người bệnh phải được sử dụng loại thuốc ph&ugrave; hợp v&agrave; tu&acirc;n thủ điều trị tốt. Việc đo tải lượng HIV cần được theo d&otilde;i định kỳ để đảm bảo lợi &iacute;ch sức khỏe người bệnh v&agrave; sức khỏe cộng đồng.</p> <p>Một điều cũng đ&aacute;ng lưu &yacute; l&agrave;: Tải lượng HIV kh&ocirc;ng ph&aacute;t hiện được chỉ ngăn ngừa l&acirc;y truyền HIV sang c&aacute;c bạn t&igrave;nh chứ kh&ocirc;ng ngăn ngừa được c&aacute;c bệnh l&acirc;y truyền qua đường t&igrave;nh dục kh&aacute;c như lậu, giang mai... trong khi bao cao su c&oacute; thể gi&uacute;p ngăn ngừa l&acirc;y truyền HIV cũng như c&aacute;c bệnh l&acirc;y truyền qua đường t&igrave;nh dục kh&aacute;c v&agrave; ngăn ngừa việc c&oacute; thai. Do vậy, CDC cũng khuyến c&aacute;o: Việc lựa chọn phương ph&aacute;p dự ph&ograve;ng HIV c&oacute; thể kh&aacute;c nhau t&ugrave;y thuộc v&agrave;o h&agrave;nh vi quan hệ t&igrave;nh dục, ho&agrave;n cảnh v&agrave; c&aacute;c mối quan hệ của một người. V&iacute; dụ, nếu c&oacute; ai đ&oacute; quan hệ t&igrave;nh dục với nhiều bạn t&igrave;nh hoặc trong mối quan hệ kh&ocirc;ng phải l&agrave; một vợ một chồng, họ c&oacute; thể c&acirc;n nhắc sử dụng bao cao su để ngăn ngừa c&aacute;c bệnh l&acirc;y truyền qua đường t&igrave;nh dục kh&aacute;c. Việc tu&acirc;n thủ điều trị nghi&ecirc;m ngặt, hoặc d&ugrave;ng thuốc ARV theo đơn đ&atilde; k&ecirc; của thầy thuốc c&oacute; &yacute; nghĩa rất quan trọng để duy tr&igrave; ức chế tải lượng virut.</p> <p>Như vậy, một người nhiễm HIV được điều trị ARV khi c&oacute; tải lượng virut dưới ngưỡng ph&aacute;t hiện sẽ vừa bảo vệ sức khỏe cho người sống chung với HIV v&agrave; ngăn ngừa l&acirc;y nhiễm HIV sang bạn t&igrave;nh. Đồng thời n&oacute; gi&uacute;p giảm sự kỳ thị v&agrave; ph&acirc;n biệt đối xử li&ecirc;n quan đến HIV v&agrave; khuyến kh&iacute;ch những người nhiễm HIV tu&acirc;n thủ điều trị.</p> <div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top