Côn trùng – nguồn dinh dưỡng khổng lồ

Mới đây, tại nhiều nước phương Tây, phong trào ăn các món ăn côn trùng đang ngày càng lan rộng nhằm giải cứu môi trường, tận dụng nguồn dinh dưỡng khổng lồ từ thiên nhiên.

<div>Mới đ&acirc;y, tại nhiều nước phương T&acirc;y, phong tr&agrave;o ăn c&aacute;c m&oacute;n ăn c&ocirc;n tr&ugrave;ng đang ng&agrave;y c&agrave;ng lan rộng nhằm giải cứu m&ocirc;i trường, tận dụng nguồn dinh dưỡng khổng lồ từ thi&ecirc;n nhi&ecirc;n.</div> <div id="abdf"> <div id="content_detail_news"> <p>Nhiều người phương T&acirc;y&nbsp;c&oacute; thể&nbsp;cảm thấy bu&ocirc;̀n n&ocirc;n&nbsp;khi họ&nbsp;nghĩ&nbsp;về&nbsp;việc ăn ch&acirc;u chấu,&nbsp;nhện&nbsp;hoặc&nbsp;kiến,&nbsp;nhưng thực tế ở nhiều nơi tr&ecirc;n thế giới, những lo&agrave;i n&agrave;y lại tạo ra rất nhiều&nbsp;m&oacute;n ăn ngon&nbsp;v&agrave; gi&agrave;u protein. Tại Đức, mới đ&acirc;y, người ta c&ograve;n tổ chức cả tiệc c&ocirc;n tr&ugrave;ng thu h&uacute;t rất nhiều người tham gia.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="con-trung-nguon-dinh-duong-khong-lo-1" height="564" src="https://suckhoedoisong.vn/Images/thanhloan/2017/02/11/image-202583-galleryV9-cril_-_Copy.jpg" style="line-height:22px !important;border:0px none !important;height:auto !important;" title="Côn trùng – nguồn dinh dưỡng khổng lồ 1" width="850" /></p> <p><em>Một bữa tiệc với nhiều m&oacute;n từ c&ocirc;n tr&ugrave;ng tại trường Đại học Oxford ( Anh) rất đắt kh&aacute;ch. Tiệc ngo&agrave;i c&oacute; sự tham dự của SV th&igrave; c&ograve;n c&oacute; sự g&oacute;p mặt của nhiều nh&agrave; khoa học, ĐSQ c&aacute;c nước. Người thưởng thức đang xu&yacute;t xoa khen ngon.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img alt="con-trung-nguon-dinh-duong-khong-lo-2" height="355" src="https://suckhoedoisong.vn/Images/thanhloan/2017/02/11/Capture3.JPG" style="line-height:22px !important;border:0px none !important;height:auto !important;" title="Côn trùng – nguồn dinh dưỡng khổng lồ 2" width="542" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Nhện đen nướng (hoặc chi&ecirc;n)-m&oacute;n ăn ngon miệng thường xuy&ecirc;n của 2,5 triệu người Campuchia. Tr&ocirc;ng ch&uacute;ng th&ocirc; r&aacute;p, gh&ecirc; gh&ecirc;, nhưng qua chế biến lại b&eacute;o ngậy, thơm lừng.</em></p> <p style="text-align: center;"><img alt="con-trung-nguon-dinh-duong-khong-lo-3" height="606" src="https://suckhoedoisong.vn/Images/thanhloan/2017/02/11/image-202587-galleryV9-oorm_-_Copy.jpg" style="line-height:22px !important;border:0px none !important;height:auto !important;" title="Côn trùng – nguồn dinh dưỡng khổng lồ 3" width="850" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Dế m&egrave;n v&agrave; ch&acirc;u chấu chi&ecirc;n-m&oacute;n ăn đắt kh&aacute;ch ở Th&aacute;i Lan, nhờ đ&oacute; gi&uacute;p tiềm năng du lịch quốc gia n&agrave;y ph&aacute;t triển mạnh l&ecirc;n.</em></p> <p style="text-align: center;"><img alt="con-trung-nguon-dinh-duong-khong-lo-4" height="600" src="https://suckhoedoisong.vn/Images/thanhloan/2017/02/11/image-202584-galleryV9-qgho_-_Copy.jpg" style="line-height:22px !important;border:0px none !important;height:auto !important;" title="Côn trùng – nguồn dinh dưỡng khổng lồ 4" width="436" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Bọ cạp được chế biến tại một nh&agrave; h&agrave;ng Trung Quốc ở London (Anh). M&oacute;n ăn phương Đ&ocirc;ng, phong c&aacute;ch bầy biện lại rất phương T&acirc;y, hấp dẫn v&agrave; bắt mắt.</em></p> <div>&nbsp;</div> <p style="text-align: center;"><img alt="con-trung-nguon-dinh-duong-khong-lo-5" height="616" src="https://suckhoedoisong.vn/Images/thanhloan/2017/02/11/image-202586-galleryV9-tvrm_-_Copy.jpg" style="line-height:22px !important;border:0px none !important;height:auto !important;" title="Côn trùng – nguồn dinh dưỡng khổng lồ 5" width="850" /></p> <p>C&aacute;c m&oacute;n ăn từ c&ocirc;n tr&ugrave;ng tại một nh&agrave; h&agrave;ng ở Bangkok ( Th&aacute;i Lan), gồm rất nhiều loại: nhộng ong, c&agrave; cuống, ch&acirc;u chấu&hellip;</p> <p style="text-align: center;"><img alt="con-trung-nguon-dinh-duong-khong-lo-6" height="600" src="https://suckhoedoisong.vn/Images/thanhloan/2017/02/11/image-202585-galleryV9-imre_1_-_Copy.jpg" style="line-height:22px !important;border:0px none !important;height:auto !important;" title="Côn trùng – nguồn dinh dưỡng khổng lồ 6" width="433" /></p> <p><em>Dế m&egrave;n chi&ecirc;n ăn k&egrave;m rau thơm, rau h&uacute;ng- m&oacute;n ăn kho&aacute;i khẩu đang l&ecirc;n ng&ocirc;i của d&acirc;n nhậu s&agrave;nh điệu ở Việt Nam</em></p> <p style="text-align: center;"><img alt="con-trung-nguon-dinh-duong-khong-lo-7" height="330" src="https://suckhoedoisong.vn/Images/thanhloan/2017/02/11/Capture2.JPG" style="line-height:22px !important;border:0px none !important;height:auto !important;" title="Côn trùng – nguồn dinh dưỡng khổng lồ 7" width="489" /></p> <p>Tại v&ugrave;ng Bắc v&agrave; T&acirc;y Bắc Th&aacute;i Lan, người d&acirc;n ở đ&acirc;y thường đi săn c&aacute;c tổ kiến đỏ lấy trứng v&agrave; nhộng ( Kai Mot Daeng) của ch&uacute;ng. Những con kiến đỏ tuy nhỏ, nhưng tổ của ch&uacute;ng lớn, sinh ra trứng v&agrave; nhộng cũng lớn v&agrave; b&eacute;o ngậy. C&oacute; nhiều c&aacute;ch chế biến, l&agrave;m salad, ốp lết, hoặc rắc &iacute;t muối l&ecirc;n nhộng, cuốn l&aacute; chuối ngo&agrave;i v&agrave; r&aacute;n trong mỡ. Cũng c&oacute; thể ăn trực tiếp sau khi vắt chanh l&ecirc;n để thưởng thức vị ngọt, đượm, đặc trưng nguy&ecirc;n chất.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="con-trung-nguon-dinh-duong-khong-lo-8" height="316" src="https://suckhoedoisong.vn/Images/thanhloan/2017/02/11/Capture1.JPG" style="line-height:22px !important;border:0px none !important;height:auto !important;" title="Côn trùng – nguồn dinh dưỡng khổng lồ 8" width="550" /></p> <p>Tại Nhật Bản những con ong bắp c&agrave;y c&ograve;n sống được cho v&agrave;o chậu bột gạo h&ograve;a lẫn đường đem r&aacute;n th&agrave;nh b&aacute;nh quy ong. Ăn vừa gi&ograve;n vừa b&eacute;o. Đ&acirc;y l&agrave; m&oacute;n ăn kh&aacute; phổ biến ở đất nước mặt trời mọc.</p> <p>Theo c&aacute;c nh&agrave; khoa học, c&ocirc;n tr&ugrave;ng c&oacute; thể được sử dụng như một loại thực phẩm bổ sung d&agrave;nh cho trẻ em suy dinh dưỡng. Bởi v&igrave; ch&uacute;ng c&oacute; h&agrave;m lượng protein cao cũng như rất gi&agrave;u c&aacute;c vi chất đồng, sắt, magi&ecirc;, mangan, photpho, selen v&agrave; kẽm. C&ocirc;n tr&ugrave;ng cũng rất hữu &iacute;ch để ngăn ngừa b&eacute;o ph&igrave;&hellip;</p> <p>Th&oacute;i quen ăn c&ocirc;n tr&ugrave;ng đ&atilde; c&oacute; từ rất l&acirc;u trong lịch sử v&agrave; hiện tại c&oacute; khoảng 2 tỷ người tr&ecirc;n thế giới đang ăn c&ocirc;n tr&ugrave;ng.</p> <p>B&aacute;o c&aacute;o đ&atilde; thống k&ecirc; khoảng một ngh&igrave;n lo&agrave;i c&ocirc;n tr&ugrave;ng c&oacute; thể ăn được, từ những lo&agrave;i nhỏ như ch&acirc;u chấu cho đến trứng ruồi. Tuy nhi&ecirc;n, Tổ chức Lương thực v&agrave; N&ocirc;ng nghiệp &nbsp;Li&ecirc;n Hợp Quốc &nbsp;(FAO) thừa nhận rằng, th&oacute;i quen ăn c&ocirc;n tr&ugrave;ng vẫn gặp phải một r&agrave;o cản lớn đối với những người ở c&aacute;c nước phương T&acirc;y.</p> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top