Bộ GD-ĐT đề nghị hoãn tăng học phí năm học 2021-2022

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản báo cáo Chính phủ đề xuất xem xét, cho phép được gia hạn thời gian áp dụng Nghị định số 86, giữ nguyên mức học phí hiện hành ở tất cả các cấp học đối với năm học 2021-2022.

<div> <div>&nbsp;</div> <p class="t-j"><strong>Thực hiện theo cơ chế gi&aacute; do Ch&iacute;nh phủ hướng dẫn</strong></p> <p>Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, ch&iacute;nh s&aacute;ch học ph&iacute; v&agrave; hỗ trợ chi ph&iacute; học tập đang được thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP (ng&agrave;y 02/10/2015) của Ch&iacute;nh phủ, quy định về &ldquo;Cơ chế thu, quản l&yacute; học ph&iacute; đối với cơ sở gi&aacute;o dục thuộc hệ thống gi&aacute;o dục quốc d&acirc;n v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch miễn, giảm học ph&iacute;, hỗ trợ học ph&iacute; học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021&rdquo;.</p> <p class="t-j">Song, do Nghị định số 86 chỉ c&oacute; thời hạn hiệu lực đến hết năm học 2020-2021, n&ecirc;n để c&oacute; căn cứ ph&aacute;p l&yacute; cho c&aacute;c cơ sở GD-ĐT thực hiện từ năm học 2021-2022 v&agrave; c&aacute;c năm tiếp theo, cần phải x&acirc;y dựng Nghị định thay thế.</p> <p class="t-j">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, quy định về học ph&iacute; hiện nay đ&atilde; thay đổi. Từ 31/12/2016 trở về trước, học ph&iacute; thuộc danh mục &ldquo;Ph&iacute;&rdquo; n&ecirc;n mức học ph&iacute; c&ograve;n thấp, ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước vẫn hỗ trợ để b&ugrave; đắp chi ph&iacute; đ&agrave;o tạo đối với c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục c&ocirc;ng lập. Tuy nhi&ecirc;n, Luật Ph&iacute; v&agrave; lệ ph&iacute; năm 2015 (c&oacute; hiệu lực từ 01/01/2017) đ&atilde; đưa học ph&iacute; ra khỏi danh mục &ldquo;Ph&iacute;&rdquo; để chuyển sang thực hiện theo cơ chế &ldquo;gi&aacute;&rdquo;. Căn cứ quy định tại Luật Gi&aacute; năm 2012, dịch vụ gi&aacute;o dục, đ&agrave;o tạo thuộc danh mục nh&agrave; nước định gi&aacute;, Ch&iacute;nh phủ quy định gi&aacute; dịch vụ gi&aacute;o dục, đ&agrave;o tạo theo quy định của ph&aacute;p luật chuy&ecirc;n ng&agrave;nh.</p> <p class="t-j">&quot;Tại Luật Gi&aacute;o dục 2019 cũng quy định học ph&iacute; l&agrave; khoản tiền người học phải nộp để chi trả một phần hoặc to&agrave;n bộ chi ph&iacute; của dịch vụ gi&aacute;o dục, đ&agrave;o tạo; Ch&iacute;nh phủ quy định cơ chế thu v&agrave; quản l&yacute; học ph&iacute;. Như vậy, bản chất học ph&iacute; hiện nay l&agrave; gi&aacute; dịch vụ gi&aacute;o dục v&agrave; thực hiện theo cơ chế gi&aacute; do Ch&iacute;nh phủ hướng dẫn&quot;, &ocirc;ng Thưởng n&oacute;i.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Bộ GD-ĐT đề nghị hoãn tăng học phí năm học 2021-2022" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/13/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_bo-gd-dt-de-nghi-giu-nguyen-muc-hoc-phi-tat-ca-cac-cap-hoc-o-nam-hoc-2021-2022.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng.</td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j">Theo &ocirc;ng Thưởng, Bộ GD-ĐT được giao chủ tr&igrave;, phối hợp với c&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh v&agrave; cơ quan li&ecirc;n quan x&acirc;y dựng Nghị định thay thế Nghị định 86.</p> <p class="t-j">Bộ cũng đ&atilde; thực hiện khảo s&aacute;t chi ph&iacute; tr&ecirc;n cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật trong trong lĩnh vực gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo từ cấp mầm non đến đại học, l&agrave;m căn cứ đề xuất mức học ph&iacute; giai đoạn tiếp theo.</p> <p class="t-j">Hiện, dự thảo đang trong qu&aacute; tr&igrave;nh lấy &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; để ho&agrave;n thiện.</p> <p class="t-j"><strong>Đề xuất &aacute;p dụng mức học ph&iacute; cũ cho năm học 2020 - 2021</strong></p> <p class="t-j">Tuy nhi&ecirc;n, dự thảo sau khi đăng l&ecirc;n mạng&nbsp;xin g&oacute;p &yacute;, đ&atilde; c&oacute; nhiều &yacute; kiến cho rằng, trong bối cảnh kh&oacute; khăn kinh tế như hiện nay, việc tăng học ph&iacute; ở c&aacute;c cấp học l&agrave; chưa ph&ugrave; hợp.</p> <p class="t-j">Về điều n&agrave;y, &ocirc;ng Thưởng cho hay, việc x&acirc;y dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86 l&agrave; việc phải thực hiện để đảm bảo t&iacute;nh li&ecirc;n tục của quy định ph&aacute;p luật. Qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng v&agrave; đề xuất mức tăng học ph&iacute; đ&atilde; được t&iacute;nh to&aacute;n dựa tr&ecirc;n kế hoạch v&agrave; c&aacute;c căn cứ hợp l&yacute;.</p> <p class="t-j">Tuy nhi&ecirc;n, hiện nay t&igrave;nh h&igrave;nh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đồng thời nước ta vừa trải qua nhiều đợt b&atilde;o, lũ nghi&ecirc;m trọng, để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của người d&acirc;n.</p> <p class="t-j">Do đ&oacute;, để chia sẻ v&agrave; giảm g&aacute;nh nặng về t&agrave;i ch&iacute;nh cho phụ huynh v&agrave; học sinh, Bộ GD-ĐT đ&atilde; c&oacute; văn bản b&aacute;o c&aacute;o Ch&iacute;nh phủ v&agrave; đề xuất xem x&eacute;t, cho ph&eacute;p được gia hạn thời gian &aacute;p dụng Nghị định số 86 đối với năm học 2021-2022. C&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch miễn giảm học ph&iacute;, hỗ trợ chi ph&iacute; học tập v&agrave; c&aacute;c quy định kh&aacute;c vẫn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86 v&agrave; c&aacute;c văn bản li&ecirc;n quan đ&atilde; ban h&agrave;nh.</p> <p class="t-j">Đồng thời, cho ph&eacute;p Bộ GD-ĐT được l&ugrave;i thời gian tr&igrave;nh ban h&agrave;nh Nghị định sang năm 2021 để c&oacute; điều kiện tiếp thu &yacute; kiến rộng r&atilde;i của to&agrave;n x&atilde; hội v&agrave; tiếp tục ho&agrave;n thiện dự thảo.</p> <p class="t-j">Như vậy, năm học 2020-2021 hiện đang &aacute;p dụng mức học ph&iacute; đ&atilde; được quy định tại Nghị định số 86. Nếu đề xuất của Bộ GD-ĐT về việc l&ugrave;i thời gian tr&igrave;nh ban h&agrave;nh Nghị định thay thế được Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ ph&ecirc; duyệt th&igrave; 2&nbsp;năm nữa mới &aacute;p dụng nghị định mới (từ năm học 2022-2023) v&agrave; lộ tr&igrave;nh tăng th&ecirc;m h&agrave;ng năm chỉ khoảng 2,5%/năm so với mức tăng h&agrave;ng năm của Nghị định số 86 đ&atilde; ban h&agrave;nh.</p> <p class="t-j"><strong>Cấp tiểu học được miễn học ph&iacute;, sao vẫn c&oacute; quy định khung?</strong>&nbsp;</p> <p class="t-j">Một số &yacute; kiến đặt ra băn khoăn việc&nbsp;trong dự thảo Nghị định m&agrave; Bộ GD-ĐT chủ tr&igrave; x&acirc;y dựng vẫn quy định khung học ph&iacute; đối với cấp tiểu học. Trong khi,&nbsp;học sinh tiểu học c&ocirc;ng lập l&acirc;u nay vẫn được &aacute;p dụng ch&iacute;nh s&aacute;ch miễn học ph&iacute;. Thậm ch&iacute;, Luật Gi&aacute;o dục 2019 cũng duy tr&igrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch n&agrave;y v&agrave; mở rộng việc hỗ trợ học ph&iacute; cho học sinh tiểu học của c&aacute;c trường ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập.&nbsp;</p> <p class="t-j">L&yacute; giải điều n&agrave;y, &ocirc;ng Thưởng thừa nhận Nghị định số 86 của Ch&iacute;nh phủ quy định học sinh tiểu học kh&ocirc;ng phải đ&oacute;ng học ph&iacute;. Tuy nhi&ecirc;n, Nghị định n&agrave;y kh&ocirc;ng quy định mức thu học ph&iacute; đối với gi&aacute;o dục tiểu học n&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; mức cấp b&ugrave; ng&acirc;n s&aacute;ch. Hiện nay, c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục tiểu học chỉ được Nh&agrave; nước cấp kinh ph&iacute; chi hoạt động thường xuy&ecirc;n để duy tr&igrave; hoạt động gi&aacute;o dục của nh&agrave; trường. Mức cấp ng&acirc;n s&aacute;ch n&agrave;y tr&ecirc;n thực tế c&ograve;n hạn chế, do đ&oacute; c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục tiểu học c&ograve;n gặp kh&oacute; khăn trong việc n&acirc;ng cao chất lượng gi&aacute;o dục.</p> <p class="t-j">Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ng&agrave;y 25/10/2017 của BCH&nbsp;T.Ư&nbsp;Đảng kh&oacute;a XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức v&agrave; quản l&yacute;, n&acirc;ng cao chất lượng v&agrave; hiệu quả hoạt động của c&aacute;c đơn vị sự nghiệp c&ocirc;ng lập, ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước được chuyển từ hỗ trợ cho c&aacute;c đơn vị sự nghiệp c&ocirc;ng lập sang hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng người ngh&egrave;o, đối tượng ch&iacute;nh s&aacute;ch khi sử dụng dịch vụ sự nghiệp c&ocirc;ng cơ bản, thiết yếu.</p> <p class="t-j">Luật Gi&aacute;o dục 2019 tiếp tục duy tr&igrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch miễn học ph&iacute; cho học sinh tiểu học c&ocirc;ng lập v&agrave; mở rộng việc hỗ trợ học ph&iacute; cho học sinh ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập ở địa b&agrave;n kh&ocirc;ng đủ trường c&ocirc;ng lập.</p> <p class="t-j">&quot;Bộ GD-ĐT x&acirc;y dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86 tu&acirc;n thủ y&ecirc;u cầu n&agrave;y của Luật. Tuy nhi&ecirc;n, để c&oacute; cơ sở hỗ trợ tiền đ&oacute;ng học ph&iacute; cho học sinh ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập, đồng thời c&oacute; căn cứ v&agrave; minh bạch ng&acirc;n s&aacute;ch cấp cho c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục tiểu học, dự thảo Nghị định c&oacute; quy định khung gi&aacute; dịch vụ (khung trần học ph&iacute; đối với c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục tiểu học). Điều n&agrave;y nhằm tiến tới việc Nh&agrave; nước cấp ng&acirc;n s&aacute;ch theo đối tượng thụ hưởng (cấp trực tiếp cho học sinh) để đ&oacute;ng cho nh&agrave; trường hoặc Nh&agrave; nước nếu cấp ng&acirc;n s&aacute;ch theo phương thức đặt h&agrave;ng, giao nhiệm vụ, theo đ&uacute;ng tinh thần Nghị quyết 19&quot;, đại diện Bộ GD-ĐT l&yacute; giải.</p> <p class="t-j">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Sinh viên VinUni học cách “tư duy khởi nghiệp” – sớm thất bại để sẵn sàng cho thành công

Sinh viên VinUni học cách “tư duy khởi nghiệp” – sớm thất bại để sẵn sàng cho thành công

“Điều chúng tôi muốn hỗ trợ sinh viên là trong quá trình đó các em học được kỹ năng, tư duy khởi nghiệp và trở thành một doanh nhân khởi nghiệp, điều mà các em có thể áp dụng ở mọi mặt của cuộc sống, ngay cả trong đời sống hàng ngày và cả sự nghiệp sau này”, TS Phí Thị Linh Giang, Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp, Trường Đại học VinUni chia sẻ.
back to top