Bộ Y tế yêu cầu ĐH Y Dược TP.HCM giải trình vì tăng học phí lên 5 lần

Bộ Y tế yêu cầu ĐH Y Dược TP.HCM báo cáo, giải trình cụ thể việc tăng học phí dựa trên cơ sở nào.

<div> <p>S&aacute;ng 5/6, trao đổi với <em>Zing </em>về việc ĐH Y Dược TP.HCM vừa c&ocirc;ng bố mức học ph&iacute; dự kiến từ 30-70 triệu đồng/năm, &ocirc;ng Ng&ocirc; Vũ Thắng - Trưởng ph&ograve;ng T&agrave;i ch&iacute;nh sự nghiệp, Vụ Kế hoạch t&agrave;i ch&iacute;nh, Bộ Y tế - cho biết chỉ nắm th&ocirc;ng tin trường đại học n&agrave;y tăng học ph&iacute; qua b&aacute;o ch&iacute;.</p> <p>Ngay sau đ&oacute;, Vụ Kế hoạch t&agrave;i ch&iacute;nh l&agrave;m c&ocirc;ng văn y&ecirc;u cầu đơn vị b&aacute;o c&aacute;o, giải tr&igrave;nh cụ thể việc tăng học ph&iacute;.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="DH Y Duoc TP.HCM giai trinh viec tang hoc phi anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/05/znews-photo-zadn-vn_hoc_phi_dh_y_duoc.jpg" title=" ĐH Y Dược TP.HCM giải trình việc tăng học phí ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Học ph&iacute; dự kiến của c&aacute;c ng&agrave;nh tại ĐH Y Dược TP.HCM.<em> Ảnh chụp m&agrave;n h&igrave;nh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo &ocirc;ng Thắng, việc x&acirc;y dựng học ph&iacute; cần xin &yacute; kiến bộ, ng&agrave;nh về thẩm quyền tăng học ph&iacute; như thế n&agrave;o. Ngo&agrave;i ra, Bộ Y tế cũng cần xem mức thu ĐH Y Dược TP.HCM x&aacute;c định tr&ecirc;n cơ sở n&agrave;o.</p> <p><span>Đến nay, bộ vẫn chưa nhận được b&aacute;o c&aacute;o từ trường n&ecirc;n chưa thể đưa ra đ&aacute;nh gi&aacute;.</span></p> <p>Trước đ&oacute;, trong đề &aacute;n tuyển sinh 2020, ĐY Y Dược TP.HCM đưa ra mức học ph&iacute; dự kiến cho kh&oacute;a tuyển sinh năm nay.</p> <p>Theo đ&oacute;, mức thu tăng cao, từ khoảng 13 triệu đồng/năm ở năm học 2019-2020 l&ecirc;n 30-70 triệu đồng/năm. Ngo&agrave;i ra, lộ tr&igrave;nh học ph&iacute; tăng 10% mỗi năm.</p> <p>Th&ocirc;ng tin n&agrave;y khiến nhiều người băn khoăn. Một số th&iacute; sinh chia sẻ phải từ bỏ nguyện vọng v&agrave;o trường, xem x&eacute;t đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển v&agrave;o trường c&oacute; học ph&iacute; thấp hơn.</p> <p>Trước thắc mắc về mức học ph&iacute; tăng cao, &ocirc;ng Nguyễn Ngọc Kh&ocirc;i, Trưởng ph&ograve;ng Đ&agrave;o tạo ĐH Y Dược TP.HCM, giải th&iacute;ch từ ng&agrave;y 1/1, trường thực hiện tự chủ, bộ kh&ocirc;ng c&ograve;n g&oacute;p kinh ph&iacute; đ&agrave;o tạo cho trường. Do đ&oacute;, ĐH Y Dược TP.HCM phải t&iacute;nh đ&uacute;ng, đủ chi ph&iacute; đ&agrave;o tạo.</p> <p>Mức học ph&iacute; t&iacute;nh theo chi ph&iacute; đ&agrave;o tạo một sinh vi&ecirc;n. Trường ch&uacute; trọng thực h&agrave;nh, nhiều ng&agrave;nh sẽ tốn k&eacute;m hơn rất nhiều so với mức ph&iacute; th&ocirc;ng b&aacute;o.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, trường lu&ocirc;n c&oacute; hỗ trợ t&agrave;i ch&iacute;nh cho sinh vi&ecirc;n. Cụ thể, trường tr&iacute;ch 8% học ph&iacute; cấp học bổng hỗ trợ sinh vi&ecirc;n ngh&egrave;o, học giỏi.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, trường li&ecirc;n kết với ng&acirc;n h&agrave;ng để l&agrave;m ch&iacute;nh s&aacute;ch vay, đồng thời c&oacute; c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n, c&ocirc;ng ty đồng h&agrave;nh trong việc t&igrave;m kiếm những em kh&oacute; khăn để hỗ trợ.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991. 
back to top