Hà Nội dự kiến không tăng học phí năm học 2020-2021

Thành phố Hà Nội dự kiến giữ nguyên mức học phí nhằm chia sẻ khó khăn với cha mẹ học sinh, phù hợp các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

<div> <p style="text-align: justify;"><span>Tại kỳ họp thứ 15 HĐND Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội, UBND TP H&agrave; Nội dự kiến c&oacute; Tờ tr&igrave;nh đề nghị HĐND TP xem x&eacute;t Quy định mức thu học ph&iacute; đối với gi&aacute;o dục mầm non, gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng c&ocirc;ng lập của Th&agrave;nh phố v&agrave; mức thu học ph&iacute; đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học H&agrave; Nội năm học 2020-2021.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Hà Nội dự kiến không tăng học phí năm học 2020-2021 - Ảnh 1." data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/07/05/cafefcdn-com_photo-1-15939256571521748373652.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/05/cafefcdn-com_photo-1-15939256571521748373652.jpg" title="Hà Nội dự kiến không tăng học phí năm học 2020-2021 - Ảnh 1." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span>Năm học 2020-202, c&aacute;c trường mẫu gi&aacute;o mầm nom giữ nguy&ecirc;n mức học ph&iacute; như năm trước. (ảnh minh họa).</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>Về học ph&iacute; gi&aacute;o dục mầm non, gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng c&ocirc;ng lập (trừ cơ sở gi&aacute;o dục chất lượng cao), năm học 2019-2020, c&aacute;c cơ sở n&agrave;y thực hiện phu ph&iacute; theo quy định tại Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND. Cụ thể mức ph&iacute; chia theo địa b&agrave;n, trong đ&oacute; nh&agrave; trẻ, mẫu gi&aacute;o, THPT, GDTX cấp THPT, mức thu với học sinh th&agrave;nh thị l&agrave; 217.000 đồng/th&aacute;ng, học sinh n&ocirc;ng th&ocirc;n 95.000 đồng, học sinh x&atilde; miền n&uacute;i 24.000 đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Trẻ em mầm non 5 tuổi, THCS, GDTX cấp THCS, mức thu mỗi th&aacute;ng đối với học sinh th&agrave;nh thị l&agrave; 155.000 đồng, học sinh n&ocirc;ng th&ocirc;n 75.000 đồng, học sinh x&atilde; miền n&uacute;i 19.000 đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Với mức thu tr&ecirc;n, dự kiến tổng số thu học ph&iacute; c&ocirc;ng lập c&aacute;c cấp học mầm non v&agrave; phổ th&ocirc;ng của TP khoảng 1.135,975 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 11,6% trong tổng số chi (từ ng&acirc;n s&aacute;ch v&agrave; nguồn thu học ph&iacute;). Tuy nhi&ecirc;n, do t&aacute;c động của dịch Covid-19 học sinh phải nghỉ học, khả năng nguồn thu học ph&iacute; dự kiến thu 1.009,756 tỷ đồng (đạt 88,9% so với dự to&aacute;n thu).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Tổng số trẻ thuộc đối tượng được miễn học ph&iacute; l&agrave; 13.240 học sinh; đối tượng giảm học ph&iacute; 19.914 học sinh. Tổng kinh ph&iacute; thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch miễn, giảm học ph&iacute; dự kiến khoảng 20,533 tỷ đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Theo UBND TP, năm học 2019-2020 do t&aacute;c động bởi dịch Covid-19 học sinh phải nghỉ học dẫn đến tổng số thu từ học ph&iacute; dự kiến kh&ocirc;ng đạt so với dự to&aacute;n thu. Mặt kh&aacute;c ảnh hưởng của dịch Covid-19, t&igrave;nh trạng lao động thiếu việc l&agrave;m, kh&ocirc;ng c&oacute; việc l&agrave;m v&agrave; mất việc ở một số khu vực gia tăng khiến thu nhập của người của người lao động giảm mạnh, khả năng đ&oacute;ng g&oacute;p của một bộ phận cha mẹ học sinh gặp nhiều kh&oacute; khăn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>UBND Th&agrave;nh phố đề xuất mức thu học ph&iacute; năm học 2020-2021 giữ nguy&ecirc;n như năm học trước. Điều n&agrave;y&nbsp;ph&ugrave; hợp khả năng chi trả của người d&acirc;n TP nhằm chia sẻ kh&oacute; khăn với cha mẹ học sinh v&agrave; ph&ugrave; hợp với c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ của Ch&iacute;nh phủ đối với người lao động.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Tổng số thu học ph&iacute; theo mức thu đề xuất dự kiến l&agrave; 1.135,975 tỷ đồng. Tiền thu học ph&iacute; chiếm tỷ lệ 12,1% trong tổng số chi (ng&acirc;n s&aacute;ch chi thường xuy&ecirc;n v&agrave; nguồn thu học ph&iacute;).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Do kh&ocirc;ng tăng học ph&iacute; ở c&aacute;c cấp học theo lộ tr&igrave;nh n&ecirc;n ng&acirc;n s&aacute;ch TP phải đảm bảo tương ứng khoảng 198,891 tỷ đồng. Kinh ph&iacute; thực hiện chế độ miễn giảm học ph&iacute; khoảng 20,533 tỷ đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Đối với học ph&iacute; với Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học H&agrave; Nội năm học 2020-2021 cũng được TP đề xuất mức thu ph&iacute; được giữ nguy&ecirc;n để đảm bảo ph&ugrave; hợp với thu nhập, khả năng đ&oacute;ng g&oacute;p của người học. Tổng số mức thu dự kiến l&agrave; 1,295 tỷ đồng. Theo t&iacute;nh to&aacute;n mức thu học ph&iacute; n&agrave;y vẫn đảm bảo c&aacute;c chi ph&iacute; cho hoạt động của nh&agrave; trường./.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div>

Theo VOV
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top