7 thực phẩm tốt cho tim mạch

Ăn vì một trái tim khỏe mạnh đồng nghĩa với việc lựa chọn các thực phẩm tốt cho sức khỏe như rau quả, chú ý đến thực phẩm giàu chất xơ, ăn cá vài lần một tuần, ăn chất béo lành mạnh và hạn chế muối… 7 loại thực phẩm dưới đây có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

<p style="text-align: justify;"><strong>Sữa chua</strong></p> <p style="text-align: justify;">Nghi&ecirc;n cứu cho thấy, sữa chua c&oacute; thể bảo vệ v&agrave; chống lại bệnh nướu răng. Nếu kh&ocirc;ng được kiểm so&aacute;t, bệnh nướu răng c&oacute; thể l&agrave;m tăng nguy cơ mắc bệnh tim.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu từ Nhật Bản đ&atilde; ph&acirc;n t&iacute;ch khẩu phần ăn v&agrave; nhận thấy những người ti&ecirc;u thụ c&aacute;c loại sữa,&nbsp; đặc biệt l&agrave; sữa chua c&oacute; nướu răng khỏe mạnh. Probiotics l&agrave; một trong những lợi khuẩn c&oacute; lợi cho sức khỏe con người n&oacute;i chung, đặc biệt l&agrave; cho sức khỏe của cơ quan ti&ecirc;u h&oacute;a. C&aacute;c chuy&ecirc;n gia tin rằng chế phẩm sinh học c&ograve;n gi&uacute;p chống lại sự ph&aacute;t triển của vi khuẩn &ldquo;kh&ocirc;ng th&acirc;n thiện&rdquo; trong miệng. Probiotics l&agrave; c&aacute;c hoạt chất nu&ocirc;i sống được sử dụng để l&ecirc;n men thực phẩm, chẳng hạn như sữa chua v&agrave; kefir. C&aacute;c nghi&ecirc;n cứu cũng chỉ ra rằng ch&uacute;ng c&oacute; thể cải thiện ti&ecirc;u h&oacute;a v&agrave; tăng khả năng miễn dịch.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Nho kh&ocirc;</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Chất chống &ocirc;xy h&oacute;a trong nho kh&ocirc; chống lại sự ph&aacute;t triển của một loại vi khuẩn c&oacute; thể g&acirc;y vi&ecirc;m v&agrave; bệnh nướu răng. Những người bị bệnh nướu răng c&oacute; nguy cơ mắc bệnh tim gấp hai lần. Chọn c&aacute;c loại thực phẩm c&oacute; lợi, chẳng hạn như nho kh&ocirc;, c&oacute; thể gi&uacute;p bạn bảo vệ cả nướu v&agrave; tr&aacute;i tim của bạn.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Ngũ cốc nguy&ecirc;n hạt</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Những người ăn nhiều ngũ cốc c&oacute; xu hướng gầy hơn v&agrave; c&oacute; &iacute;t nguy cơ mắc bệnh tim hơn. Điều n&agrave;y c&oacute; lẽ l&agrave; do ngũ cốc nguy&ecirc;n hạt chứa chất chống &ocirc;xy h&oacute;a, phytoestrogen v&agrave; phytosterol c&oacute; t&aacute;c dụng bảo vệ chống lại bệnh mạch v&agrave;nh.</p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display: none; width: 47%; margin-bottom: 7px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: rgb(242, 242, 242); overflow: hidden; float: left; margin-right: 2%; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display: none; width: 47%; margin-bottom: 7px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: rgb(242, 242, 242); overflow: hidden; float: left; margin-right: 2%; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p style="text-align: justify;">Chất xơ trong ngũ cốc nguy&ecirc;n hạt cũng c&oacute; nhiều lợi &iacute;ch: Theo một nghi&ecirc;n cứu ở Harvard, Mỹ, những người ăn một chế độ ăn nhiều chất xơ c&oacute; nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 40% so với những người ăn chế độ ăn &iacute;t chất xơ. Bột yến mạch, l&uacute;a mạch, đậu l&agrave; những loại ngũ cốc gi&agrave;u chất xơ h&ograve;a tan.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Hạt đậu</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Ăn đậu thường xuy&ecirc;n rất tốt cho tim của bạn. Chỉ cần 1/2 cốc đậu nấu ch&iacute;n h&agrave;ng ng&agrave;y c&oacute; thể l&agrave;m giảm cholesterol. Giống như tất cả c&aacute;c loại thực phẩm c&oacute; chứa nhiều chất xơ h&ograve;a tan, đậu gi&uacute;p li&ecirc;n kết cholesterol v&agrave; giữ cho n&oacute; kh&ocirc;ng bị hấp thụ trong ruột. V&agrave;, khi chất xơ được l&ecirc;n men, n&oacute; tạo ra những thay đổi trong c&aacute;c axit b&eacute;o mạch ngắn c&oacute; thể ức chế sự h&igrave;nh th&agrave;nh cholesterol. C&aacute;c th&agrave;nh phần kh&aacute;c trong đậu cũng c&oacute; t&aacute;c dụng hạ cholesterol. Đậu chứa nhiều loại h&oacute;a chất bảo vệ tim, bao gồm cả flavonoid - một hợp chất cũng được t&igrave;m thấy trong rượu vang, quả mọng v&agrave; s&ocirc;c&ocirc;la - c&oacute; t&aacute;c dụng ức chế sự kết d&iacute;nh của c&aacute;c tiểu cầu trong m&aacute;u, c&oacute; thể gi&uacute;p giảm nguy cơ đau tim v&agrave; đột quỵ.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="Sữa chua." src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/11/sua_chuaresize.jpg" title="Sữa chua." /></p> <p style="text-align: justify;"><em>Sữa chua.</em></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>C&aacute; hồi</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Ăn hai hoặc nhiều khẩu phần c&aacute; mỗi tuần c&oacute; li&ecirc;n quan đến việc giảm nguy cơ ph&aacute;t triển bệnh mạch v&agrave;nh thấp hơn 30%. C&aacute; - đặc biệt l&agrave; c&aacute; hồi v&agrave; c&aacute; ngừ chứa chất b&eacute;o omega-3, l&agrave;m giảm mức chất b&eacute;o trung t&iacute;nh trong m&aacute;u c&oacute; thể g&oacute;p phần l&agrave;m đ&ocirc;ng m&aacute;u. Omega-3 cũng l&agrave;m giảm huyết &aacute;p nhẹ v&agrave; c&oacute; thể gi&uacute;p ngăn nhịp tim bất thường. Kh&ocirc;ng c&oacute; loại c&aacute; th&ocirc;ng thường n&agrave;o cung cấp nhiều axit b&eacute;o omega-3 hơn so với c&aacute; hồi. Dầu hạt lanh, dầu canola v&agrave; quả &oacute;c ch&oacute; cũng chứa chất b&eacute;o omega-3.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Hạt kh&ocirc;</strong></h2> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c loại hạt c&oacute; chứa đầy đủ c&aacute;c vitamin, kho&aacute;ng chất, chất b&eacute;o kh&ocirc;ng b&atilde;o h&ograve;a đơn v&agrave; c&aacute;c chất b&eacute;o b&atilde;o h&ograve;a thấp. Những người ăn quả hạch - quả &oacute;c ch&oacute;, hồ đ&agrave;o, hạnh nh&acirc;n, quả phỉ, quả hồ trăn, hạt th&ocirc;ng v&agrave; lạc từ 4 ng&agrave;y trở l&ecirc;n mỗi tuần c&oacute; tỷ lệ mắc bệnh tim thấp hơn những người ăn kh&ocirc;ng thường xuy&ecirc;n.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>S&ocirc;c&ocirc;la đen</strong></h2> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu đ&atilde; ph&aacute;t hiện ra rằng, ăn một lượng vừa phải s&ocirc;c&ocirc;la đen gi&agrave;u flavanol c&oacute; t&aacute;c dụng l&agrave;m lo&atilde;ng m&aacute;u, c&oacute; thể c&oacute; lợi cho sức khỏe tim mạch v&agrave; l&agrave;m tăng hệ thống miễn dịch bằng c&aacute;ch giảm vi&ecirc;m. Người Kuna sống ở quần đảo San Blas, ngo&agrave;i khơi bờ biển Panama, c&oacute; tỷ lệ mắc bệnh tim thấp hơn 9 lần so với người Panama do uống nhiều nước giải kh&aacute;t được pha với tỷ lệ ca-cao cao. Thức uống gi&agrave;u flavanol gi&uacute;p duy tr&igrave; chức năng của mạch m&aacute;u, duy tr&igrave; mạch m&aacute;u khỏe mạnh, l&agrave;m giảm nguy cơ tăng huyết &aacute;p, đ&aacute;i th&aacute;o đường t&yacute;p 2, bệnh thận v&agrave; chứng mất tr&iacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Một số nghi&ecirc;n cứu cũng cho thấy, ca-cao c&oacute; thể gi&uacute;p hạ huyết &aacute;p. C&oacute; vẻ như một hợp chất trong ca-cao, được gọi l&agrave; epicatechin, l&agrave;m tăng nitric oxide, một chất đ&atilde; được chứng minh l&agrave; rất quan trọng đối với c&aacute;c mạch m&aacute;u khỏe mạnh. Mức độ oxit nitric dồi d&agrave;o gi&uacute;p giữ cho huyết &aacute;p kh&ocirc;ng bị tăng cao.</p> <p style="text-align: justify;">(<i>(Theo EatingWell, 2018)</i>)</p> <div> <div> <div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top