Thu tiền đánh trống, dọn vệ sinh vì được phụ huynh đồng ý?

Học sinh trường THCS Lê Quý Đôn (Gia Lai) phải đóng tiền khen thưởng (khuyến học) 200.000 đồng/em, trực đánh trống và vệ sinh 150.000 đồng/em.

<div> <p>Ng&agrave;y 25/9, Ph&ograve;ng GD&amp;ĐT huyện Mang Yang, Gia Lại, cho biết đơn vị n&agrave;y đ&atilde; nhận được b&aacute;o c&aacute;o giải tr&igrave;nh về việc thu chi ngo&agrave;i ng&acirc;n s&aacute;ch của b&agrave; L&ecirc; Thị T&acirc;m - Hiệu trưởng trường THCS L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n.</p> <p>Trước đ&oacute;, trường THCS L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n tổ chức họp phụ huynh (trường c&oacute; 405 học sinh) v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o nhiều khoản tiền phải đ&oacute;ng như khen thưởng (khuyến học) 200.000 đồng/em, trực đ&aacute;nh trống v&agrave; vệ sinh 150.000 đồng/em. Nhiều phụ huynh cho rằng việc đ&oacute;ng c&aacute;c khoản tiền n&agrave;y rất v&ocirc; l&yacute;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="lam thu dau nam anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/25/znews-photo-zadn-vn_thcs_le_quy_don.jpg" title="lạm thu đầu năm ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Học sinh phải nộp 150.000 đồng tiền đ&aacute;nh trống, dọn vệ sinh. Ảnh: <em>Ho&agrave;ng Thanh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Một phụ huynh c&oacute; con đang học lớp 6 tại trường n&oacute;i v&ocirc; l&yacute; nhất l&agrave; tiền đ&aacute;nh trống v&agrave; vệ sinh, v&igrave; khoản thu lớn, trong khi c&aacute;c em đều ở v&ugrave;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n, việc qu&eacute;t lớp học hay lau bảng kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; kh&oacute; khăn, nặng nhọc v&agrave; c&aacute;c lớp trực c&oacute; thể đ&aacute;nh trống.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, thu 200.000 đồng/em tiền khen thưởng l&agrave; v&ocirc; l&yacute;, trong khi đ&oacute; chỉ l&agrave; số &iacute;t em được khen v&agrave; qu&agrave; tặng l&agrave; vở, b&uacute;t cũng chưa tới 200.000 đồng/suất.</p> <p>&quot;Khi c&ocirc; gi&aacute;o chủ nhiệm đưa ra như thế, phụ huynh ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng muốn cũng phải đồng &yacute; v&igrave; sợ ảnh hưởng việc học của con&quot;, người n&agrave;y n&oacute;i.</p> <p>Giải tr&igrave;nh với ph&ograve;ng GD&amp;ĐT huyện Mang Yang, b&agrave; L&ecirc; Thị T&acirc;m th&ocirc;ng tin năm học 2020-2021, nh&agrave; trường thu 4 khoản ngo&agrave;i ng&acirc;n s&aacute;ch gồm: Tiền khuyến học 200.000 đồng/em (người Kinh); tiền dọn dẹp nh&agrave; vệ sinh 150.000 đồng/em (người Kinh); tiền photo đề kiểm tra 50.000 đồng/em (người Kinh) v&agrave; thu tất cả học sinh 20.000 đồng tiền nước uống. Những trường hợp thuộc diện hộ ngh&egrave;o, cận ngh&egrave;o, khuyết tật v&agrave; đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc thiểu số được miễn.</p> <p>&quot;Với c&aacute;c khoản thu như tr&ecirc;n, hội trưởng hội phụ huynh học sinh đ&atilde; triển khai đến cuộc họp phụ huynh to&agrave;n trường v&agrave; được 100% phụ huynh c&oacute; mặt trong cuộc họp đồng &yacute;&quot;, bản giải tr&igrave;nh của b&agrave; T&acirc;m n&ecirc;u.</p> <p>&Ocirc;ng Hồ Văn Diệp, Trưởng ph&ograve;ng GD&amp;ĐT huyện Mang Yang, n&oacute;i kh&ocirc;ng thể lấy danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu những khoản ph&iacute; như vậy.</p> <p>Ph&ograve;ng GD&amp;ĐT đ&atilde; qu&aacute;n triệt c&aacute;c trường khuyến kh&iacute;ch học sinh lao động, r&egrave;n luyện. Sắp tới, ph&ograve;ng sẽ sớm c&oacute; văn bản chấn chỉnh c&aacute;c trường thực hiện nghi&ecirc;m việc thu chi đầu năm học, kh&ocirc;ng để xảy ra t&igrave;nh trạng lạm thu.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top