Sử dụng đèn pha khi tham gia giao thông trong thành phố có bị xử phạt?

Khoahocdoisong.vn) - Tôi bị lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản và xử phạt 700.000 đồng do lỗi bật đèn ở chế độ chiếu xa (đèn pha) khi tham gia giao thông trong thành phố.

<p>Hiện tượng người tham gia giao th&ocirc;ng trong th&agrave;nh phố bật đ&egrave;n chiếu xa (đ&egrave;n pha) thường g&acirc;y bức x&uacute;c cho những người đi hướng ngược chiều bởi h&agrave;nh vi n&agrave;y tiềm ẩn nhiều nguy cơ g&acirc;y tai nạn giao th&ocirc;ng.</p> <p><strong>Đ&egrave;n pha c&oacute; t&aacute;c dụng g&igrave;?</strong></p> <p><strong>Đ&egrave;n pha</strong>&nbsp;gi&uacute;p người l&aacute;i c&oacute; tầm nh&igrave;n xa tốt hơn, c&oacute; thể chiếu s&aacute;ng ở tầm cao nhất định, khiến những biển b&aacute;o giao th&ocirc;ng ph&aacute;t s&aacute;ng, tạo điều kiện thuận lợi cho l&aacute;i xe xử l&yacute; tr&ecirc;n đường. Tuy nhi&ecirc;n, kh&ocirc;ng phải v&igrave; thế m&agrave; c&aacute;c l&aacute;i xe l&agrave;m dụng đ&egrave;n pha chiếu xa bởi đ&egrave;n pha với g&oacute;c chiếu cao v&agrave; cường độ mạnh sẽ l&agrave;m cản trở tầm nh&igrave;n v&agrave; g&acirc;y kh&oacute; chịu những l&aacute;i xe đi ngược chiều hoặc ngay cả những l&aacute;i xe đi c&ugrave;ng chiều ở ph&iacute;a trước. Trong một v&agrave;i t&igrave;nh huống, đ&egrave;n pha c&oacute; thể l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y tai nạn bởi l&aacute;i xe đối diện kh&ocirc;ng thể quan s&aacute;t t&igrave;nh h&igrave;nh giao th&ocirc;ng để phản xạ kịp thời.</p> <p><strong>Đ&egrave;n cốt</strong>&nbsp;(đ&egrave;n cos) chiếu ở tầm gần hơn, gi&uacute;p l&aacute;i xe quan s&aacute;t được mặt đường, dễ d&agrave;ng n&eacute; tr&aacute;nh những vật lạ. Nhược điểm của đ&egrave;n cốt ch&iacute;nh l&agrave; tầm chiếu gần khiến nếu bạn di chuyển với tốc độ cao, đặc biệt l&agrave; tr&ecirc;n đường cao tốc, tầm nh&igrave;n ngắn khiến bạn quan s&aacute;t được &iacute;t hơn v&agrave; kh&oacute; xử l&yacute; sớm những t&igrave;nh huống.</p> <p><em>Đ&egrave;n pha c&oacute; k&iacute; hiệu b&oacute;ng đ&egrave;n v&agrave; c&aacute;c luồng s&aacute;ng thẳng &ndash; Đ&egrave;n cốt c&oacute; k&iacute; hiệu b&oacute;ng đ&egrave;n v&agrave; c&aacute;c luồng s&aacute;ng hơi chếch xuống dưới.</em></p> <table align="center"> <tbody> </tbody> </table> <p><strong>Quy định xử phạt li&ecirc;n quan đến đ&egrave;n pha</strong></p> <p>Trả lời c&acirc;u hỏi của bạn đọc về quy định xử l&yacute; người tham gia giao th&ocirc;ng bật đ&egrave;n pha khi đi trong th&agrave;nh phố, tr&ecirc;n Cổng th&ocirc;ng tin điện tử, Bộ C&ocirc;ng an giải th&iacute;ch như sau:</p> <p>H&agrave;nh vi sử dụng đ&egrave;n chiếu xa trong đ&ocirc; thị v&agrave; khu đ&ocirc;ng d&acirc;n cư l&agrave; h&agrave;nh vi <strong>bị cấm</strong> được quy định trong Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ, trừ c&aacute;c xe được quyền ưu ti&ecirc;n đang đi l&agrave;m nhiệm vụ theo quy định (Khoản 12 Điều 8). Việc bạn sử dụng đ&egrave;n chiếu xa khi tham gia giao th&ocirc;ng trong th&agrave;nh phố l&agrave; vi phạm v&agrave; bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP, ng&agrave;y 26/5/2016 của Ch&iacute;nh phủ về xử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh trong lĩnh vực giao th&ocirc;ng đường bộ v&agrave; đường sắt, cụ thể:</p> <p>Đối với người điều khiển xe &ocirc; t&ocirc; v&agrave; c&aacute;c loại xe tương tự xe &ocirc; t&ocirc; bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng (Điểm b Khoản 3 Điều 5). Thực hiện h&agrave;nh vi tr&ecirc;n m&agrave; g&acirc;y tai nạn giao th&ocirc;ng th&igrave; bị tước quyền sử dụng Giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe từ 02 đến 04 th&aacute;ng (Điểm c Khoản 12 Điều 5);</p> <div>Đối với người điều khiển xe m&ocirc; t&ocirc;, xe gắn m&aacute;y, c&aacute;c loại xe tương tự xe m&ocirc; t&ocirc; v&agrave; c&aacute;c loại xe tương tự xe gắn m&aacute;y bị phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng (Điểm e&nbsp; Khoản 2 Điều 6);</div> <p>Đối với người điều khiển m&aacute;y k&eacute;o, xe m&aacute;y chuy&ecirc;n d&ugrave;ng bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng (Điểm d Khoản 3 Điều 7). Thực hiện h&agrave;nh vi tr&ecirc;n m&agrave; g&acirc;y tai nạn giao th&ocirc;ng th&igrave; bị tước quyền sử dụng giấy ph&eacute;p l&aacute;i xe (khi điều khiển m&aacute;y k&eacute;o), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức ph&aacute;p luật về giao th&ocirc;ng đường bộ (khi điều khiển xe m&aacute;y chuy&ecirc;n d&ugrave;ng) từ 02 đến 04 th&aacute;ng (Điểm b Khoản 9 Điều 7).</p> <p><strong>C&oacute; thể&nbsp;sử dụng đ&egrave;n pha trong c&aacute;c trường hợp n&agrave;o?</strong></p> <p>Việc chọn lựa sử dụng chế độ đ&egrave;n n&agrave;o ho&agrave;n to&agrave;n l&agrave; do mỗi c&aacute; nh&acirc;n. Một số người cho rằng&nbsp;những khu vực kh&ocirc;ng c&oacute; đ&egrave;n đường th&igrave; khoảng s&aacute;ng đ&egrave;n cốt kh&ocirc;ng đủ s&aacute;ng nhưng nếu bật đ&egrave;n pha th&igrave; bị l&oacute;a mắt người đi ngược chiều. Sử dụng đ&egrave;n pha - đ&egrave;n cốt thế n&agrave;o để kh&ocirc;ng g&acirc;y kh&oacute; chịu cho người di trước mắt v&agrave; kh&ocirc;ng vi phạm luật giao th&ocirc;ng đường bộ l&agrave; điều quan trọng, nhưng rất nhiều người l&aacute;i xe chưa hiểu biết đ&uacute;ng đắn về n&oacute;.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/18/dung_den_pha_khi_nao_1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption">Hướng dẫn nhận biết v&agrave; gợi &yacute; c&aacute;ch sử dụng đ&egrave;n pha - đ&egrave;n cốt tr&ecirc;n diễn đ&agrave;n otofun.net.(Ảnh: facebook)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số trường hợp người l&aacute;i xe c&oacute; thể lưu &yacute; để sử dụng đ&egrave;n pha - đ&egrave;n cốt ph&ugrave; hợp:</p> <p>-&nbsp;Với những chiếc xe kh&ocirc;ng c&oacute; c&ocirc;ng tắc tắt đ&egrave;n pha, khi di chuyển v&agrave;o ban ng&agrave;y bạn n&ecirc;n chuyển sang chế độ đ&egrave;n cốt hoặc c&oacute; thể chuyển sang chế độ đ&egrave;n sương m&ugrave; để khiến nhiều người đối diện kh&ocirc;ng bị kh&oacute; chịu v&agrave; bảo vệ ắc quy.</p> <p>-&nbsp;Khi sang đường hoặc cần vượt, xin nhường đường hay nhắc nhở xe kh&aacute;c hạ đ&egrave;n pha th&igrave; mới n&ecirc;n sử dụng đ&egrave;n pha theo c&aacute;ch nh&aacute;y đ&egrave;n.</p> <p>-&nbsp;Khi di chuyển v&agrave;o ban đ&ecirc;m bạn c&oacute; thể sử dụng đ&egrave;n cốt để di chuyển, trong trường hợp đường vắng, tr&ecirc;n cao tốc&hellip; bạn c&oacute; thể sử dụng đ&egrave;n pha để tăng tầm quan s&aacute;t. Tuy nhi&ecirc;n, khi gặp xe ngược chiều hoặc xe c&ugrave;ng chiều bạn cũng n&ecirc;n giảm tốc độ v&agrave; chuyển sang đ&egrave;n cốt đến khi vượt được xe c&ugrave;ng chiều hoặc xe đi ngược chiều đ&atilde; đi qua. Đặc biệt lưu &yacute;, khi thấy xe đối diện nh&aacute;y đ&egrave;n bạn h&atilde;y kiểm tra xem đang bật pha hay cốt. Nếu bật pha th&igrave; h&atilde;y chuyển đ&egrave;n cốt ngay để đảm bảo an to&agrave;n cho c&aacute;c xe kh&aacute;c.</p> <p>-&nbsp;Kh&ocirc;ng n&ecirc;n lắp c&aacute;c loại đ&egrave;n pha sai c&ocirc;ng suất v&agrave; kh&ocirc;ng đ&uacute;ng chuẩn với ch&oacute;a đ&egrave;n của xe khiến l&oacute;a mắt v&agrave; nguy hiểm cho người đi ngược chiều.</p>

Theo infonet.vn
back to top