Một số bài thuốc chữa chứng mày đay

Mày đay là một bệnh lý ngoài da, do nhiều nguyên nhân khác nhau như: dị ứng thực phẩm, thuốc; khí hậu thay đổi; tiếp xúc hóa chất, khói bụi, phấn hoa; nhiễm ký sinh trùng…ở bên trong cũng như bên ngoài cơ thể. Đông y cho rằng mày đay do thấp nhiệt uẩn kết bên trong gặp gió lạnh mà phát bệnh.

<p style="text-align: justify;">B&agrave;i 1 :Kim ng&acirc;n hoa 12g, khổ s&acirc;m 12g, phong phong; tạo gi&aacute;c th&iacute;ch; ngưu b&agrave;ng tử; x&iacute;ch thược mỗi vị 10g; bạch tật l&ecirc;, thuyền tho&aacute;i, kinh giới mỗi vị 6g, cam thảo 3g. Cho 200ml nước sắc c&ograve;n 100ml chiết lấy dịch sắc, đổ tiếp 300ml nước sắc c&ograve;n 100ml; đem hộn chung chia uống 02 - 03 lần trong ng&agrave;y. Ng&agrave;y uống 01 thang, uống li&ecirc;n tục 10 &ndash; 15 ng&agrave;y. Nếu gặp gi&oacute; lạnh bệnh tăng th&igrave; gia khương hoạt 10g; phụ tử chế, quế chi mỗi vị 5g.</p> <p style="text-align: justify;">B&agrave;i 2 : C&acirc;y k&eacute; đầu ngựa 15g, cam thảo đất 12g, kim ng&acirc;n 20g, s&agrave;i đất 30g, sinh địa 20g, thổ phục linh 15g. b&egrave;o c&aacute;i 30g. B&egrave;o c&aacute;i bỏ rễ, k&eacute; sao v&agrave;ng cho ch&aacute;y hết gai. Tất cả cho v&agrave;o ấm đổ 300 &ndash; 500ml nước đun kỹ chia uống 7 &ndash; 10 ng&agrave;y, ng&agrave;y 2 &ndash; 3 lần.</p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display: none; width: 47%; margin-bottom: 7px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: rgb(242, 242, 242); overflow: hidden; float: left; margin-right: 2%; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display: none; width: 47%; margin-bottom: 7px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: rgb(242, 242, 242); overflow: hidden; float: left; margin-right: 2%; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p style="text-align: justify;">B&agrave;i 3 : Đậu đỏ 50g, li&ecirc;n kiều, thuyền tho&aacute;i mỗi vị 20g, l&aacute; khổ s&acirc;m15g, vỏ trắng th&acirc;n c&acirc;y d&acirc;u 15g, ma ho&agrave;ng, hạnh nh&acirc;n mỗi vị 10g. C&aacute;ch sắc v&agrave; uống như b&agrave;i 02.</p> <p style="text-align: justify;">B&agrave;i 4: Bồ c&ocirc;ng anh 20g, s&agrave;i đất 30g, kim ng&acirc;n hoa 20g, k&eacute; đầu ngựa 20g, b&egrave;o c&aacute;i 30g. B&egrave;o bỏ rễ, k&eacute; sao v&agrave;ng v&agrave;ng cho ch&aacute;y hết gai. Tất cả cho v&agrave;o ấm đổ v&agrave;o 500ml nước sắc c&ograve;n 100ml chia uống 2 &ndash; 3 lần trong ng&agrave;y, uống li&ecirc;n tục 7 &ndash; 10 ng&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">B&agrave;i 5 : Ho&agrave;ng kỳ 20g, h&agrave; thủ &ocirc; 20g, bạch tiễn b&igrave; 20g, l&aacute; khổ s&acirc;m 15g, hạnh nh&acirc;n, ma ho&agrave;ng mỗi vị 10g. C&aacute;ch sắc v&agrave; uống như b&agrave;i 02.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Ch&uacute; &yacute;:</strong> Khi uống thuốc điều trị chứng m&agrave;y đay cần ki&ecirc;ng c&aacute;c thức ăn g&acirc;y dị ứng như: nhộng tằm, t&ocirc;m, cua, đồ hải sản. Kh&ocirc;ng ăn ngọt, qu&aacute; mặn, đồ lạnh v&agrave; hạn chế tối đa đồ tanh. Ki&ecirc;ng tiếp x&uacute;c b&ugrave;n đất gi&oacute; lạnh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Lương y&nbsp;&nbsp;Chu Văn Tiến</strong></p> <div> <div> <div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top