Lo ngại chuyện đấu thầu đào tạo giáo viên như những món hàng

Nếu như chúng ta đưa ra đấu thầu đào tạo nhà giáo, sau này, sẽ có những người có trách nhiệm đặt ra câu hỏi rằng tại sao đều là 2 cơ sở đào tạo sư phạm, mà bên này giá thấp hơn bên kia tại sao không chọn?"

<div> <p class="t-j">Tại hội nghị triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP về đ&agrave;o tạo gi&aacute;o vi&ecirc;n theo nhu cầu địa phương do Bộ GD-ĐT tổ chức ng&agrave;y 29/4, một điểm mới đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; c&aacute;c địa phương c&oacute; thể&nbsp;lựa chọn h&igrave;nh thức&nbsp;đấu thầu&nbsp;trong đ&agrave;o tạo gi&aacute;o vi&ecirc;n.&nbsp; &nbsp;</p> <p class="t-j"><strong>Kh&ocirc;ng đơn thuần chỉ l&agrave; việc đấu thầu!</strong></p> <p class="t-j">GS.TS Nguyễn Qu&yacute; Thanh, Hiệu trưởng Trường ĐH Gi&aacute;o dục - ĐH Quốc gia H&agrave; Nội băn khoăn chuyện đặt h&agrave;ng đ&agrave;o tạo gi&aacute;o vi&ecirc;n về cơ chế, quy tr&igrave;nh để ra c&aacute;c thủ tục, hồ sơ.</p> <p class="t-j">&ldquo;Nếu như kh&ocirc;ng cẩn thận dễ xảy ra chuyện c&aacute;c đơn vị đ&agrave;o tạo gi&aacute;o vi&ecirc;n suốt ng&agrave;y đi chuẩn bị hồ sơ để... ch&agrave;o h&agrave;ng. Bởi kh&ocirc;ng phải cứ chỉ Trường ĐH Gi&aacute;o dục - ĐHQGHN hoặc Trường ĐH Sư phạm H&agrave; Nội đến đặt h&agrave;ng l&agrave; ngay được, bởi l&atilde;nh đạo tỉnh cũng phải lo, bởi k&yacute; xong l&agrave; phải chịu tr&aacute;ch nhiệm. Hồ sơ chuẩn bị như thế n&agrave;o, ti&ecirc;u ch&iacute; c&oacute; hay kh&ocirc;ng, ti&ecirc;u ch&iacute; đặt ra l&agrave; g&igrave;, đội ngũ như thế n&agrave;o, điều kiện đảm bảo chất lượng,... c&oacute; cần phải c&oacute; kh&ocirc;ng hay cứ cạnh tranh về gi&aacute; l&agrave; được?</p> <p class="t-j">Đấu thầu c&agrave;ng phức tạp. Kh&ocirc;ng chỉ một đơn vị m&agrave; đấu thầu giữa nhiều đơn vị. Bởi c&oacute; khi chỉ 200 chỉ ti&ecirc;u th&ocirc;i nhưng 4-5 đơn vị. Đ&oacute; l&agrave; chưa n&oacute;i đến trường hợp địa phương kh&ocirc;ng chỉ đấu thầu tổng chỉ ti&ecirc;u cho một đối tượng gi&aacute;o vi&ecirc;n m&agrave; c&oacute; nhu cầu số lượng kh&aacute;c nhau về gi&aacute;o vi&ecirc;n c&aacute;c m&ocirc;n. T&ocirc;i rất băn khoăn về cơ chế, quy tr&igrave;nh để ra c&aacute;c thủ tục, hồ sơ. Bởi sản phẩm đ&agrave;o tạo kh&aacute;c c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c l&agrave; kh&ocirc;ng phải mua l&agrave; c&oacute; thể sử dụng ngay m&agrave; phải đợi 4-5 năm sau mới thấy được chất lượng, sản phẩm đầu ra&rdquo;, &ocirc;ng Thanh trăn trở.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Lo ngại chuyện đấu thầu đào tạo giáo viên như những món hàng" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/29/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_nguyen-van-minh.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm H&agrave; Nội. Ảnh: Thanh H&ugrave;ng</td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j">GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm H&agrave; Nội cũng băn khoăn về chuyện đấu thầu, đặt h&agrave;ng.</p> <p class="t-j">&ldquo;Liệu c&oacute; đảm bảo b&agrave;i to&aacute;n chất lượng v&agrave; b&agrave;i to&aacute;n t&agrave;i ch&iacute;nh được đặt ra một c&aacute;ch c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm cao nhất hay kh&ocirc;ng. Đ&acirc;y l&agrave; một vấn đề m&agrave; ch&uacute;ng ta phải quan t&acirc;m thực sự để loại trừ c&aacute;c chi phối ti&ecirc;u cực. Bởi đ&acirc;y kh&ocirc;ng đơn thuần l&agrave; việc mua b&aacute;n m&agrave; l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm với tương lai gi&aacute;o dục của đất nước. T&ocirc;i nghĩ việc n&agrave;y ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể n&oacute;i l&yacute; thuyết được m&agrave; phải từ thực tiễn. M&agrave; thực tiễn diễn ra sẽ c&oacute; những l&uacute;c tr&aacute;i với những dự định đ&uacute;ng đắn của ch&uacute;ng ta&rdquo;, &ocirc;ng Minh n&oacute;i.</p> <p class="t-j">Thứ hai, về đấu thầu, c&oacute; 2 vấn đề cần lưu &yacute; l&agrave; năng lực của cơ sở đ&agrave;o tạo v&agrave; mức gi&aacute;.</p> <p class="t-j">&ldquo;C&aacute;c trường đại học sư phạm, c&aacute;c cơ sở c&oacute; đ&agrave;o tạo gi&aacute;o vi&ecirc;n đều n&oacute;i rằng đ&acirc;y l&agrave; cơ sở đ&agrave;o tạo chất lượng cao. Chưa c&oacute; cơ sở đ&agrave;o tạo n&agrave;o tuy&ecirc;n bố rằng trường ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&agrave;o tạo chất lượng trung b&igrave;nh hoặc kh&aacute; cả. C&ograve;n người dạy th&igrave; thạc sĩ trở l&ecirc;n l&agrave; chắc chắn. Như vậy vấn đề c&ograve;n lại chỉ c&ograve;n l&agrave; gi&aacute;. Gi&aacute; th&igrave; chịu t&aacute;c động bởi rất nhiều thứ. Như vậy nếu kh&ocirc;ng thận trọng th&igrave; việc đ&agrave;o tạo gi&aacute;o vi&ecirc;n trở th&agrave;nh một thứ h&agrave;ng h&oacute;a b&igrave;nh thường. Đ&acirc;y l&agrave; một nguy hại ng&agrave;nh gi&aacute;o dục&rdquo;, &ocirc;ng Minh nhấn mạnh.</p> <p class="t-j">Về thời gian đấu thầu, &ocirc;ng Minh cho hay, nếu kh&ocirc;ng thận trọng th&igrave; c&oacute; thể dẫn đến chuyện một trường đại học vốn để đ&agrave;o tạo gi&aacute;o vi&ecirc;n&nbsp;cả một năm sẽ chỉ tập trung để đi đấu thầu, như vậy c&aacute;c việc kh&aacute;c sẽ rất kh&oacute; tập trung.</p> <p class="t-j">Do đ&oacute;, &ocirc;ng Minh đề xuất, Bộ GD-ĐT dự b&aacute;o năng lực tr&ecirc;n cơ sở của c&aacute;c địa phương trong ngắn hạn, trung hạn v&agrave; d&agrave;i hạn. Về ph&iacute;a địa phương, đăng k&yacute; nhu cầu theo từng giai đoạn với số lượng cụ thể. Nh&agrave; nước bỏ tiền ra th&igrave; cần phải quản l&yacute; chất lượng, quản l&yacute; v&agrave; ph&acirc;n bố sản phẩm l&agrave; sinh vi&ecirc;n tốt nghiệp. C&oacute; kế hoạch rất cụ thể về thời điểm c&aacute;c trường c&oacute; thể tuyển sinh, tham gia đấu thầu,...</p> <p class="t-j">&ldquo;Việc n&agrave;y phải tr&ecirc;n tổng thể quốc gia, bởi nếu kh&ocirc;ng, v&ocirc; h&igrave;nh trung, ch&uacute;ng ta sẽ tạo n&ecirc;n những v&ugrave;ng trũng về chất lượng gi&aacute;o dục&rdquo;, &ocirc;ng Minh n&oacute;i.</p> <p class="t-j"><strong>L&atilde;nh đạo tỉnh lo kh&oacute; giải tr&igrave;nh</strong></p> <p class="t-j">&Ocirc;ng Dương Xu&acirc;n Huy&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch&nbsp;thường trực&nbsp;UBND tỉnh Lạng Sơn đặt vấn đề: &ldquo;V&iacute; dụ sinh vi&ecirc;n l&agrave; con em của tỉnh Lạng Sơn hoặc c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận nhưng c&aacute;c trường tr&uacute;ng thầu đ&agrave;o tạo gi&aacute;o vi&ecirc;n ở qu&aacute; xa, v&iacute; dụ như ở miền Nam th&igrave; c&aacute;c em đi học sẽ rất kh&oacute; khăn. Do đ&oacute;, Bộ GD-ĐT cần c&oacute; chỉ đạo, hướng dẫn việc n&agrave;y s&aacute;t hơn&rdquo;, &ocirc;ng Huy&ecirc;n n&oacute;i.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Lo ngại chuyện đấu thầu đào tạo giáo viên như những món hàng" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/29/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_duong-xuan-huyen.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc t-j">&Ocirc;ng Dương Xu&acirc;n Huy&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Thanh H&ugrave;ng.</td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j">&Ocirc;ng Phạm Văn Thủy, Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng băn khoăn bởi việc đấu thầu một đối tượng đặc biệt.</p> <p class="t-j">&ldquo;Nếu như ch&uacute;ng ta đưa ra đấu thầu đ&agrave;o tạo nh&agrave; gi&aacute;o, sau n&agrave;y, sẽ c&oacute; những người c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm đặt ra c&acirc;u hỏi rằng tại sao đều l&agrave; 2 cơ sở đ&agrave;o tạo sư phạm, m&agrave; b&ecirc;n n&agrave;y gi&aacute; thấp hơn b&ecirc;n kia tại sao kh&ocirc;ng chọn? Khi đ&oacute; kh&ocirc;ng trả lời được đ&acirc;u. Giờ nhiều trường đ&agrave;o tạo sư phạm v&agrave; đều gửi thư mời đến c&ugrave;ng lời giới thiệu l&agrave; h&agrave;ng đầu. Đ&oacute; l&agrave; kh&oacute; khăn. Do đ&oacute;, đề nghị Bộ GD-ĐT c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm l&agrave;m r&otilde; nội dung n&agrave;y&rdquo;. &nbsp;&nbsp;</p> <p class="t-j">&Ocirc;ng Thủy cho rằng, c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o l&agrave; nguồn để đ&agrave;o tạo ra đội ngũ tri thức v&agrave; tương lai cho đất nước. Do đ&oacute;, cần thận trọng trong vấn đề đ&agrave;o tạo.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Lo ngại chuyện đấu thầu đào tạo giáo viên như những món hàng" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/29/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_img-8478.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&Ocirc;ng Trần T&uacute; Kh&aacute;nh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch T&agrave;i ch&iacute;nh (Bộ GD-ĐT). Ảnh: Thanh H&ugrave;ng</td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j">&Ocirc;ng Trần T&uacute; Kh&aacute;nh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch T&agrave;i ch&iacute;nh (Bộ GD-ĐT) hiện nay, cơ chế l&agrave; khuyến kh&iacute;ch những trường c&oacute; điều kiện, khả năng, năng lực &aacute;p dụng cơ chế doanh nghiệp.</p> <p class="t-j">&ldquo;C&aacute;c trường phải tự l&agrave;m lấy, giờ n&oacute;i mang hồ sơ c&ograve;n kh&oacute; nhọc th&igrave; chẳng ai c&oacute; thể hộ m&igrave;nh. Phải mang hồ sơ, quảng b&aacute; thương hiệu, chứng minh năng lực của m&igrave;nh. Đấu thầu th&igrave; kh&ocirc;ng kh&oacute; nhưng chất lượng, tự c&aacute;c trường phải x&acirc;y dựng chuẩn đầu ra, chuẩn chất lượng v&agrave; c&ocirc;ng bố; giải ph&aacute;p cuối c&ugrave;ng l&agrave; phải kiểm định chương tr&igrave;nh qua đ&oacute; khẳng định được ch&iacute;nh m&igrave;nh. Khi đ&oacute; th&igrave; tự c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức, người học tự t&igrave;m đến&rdquo;, &ocirc;ng Kh&aacute;nh n&oacute;i.</p> <p class="t-j">&ldquo;Ch&uacute;ng ta cạnh tranh qua đấu thầu bằng chất lượng chứ kh&ocirc;ng phải t&igrave;m c&aacute;ch hạ gi&aacute; để tr&uacute;ng thầu. Đ&oacute; l&agrave; lỗi của ch&iacute;nh ch&uacute;ng ta chứ kh&ocirc;ng phải lỗi của cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch&rdquo;, &ocirc;ng Kh&aacute;nh n&oacute;i.&nbsp; &nbsp;</p> <p class="t-j">Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ho&agrave;ng Minh Sơn cho hay, nghị định đưa ra c&aacute;c cơ chế kh&aacute;c nhau để c&aacute;c địa phương lựa chọn chứ kh&ocirc;ng bắt buộc c&aacute;c địa phương phải đấu thầu.</p> <p class="t-j">Cụ thể, c&oacute; 3 cơ chế: Giao nhiệm vụ, đặt h&agrave;ng v&agrave; đấu thầu.</p> <p class="t-j">&quot;Đấu thầu l&agrave; h&igrave;nh thức cạnh tranh mạnh nhất, khi m&agrave; c&aacute;c địa phương c&oacute; y&ecirc;u cầu rất cao, tạo sức cạnh tranh th&igrave; đấy l&agrave; cơ hội chứ kh&ocirc;ng bắt buộc c&aacute;c địa phương phải lựa chọn h&igrave;nh thức đấu thầu. Tất nhi&ecirc;n m&igrave;nh muốn được c&aacute;i rất tốt th&igrave; mang ra đấu thầu rộng r&atilde;i, thế c&ograve;n c&aacute;c địa phương c&oacute; thể giao nhiệm vụ, cũng như đặt h&agrave;ng&quot; - &ocirc;ng Sơn n&oacute;i.</p> <p class="t-j">Thứ trưởng Ho&agrave;ng Minh Sơn cũng khẳng định, nhiều vấn đề li&ecirc;n quan đến cả hệ thống v&agrave; c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh kh&aacute;c. V&igrave; vậy, Bộ GD-ĐT sẽ ghi nhận c&aacute;c đề xuất để t&igrave;m c&aacute;ch th&uacute;c đẩy việc đ&agrave;o tạo gi&aacute;o vi&ecirc;n hiệu quả hơn trong thời gian tới.</p> <p class="t-j">&nbsp;</p> </div>

Theo vietnamnet.vn
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Sinh viên VinUni học cách “tư duy khởi nghiệp” – sớm thất bại để sẵn sàng cho thành công

Sinh viên VinUni học cách “tư duy khởi nghiệp” – sớm thất bại để sẵn sàng cho thành công

“Điều chúng tôi muốn hỗ trợ sinh viên là trong quá trình đó các em học được kỹ năng, tư duy khởi nghiệp và trở thành một doanh nhân khởi nghiệp, điều mà các em có thể áp dụng ở mọi mặt của cuộc sống, ngay cả trong đời sống hàng ngày và cả sự nghiệp sau này”, TS Phí Thị Linh Giang, Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp, Trường Đại học VinUni chia sẻ.
back to top