Hàng cây sưa đỏ được bảo vệ 24/24h bằng 'áo giáp'

34 cây sưa đỏ ở đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) được đóng khung sắt cao 2 m, lắp 5 camera theo dõi và có 2 bảo vệ tuần tra trong đêm.

<div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/NBieUbFVjJM/a115b1862ec4c79a9ed5/4e716caeb3eb5ab503fa/720/3f7981dffd9d14c34d8c.mp4?authen=exp=1592525895~acl=/NBieUbFVjJM/*~hmac=67d878e958f6fcfe648f3183cb81bf1d" false="" source-url="/video-ha-noi-lap-camera-dung-rao-sat-bao-ve-hang-cay-sua-do-post1096088.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="3f7981dffd9d14c34d8c" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/lce_ermnx/2020_06_15/C0058.00_03_45_19.Still002.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/3jYAuMe0jyI/6dc97b5ae4180d465409/6b3c4fe390a679f820b7/480/3f7981dffd9d14c34d8c.mp4?authen=exp=1592525895~acl=/3jYAuMe0jyI/*~hmac=11c7e1bf21d00cb5cfcb556ca23bdde7" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/3xjLusWhNfM/whls/vod/0/rjFIeEkhhAoCZ8zeDCO/3f7981dffd9d14c34d8c.m3u8?authen=exp=1592482695~acl=/3xjLusWhNfM/*~hmac=604fb1d6b84855097ebf546667e5b383" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/3jYAuMe0jyI/6dc97b5ae4180d465409/6b3c4fe390a679f820b7/480/3f7981dffd9d14c34d8c.mp4?authen=exp=1592525895~acl=/3jYAuMe0jyI/*~hmac=11c7e1bf21d00cb5cfcb556ca23bdde7" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/NBieUbFVjJM/a115b1862ec4c79a9ed5/4e716caeb3eb5ab503fa/720/3f7981dffd9d14c34d8c.mp4?authen=exp=1592525895~acl=/NBieUbFVjJM/*~hmac=67d878e958f6fcfe648f3183cb81bf1d" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>H&agrave; Nội lắp camera, dựng r&agrave;o sắt bảo vệ h&agrave;ng c&acirc;y sưa đỏ</span></strong> Để bảo vệ 34 c&acirc;y sưa đỏ qu&yacute; hiếm tr&ecirc;n đường Nguyễn Văn Huy&ecirc;n, H&agrave; Nội cho mặc nhiều lớp &quot;&aacute;o gi&aacute;p sắt&quot; v&agrave; lắp camera theo d&otilde;i.</figcaption> </figure> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="hang cay sua do mac ao giap sat anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/17/znews-photo-zadn-vn_1_sua_do_mac_ao_giap_sat_zing10.jpg" title="hàng cây sưa đỏ mặc áo giáp sắt ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Từ ng&agrave;y 12/5, Ban quản l&yacute; Dự &aacute;n Đầu tư X&acirc;y dựng C&ocirc;ng tr&igrave;nh Giao th&ocirc;ng H&agrave; Nội di dời 34 c&acirc;y sưa đỏ để mở rộng đường Nguyễn Văn Huy&ecirc;n v&agrave; x&acirc;y dựng cầu vượt qua đường Ho&agrave;ng Quốc Việt (quận Cầu Giấy).</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="hang cay sua do mac ao giap sat anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/17/znews-photo-zadn-vn_2_sua_do_mac_ao_giap_sat_zing4.jpg" title="hàng cây sưa đỏ mặc áo giáp sắt ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Kể từ đ&oacute;, c&aacute;c c&acirc;y sưa đỏ được tỉa c&agrave;nh, ngọn v&agrave; mặc &quot;&aacute;o gi&aacute;p sắt&quot; cao 2 m, ch&ocirc;n s&acirc;u xuống đất 75 cm để chống trộm.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="hang cay sua do mac ao giap sat anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/17/znews-photo-zadn-vn_3_sua_do_mac_ao_giap_sat_zing9.jpg" title="hàng cây sưa đỏ mặc áo giáp sắt ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Anh <span>Trần Nhật Th&agrave;nh, c&aacute;n bộ phụ tr&aacute;ch thi c&ocirc;ng g&oacute;i thầu số 13, C&ocirc;ng ty Cổ phần C&ocirc;ng tr&igrave;nh Giao th&ocirc;ng 2 H&agrave; Nội cho biết mỗi c&acirc;y đều được thiết kế một khung sắt ri&ecirc;ng, ph&ugrave; hợp với h&igrave;nh d&aacute;ng để vừa c&oacute; thể bảo vệ, vừa gi&uacute;p c&acirc;y ph&aacute;t triển b&igrave;nh thường.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="hang cay sua do mac ao giap sat anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/17/znews-photo-zadn-vn_5_sua_do_mac_ao_giap_sat_zing12.jpg" title="hàng cây sưa đỏ mặc áo giáp sắt ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>5 chiếc camera cũng được bố tr&iacute; dọc h&agrave;ng c&acirc;y để theo d&otilde;i. Tại đầu đường, một trung t&acirc;m kiểm so&aacute;t với m&agrave;n h&igrave;nh m&aacute;y t&iacute;nh hiện h&igrave;nh ảnh được bật 24/24h.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="hang cay sua do mac ao giap sat anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/17/znews-photo-zadn-vn_4_sua_do_mac_ao_giap_sat_zing5.jpg" title="hàng cây sưa đỏ mặc áo giáp sắt ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Buổi tối, c&ocirc;ng ty bố tr&iacute; 2 nh&acirc;n vi&ecirc;n bảo vệ để tuần tra dọc h&agrave;ng c&acirc;y d&agrave;i 250 m. Một năm sau khi c&ocirc;ng tr&igrave;nh ho&agrave;n th&agrave;nh, c&ocirc;ng ty sẽ b&agrave;n giao cho Sở X&acirc;y dựng H&agrave; Nội để tiếp tục quản l&yacute;.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="hang cay sua do mac ao giap sat anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/17/znews-photo-zadn-vn_6_sua_do_mac_ao_giap_sat_zing15.jpg" title="hàng cây sưa đỏ mặc áo giáp sắt ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>H&agrave;ng c&acirc;y sưa cũng được xắp xếp lại. Những c&acirc;y to, c&oacute; gi&aacute; trị cao được chuyển xuống cuối đường, đối diện với trụ sở C&ocirc;ng an quận Cầu Giấy để tiện tr&ocirc;ng nom.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="hang cay sua do mac ao giap sat anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/17/znews-photo-zadn-vn_7_sua_do_mac_ao_giap_sat_zing14.jpg" title="hàng cây sưa đỏ mặc áo giáp sắt ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Anh Nguyễn Văn Ng&aacute;t, chủ một showroom &ocirc;t&ocirc; tr&ecirc;n đường Nguyễn Văn Huy&ecirc;n cho biết năm 2019, 2 t&ecirc;n trộm đ&atilde; giật đứt camera theo d&otilde;i, d&ugrave;ng cưa m&aacute;y cưa c&acirc;y sưa đỏ to nhất. Ch&uacute;ng vừa cưa v&agrave;o th&acirc;n c&acirc;y được khoảng 7 cm th&igrave; bảo vệ showroom &ocirc;t&ocirc; thức dậy. Họ hoảng sợ v&aacute;c cưa l&ecirc;n xe m&aacute;y bỏ chạy.</p> <p>Anh Ng&aacute;t cho rằng việc đ&oacute;ng khung sắt l&agrave; cần thiết. Tuy nhi&ecirc;n, n&oacute; cũng l&agrave;m tốn diện t&iacute;ch vỉa h&egrave; v&agrave; g&acirc;y mất mỹ quan đ&ocirc; thị.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="hang cay sua do mac ao giap sat anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/17/znews-photo-zadn-vn_8_sua_do_mac_ao_giap_sat_zing7.jpg" title="hàng cây sưa đỏ mặc áo giáp sắt ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Anh Nguyễn Văn Hanh, người được thu&ecirc; l&agrave;m khung sắt cho biết đ&atilde; chuẩn bị vật liệu v&agrave; sơn một lớp tại xưởng. Sau đ&oacute;, anh mang ra c&ocirc;ng trường để h&agrave;n v&agrave;o từng c&acirc;y theo bản vẽ c&oacute; sẵn. Cứ v&agrave;i ng&agrave;y, anh lại phải sơn lại một lần để chống gỉ s&eacute;t.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="hang cay sua do mac ao giap sat anh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/17/znews-photo-zadn-vn_9_sua_do_mac_ao_giap_sat_zing3.jpg" title="hàng cây sưa đỏ mặc áo giáp sắt ảnh 9" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Sưa đỏ thuộc nh&oacute;m 1A trong s&aacute;ch đỏ Việt Nam, cấm khai th&aacute;c mục đ&iacute;ch thương mại. Đ&acirc;y l&agrave; loại gỗ qu&yacute;, ruột c&acirc;y c&oacute; m&agrave;u n&acirc;u đỏ v&agrave; đang bị săn l&ugrave;ng r&aacute;o riết để đ&oacute;ng b&agrave;n, l&agrave;m trang sức v&agrave; nhiều c&ocirc;ng dụng kh&aacute;c với mức gi&aacute; cao. V&igrave; thế, ch&uacute;ng gần như tuyệt chủng ngo&agrave;i tự nhi&ecirc;n.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top