Để tránh táo bón, trẻ nhỏ cần bao nhiêu lượng chất xơ 1 ngày?

(khoahocdoisong.vn) - Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, 95%  trẻ táo bón có nguyên nhân từ chế độ dinh dưỡng không hợp lý và khẩu phần ăn chủ yếu thiếu chất xơ gây nên!

<p style="text-align: justify;"><strong>Lượng chất xơ cần mỗi ng&agrave;y theo lứa tuổi của trẻ</strong></p> <p style="text-align: justify;">Trước hết mẹ cần hiểu chất xơ l&agrave; c&aacute;c polysaccharides kh&ocirc;ng ti&ecirc;u h&oacute;a được khi ăn bao gồm c&aacute;c nh&oacute;m chất như cellulose, pectin, lignin&hellip; Chất xơ bao gồm 2 loại: loại th&ocirc; (xơ kh&ocirc;ng h&ograve;a tan) v&agrave; loại mịn (xơ h&ograve;a tan). Trong đ&oacute;, chất xơ c&agrave;ng mịn th&igrave; khả năng ph&acirc;n giải v&agrave; đồng h&oacute;a c&agrave;ng cao v&agrave; dễ d&agrave;ng h&ograve;a tan.</p> <p style="text-align: justify;">Tiến sĩ &ndash; B&aacute;c sĩ Phan B&iacute;ch Nga (Viện Dinh Dưỡng) cho biết&nbsp;<em>&ldquo;Mặc d&ugrave;&nbsp;kh&ocirc;ng c&oacute; gi&aacute; trị dinh dưỡng&nbsp;trong khẩu phần ăn&nbsp;nhưng hầu hết c&aacute;c chất xơ&nbsp;lại&nbsp;được coi l&agrave; một loại thực phẩm chức năng.&nbsp;Bởi&nbsp;ch&uacute;ng c&oacute; t&aacute;c dụng nhuận tr&agrave;ng, k&iacute;ch th&iacute;ch khả năng hoạt động của ruột gi&agrave;, tăng khả năng ti&ecirc;u h&oacute;a đồng thời cũng l&agrave; t&aacute;c nh&acirc;n tham gia thải loại c&aacute;c sản phẩm oxi h&oacute;a, v&agrave; ph&ograve;ng chống t&aacute;o b&oacute;n ở trẻ.&rdquo;</em></p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, BS Nga cũng cho rằng để ch&uacute;ng ph&aacute;t huy được t&aacute;c dụng tốt nhất, c&aacute;c b&agrave; mẹ cần biết nhu cầu v&agrave; lượng chất xơ cần thiết mỗi ng&agrave;y ở trẻ nhỏ để c&oacute; chế độ dinh dưỡng bổ sung cho ph&ugrave; hợp.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Nhu cầu chất xơ ở trẻ nhỏ theo khuyến nghị mới nhất của Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia (2016)</em></strong></p> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:432px;" width="432"> <tbody> <tr> <td style="width:121px;"> <p style="text-align: justify;"><strong>Nh&oacute;m tuổi</strong></p> </td> <td colspan="2" style="width:157px;"> <p style="text-align: justify;"><strong>Nhu cầu chất xơ (g/ng&agrave;y)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 121px; text-align: justify;">&nbsp;</td> <td style="width:86px;"> <p style="text-align: justify;"><strong>Nam</strong></p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: justify;"><strong>Nữ</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:121px;"> <p style="text-align: justify;">0&ndash;6 th&aacute;ng</p> </td> <td colspan="2" rowspan="2" style="width:157px;"> <p style="text-align: justify;">Chủ yếu cung cấp chất xơ từ sữa mẹ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:121px;"> <p style="text-align: justify;">7&ndash;12 th&aacute;ng</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:121px;"> <p style="text-align: justify;">1&ndash;3 tuổi</p> </td> <td style="width:86px;"> <p style="text-align: justify;">19</p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: justify;">19</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:121px;"> <p style="text-align: justify;">4&ndash;8 tuổi</p> </td> <td style="width:86px;"> <p style="text-align: justify;">25</p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: justify;">25</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:121px;"> <p style="text-align: justify;">9&ndash;13 tuổi</p> </td> <td style="width:86px;"> <p style="text-align: justify;">31</p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: justify;">26</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:121px;"> <p style="text-align: justify;">14&ndash;18 tuổi</p> </td> <td style="width:86px;"> <p style="text-align: justify;">38</p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: justify;">26</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:121px;"> <p style="text-align: justify;">19&ndash;30 tuổi</p> </td> <td style="width:86px;"> <p style="text-align: justify;">38</p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: justify;">25</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:121px;"> <p style="text-align: justify;">31&ndash;50 tuổi</p> </td> <td style="width:86px;"> <p style="text-align: justify;">38</p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: justify;">25</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:121px;"> <p style="text-align: justify;">51&ndash;70 tuổi</p> </td> <td style="width:86px;"> <p style="text-align: justify;">30</p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: justify;">21</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:121px;"> <p style="text-align: justify;">&gt; 70 tuổi</p> </td> <td style="width:86px;"> <p style="text-align: justify;">30</p> </td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: justify;">21</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:121px;"> <p style="text-align: justify;">PN c&oacute; thai</p> </td> <td style="width: 86px; text-align: justify;">&nbsp;</td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: justify;">28</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:121px;"> <p style="text-align: justify;">PN nu&ocirc;i con b&uacute;</p> </td> <td style="width: 86px; text-align: justify;">&nbsp;</td> <td style="width:67px;"> <p style="text-align: justify;">29</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear: both; text-align: justify;">&nbsp;</div> <p style="text-align: justify;"><strong>Chất xơ cũng phải biết bổ sung đ&uacute;ng c&aacute;ch</strong></p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c chuy&ecirc;n gia cho biết, ngo&agrave;i việc lựa chọn nguồn bổ sung chất xơ, th&igrave; việc chế biến ch&uacute;ng cho ph&ugrave; hợp với lứa tuổi v&agrave; khẩu vị của trẻ để tăng cường hiệu quả tối ưu hấp thu chất xơ cũng l&agrave; điều m&agrave; c&aacute;c bậc cha mẹ cần biết. Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số nguy&ecirc;n tắc gi&uacute;p tăng h&agrave;m lượng chất xơ trong khẩu phần ăn của trẻ:</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Ăn hoa quả đ&uacute;ng c&aacute;ch:</em></strong>&nbsp;Chất xơ chủ yếu c&oacute; nhiều trong phần thịt của c&aacute;c loại rau, củ, quả. V&igrave; vậy, khi cho con sử dụng c&aacute;c thực phẩm n&agrave;y, h&atilde;y khuyến kh&iacute;ch trẻ ăn cả nước v&agrave; c&aacute;i.</p> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/01/bio-acimin-gold-bung-khoe-be-se-an-ngon-03.png" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Bổ sung nhiều ngũ cốc:</em></strong>&nbsp;Mẹ n&ecirc;n bổ sung những m&oacute;n ngũ cốc như đậu, khoai, ng&ocirc;&hellip; cho con 2-3 lần mỗi tuần, bởi ch&uacute;ng c&oacute; h&agrave;m lượng chất xơ rất lớn.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Kh&ocirc;ng chế biến rau qu&aacute; kỹ:</em></strong>&nbsp;Chế biến rau ch&iacute;n kỹ qu&aacute; sẽ l&agrave;m mất đi lượng chất xơ v&agrave; vitamin đ&aacute;ng kể trong rau. V&igrave; thế, mẹ chỉ n&ecirc;n cho rau v&agrave;o cuối c&ugrave;ng khi nấu ch&aacute;o hay bột cho b&eacute; hoặc hạn chế nấu rau qu&aacute; kỹ.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Chọn thực phẩm bổ sung gi&agrave;u chất xơ:</em></strong>&nbsp;Chỉ ch&uacute; &yacute; đến h&agrave;m lượng đạm hoặc chất b&eacute;o trong c&aacute;c sản phẩm sữa bột hoặc bột ăn dặm, b&aacute;nh ăn dặm&hellip; m&agrave; qu&ecirc;n đi chất xơ cũng l&agrave; t&igrave;nh trạng thường gặp ở c&aacute;c b&agrave; mẹ hiện nay. Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia dinh dưỡng, mất c&acirc;n bằng dinh dưỡng n&oacute;i chung v&agrave; thừa đạm &ndash; thiếu chất xơ n&oacute;i ri&ecirc;ng sẽ khiến cơ thể trẻ bị n&oacute;ng, sinh ra t&aacute;o b&oacute;n v&agrave; kh&oacute; hấp thụ hết dưỡng chất. Như vậy, d&ugrave; được ăn nhiều chất đạm, trẻ cũng kh&oacute; ti&ecirc;u h&oacute;a để cao lớn, khỏe mạnh.</p> <div> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i những vấn đề tr&ecirc;n, BS Phan B&iacute;ch Nga cũng đưa ra lời khuy&ecirc;n cho c&aacute;c b&agrave; mẹ trong việc ph&ograve;ng t&aacute;o b&oacute;n cho con &ldquo;<em>C&aacute;c mẹ l&agrave; cần học c&aacute;ch đọc nh&atilde;n sản phẩm khi chọn thực phẩm bổ sung, n&ecirc;n chọn những loại gi&agrave;u chất xơ để b&eacute; dễ ti&ecirc;u h&oacute;a. C&oacute; như vậy, trẻ mới hấp thụ tốt để ph&aacute;t triển to&agrave;n diện v&agrave; tăng sức đề kh&aacute;ng của cơ thể. Mẹ cũng c&oacute; thể cho con sử dụng c&aacute;c sản phẩm bổ sung chất xơ tự nhi&ecirc;n Synergy1, đ&acirc;y l&agrave; chất xơ nguồn gốc thực vật, được chiết xuất từ củ của c&acirc;y rau diếp xoăn. Chất xơ Synergy1 c&oacute; ưu điểm nổi bật hơn c&aacute;c loại th&ocirc;ng thường, bởi n&oacute; kết hợp 2 loại chất xơ từ nhi&ecirc;n Inulin v&agrave; FOS với tỷ lệ l&yacute; tưởng,. Do đ&oacute; Synergy 1 c&oacute; hiệu quả cao trong việc ph&ograve;ng v&agrave; hỗ trợ điều trị t&aacute;o b&oacute;n ở cả trẻ nhỏ v&agrave; người lớn&rdquo;</em></p> </div> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2018/10/29/bio-acimin-fiber3.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <blockquote> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#a52a2a;"><strong>Bio-acimin Fiber l&agrave; sản phẩm thuộc thương hiệu Bio-acimin, được đặc chế d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho trẻ t&aacute;o b&oacute;n, th&agrave;nh phần bao gồm chất xơ tự nhi&ecirc;n Synergy 1 v&agrave; men vi sinh.&nbsp;Synergy 1 l&agrave; sự kết hợp hiệu quả giữa chất xơ ho&agrave; tan Inulin v&agrave; FOS, được chiết xuất từ thực vật, khi được bổ sung v&agrave;o đường ti&ecirc;u ho&aacute;, ch&uacute;ng h&uacute;t nước, trương nở tạo hệ gel nhớt l&agrave;m mềm v&agrave; tăng thể t&iacute;ch ph&acirc;n, k&iacute;ch th&iacute;ch nhu động ruột gi&uacute;p đẩy ph&acirc;n ra ngo&agrave;i dễ d&agrave;ng.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#a52a2a;"><strong>Men vi sinh Lactobacillus acidophilus v&agrave; Bifido bacterium l&agrave; những chủng vi khuẩn c&oacute; lợi ở đường ruột, gi&uacute;p c&acirc;n bằng hệ vi sinh đường ruột, đảm bảo cho hệ ti&ecirc;u ho&aacute; khoẻ mạnh.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#a52a2a;"><strong>Với nguy&ecirc;n liệu nhập khẩu 100% từ Ch&acirc;u &Acirc;u, nhờ sự kết hợp của chất xơ tự nhi&ecirc;n Synergy 1 v&agrave; c&aacute;c men vi sinh, Bio-acimin Fiber gi&uacute;p cải thiện hiệu quả t&igrave;nh trạng t&aacute;o b&oacute;n của trẻ nhờ 3 t&aacute;c dụng: L&agrave;m mềm v&agrave; tăng thể t&iacute;ch ph&acirc;n&nbsp;&ndash; K&iacute;ch th&iacute;ch nhu động ruột&nbsp;&ndash; Bảo vệ hệ ti&ecirc;u ho&aacute; c&ograve;n non nớt của trẻ.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:#a52a2a;"><strong>Số GPQC: 01681/2016/ATPP-XNQC</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color:#a52a2a;">Website:&nbsp;</span><a href="http://www.bioacimin.com/"><span style="color:#a52a2a;">http://www.bioacimin.com/</span></a><span style="color:#a52a2a;">&nbsp;Fanpage:&nbsp;</span><a href="https://www.facebook.com/bioacimin/"><span style="color:#a52a2a;">https://www.facebook.com/bioacimin/</span></a><span style="color:#a52a2a;">&nbsp;Hotline: 19006436</span></strong></p> </blockquote> <p style="text-align: justify;">Sản phẩm kh&ocirc;ng phải l&agrave; thuốc, kh&ocirc;ng c&oacute; t&aacute;c dụng thay thế thuốc chữa bệnh.</p> <p style="text-align: right;"><span style="color:#ffff00;"><span style="font-size:10px;">(Tin t&agrave;i trợ)</span></span></p>

Theo Đời sống
Điều trị polyp rốn

Điều trị polyp rốn

Ở trẻ sơ sinh, thông thường rốn sẽ tự rụng sau 7 - 10 ngày và sau khoảng 2 tuần thì rốn khô và liền hẳn. Một số trẻ gặp tình trạng rốn rụng chưa hết, còn lại một phần niêm mạc rốn gây tiết dịch thường xuyên gọi là polyp rốn, hay còn gọi là u hạt rốn.
back to top