Đà Nẵng tồn đọng hơn 1.000 tấn rác do bị người dân phản đối ô nhiễm

Trong 2 ngày qua, lượng rác thu gom của TP. Đà Nẵng chuyển về bãi rác Khánh Sơn bị người dân chặn xe vận chuyển để phản đối ô nhiễm và an sinh của người dân đã làm ùn ứ và tồn đọng lên đến cả ngàn tấn rác. Lượng rác này sẽ được thu gom và xử lý triệt để trong hôm nay.

<p>&nbsp;</p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Người dân phát biểu ý kiến" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/09/11-26(3).jpg" /> <figcaption>Người d&acirc;n ph&aacute;t biểu &yacute; kiến</figcaption> </figure> </div> <p><span><span><span><span><span><span>Trong chiều qua (8/1), tại Nh&agrave; văn h&oacute;a cộng đồng Kh&aacute;nh Sơn (phường H&ograve;a Kh&aacute;nh Nam), UBND quận Li&ecirc;n Chiểu (TP. Đ&agrave; Nẵng) đ&atilde; phối hợp c&ugrave;ng đơn vị m&ocirc;i trường quản l&yacute; b&atilde;i r&aacute;c Kh&aacute;nh Sơn v&agrave; UBND phường H&ograve;a Kh&aacute;nh Nam tiếp tục tổ chức buổi đối thoại lần thứ 2 với người d&acirc;n sống trong v&ugrave;ng ảnh hưởng &ocirc; nhiễm từ b&atilde;i r&aacute;c Kh&aacute;nh Sơn.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>Tại buổi đối thoại, h&agrave;ng chục người d&acirc;n sống tại&nbsp;khu d&acirc;n cư số 1,2,3 v&agrave; c&aacute;c tổ 60, 66, 70 (khối Kh&aacute;nh Sơn)&nbsp;đ&atilde; b&agrave;y tỏ những bức x&uacute;c v&igrave; trong nhiều ng&agrave;y qua kh&ocirc;ng chịu nổi m&ugrave;i h&ocirc;i thối từ b&atilde;i r&aacute;c n&ecirc;n mới ngăn kh&ocirc;ng cho xe chở r&aacute;c từ trung t&acirc;m th&agrave;nh phố chở v&agrave;o b&atilde;i chứa r&aacute;c thải Kh&aacute;nh Sơn.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>B&agrave; Nguyễn Thị Th. (ngụ tổ 60, khối Kh&aacute;nh Sơn) cho biết: &ldquo;Th&agrave;nh phố đ&aacute;ng sống nhưng thật qu&aacute; bất c&ocirc;ng khi h&agrave;ng ng&agrave;n người d&acirc;n Kh&aacute;nh Sơn phải chịu cảnh sống chung v&agrave; ngửi m&ugrave;i h&ocirc;i thối từ b&atilde;i r&aacute;c đ&atilde; gần 30 năm nay. Nhiều kh&oacute; khăn, bệnh tật th&igrave; người d&acirc;n phải hứng chịu từ &ocirc; nhiễm của b&atilde;i r&aacute;c khiến người d&acirc;n kh&ocirc;ng c&ograve;n đủ sức chịu đựng th&ecirc;m được nữa&rdquo;.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>B&agrave; Th. cho rằng người d&acirc;n muốn được gặp trực tiếp l&atilde;nh đạo cao nhất của th&agrave;nh phố để nghe những c&acirc;u trả lời r&otilde; r&agrave;ng, thỏa đ&aacute;ng. Mong muốn của người d&acirc;n l&agrave; b&atilde;i r&aacute;c phải được đ&oacute;ng cửa hoặc di dời đi nơi kh&aacute;c ngay trong năm 2019 n&agrave;y.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>&Ocirc;ng Phan Văn N. (người d&acirc;n ngụ tổ 70, khối Kh&aacute;nh Sơn) cho rằng, l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng trực tiếp xuống thực tế, chủ tr&igrave; đối thoại cũng như kh&ocirc;ng c&oacute; c&acirc;u trả lời thỏa đ&aacute;ng cho người d&acirc;n th&igrave; người d&acirc;n sẽ tiếp tục chặn xe tải chở r&aacute;c kh&ocirc;ng cho v&agrave;o b&atilde;i chứa r&aacute;c Kh&aacute;nh Sơn.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>&ldquo;Việc chặn xe v&agrave;o b&atilde;i r&aacute;c diễn ra kh&ocirc;ng biết bao nhi&ecirc;u lần v&agrave; đ&atilde; rất nhiều lần ch&iacute;nh quyền phường, quận tổ chức đối thoại nhưng kết quả vẫn l&agrave; con số kh&ocirc;ng. Người d&acirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng muốn lại tiếp tục chịu đựng, sống chung với &ocirc; nhiễm&rdquo;- &ocirc;ng N. n&oacute;i với giọng đầy bức x&uacute;c.</span></span></span></span></span></span></p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Ông Võ Minh Đức- Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng, xác nhận: “Do người dân chặn xe cả 2 ngày nay khiến cả thành phố đang tồn đọng hơn 1.000 tấn”" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/09/22-17(1).jpg" /> <figcaption>&Ocirc;ng V&otilde; Minh Đức- Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty CP M&ocirc;i trường đ&ocirc; thị Đ&agrave; Nẵng, x&aacute;c nhận: &ldquo;Do người d&acirc;n chặn xe cả 2 ng&agrave;y nay khiến cả th&agrave;nh phố đang tồn đọng hơn 1.000 tấn&rdquo;</figcaption> </figure> </div> <p><span><span><span><span><span><span>Trực tiếp trả lời c&aacute;c &yacute; kiến phản &aacute;nh từ người d&acirc;n trong buổi đối thoại, &ocirc;ng Đ&agrave;m Quang Hưng- Chủ tịch UBND&nbsp;quận Li&ecirc;n Chiểu cho hay: &ldquo;UBND quận đ&atilde; c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o xin &yacute; kiến từ HĐND, UBND th&agrave;nh phố. Hiện một tổ c&ocirc;ng t&aacute;c đ&atilde; được th&agrave;nh lập v&agrave; sẽ trực tiếp xuống tại địa phương, c&ugrave;ng người d&acirc;n sinh hoạt v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c hoạt động tại b&atilde;i r&aacute;c Kh&aacute;nh Sơn&rdquo;.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>&Ocirc;ng Hưng mong người d&acirc;n kh&ocirc;ng n&ecirc;n tiếp tục chặn xe chở r&aacute;c v&agrave; hứa sẽ tiếp nhận những &yacute; kiến phản &aacute;nh của người d&acirc;n để tập hợp v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o l&ecirc;n c&aacute;c ban ng&agrave;nh th&agrave;nh phố trong thời gian sớm nhất. &ldquo;Những vấn đề, kiến nghị của người d&acirc;n sẽ sớm được UBND th&agrave;nh phố đưa ra c&acirc;u trả lời bằng văn bản&rdquo;- &ocirc;ng Hưng khẳng định.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>Qua trao đổi, &ocirc;ng V&otilde; Minh Đức- Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty CP M&ocirc;i trường đ&ocirc; thị Đ&agrave; Nẵng, x&aacute;c nhận: &ldquo;Do người d&acirc;n chặn xe cả 2 ng&agrave;y nay khiến cả th&agrave;nh phố đang tồn đọng hơn 1.000 tấn, g&acirc;y &ocirc; nhiễm mất mỹ quan ở nhiều điểm tập kết thu gom r&aacute;c tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Đến khoảng 18 giờ tối c&ugrave;ng ng&agrave;y, sau buổi đối thoại với l&atilde;nh đạo quận Li&ecirc;n Chiểu, người d&acirc;n Kh&aacute;nh Sơn đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n chặn xe n&ecirc;n đơn vị đ&atilde; khẩn trương xử l&yacute;.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>Theo &ocirc;ng Đức, dự kiến trong h&ocirc;m nay (9/1), to&agrave;n bộ lượng r&aacute;c tồn đọng sẽ được thu gom xử l&yacute; để tr&aacute;nh g&acirc;y &ocirc; nhiễm. Ngo&agrave;i ra, Ban quản l&yacute; b&atilde;i r&aacute;c Kh&aacute;nh Sơn sẽ tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c phun khử m&ugrave;i để giảm tối đa m&ugrave;i h&ocirc;i ph&aacute;t sinh ra khu d&acirc;n cư xung quanh.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>Trước đ&oacute;, v&agrave;o ng&agrave;y 7/1, nhiều người d&acirc;n sinh sống tại tổ 66 v&agrave; 70, khối Kh&aacute;nh Sơn, phường Ho&agrave; Kh&aacute;nh Nam, quận Li&ecirc;n Chiểu (TP. Đ&agrave; Nẵng) đ&atilde; chặn xe chở r&aacute;c ra v&agrave;o b&atilde;i r&aacute;c Kh&aacute;nh Sơn v&igrave; kh&ocirc;ng chịu nổi m&ugrave;i h&ocirc;i thối. Tại khu vực ng&atilde; 4 Ho&agrave;ng Văn Th&aacute;i &ndash; Huỳnh Thị Bảo H&ograve;a, người d&acirc;n đ&atilde; d&agrave;n h&agrave;ng ngang v&agrave; kh&ocirc;ng cho xe chở r&aacute;c từ trung t&acirc;m th&agrave;nh phố v&agrave;o b&atilde;i chứa r&aacute;c Kh&aacute;nh Sơn. H&agrave;ng trăm xe tải chở r&aacute;c do kh&ocirc;ng v&agrave;o được b&atilde;i đ&agrave;nh phải quay đầu hoặc cho xe v&agrave;o khu vực lề đường Huỳnh Thị Bảo H&ograve;a, Ho&agrave;ng Văn Th&aacute;i... để chờ được giải quyết.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>Tuy nhi&ecirc;n theo b&aacute;o c&aacute;o nhanh cửa Sở TN&amp;MT gửi UBND TP. Đ&agrave; Nẵng th&igrave; Sở đ&atilde; chỉ đạo c&aacute;c đơn vị như Chi cục Bảo vệ m&ocirc;i trường, Thanh tra Sở kiểm tra v&agrave;o l&uacute;c 15h ng&agrave;y 7/1/2019 đ&atilde; x&aacute;c định, kh&ocirc;ng ph&aacute;t sinh m&ugrave;i h&ocirc;i từ hoạt động ch&ocirc;n lấp của b&atilde;i r&aacute;c Kh&aacute;nh Sơn ra m&ocirc;i trường xung quanh. </span></span></span></span></span></span></p>

Theo baotainguyenmoitruong.vn
Nông nghiệp Hà Nội: Nỗ lực bảo đảm tăng trưởng

Nông nghiệp Hà Nội: Nỗ lực bảo đảm tăng trưởng

Thời điểm này, ngành Nông nghiệp Thủ đô đang đẩy mạnh thu hoạch lúa mùa, triển khai vụ đông, tăng cường triển khai kết nối lưu thông sản xuất giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm cho người dân. Cùng với đó, các doa
Bắc Ninh: Bến bãi "băm nát" bờ sông Đuống

Bắc Ninh: Bến bãi "băm nát" bờ sông Đuống

Từ tháng 5/2022, Sở TN&MT cùng UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra công văn, chỉ đạo dừng hoạt động, tập kết cát, sỏi và vật liệu xây dựng ở lòng sông, thế nhưng văn bản này gần như bị “vô hiệu” ở huyện Quế Võ.
back to top