Đà Nẵng tồn đọng hơn 1.000 tấn rác do bị người dân phản đối ô nhiễm

Trong 2 ngày qua, lượng rác thu gom của TP. Đà Nẵng chuyển về bãi rác Khánh Sơn bị người dân chặn xe vận chuyển để phản đối ô nhiễm và an sinh của người dân đã làm ùn ứ và tồn đọng lên đến cả ngàn tấn rác. Lượng rác này sẽ được thu gom và xử lý triệt để trong hôm nay.

<p>&nbsp;</p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Người dân phát biểu ý kiến" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/09/11-26(3).jpg" /> <figcaption>Người d&acirc;n ph&aacute;t biểu &yacute; kiến</figcaption> </figure> </div> <p><span><span><span><span><span><span>Trong chiều qua (8/1), tại Nh&agrave; văn h&oacute;a cộng đồng Kh&aacute;nh Sơn (phường H&ograve;a Kh&aacute;nh Nam), UBND quận Li&ecirc;n Chiểu (TP. Đ&agrave; Nẵng) đ&atilde; phối hợp c&ugrave;ng đơn vị m&ocirc;i trường quản l&yacute; b&atilde;i r&aacute;c Kh&aacute;nh Sơn v&agrave; UBND phường H&ograve;a Kh&aacute;nh Nam tiếp tục tổ chức buổi đối thoại lần thứ 2 với người d&acirc;n sống trong v&ugrave;ng ảnh hưởng &ocirc; nhiễm từ b&atilde;i r&aacute;c Kh&aacute;nh Sơn.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>Tại buổi đối thoại, h&agrave;ng chục người d&acirc;n sống tại&nbsp;khu d&acirc;n cư số 1,2,3 v&agrave; c&aacute;c tổ 60, 66, 70 (khối Kh&aacute;nh Sơn)&nbsp;đ&atilde; b&agrave;y tỏ những bức x&uacute;c v&igrave; trong nhiều ng&agrave;y qua kh&ocirc;ng chịu nổi m&ugrave;i h&ocirc;i thối từ b&atilde;i r&aacute;c n&ecirc;n mới ngăn kh&ocirc;ng cho xe chở r&aacute;c từ trung t&acirc;m th&agrave;nh phố chở v&agrave;o b&atilde;i chứa r&aacute;c thải Kh&aacute;nh Sơn.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>B&agrave; Nguyễn Thị Th. (ngụ tổ 60, khối Kh&aacute;nh Sơn) cho biết: &ldquo;Th&agrave;nh phố đ&aacute;ng sống nhưng thật qu&aacute; bất c&ocirc;ng khi h&agrave;ng ng&agrave;n người d&acirc;n Kh&aacute;nh Sơn phải chịu cảnh sống chung v&agrave; ngửi m&ugrave;i h&ocirc;i thối từ b&atilde;i r&aacute;c đ&atilde; gần 30 năm nay. Nhiều kh&oacute; khăn, bệnh tật th&igrave; người d&acirc;n phải hứng chịu từ &ocirc; nhiễm của b&atilde;i r&aacute;c khiến người d&acirc;n kh&ocirc;ng c&ograve;n đủ sức chịu đựng th&ecirc;m được nữa&rdquo;.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>B&agrave; Th. cho rằng người d&acirc;n muốn được gặp trực tiếp l&atilde;nh đạo cao nhất của th&agrave;nh phố để nghe những c&acirc;u trả lời r&otilde; r&agrave;ng, thỏa đ&aacute;ng. Mong muốn của người d&acirc;n l&agrave; b&atilde;i r&aacute;c phải được đ&oacute;ng cửa hoặc di dời đi nơi kh&aacute;c ngay trong năm 2019 n&agrave;y.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>&Ocirc;ng Phan Văn N. (người d&acirc;n ngụ tổ 70, khối Kh&aacute;nh Sơn) cho rằng, l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng trực tiếp xuống thực tế, chủ tr&igrave; đối thoại cũng như kh&ocirc;ng c&oacute; c&acirc;u trả lời thỏa đ&aacute;ng cho người d&acirc;n th&igrave; người d&acirc;n sẽ tiếp tục chặn xe tải chở r&aacute;c kh&ocirc;ng cho v&agrave;o b&atilde;i chứa r&aacute;c Kh&aacute;nh Sơn.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>&ldquo;Việc chặn xe v&agrave;o b&atilde;i r&aacute;c diễn ra kh&ocirc;ng biết bao nhi&ecirc;u lần v&agrave; đ&atilde; rất nhiều lần ch&iacute;nh quyền phường, quận tổ chức đối thoại nhưng kết quả vẫn l&agrave; con số kh&ocirc;ng. Người d&acirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng muốn lại tiếp tục chịu đựng, sống chung với &ocirc; nhiễm&rdquo;- &ocirc;ng N. n&oacute;i với giọng đầy bức x&uacute;c.</span></span></span></span></span></span></p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Ông Võ Minh Đức- Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng, xác nhận: “Do người dân chặn xe cả 2 ngày nay khiến cả thành phố đang tồn đọng hơn 1.000 tấn”" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/09/22-17(1).jpg" /> <figcaption>&Ocirc;ng V&otilde; Minh Đức- Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty CP M&ocirc;i trường đ&ocirc; thị Đ&agrave; Nẵng, x&aacute;c nhận: &ldquo;Do người d&acirc;n chặn xe cả 2 ng&agrave;y nay khiến cả th&agrave;nh phố đang tồn đọng hơn 1.000 tấn&rdquo;</figcaption> </figure> </div> <p><span><span><span><span><span><span>Trực tiếp trả lời c&aacute;c &yacute; kiến phản &aacute;nh từ người d&acirc;n trong buổi đối thoại, &ocirc;ng Đ&agrave;m Quang Hưng- Chủ tịch UBND&nbsp;quận Li&ecirc;n Chiểu cho hay: &ldquo;UBND quận đ&atilde; c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o xin &yacute; kiến từ HĐND, UBND th&agrave;nh phố. Hiện một tổ c&ocirc;ng t&aacute;c đ&atilde; được th&agrave;nh lập v&agrave; sẽ trực tiếp xuống tại địa phương, c&ugrave;ng người d&acirc;n sinh hoạt v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c hoạt động tại b&atilde;i r&aacute;c Kh&aacute;nh Sơn&rdquo;.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>&Ocirc;ng Hưng mong người d&acirc;n kh&ocirc;ng n&ecirc;n tiếp tục chặn xe chở r&aacute;c v&agrave; hứa sẽ tiếp nhận những &yacute; kiến phản &aacute;nh của người d&acirc;n để tập hợp v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o l&ecirc;n c&aacute;c ban ng&agrave;nh th&agrave;nh phố trong thời gian sớm nhất. &ldquo;Những vấn đề, kiến nghị của người d&acirc;n sẽ sớm được UBND th&agrave;nh phố đưa ra c&acirc;u trả lời bằng văn bản&rdquo;- &ocirc;ng Hưng khẳng định.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>Qua trao đổi, &ocirc;ng V&otilde; Minh Đức- Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty CP M&ocirc;i trường đ&ocirc; thị Đ&agrave; Nẵng, x&aacute;c nhận: &ldquo;Do người d&acirc;n chặn xe cả 2 ng&agrave;y nay khiến cả th&agrave;nh phố đang tồn đọng hơn 1.000 tấn, g&acirc;y &ocirc; nhiễm mất mỹ quan ở nhiều điểm tập kết thu gom r&aacute;c tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Đến khoảng 18 giờ tối c&ugrave;ng ng&agrave;y, sau buổi đối thoại với l&atilde;nh đạo quận Li&ecirc;n Chiểu, người d&acirc;n Kh&aacute;nh Sơn đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n chặn xe n&ecirc;n đơn vị đ&atilde; khẩn trương xử l&yacute;.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>Theo &ocirc;ng Đức, dự kiến trong h&ocirc;m nay (9/1), to&agrave;n bộ lượng r&aacute;c tồn đọng sẽ được thu gom xử l&yacute; để tr&aacute;nh g&acirc;y &ocirc; nhiễm. Ngo&agrave;i ra, Ban quản l&yacute; b&atilde;i r&aacute;c Kh&aacute;nh Sơn sẽ tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c phun khử m&ugrave;i để giảm tối đa m&ugrave;i h&ocirc;i ph&aacute;t sinh ra khu d&acirc;n cư xung quanh.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>Trước đ&oacute;, v&agrave;o ng&agrave;y 7/1, nhiều người d&acirc;n sinh sống tại tổ 66 v&agrave; 70, khối Kh&aacute;nh Sơn, phường Ho&agrave; Kh&aacute;nh Nam, quận Li&ecirc;n Chiểu (TP. Đ&agrave; Nẵng) đ&atilde; chặn xe chở r&aacute;c ra v&agrave;o b&atilde;i r&aacute;c Kh&aacute;nh Sơn v&igrave; kh&ocirc;ng chịu nổi m&ugrave;i h&ocirc;i thối. Tại khu vực ng&atilde; 4 Ho&agrave;ng Văn Th&aacute;i &ndash; Huỳnh Thị Bảo H&ograve;a, người d&acirc;n đ&atilde; d&agrave;n h&agrave;ng ngang v&agrave; kh&ocirc;ng cho xe chở r&aacute;c từ trung t&acirc;m th&agrave;nh phố v&agrave;o b&atilde;i chứa r&aacute;c Kh&aacute;nh Sơn. H&agrave;ng trăm xe tải chở r&aacute;c do kh&ocirc;ng v&agrave;o được b&atilde;i đ&agrave;nh phải quay đầu hoặc cho xe v&agrave;o khu vực lề đường Huỳnh Thị Bảo H&ograve;a, Ho&agrave;ng Văn Th&aacute;i... để chờ được giải quyết.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>Tuy nhi&ecirc;n theo b&aacute;o c&aacute;o nhanh cửa Sở TN&amp;MT gửi UBND TP. Đ&agrave; Nẵng th&igrave; Sở đ&atilde; chỉ đạo c&aacute;c đơn vị như Chi cục Bảo vệ m&ocirc;i trường, Thanh tra Sở kiểm tra v&agrave;o l&uacute;c 15h ng&agrave;y 7/1/2019 đ&atilde; x&aacute;c định, kh&ocirc;ng ph&aacute;t sinh m&ugrave;i h&ocirc;i từ hoạt động ch&ocirc;n lấp của b&atilde;i r&aacute;c Kh&aacute;nh Sơn ra m&ocirc;i trường xung quanh. </span></span></span></span></span></span></p>

Theo baotainguyenmoitruong.vn
Đề xuất 2 phương án xây chung cư mini

Đề xuất 2 phương án xây chung cư mini

Bộ Xây dựng đã đề xuất 2 phương án phát triển nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ ở của hộ gia đình, cá nhân (còn gọi là chung cư mini) trong dự thảo luật Nhà ở sửa đổi trình Chính phủ
back to top