Hà Nội đối diện với ô nhiễm không khí

Các quận nội thành Hà Nội đang phải đối mặt tình trạng ô nhiễm không khí, đặc biệt là nguy cơ ô nhiễm tại những khu vực có nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp nằm trong danh sách cần di dời khẩn cấp nhưng nhiều năm qua chưa được triển khai.

<div style="text-align: justify;"><em><span>Nh&agrave; m&aacute;y Dệt kim Đ&ocirc;ng Xu&acirc;n thường xuy&ecirc;n xả kh&oacute;i, bụi giữa khu d&acirc;n cư khiến dư luận bức x&uacute;c.</span></em></div> <div> <p style="text-align: justify;">Đ&aacute;nh gi&aacute; về chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; Thủ đ&ocirc;, tại Hội thảo về Quản l&yacute; chất lượng m&ocirc;i trường kh&ocirc;ng kh&iacute; th&agrave;nh phố H&agrave; Nội vừa tổ chức, Gi&aacute;m đốc Sở TN&amp;MT H&agrave; Nội Nguyễn Trọng Đ&ocirc;ng cho biết: Chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; khu vực nội th&agrave;nh c&oacute; biểu hiện suy tho&aacute;i do tốc độ tăng d&acirc;n số, qu&aacute; tr&igrave;nh đ&ocirc; thị h&oacute;a, nhanh k&eacute;o theo sự gia tăng lượng phương tiện giao th&ocirc;ng cơ giới đ&atilde; g&acirc;y ra &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường kh&ocirc;ng kh&iacute;, đặc biệt l&agrave; &ocirc; nhiễm bụi v&agrave; tiếng ồn ở khu vực nội th&agrave;nh, c&aacute;c trục đường giao th&ocirc;ng ch&iacute;nh, c&aacute;c c&ocirc;ng trường x&acirc;y dựng. Thậm ch&iacute;, nồng độ &ocirc; nhiễm bụi ở một số nơi tại một số thời điểm vượt cả giới hạn cho ph&eacute;p.</p> <p style="text-align: justify;">Vấn đề đ&aacute;ng quan t&acirc;m nhất đối với chất lượng m&ocirc;i trường kh&ocirc;ng kh&iacute; tại H&agrave; Nội l&agrave; chỉ ti&ecirc;u bụi tổng số. Bụi PM10 <em>(c&aacute;c hạt bụi lơ lửng c&oacute; đường k&iacute;nh nhỏ hơn hoặc bằng 10 micromet)&nbsp;</em>v&agrave; bụi PM2.5<em> (c&aacute;c hạt bụi lơ lửng c&oacute; đường k&iacute;nh nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet)</em> tại một số vị tr&iacute; v&agrave; một số thời điểm tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố H&agrave; Nội đ&atilde; vượt QCVN 05/2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kh&ocirc;ng kh&iacute; xung quanh.</p> <p style="text-align: justify;">Để xử l&yacute; t&igrave;nh trạng tr&ecirc;n, H&agrave; Nội đ&atilde; đầu tư xe quan trắc kh&ocirc;ng kh&iacute; lưu động v&agrave; trạm quan trắc nước thải tự động, tiếp nhận 20 trạm quan trắc kh&ocirc;ng kh&iacute; tự động cố định do Ph&aacute;p t&agrave;i trợ. Tuy nhi&ecirc;n, trong l&uacute;c chưa thực hiện được lộ tr&igrave;nh giảm phương tiện c&aacute; nh&acirc;n trong khu vực nội đ&ocirc;, H&agrave; Nội chỉ hy vọng cải thiện chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; th&ocirc;ng qua c&aacute;c giải ph&aacute;p hỗ trợ như trồng c&acirc;y xanh, x&acirc;y hồ điều h&ograve;a, cơ giới h&oacute;a c&ocirc;ng t&aacute;c vệ sinh m&ocirc;i trường.</p> <p style="text-align: justify;">Kh&ocirc;ng chỉ đối mặt &ocirc; nhiễm từ lượng phương tiện c&aacute; nh&acirc;n, H&agrave; Nội c&ograve;n phải đối diện nguy cơ &ocirc; nhiễm xuất ph&aacute;t từ c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y, cơ sở sản xuất nằm giữa khu d&acirc;n cư đ&ocirc;ng đ&uacute;c. Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế, Chi cục M&ocirc;i trường - Sở TN&amp;MT H&agrave; Nội đ&atilde; lập danh s&aacute;ch 117 cơ sở &ocirc; nhiễm cần di dời khẩn cấp hoạt động ở lĩnh vực cơ kh&iacute;, in ấn, dệt may, sản xuất thực phẩm tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&aacute;c quận Hai B&agrave; Trưng, Đống Đa, Ba Đ&igrave;nh, Thanh Xu&acirc;n, H&agrave; Đ&ocirc;ng. Trong đ&oacute;, ri&ecirc;ng tại C&ocirc;ng ty dệt may Dệt kim Đ&ocirc;ng Xu&acirc;n nằm tr&ecirc;n phố Minh Khai đ&atilde; bị người d&acirc;n nhiều lần phản &aacute;nh t&igrave;nh trạng xả kh&oacute;i, bụi diễn ra thường xuy&ecirc;n giữa khu d&acirc;n cư đ&ocirc;ng đ&uacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">UBND phường Vĩnh Tuy đ&atilde; nhiều lần y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng ty thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p khắc phục, nhưng đến nay t&igrave;nh trạng xả kh&oacute;i, bụi vẫn tiếp diễn. Trước t&igrave;nh trạng &ocirc; nhiễm, UBND quận Hai B&agrave; Trưng cho biết đ&atilde; nhiều lần kiến nghị di dời nh&agrave; m&aacute;y nhưng đề xuất chưa được thực hiện, mặc d&ugrave; doanh nghiệp đ&atilde; x&acirc;y dựng nh&agrave; m&aacute;y sản xuất hiện đại quy m&ocirc; gần 20ha tại tỉnh Hưng Y&ecirc;n.<svg _xml3a_space="preserve" _xmlns3a_xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" enable-background="new 127.9 0 536.2 612" id="Layer_1" style="width: 24px; margin-top: 10px; }" version="1.1" viewbox="127.9 0 536.2 612" x="0px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" y="0px"><g><path d="M605.1,486.4H370c-21.1,0-36.5-1.4-45.6-4.9c-15.4-5.6-23.2-17.5-23.2-35.1c0-15.4,6.3-32.3,19.7-49.1L488.6,167H377.8c-54,0-69.5-19.7-69.5-59s30.2-58.3,84.9-58.3h201.4c25.3,0,42.8,1.4,51.9,4.2c7,2.1,12.6,4.2,16.8,7.7V51.2c0-25.3-26.7-51.9-51.9-51.9H179.8C154.6,0,127.9,26,127.9,51.2v433c0,25.3,26.7,51.9,51.9,51.9h84.9l-0.7,75.8l105.3-75.8h243.5c25.3,0,51.9-26.7,51.9-51.9V473C650.8,482.2,631.1,486.4,605.1,486.4z" fill="#FFFFFF"></path><path d="M486.5,372.7h119.3c25.3,0,44.9,3.5,58.3,10.5V125.6c-3.5,6.3-8.4,13.3-14,20.4L486.5,372.7z" fill="#FFFFFF"></path></g></svg></p> </div>

Theo www.tienphong.vn
Mái nhà người dân bị đá văng thủng sau tiếng nổ mìn.

Nghệ An: Nổ mìn mỏ đá văng thủng mái nhà dân

Trưa 14/9, người dân bản Kim Đa (xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), đang nghỉ trưa thì nghe tiếng nổ lớn từ mỏ đá của Công ty TNHH Hồng Trường ở cạnh bên. Một trận "mưa đá" ào xuống mái nhà người dân ở bản Kim Đa khiến người dân một phen hoảng hồn.
Xử lý thoát nước phù hợp với quy hoạch Thủ đô

Xử lý thoát nước phù hợp với quy hoạch Thủ đô

Thực trạng tiêu, thoát nước chống ngập úng và bảo vệ môi trường của Thủ đô luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận và các nhà khoa học. Hà Nội cần sớm có giải pháp xử lý hệ thống tiêu thoát nước tiên tiến, đáp ứng quy hoạch của đô thị hiện nay và xa hơn.
back to top