Căn bệnh có tỷ lệ người mắc cao nhất tại VN: Không khí càng ô nhiễm, càng nhiều người mắc

Nguồn không khí ô nhiễm chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra các bệnh lý về đường hô hấp nói chung và tai mũi họng (TMH) nói riêng", các chuyên gia y tế khuyến cáo.

<p style="text-align: justify;"><b>Mỗi năm c&oacute; khoảng 7 triệu người tử vong do kh&oacute;i bụi</b></p> <p style="text-align: justify;">Theo thống k&ecirc; mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới WHO c&ocirc;ng bố v&agrave;o th&aacute;ng 5/2018 đ&atilde; cảnh b&aacute;o 90% d&acirc;n số thế giới đang h&iacute;t phải kh&ocirc;ng kh&iacute; bị &ocirc; nhiễm. Mỗi năm c&oacute; khoảng 7 triệu người tử vong do tiếp x&uacute;c với kh&oacute;i bụi, hơn 90% ca tử vong xảy ra chủ yếu ở c&aacute;c nước thu nhập thấp hoặc trung b&igrave;nh tại ch&acirc;u &Aacute; v&agrave; ch&acirc;u Phi.</p> <p style="text-align: justify;">Đặc biệt, c&oacute; khoảng 1,7 triệu trẻ em tr&ecirc;n thế giới tử vong do tiếp x&uacute;c với kh&ocirc;ng kh&iacute; &ocirc; nhiễm. B&aacute;o c&aacute;o chỉ số chất lượng m&ocirc;i trường (EPI) được thực hiện bởi Đại học Yale (Mỹ) đ&atilde; nhấn mạnh Việt Nam nằm trong nh&oacute;m 10 nước &ocirc; nhiễm nhất thế giới.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c chuy&ecirc;n gia y tế đ&atilde; khuyến c&aacute;o rằng: &quot;<i>Nguồn kh&ocirc;ng kh&iacute; &ocirc; nhiễm ch&iacute;nh l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n chủ yếu g&acirc;y ra c&aacute;c bệnh l&yacute; về đường h&ocirc; hấp n&oacute;i chung v&agrave; tai mũi họng (TMH) n&oacute;i ri&ecirc;ng&quot;</i>.</p> <p style="text-align: justify;">Tại Việt Nam, bệnh l&yacute; n&agrave;y đang c&oacute; tỷ lệ người mắc cao nhất trong cơ cấu 5 loại bệnh tật (gồm: bệnh h&ocirc; hấp, sinh đẻ v&agrave; sau đẻ, bệnh hệ tuần ho&agrave;n, hệ ti&ecirc;u h&oacute;a, bệnh nhiễm khuẩn v&agrave; k&yacute; sinh) v&agrave; c&oacute; tỷ lệ tử vong đứng thứ 2 (16,9%) sau nh&oacute;m bệnh thuộc hệ tuần ho&agrave;n.</p> <div> <div style="text-align: justify;"><img alt="Các dấu hiệu mắc TMH." src="https://khds.1cdn.vn/2018/10/24/photo-0-1540283667036288624752.jpg" /></div> <div> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c dấu hiệu mắc TMH.</p> </div> </div> <p style="text-align: justify;">Chia sẻ tại hội nghị Tai mũi họng, Trung tướng Mai Hồng B&agrave;ng, Gi&aacute;m đốc Bệnh viện Trung ương Qu&acirc;n đội 108 cho biết:<i>&quot;Hiện nay ng&agrave;nh tai mũi họng đang ph&aacute;t triển mạnh mẽ với nhiều phương ph&aacute;p điều trị mới v&agrave; hiệu quả. Tuy vậy c&aacute;c bệnh đường tai mũi họng vẫn l&agrave; g&aacute;nh nặng cho x&atilde; hội. </i></p> <p style="text-align: justify;"><i>Bệnh vi&ecirc;m mũi xoang, vi&ecirc;m tai giữa, vi&ecirc;m họng mạn t&iacute;nh, ung thư v&ograve;m họng, thanh quản, điếc v&agrave; nghe k&eacute;m... l&agrave; nỗi &aacute;m ảnh cho bệnh nh&acirc;n v&agrave; thầy thuốc, ngay cả với c&aacute;c nước c&oacute; nền y học ti&ecirc;n tiến hiện đại&quot;. </i></p> <p style="text-align: justify;"><b>Bốn phương ph&aacute;p điều trị bệnh l&yacute; Tai -Mũi -Họng </b></p> <p style="text-align: justify;">Đội ngũ y, b&aacute;c sỹ v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; khoa học đ&atilde; lu&ocirc;n nỗ lực t&igrave;m ra những phương ph&aacute;p điều trị mới nhằm tối ưu h&oacute;a hiệu quả điều trị đồng thời giảm thiểu tối đa c&aacute;c bệnh l&yacute; về Tai -Mũi -Họng.</p> <p style="text-align: justify;">T&iacute;nh đến thời điểm hiện tại đ&atilde; c&oacute; rất nhiều phương ph&aacute;p để điều trị c&aacute;c bệnh l&yacute; về Tai -Mũi -Họng như:</p> <p style="text-align: justify;"><i>Một l&agrave;</i>, ngo&agrave;i phương ph&aacute;p mổ mở th&ocirc;ng thường th&igrave; phẫu thuật nội soi (PTNS) thực sự l&agrave; cuộc c&aacute;ch mạng trong chuy&ecirc;n ng&agrave;nh phẫu thuật, nhất l&agrave; phẫu thuật mũi xoang.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&acirc;y, để phẫu thuật xoang phẫu thuật vi&ecirc;n phải đục xương mặt trước xoang để lấy đi tổ chức vi&ecirc;m g&acirc;y ph&aacute; hủy nhiều tổ chức l&agrave;nh xung quanh, mất m&aacute;u nhiều...</p> <p style="text-align: justify;">Nhờ sự ra đời của PTNS kết hợp với hệ thống định vị c&aacute;c bệnh l&yacute; về xoang được giải quyết hiệu quả giữ được chức năng sinh l&yacute; xoang, tr&aacute;nh được nhiều biến chứng trong qu&aacute; tr&igrave;nh phẫu thuật.</p> <p style="text-align: justify;"><i>Hai l&agrave;, </i>kỹ thuật tạo h&igrave;nh. Phương ph&aacute;p n&agrave;y gi&uacute;p c&aacute;c phẫu thuật vi&ecirc;n y&ecirc;n t&acirc;m nạo bỏ hết c&aacute;c tổ chức vi&ecirc;m, c&aacute;c khối u, đảm bảo triệt để, khỏi bệnh v&agrave; y&ecirc;n t&acirc;m đ&oacute;ng vết mổ cho bệnh nh&acirc;n bằng những vạt c&oacute; cuống hoặc kh&ocirc;ng cuống.</p> <p style="text-align: justify;">Điển h&igrave;nh như lấy mảng cơ ở đ&ugrave;i, cơ ngực lớn... gh&eacute;p v&agrave;o mặt cho bệnh nh&acirc;n, cắt một đoạn xương cẳng ch&acirc;n gh&eacute;p lại trong phẫu thuật lấy u sọ n&atilde;o...</p> <div> <div style="text-align: justify;"><img alt="Tính đến thời điểm hiện tại đã có rất nhiều phương pháp để điều trị các bệnh lý về TMH" src="https://khds.1cdn.vn/2018/10/24/photo-1-1540283667038152872875.jpg" /></div> <div> <p style="text-align: justify;">T&iacute;nh đến thời điểm hiện tại đ&atilde; c&oacute; rất nhiều phương ph&aacute;p để điều trị c&aacute;c bệnh l&yacute; về TMH</p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><i>Ba l&agrave;,</i> ứng dụng c&ocirc;ng nghệ sinh học ph&acirc;n tử trong điều trị c&aacute;c bệnh l&yacute; về ung thư tai mũi họng n&oacute;i ri&ecirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c nh&agrave; khoa học đ&atilde; t&igrave;m ra những gen li&ecirc;n quan đến khối u, virut l&agrave; t&aacute;c nh&acirc;n g&acirc;y n&ecirc;n ung thư như HPV, EBV... Từ đ&oacute;, c&oacute; biện ph&aacute;p ph&ograve;ng v&agrave; x&acirc;y dựng ph&aacute;c đồ điều trị như: d&ugrave;ng phương ph&aacute;p điều trị đ&iacute;ch, thuốc đ&iacute;ch để chữa ung thư như trong ung thư biểu m&ocirc; tế b&agrave;o vẩy, biểu m&ocirc; tuyến trong tai mũi họng.</p> <p style="text-align: justify;"><i>Bốn l&agrave;, </i>kỹ thuật cấy điện cực ốc tai. Trước đ&acirc;y những đứa trẻ sinh ra bị điếc bẩm sinh, v&igrave; kh&ocirc;ng nghe được khiến trẻ kh&ocirc;ng n&oacute;i được (bệnh c&acirc;m điếc bẩm sinh). Th&igrave; nay nhờ cấy điện cực ốc tai, đưa thiết bị thay phần ốc tai bị hỏng, sau đ&oacute; tập luyện bệnh nh&acirc;n c&oacute; thể nghe được, sau đ&oacute; n&oacute;i được.</p> <p style="text-align: justify;">Kỹ thuật n&agrave;y đ&atilde; mang lại chất lượng sống, sự ho&agrave; nhập x&atilde; hội cho những người kh&ocirc;ng may bị khiếm khuyết n&agrave;y. Tuy gi&aacute; th&agrave;nh cao (khoảng 300 &ndash; 700 triệu đồng/m&aacute;y) nhưng cấy điện cực ốc tai đ&atilde; mang lại cả cuộc sống b&igrave;nh thường cho đứa trẻ sau n&agrave;y, đứa trẻ sẽ kh&ocirc;ng phải sống trong cảnh c&acirc;m điếc cả cuộc đời.</p> <p style="text-align: justify;">Theo<i> Tr&iacute; thức trẻ</i></p>

Theo giadinh.net.vn
Đồng Nai: Mặt đường lún, nứt toác sau 2 năm sử dụng

Đồng Nai: Mặt đường lún, nứt toác sau 2 năm sử dụng

Người dân xã Sông Thao phản ánh tuyến đường C2 kết nối giao thông giữa xã Sông Thao với xã Tây Hòa (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) gần đây xuất hiện nhiều vết lún, nứt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
back to top