Dân bức xúc vì nhà máy đường gây ô nhiễm môi trường

Nhiều năm qua, người dân sống sát nhà máy đường An Khê (xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền, phản ánh về việc nhà máy này gây ô nhiễm môi trường, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

<p>&nbsp;</p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Dân bức xúc vì nhà máy đường gây ô nhiễm môi trường 1" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/03/dan-buc-xuc-vi-nha-may-duong-gay-o-nhiem-moi-truong-1(1).jpg" /> <figcaption>Nước xả thải chưa qua xử l&yacute; chảy thẳng v&agrave;o ruộng của người d&acirc;n</figcaption> </figure> </div> <p><span><span><span><span><span><span>Theo ch&acirc;n người d&acirc;n, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; chứng kiến d&ograve;ng nước c&oacute; m&agrave;u đen v&agrave; m&ugrave;i h&ocirc;i xả thải ra theo c&aacute;c r&atilde;nh nước chảy. C&aacute;c r&atilde;nh nước n&agrave;y lại h&ograve;a chung v&agrave;o con suối nhỏ cuối nguồn chảy ra đồng ruộng. Lượng nước xả ra l&agrave; tương đối lớn, ước t&iacute;nh bằng mắt thường th&igrave; phải hơn 20m<sup>3</sup>/giờ. Lần theo r&atilde;nh nước chảy, ch&uacute;ng t&ocirc;i l&ecirc;n hai hồ chứa nước thải chưa qua xử l&yacute; của nh&agrave; m&aacute;y. Tại đ&acirc;y, lượng nước thải chưa qua xử l&yacute; đ&atilde; ngập tr&agrave;n hai hồ. B&ecirc;n cạnh hai hồ n&agrave;y c&oacute; một bể chứa nước thải đang xử l&yacute;. Tuy nhi&ecirc;n, tại bể chứa nước thải để xử l&yacute; n&agrave;y c&oacute; rất &iacute;t nước. Người d&acirc;n cho rằng c&oacute; lẽ nh&agrave; m&aacute;y dựng l&ecirc;n l&agrave;m &ldquo;m&agrave;u&rdquo;, đ&acirc;y l&agrave; điều v&ocirc; c&ugrave;ng nghịch l&yacute; bởi nước chưa xử l&yacute; th&igrave; v&ocirc; tư tr&agrave;n bờ c&ograve;n nước đ&atilde; qua xử l&yacute; th&igrave; rất &iacute;t.</span></span></span></span></span></span></p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Dân bức xúc vì nhà máy đường gây ô nhiễm môi trường2" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/03/dan-buc-xuc-vi-nha-may-duong-gay-o-nhiem-moi-truong2(1).jpg" /> <figcaption>Nh&agrave; m&aacute;y v&ocirc; tư xả thải ra m&ocirc;i trường</figcaption> </figure> </div> <p><span><span><span><span><span><span>Khi nhận thấy c&oacute; ph&oacute;ng vi&ecirc;n chụp ảnh, một c&ocirc;ng nh&acirc;n của trạm xử l&yacute; nước thải đ&atilde; c&oacute; động th&aacute;i đi kiểm tra. Người n&agrave;y n&oacute;i rằng, rất c&oacute; thể th&acirc;n đập hồ chứa nước thải đ&atilde; c&oacute; lỗ r&ograve; rỉ n&agrave;o đ&oacute; m&agrave; chưa t&igrave;m ra. Tuy nhi&ecirc;n, phản b&aacute;c lại chuyện n&agrave;y, &ocirc;ng Phan Ngọc Anh (tr&uacute; th&ocirc;n 2, x&atilde; Th&agrave;nh An) n&oacute;i rằng t&igrave;nh trạng &ocirc; nhiễm n&agrave;y năm n&agrave;o người d&acirc;n cũng phản &aacute;nh nhưng c&oacute; được g&igrave; đ&acirc;u. &ldquo;B&aacute;o l&ecirc;n x&atilde;, x&atilde; lại n&oacute;i mấy &ocirc;ng l&atilde;nh đạo nh&agrave; m&aacute;y đường l&agrave; xong, c&ograve;n d&acirc;n th&igrave; l&atilde;nh đủ&rdquo;, &ocirc;ng Anh n&oacute;i.</span></span></span></span></span></span></p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Dân bức xúc vì nhà máy đường gây ô nhiễm môi trường3" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/03/dan-buc-xuc-vi-nha-may-duong-gay-o-nhiem-moi-truong3(3).jpg" /> <figcaption>M&ocirc;i trường xung quanh bị bức tử bằng d&ograve;ng nước thải đen ng&ograve;m</figcaption> </figure> </div> <p><span><span><span><span><span><span>Cũng theo người d&acirc;n, kh&ocirc;ng chỉ xả nước thải h&ocirc;i thối v&agrave; dơ bẩn ra m&ocirc;i trường, Nh&agrave; m&aacute;y đường An Kh&ecirc; c&ograve;n để tiếng ồn, kh&oacute;i, bụi bay tỏa xung quanh, khiến nhiều hộ d&acirc;n sống s&aacute;t tường Nh&agrave; m&aacute;y cực kỳ bức x&uacute;c. Tiếp x&uacute;c một số nh&agrave; d&acirc;n th&igrave; thấy bụi bay v&agrave;o nh&agrave; v&agrave; đ&oacute;ng một lớp d&agrave;y đặc. Độ rung từ nh&agrave; m&aacute;y c&ograve;n khiến cửa sắt của c&aacute;c hộ ph&aacute;t ra tiếng ồn rất kh&oacute; chịu.</span></span></span></span></span></span></p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Dân bức xúc vì nhà máy đường gây ô nhiễm môi trường4" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/03/dan-buc-xuc-vi-nha-may-duong-gay-o-nhiem-moi-truong4(1).jpg" /> <figcaption>Bụi bay từ nh&agrave; m&aacute;y đường vươn khắp nh&agrave; d&acirc;n</figcaption> </figure> </div> <p><span><span><span><span><span><span>&Ocirc;ng Nguyễn Văn H&ograve;a (th&ocirc;n 2, x&atilde; Th&agrave;nh An) n&oacute;i rằng, ban ng&agrave;y th&igrave; c&ograve;n đỡ, chứ ban đ&ecirc;m th&igrave; tiếng ồn hết sức kh&oacute; chịu. C&ograve;n theo vợ &ocirc;ng H&ograve;a, nước giếng nh&agrave; họ cũng c&oacute; m&ugrave;i rất kh&oacute; chịu. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, những số hộ d&acirc;n ở đ&acirc;y được nh&agrave; m&aacute;y đường cấp nước uống đ&oacute;ng b&igrave;nh, cứ 3 ng&agrave;y l&agrave; 2 b&igrave;nh cho 1 gia đ&igrave;nh.</span></span></span></span></span></span></p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Dân bức xúc vì nhà máy đường gây ô nhiễm môi trường5" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/03/dan-buc-xuc-vi-nha-may-duong-gay-o-nhiem-moi-truong5(1).jpg" /> <figcaption>M&aacute;i t&ocirc;n của nh&agrave; d&acirc;n bị ăn m&ograve;n bởi &ocirc; nhiễm hơi nước tỏa ra từ nh&agrave; m&aacute;y</figcaption> </figure> </div> <p><span><span><span><span><span><span>Những người d&acirc;n ở đ&acirc;y cho rằng sức chịu đựng của họ đ&atilde; qu&aacute; giới hạn. Họ đ&atilde; nhiều lần kiến nghị l&ecirc;n ch&iacute;nh quyền y&ecirc;u cầu nh&agrave; m&aacute;y phải thu hồi đất đồng thời đền b&ugrave; thiệt hại hoa m&agrave;u để d&acirc;n c&oacute; điều kiện di dời đến nơi kh&aacute;c, hoặc l&agrave; buộc Nh&agrave; m&aacute;y đảm bảo xả thải sạch ra m&ocirc;i trường theo quy định của ph&aacute;p luật. Tuy nhi&ecirc;n, đến nay chỉ c&oacute; những giải ph&aacute;p chung chung của ch&iacute;nh quyền cũng như nh&agrave; m&aacute;y đường An Kh&ecirc; được đưa ra.&rdquo;C&aacute;i m&agrave; d&acirc;n cần l&agrave; phương &aacute;n để ổn định cuộc sống, kh&ocirc;ng phải suốt ng&agrave;y chịu đựng &ocirc; nhiễm tiếng ồn, kh&oacute;i bụi, &ocirc; nhiễm nguồn nước&rdquo;, người d&acirc;n bức x&uacute;c n&oacute;i.</span></span></span></span></span></span></p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Dân bức xúc vì nhà máy đường gây ô nhiễm môi trường6" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/03/dan-buc-xuc-vi-nha-may-duong-gay-o-nhiem-moi-truong6(1).jpg" /> <figcaption>Ống thải từ nh&agrave; m&aacute;y xả ra m&ocirc;i trường</figcaption> </figure> </div> <p><span><span><span><span><span><span>Về vấn đề n&agrave;y, &ocirc;ng Đặng Quốc Ho&agrave;i Huy - Trưởng ph&ograve;ng T&agrave;i nguy&ecirc;n M&ocirc;i trường thị x&atilde; An Kh&ecirc; cho rằng, việc xả thải nước chưa qua xử l&yacute; ra m&ocirc;i trường &ocirc;ng chưa hề nghe d&acirc;n hay x&atilde; phản &aacute;nh. &Ocirc;ng Huy thừa nhận &ocirc; nhiễm tiếng ồn, &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute;, kh&oacute;i bụi do nh&agrave; m&aacute;y l&agrave; c&oacute;, đ&atilde; được b&agrave; con nh&acirc;n d&acirc;n th&ocirc;n 2 x&atilde; Th&agrave;nh An phản &aacute;nh nhiều lần. &ldquo;Ph&ograve;ng cũng đ&atilde; tham mưu cho UBND thị x&atilde; An Kh&ecirc; c&oacute; hướng xử l&yacute;. Dự kiến, trong năm nay, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ thu&ecirc; tư vấn độc lập để c&oacute; hướng giải quyết nạn &ocirc; nhiễm do nh&agrave; m&aacute;y đường g&acirc;y ra, ảnh hưởng đến đời sống của nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;, &ocirc;ng Huy n&oacute;i.</span></span></span></span></span></span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="background-color: rgb(238, 238, 238); text-align: justify;"><span><span><span><span><span><span>V&agrave;o th&aacute;ng 12/2016, dự &aacute;n n&acirc;ng c&ocirc;ng suất nh&agrave; m&aacute;y đường đạt 18.000 tấn m&iacute;a/ng&agrave;y đ&ecirc;m ho&agrave;n th&agrave;nh với số vốn đầu tư l&agrave; 1.653 tỷ đồng, diện t&iacute;ch đất sử dụng l&agrave; hơn 300.000m<sup>2</sup>.</span></span></span></span></span></span></td> </tr> </tbody> </table>

Theo baotainguyenmoitruong.vn
back to top