36 ngày không lây nhiễm nCoV cộng đồng

Sáng 9/10, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính nCoV, 36 ngày không lây nhiễm cộng đồng. Tổng số ca nhiễm 1.100.

<div> <p class="Normal">24 giờ qua th&ecirc;m một ca nhiễm l&agrave; thanh ni&ecirc;n trở về từ Nga được c&aacute;ch ly tại Bạc Li&ecirc;u. Tổng số ca nhiễm l&ecirc;n 1.100, số khỏi 1.023. Số người tử vong do Covid-19 l&agrave; 35, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh.</p> <p class="Normal">C&aacute;c bệnh nh&acirc;n c&ograve;n lại đang điều trị tại 10 cơ sở y tế đa số sức khỏe ổn định, trong đ&oacute; năm người x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh nCoV lần một, t&aacute;m người &acirc;m t&iacute;nh lần hai v&agrave; năm người &acirc;m t&iacute;nh lần ba.</p> <p class="Normal">T&iacute;nh đến nay, Việt Nam ghi nhận 691 ca Covid-19 do l&acirc;y nhiễm trong nước, số c&ograve;n lại l&agrave; người nhập cảnh. Tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được c&aacute;ch ly l&agrave; hơn 14.000. Trong đ&oacute;, c&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện hơn 200; c&aacute;ch ly tập trung hơn 11.000, c&ograve;n lại ở nh&agrave; hoặc nơi lưu tr&uacute;.</p> <p class="Normal">TP HCM y&ecirc;u cầu người d&acirc;n tiếp tục đeo khẩu trang khi ra khỏi nh&agrave;, hạn chế tụ tập đ&ocirc;ng người, giữ khoảng c&aacute;ch an to&agrave;n để ph&ograve;ng chống Covid-19 trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới. Th&agrave;nh phố đ&atilde; 70 ng&agrave;y kh&ocirc;ng ghi nhận ca nhiễm nCoV mới trong cộng đồng. Tất cả ca bệnh ở th&agrave;nh phố đ&atilde; được chữa khỏi.</p> <p class="Normal">H&agrave; Nội từ ng&agrave;y 17/8 đến nay kh&ocirc;ng ghi nhận th&ecirc;m ca mắc mới ngo&agrave;i cộng đồng. Tuy nhi&ecirc;n, th&agrave;nh phố c&ograve;n ghi nhận c&aacute;c ca bệnh từ nước ngo&agrave;i trở về. Sở Y tế đ&aacute;nh gi&aacute; nguy cơ ph&aacute;t sinh mầm bệnh từ c&aacute;c nguồn, như trường hợp khỏi bệnh nhưng c&oacute; thể t&aacute;i nhiễm khi về nơi cư tr&uacute;; trường hợp nhập cảnh, trong đ&oacute; kh&ocirc;ng loại trừ nguồn nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p từ đường m&ograve;n lối mở.</p> <p class="Normal">C&aacute;c đơn vị, địa phương được y&ecirc;u cầu phải thực hiện nghi&ecirc;m việc gi&aacute;m s&aacute;t, c&aacute;ch ly với c&aacute;c trường hợp nhập cảnh; quản l&yacute; chặt chẽ c&aacute;c cơ sở c&aacute;ch ly tập trung tại kh&aacute;ch sạn v&agrave; c&aacute;c cơ sở do qu&acirc;n đội quản l&yacute;. C&aacute;c bệnh viện kh&ocirc;ng chủ quan, tiếp tục thực hiện c&aacute;c quy tr&igrave;nh s&agrave;ng lọc y tế; bảo đảm ti&ecirc;u ch&iacute; bệnh viện an to&agrave;n.</p> <p class="Normal">Bộ Y tế cũng cảnh b&aacute;o nguy cơ dịch bệnh lu&ocirc;n hiện diện khi mở cửa dần c&aacute;c đường bay quốc tế, khuyến c&aacute;o người d&acirc;n n&acirc;ng cao cảnh gi&aacute;c ph&ograve;ng dịch theo th&ocirc;ng điệp 5K: khẩu trang - khử khuẩn - khoảng c&aacute;ch - kh&ocirc;ng tụ tập - khai b&aacute;o y tế.</p> <p class="Normal">Thế giới ghi nhận hơn một triệu người chết v&igrave; nCoV, trong số hơn 36 triệu người nhiễm.</p> </div>

Theo vnexpress.net
back to top