Việt Nam đại diện các nước ASEAN phát biểu về ứng phó Covid-19

Đại sứ Đặng Đình Quý thay mặt các nước thành viên ASEAN phát biểu về phương hướng ứng phó với đại dịch Covid-19 tại Liên Hợp Quốc.

<div> <div class="text-long"> <p>Ủy ban C&aacute;c vấn đề kinh tế, t&agrave;i ch&iacute;nh trực thuộc Đại hội đồng Li&ecirc;n Hợp Quốc ng&agrave;y 5/10 đ&atilde; tổ chức Phi&ecirc;n thảo luận chung với chủ đề &ldquo;X&acirc;y dựng lại tốt đẹp hơn sau đại dịch Covid-19: Bảo đảm nền kinh tế to&agrave;n cầu c&ocirc;ng bằng hơn, x&atilde; hội h&ograve;a hợp hơn v&agrave; ph&aacute;t triển bền vững hơn&rdquo;.</p> <figure class="gallery-embed embedded-entity image process-filter-image align-center" role="group"> <div> <div><picture class="img"><img alt="Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc phát biểu tại phiên thảo luận chung." src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/vov-vn_vov-viet-nam.jpg" /></picture></div> </div> <figcaption>Đại sứ Đặng Đ&igrave;nh Qu&yacute;, Trưởng Ph&aacute;i đo&agrave;n Thường trực Việt Nam tại Li&ecirc;n Hợp Quốc ph&aacute;t biểu tại phi&ecirc;n thảo luận chung.</figcaption> </figure> <p>Trong phần thảo luận chung, đại diện c&aacute;c nh&oacute;m nước nhận định đại dịch Covid-19 ảnh hưởng mạnh nhất tới c&aacute;c nước ngh&egrave;o v&agrave; cho rằng suy giảm kinh tế dẫn tới bất b&igrave;nh đẳng, rối loạn x&atilde; hội. Nhiều &yacute; kiến k&ecirc;u gọi cộng đồng quốc tế, nhất l&agrave; c&aacute;c nước ph&aacute;t triển, cần thực hiện đ&uacute;ng c&aacute;c cam kết về g&oacute;p quỹ chống biến đổi kh&iacute; hậu, cung cấp vốn đầu tư, chấm dứt trừng phạt kinh tế đơn phương v&agrave; ủng hộ tiến tr&igrave;nh cải c&aacute;ch hệ thống cơ quan ph&aacute;t triển của Li&ecirc;n Hợp Quốc.</p> <p>Với cương vị Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại New York 2020, Đại sứ Đặng Đ&igrave;nh Qu&yacute;, Trưởng Ph&aacute;i đo&agrave;n Thường trực Việt Nam tại Li&ecirc;n Hợp Quốc đ&atilde; thay mặt c&aacute;c nước th&agrave;nh vi&ecirc;n ASEAN ph&aacute;t biểu về phương hướng ứng ph&oacute; với đại dịch Covid-19 v&agrave; c&aacute;c biện ph&aacute;p th&uacute;c đẩy thực hiện c&aacute;c mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển d&agrave;i hạn.</p> <p>Đại sứ nhấn mạnh cần tăng cường hợp t&aacute;c v&agrave; đo&agrave;n kết quốc tế; th&uacute;c đẩy tiếp cận phổ cập v&agrave; đồng đều vắc xin chống dịch; ch&uacute; trọng chăm s&oacute;c c&aacute;c đối tượng yếu thế trong x&atilde; hội; ch&uacute; trọng chuyển giao c&ocirc;ng nghệ, hỗ trợ t&agrave;i ch&iacute;nh cho c&aacute;c nước đang ph&aacute;t triển.</p> <p>Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Đại sứ cũng n&ecirc;u những cam kết v&agrave; h&agrave;nh động cụ thể của ASEAN nhằm ứng ph&oacute; với đại dịch Covid-19, trong đ&oacute; c&oacute; việc lập Quỹ ASEAN ứng ph&oacute; với đại dịch&nbsp;v&agrave; th&uacute;c đẩy thực hiện c&aacute;c Mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển bền vững 2030./.</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vov.vn
Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Thuyên tắc mạch ối là một biến chứng vô cùng nguy hiểm trong sản khoa, tỷ lệ cứu sống rất thấp mà lại không hề có bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào. Vậy phát hiện và phòng ngừa ra sao?
Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Với đa số phiếu tán thành, Đại tướng Tô Lâm đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức.
back to top