Cử tri TPHCM đồng tình thành lập thành phố mới Thủ Đức

Theo ý kiến của nhiều cử tri, việc thành lập thành phố Thủ Đức sẽ làm thay đổi diện mạo của TPHCM theo hướng tích cực và góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân.

<div> <p>S&aacute;ng 6/10, Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị số 7 (TPHCM) đ&atilde; tiếp x&uacute;c với cử tri quận 9 trước kỳ họp thứ 10 của Quốc hội.</p> <p>Tại buổi tiếp x&uacute;c, cử tri L&ecirc; Thanh T&ugrave;ng (phường T&acirc;n Ph&uacute;) cho biết &ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c cử tri rất mừng v&agrave; t&aacute;n th&agrave;nh chủ trương s&aacute;p nhập 3 quận 2, 9 v&agrave; Thủ Đức để th&agrave;nh lập th&agrave;nh phố mới mang t&ecirc;n Th&agrave;nh phố Thủ Đức. Việc th&agrave;nh lập th&agrave;nh phố Thủ Đức kh&ocirc;ng chỉ g&oacute;p phần l&agrave;m thay đổi diện mạo của TPHCM, cải thiện v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng đời sống người d&acirc;n m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p TPHCM c&oacute; th&ecirc;m một khu đ&ocirc; thị mới, năng động, s&aacute;ng tạo v&agrave; văn minh, hiện đại nghĩa t&igrave;nh.</p> <div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Cử tri TPHCM đồng tình thành lập Thành phố mới Thủ Đức - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/image-tienphong-vn_cu_tri_faca.jpg" /><span class="fig">Cử tri Quận 9 hầu hết đồng t&igrave;nh với đề &aacute;n th&agrave;nh lập Th&agrave;nh phố Thủ Đức</span></div> </div> <p>Theo &ocirc;ng L&ecirc; Thanh T&ugrave;ng, ngay từ b&acirc;y giờ, TPHCM cần mạnh dạn ph&aacute;t triển hạ tầng mạng lưới giao th&ocirc;ng, đặc biệt l&agrave; cửa ng&otilde; ph&iacute;a Đ&ocirc;ng để xứng tầm với th&agrave;nh phố mới. Ngo&agrave;i ra, cần tập trung thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c quy hoạch, chỉnh trang đ&ocirc; thị, d&agrave;nh quỹ đất để thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c bồi thường t&aacute;i định cư trong qu&aacute; tr&igrave;nh triển khai đề &aacute;n x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố mới, tr&aacute;nh để xảy ra t&igrave;nh trạng đầu cơ, th&acirc;u t&oacute;m đất ở những vị tr&iacute; quan trọng của th&agrave;nh phố mới trong tương lai.</p> <p>Đồng t&igrave;nh với cử tri T&ugrave;ng, cử tri Ho&agrave;ng Văn N&ocirc;ng (phườgn Tăng Nhơn Ph&uacute; A) đề nghị để người d&acirc;n c&aacute;c quận đồng t&igrave;nh, TPHCM cần ph&aacute;t tờ rơi tuy&ecirc;n truyền về những lợi &iacute;ch thiết thực khi th&agrave;nh lập th&agrave;nh phố mới.</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i rất mong Th&agrave;nh phố Thủ Đức h&igrave;nh th&agrave;nh c&agrave;ng sớm c&agrave;ng tốt để đời sống người d&acirc;n nhanh ch&oacute;ng được n&acirc;ng l&ecirc;n, đ&ocirc; thị khang trang sạch đẹp&rdquo;, cử tri Ho&agrave;ng Văn N&ocirc;ng b&agrave;y tỏ..</p> <p>Ghi nhận &yacute; kiến c&aacute;c cử tri, Đại biểu Phan Nguyễn Như Khu&ecirc;, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy TPHCM cho biết đề &aacute;n lập th&agrave;nh phố mới năng động, s&aacute;ng tạo đ&atilde; được l&atilde;nh đạo TPHCM ấp ủ từ nhiều năm trước. Th&agrave;nh phố mới tận dung c&aacute;c ưu thế của quận 2 (trung t&acirc;m t&agrave;i ch&iacute;nh), quận 9 (khu c&ocirc;ng nghệ cao) v&agrave; quận Thủ Đức (Đại học Quốc gia TPHCM) trở th&agrave;nh một cực tăng trưởng mới, đ&oacute;ng g&oacute;p nhiều hơn cho sự ph&aacute;t triển của TPHCM v&agrave; cả nước.</p> <div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Cử tri TPHCM đồng tình thành lập Thành phố mới Thủ Đức - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/image-tienphong-vn_khue_aiac.jpg" /><span class="fig">Đại biểu Phan Nguyễn Như Khu&ecirc;, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy TPHCM trả lời c&aacute;c cử tri</span></div> </div> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ đề xuất với th&agrave;nh phố về những hiến kế rất hay của cử tri h&ocirc;m nay trong việc x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố Thủ Đức trong tương lai&quot;, &ocirc;ng Phan Nguyễn Như Khu&ecirc; cam kết.</p> <p>Theo b&aacute;o c&aacute;o nhanh của UBND quận 2, 9 v&agrave; quận Thủ Đức, tỷ lệ cử tri ủng hộ th&agrave;nh lập Th&agrave;nh phố Thủ Đức trong đợt bỏ phiếu lấy &yacute; kiến vừa qua rất cao. Tại quận 9, tổng số cử tri tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận tham gia bỏ phiếu g&oacute;p &yacute; l&agrave; 142.090 người, trong đ&oacute; c&oacute; hơn 97% số phiếu đồng &yacute;. C&oacute; hơn 96% cử tri đồng t&igrave;nh đặt t&ecirc;n cho th&agrave;nh phố mới l&agrave; Th&agrave;nh phố Thủ Đức.</p> <p>Tại quận Thủ Đức, c&oacute; gần 193 ngh&igrave;n cử tri đồng &yacute; th&agrave;nh lập th&agrave;nh phố Thủ Đức, đạt tỷ lệ 97,89%. Chỉ c&oacute; 1.543 cử tri kh&ocirc;ng đồng &yacute; (chiếm tỷ lệ 0.78%). Ngo&agrave;i ra, gần 98% cử tri đồng &yacute; với t&ecirc;n gọi Th&agrave;nh phố Thủ Đức.</p> <p>Theo &ocirc;ng Nguyễn Mạnh Cường, B&iacute; thư Quận ủy Thủ Đức, với tỷ lệ hơn 99,45% người d&acirc;n tham gia bỏ phiếu, thể hiện sự quan t&acirc;m rất lớn của người d&acirc;n đối với Đề &aacute;n th&agrave;nh lập TP Thủ Đức. Với tỷ lệ đồng &yacute; tr&ecirc;n 97% cho thấy, người d&acirc;n đồng t&igrave;nh với chủ trương s&aacute;p nhập đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; th&agrave;nh lập Th&agrave;nh phố Thủ Đức.</p> <p>&ldquo;Sau khi c&oacute; kết quả bỏ phiếu, quận sẽ tiếp tục thực hiện thảo luận trong phi&ecirc;n họp chuy&ecirc;n đề của HĐND phường v&agrave; quận sắp tới&rdquo;, &ocirc;ng Cường n&oacute;i.</p> <p class="article-author cms-author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top