Xét tuyển đại học: Thí sinh cân nhắc đăng ký nguyện vọng phù hợp

Các trường tổ chức hướng dẫn kỹ lưỡng cho học sinh thực hiện hồ sơ, tránh sai sót, đồng thời tư vấn cho các em chọn nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học phù hợp với năng lực, điều kiện bản thân.

<div> <div class="article-photo" style="text-align: center;"><em><img alt="Xet tuyen dai hoc: Thi sinh can nhac dang ky nguyen vong phu hop hinh anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/28/cdnimg-vietnamplus-vn_ttxvn_2804hoso1.jpg" title="Xét tuyển đại học: Thí sinh cân nhắc đăng ký nguyện vọng phù hợp hình ảnh 1" /><span>Gi&aacute;o vi&ecirc;n trực tiếp hướng dẫn học sinh l&agrave;m hồ sơ đăng k&yacute; v&agrave;o c&aacute;c trường đại học, cao đẳng. (Ảnh: B&iacute;ch Huệ /TTXVN)</span></em></div> <p style="text-align: justify;">Theo quy định, trong khoảng thời gian từ 27/4 đến 11/5, th&iacute; sinh sẽ l&agrave;m hồ sơ đăng k&yacute; dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ th&ocirc;ng năm 2021, đồng thời đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển đại học, cao đẳng.</p> <p style="text-align: justify;">Ghi nhận tại c&aacute;c trường Trung học Phổ th&ocirc;ng ở <span>Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</span>, c&aacute;c trường tổ chức hướng dẫn kỹ lưỡng cho học sinh thực hiện hồ sơ, tr&aacute;nh sai s&oacute;t, đồng thời tư vấn cho c&aacute;c em chọn nguyện vọng đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển đại học ph&ugrave; hợp với năng lực, điều kiện bản th&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Thầy Phạm Phương B&igrave;nh, Ph&oacute; Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ th&ocirc;ng Nguyễn Hữu Hu&acirc;n cho biết, nh&agrave; trường đ&atilde; tổ chức hướng dẫn học sinh thực hiện hồ sơ đăng k&yacute; thi tốt nghiệp trung học phổ th&ocirc;ng v&agrave; x&eacute;t tuyển đại học rất kỹ lưỡng.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c em cần x&aacute;c định ch&iacute;nh x&aacute;c c&oacute; sử dụng kết quả thi để x&eacute;t tuyển đại học hay kh&ocirc;ng để từ đ&oacute; c&oacute; quyết định đ&uacute;ng đắn trong việc chọn tổ hợp m&ocirc;n thi. Để tr&aacute;nh sai s&oacute;t nh&agrave; trường cũng lưu &yacute; học sinh n&ecirc;n ghi nh&aacute;p trước khi điền th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n phiếu đăng k&yacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Điểm mới năm nay l&agrave; c&aacute;c em c&oacute; thể lựa chọn một trong hai phương thức đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển đại học trực tiếp hoặc trực tuyến. Tuy nhi&ecirc;n, học sinh n&ecirc;n chọn phương thức đăng k&yacute; trực tiếp thầy, c&ocirc; hỗ trợ r&agrave; so&aacute;t dữ liệu th&ocirc;ng tin như m&atilde; trường, m&atilde; ng&agrave;nh, t&ecirc;n ng&agrave;nh, tổ hợp x&eacute;t tuyển...</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c em kh&ocirc;ng n&ecirc;n ghi qu&aacute; nhiều nguyện vọng, b&igrave;nh qu&acirc;n mỗi em chọn đăng k&yacute; khoảng 5 nguyện vọng l&agrave; ph&ugrave; hợp.</p> <p style="text-align: justify;">Tại Trường Trung học Phổ th&ocirc;ng Nguyễn Du, thống k&ecirc; của nh&agrave; trường c&oacute; 352 học sinh đăng k&yacute; ban Khoa học tự nhi&ecirc;n, 206 đăng k&yacute; ban Khoa học x&atilde; hội. Thầy Huỳnh Thanh Ph&uacute;, Hiệu trưởng nh&agrave; trường, cho biết đa phần c&aacute;c em chọn khối D (To&aacute;n, Văn, Anh) để x&eacute;t tuyển đại học, bởi đ&oacute; l&agrave; 3 m&ocirc;n thi bắt buộc v&agrave; Tiếng Anh cũng l&agrave; một lợi thế của học sinh nh&agrave; trường n&oacute;i ri&ecirc;ng, học sinh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i chung.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; trường tư vấn cho c&aacute;c em kh&ocirc;ng n&ecirc;n chọn qu&aacute; nhiều nguyện vọng x&eacute;t tuyển đại học, chỉ chọn tối đa 10 nguyện vọng, để tr&aacute;nh ph&acirc;n t&acirc;m. Việc chọn nguyện vọng phải căn cứ v&agrave;o lực học ở c&aacute;c m&ocirc;n nằm trong tổ hợp x&eacute;t tuyển; nguy&ecirc;n tắc l&agrave; chọn ng&agrave;nh học m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch trước, sau đ&oacute; mới chọn trường c&oacute; đ&agrave;o tạo ng&agrave;nh học đ&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Về c&ocirc;ng t&aacute;c &ocirc;n tập cho học sinh khối 12, thầy Huỳnh Thanh Ph&uacute; cho biết cũng như mọi năm, sau khi kết th&uacute;c học kỳ 2, từ đầu th&aacute;ng 5 đến th&aacute;ng 7 nh&agrave; trường sẽ tổ chức &ocirc;n tập cho c&aacute;c em theo ban đăng k&yacute; dự thi.</p> <div class="article-photo" style="text-align: center;"><em><img alt="Xet tuyen dai hoc: Thi sinh can nhac dang ky nguyen vong phu hop hinh anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/28/cdnimg-vietnamplus-vn_ttxvn_2804hoso2.jpg" title="Xét tuyển đại học: Thí sinh cân nhắc đăng ký nguyện vọng phù hợp hình ảnh 2" /><span>Học sinh kiểm tra lại hồ sơ trước khi nộp cho nh&agrave; trường. (Ảnh: B&iacute;ch Huệ/TTXVN)</span></em></div> <p style="text-align: justify;">Dựa tr&ecirc;n kết quả học tập cuối năm học, nh&agrave; trường cũng sẽ tổ chức học phụ đạo cho c&aacute;c em c&oacute; điểm thấp. Về chương tr&igrave;nh &ocirc;n tập, gi&aacute;o vi&ecirc;n c&aacute;c bộ m&ocirc;n sẽ x&acirc;y dựng theo c&aacute;c chuy&ecirc;n đề, chủ đề, chủ điểm để c&aacute;c em củng cố kiến thức, đồng thời hướng dẫn c&aacute;c em giải c&aacute;c b&agrave;i tập, bộ đề minh họa.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Nguyễn Văn Khả, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng, Trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp Thực phẩm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh cho biết Trung t&acirc;m đ&atilde; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng k&yacute; dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ th&ocirc;ng v&agrave; <span>x&eacute;t tuyển đại học</span> cho hơn 450 học sinh lớp 12.</p> <p style="text-align: justify;">Trong ng&agrave;y 27/4, c&aacute;c c&aacute;n bộ của Trung t&acirc;m đến từng lớp hướng dẫn, hỗ trợ c&aacute;c em ghi hồ sơ. Sau khi học sinh ho&agrave;n tất hồ sơ, ở kh&acirc;u tiếp nhận, c&aacute;n bộ cũng kiểm tra kỹ lưỡng c&aacute;c th&ocirc;ng tin trước khi thu nhận.</p> <p style="text-align: justify;">Để lựa chọn được ng&agrave;nh học ph&ugrave; hợp, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia cho rằng, c&aacute;c th&iacute; sinh cần căn cứ c&aacute;c yếu tố từ năng lực, đam m&ecirc; của bản th&acirc;n đến điều kiện t&agrave;i ch&iacute;nh. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c em cũng cần quan t&acirc;m, t&igrave;m hiểu kỹ lưỡng về ng&agrave;nh học, trường m&agrave; m&igrave;nh định hướng theo học, từ m&ocirc;i trường học, chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo đến cơ hội nghề nghiệp.</p> <p style="text-align: justify;">Nhu cầu của thị trường lao động l&agrave; một căn cứ quan trọng để c&aacute;c em chọn ng&agrave;nh học. &Ocirc;ng Trần Anh Tuấn, chuy&ecirc;n gia về dự b&aacute;o nhu cầu nh&acirc;n lực chia sẻ, từ ph&acirc;n t&iacute;ch bối cảnh x&atilde; hội cũng như t&igrave;nh h&igrave;nh ph&aacute;t triển kinh tế cho thấy, c&aacute;c nh&oacute;m ng&agrave;nh gắn liền với kinh tế số sẽ c&oacute; nhu cầu nh&acirc;n lực ph&aacute;t triển mạnh trong thời gian tới.</p> <p style="text-align: justify;">Cụ thể l&agrave; c&aacute;c nh&oacute;m ng&agrave;nh Khoa học m&aacute;y t&iacute;nh-C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin-Kỹ thuật phần mềm-An to&agrave;n th&ocirc;ng tin-Truyền th&ocirc;ng đa phương tiện; C&ocirc;ng nghệ cơ kh&iacute;-Tự động h&oacute;a-Điện, điện tử-Dệt, may; C&ocirc;ng nghệ thực phẩm-C&ocirc;ng nghệ Sinh học-H&oacute;a, N&ocirc;ng l&acirc;m-Thủy sản; Kiến tr&uacute;c-X&acirc;y dựng-Khoa học m&ocirc;i trường-Khoa học vật liệu-Thiết kế mỹ thuật ứng dụng; Kinh tế thương mại-Quản trị kinh doanh-Marketing-Logistics; Du lịch-Lữ h&agrave;nh-Dịch vụ nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn; Khoa học X&atilde; hội-Luật-Quản trị nh&acirc;n sự-Ng&ocirc;n ngữ; Y dược-Chăm s&oacute;c sức khỏe, sắc đẹp; Sư phạm Kỹ thuật, T&acirc;m l&yacute;, Gi&aacute;o dục v&agrave; X&atilde; hội.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Thị trường lao động trong thời gian tới tiếp tục ph&aacute;t triển theo hướng cần nh&acirc;n lực c&oacute; tay nghề, lao động qua đ&agrave;o tạo, đặc biệt l&agrave; nh&acirc;n lực chất lượng cao. Tr&ecirc;n thực tế, xu hướng c&aacute;c ng&agrave;nh nghề ph&aacute;t triển vẫn dựa tr&ecirc;n nền tảng truyền thống nhưng gắn liền với c&ocirc;ng nghệ v&agrave; khoa học. Do đ&oacute;, b&ecirc;n cạnh chọn ng&agrave;nh học ph&ugrave; hợp, qu&aacute; tr&igrave;nh học tập c&aacute;c em cần ch&uacute; trọng trau dồi kiến thức, vững v&agrave;ng chuy&ecirc;n m&ocirc;n, đặc biệt cần r&egrave;n luyện th&ecirc;m nhiều kỹ năng, tư duy năng động, s&aacute;ng tạo để nhanh ch&oacute;ng th&iacute;ch ứng khi bước v&agrave;o thị trường lao động,&rdquo; &ocirc;ng Trần Anh Tuấn chia sẻ./.</p> <div class="cms-author" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div>

Theo www.vietnamplus.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top