Vietnam Airlines đề nghị vay 4.000 tỷ đồng, bay thẳng Mỹ từ năm sau

Vietnam Airlines (VNA) dự kiến công ty mẹ năm nay lỗ sau cắt giảm chi phí khoảng 15.000 tỷ đồng, nên mong Chính phủ hỗ trợ cho vay và mua cổ phần đảm bảo huy động thêm khoảng 12.000 tỷ đồng. Hãng này dự kiến có thể bay thẳng Mỹ từ năm tới.

<div> <div><strong>Lỗ 20.000 tỷ đồng nếu kh&ocirc;ng cắt giảm chi ph&iacute;</strong><br /> <br /> Theo Hiệp hội Vận tải H&agrave;ng kh&ocirc;ng Quốc tế (IATA), dịch COVID-19 đ&atilde; khiến hơn 50% số m&aacute;y bay chở kh&aacute;ch tr&ecirc;n thế giới ngừng hoạt động, giảm 50% doanh thu trong năm 2020 (tương đương mất 419 tỷ USD), c&aacute;c h&atilde;ng lỗ khoảng 84 tỷ USD<br /> <br /> IATA dự b&aacute;o ng&agrave;nh h&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam mất 4,35 tỷ USD doanh thu trong năm 2020.<br /> <br /> Với VNA, đại diện h&atilde;ng cho hay, sản lượng năm nay dự kiến giảm 48% so với năm trước, k&eacute;o theo doanh thủ giảm 50.000 tỷ đồng.&nbsp;Từ chỗ h&atilde;ng đang l&atilde;i năm ngo&aacute;i, chuyển sang lỗ gần 20.000 tỷ đồng, sau cắt giảm chi ph&iacute; c&ograve;n lỗ từ 15.000 -16.000 tỷ đồng.&nbsp;<br /> <br /> Ri&ecirc;ng chi ph&iacute; cố định hằng th&aacute;ng của VNA hết hơn 2.100 tỷ đồng, trong đ&oacute; đa số l&agrave; tiền thu&ecirc; t&agrave;u bay với khoảng 1.300 tỷ đồng/th&aacute;ng, tiếp đến l&agrave; chi ph&iacute; khấu hao, bảo dưỡng t&agrave;u bay v&agrave; nh&acirc;n c&ocirc;ng.<br /> <br /> Tương tự, Jetstar Pacific cũng giảm sản lượng v&agrave; doanh thu nửa đầu năm nay khoảng 64% so với c&ugrave;ng kỳ năm trước, cũng từ l&atilde;i chuyển sang lỗ 1.200 tỷ đồng.&nbsp;<br /> <br /> Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, dự kiến VNA sẽ nhận lại phần vốn của Qantas đang nắm tại h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Jetstar Pacific,&nbsp;<br /> <br /> Với h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng K6 (Cambodia Angkor Air, VNA nắm 49% cổ phần), sản lượng v&agrave; doanh thu nửa đầu năm cũng giảm tương ứng 24% v&agrave; 27% so với c&ugrave;ng kỳ năm trước, lỗ hơn 14 triệu USD. Giải ph&aacute;p đước VNA đư ra l&agrave; t&aacute;i cơ cấu, thu hẹp quy m&ocirc;, tho&aacute;i vốn.<br /> <br /> C&aacute;c c&ocirc;ng ty th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c của VNA cũng giảm lợi nhuận hơn 1.700 tỷ đồng, dự kiến VNA sẽ mất số tiền cổ tức tương đương 636 tỷ đồng.<br /> <br /> Để gi&uacute;p h&atilde;ng vượt qua kh&oacute; khăn, VNA kiến nghị Ch&iacute;nh phủ hỗ trợ cho vay t&aacute;i cấp vốn số tiền khoảng 4.000 tỷ đồng với l&atilde;i suất ưu đ&atilde;i, ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh huống hỗ trợ khẩn cấp; thời gian vay tối thiểu 3 năm v&agrave; c&oacute; bảo l&atilde;nh của Ch&iacute;nh phủ.<br /> <br /> VNA cũng đề xuất ph&aacute;t h&agrave;nh cổ phiếu cho cổ đ&ocirc;ng hiện hữu để tăng vốn, nh&agrave; nước sử dụng c&aacute;c nguồn vốn hoặc giao SCIC mua cổ phần VNA, quy m&ocirc; ph&aacute;t h&agrave;nh ph&ugrave; hợp với số tiền được vay, đảm bảo tổng nguồn vốn bổ sung khoảng 12.000 tỷ đồng.<br /> <br /> Trong giai đoạn trung v&agrave; d&agrave;i hạn, VNA kiến nghị Ch&iacute;nh phủ bảo l&atilde;nh cho h&atilde;ng ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu 10 năm, tổng tiền huy động khoảng 10.000 tỷ đồng để thực hiện dự &aacute;n đầu tư đội bay giai đoạn 2021-2025.<br /> <br /> Ngo&agrave;i ra, VNA cũng kiến nghị Ch&iacute;nh phủ c&oacute; c&aacute;c giải ph&aacute;p hỗ trợ chung cho c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt, như miễn giảm thuế, ph&iacute;, đặc biệt với c&aacute;c thuế nhi&ecirc;n liệu bay&hellip;</div> <div><strong>Bay thẳng Mỹ từ năm sau</strong><br /> <br /> Để phục hồi sau dịch, VNA đặt trong t&acirc;m tăng cường khai th&aacute;c mạng bay nội địa, trong bối cảnh đường bay quốc tế vẫn c&ograve;n nhiều hạn chế. Hiện khoảng 90% số t&agrave;u bay của h&atilde;ng đ&atilde; lu&acirc;n phi&ecirc;n hoạt động trở lại, h&atilde;ng cũng sẵn s&agrave;ng nguồn nh&acirc;n lực v&agrave; c&aacute;c điều kiện để khai th&aacute;c trở lại đường bay quốc tế khi được ph&eacute;p.<br /> <br /> Hiện, VNA đ&atilde; khai th&aacute;c thường lệ c&aacute;c đường bay chở kh&aacute;ch từ H&agrave; Nội/TPHCM đi Seoul (H&agrave;n Quốc), với tần suất 5 chuyến/tuần v&agrave; dự kiến tăng l&ecirc;n 14 chuyến/tuần từ th&aacute;ng 7. C&aacute;c chuyến bay n&agrave;y chỉ chở kh&aacute;ch từ Việt Nam sang H&agrave;n Quốc.<br /> <br /> VNA cũng sẵn s&agrave;ng cho khai th&aacute;c từ 7/2020 c&aacute;c thị trường Trung Quốc, Hồng K&ocirc;ng, Đ&agrave;i Loan, Nhật Bản, H&agrave;n Quốc v&agrave; c&aacute;c nước ASEAN, ngay khi Ch&iacute;nh phủ cho ph&eacute;p nối lại c&aacute;c đường bay. Với đường bay ch&acirc;u &Acirc;u, c&oacute; thể sẽ nối lại v&agrave;o cuối năm 2020.<br /> <br /> Đặc biệt, sau khi thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng 3 chuyến bay thẳng đ&oacute;n c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước, VNA cũng đặt mục ti&ecirc;u đưa đường bay n&agrave;y v&agrave;o khai th&aacute;c thường lệ trong năm 2021.</div> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
Nấm mối đầu mùa giá gần 1 triệu đồng/kg

Nấm mối đầu mùa giá gần 1 triệu đồng/kg

Nấm mối chỉ xuất hiện một lần trong năm vào đầu mùa mưa,  giá bán loại nấm này khá cao so với mặt bằng chung. Năm nay do ảnh hưởng từ thời tiết khiến nguồn cung khan hiếm, nấm mối bị thương lái đẩy giá lên gần 1 triệu đồng/kg.
back to top