“Cấm” tiếp viên Vietnam Airlines rời khỏi khách sạn lưu trú khi bay quốc tế

Quy định khắt khe được Vietnam Airlines đưa ra sau khi tiếp viên đầu tiên bị xác định nhiễm Covid-19. Hãng này khẳng định sẽ kiểm tra trước và sau chuyến bay, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

<div> <p>Trước đ&oacute;, như <em>D&acirc;n tr&iacute;</em> đ&atilde; th&ocirc;ng tin, sau khi phục vụ chuyến bay VN54 từ London đến H&agrave; Nội hạ c&aacute;nh s&aacute;ng ng&agrave;y 9/3, một nữ tiếp vi&ecirc;n cảm thấy mệt n&ecirc;n đ&atilde; xin nghỉ ph&eacute;p. Ng&agrave;y 10/3, tiếp vi&ecirc;n c&oacute; triệu chứng ho &iacute;t, sốt.</p> <p>Ng&agrave;y 11/3, tiếp vi&ecirc;n đ&atilde; chủ động đến bệnh viện x&eacute;t nghiệm v&agrave; thực hiện c&aacute;ch ly. Ng&agrave;y 12/3, kết quả x&eacute;t nghiệm của tiếp vi&ecirc;n được c&ocirc;ng bố dương t&iacute;nh với Covid-19.</p> <p>Theo l&atilde;nh đạo Đo&agrave;n tiếp vi&ecirc;n, trong qu&aacute; tr&igrave;nh phục vụ c&aacute;c chuyến bay, phi h&agrave;nh đo&agrave;n đều được trang bị đầy đủ thiết bị y tế gồm găng tay, khẩu trang, dung dịch s&aacute;t khuẩn, khăn tẩm cồn...</p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; rất cẩn trọng, nhưng tiếp vi&ecirc;n của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; bị l&acirc;y nhiễm Covid-19. T&ocirc;i rất lo lắng!&rdquo; - l&atilde;nh đạo Đo&agrave;n tiếp vi&ecirc;n của Vietnam Airlines n&oacute;i.</p> <p>Sau khi nữ tiếp vi&ecirc;n phục vụ chuyến bay VN54 từ Anh về H&agrave; Nội bị nhiễm Covid-19, Đo&agrave;n tiếp vi&ecirc;n đ&atilde; ra một chỉ thị với nhiều y&ecirc;u cầu khắt khe để đảm bảo sức khoẻ&nbsp;v&agrave; ngăn ngừa l&acirc;y nhiệm cho th&agrave;nh vi&ecirc;n tổ bay v&agrave; c&aacute;c c&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n, tiếp vi&ecirc;n kh&aacute;c trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện nhiệm vụ.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="“Cấm” tiếp viên Vietnam Airlines rời khỏi khách sạn lưu trú khi bay quốc tế - 1" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2020/03/13/tiepvien-vna-1584110334860.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/03/12/tiepvien-vna-1584110334860.jpg" title="“Cấm” tiếp viên Vietnam Airlines rời khỏi khách sạn lưu trú khi bay quốc tế - 1" /> <figcaption>Đội ngũ tiếp vi&ecirc;n h&agrave;ng kh&ocirc;ng Vietnam Airlines</figcaption> </figure> <p>Cụ thể, ngo&agrave;i việc y&ecirc;u cầu c&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; tiếp vi&ecirc;n của đo&agrave;n bay&nbsp;phải sử dụng đầy đủ, đ&uacute;ng c&aacute;ch c&aacute;c loại vật tư ph&ograve;ng dịch như khẩu trang y tế, khẩu trang vải nano kh&aacute;ng khuẩn, găng tay y tế, khăn ướt tẩm cồn diệt khuẩn, chai xịt diệt khuẩn, đồ bảo hộ y tế... đ&atilde; được trang bị.</p> <p>Đặc bi&ecirc;t, Đo&agrave;n tiếp vi&ecirc;n Vietnam Airlines&nbsp;nghi&ecirc;m cấm tiếp vi&ecirc;n mua b&aacute;n, vận chuyển l&agrave; h&agrave;ng ho&aacute; đồ d&ugrave;ng từ nước ngo&agrave;i về Việt Nam trong giai đoạn dịch bệnh. &ldquo;C&aacute;n bộ c&aacute;c li&ecirc;n đội tổ chức kiểm tra trước v&agrave; sau chuyến&nbsp;bay, xử l&yacute; nghi&ecirc;m c&aacute;c trường hợp vi phạm&rdquo; - l&atilde;nh đạo Đo&agrave;n tiếp vi&ecirc;n Vietnam Airlines nhấn mạnh.</p> <p>L&atilde;nh đạo Đo&agrave;n tiếp vi&ecirc;n nhấn mạnh, đối với c&aacute;c chuyến bay nghỉ lại nước ngo&agrave;i, đặc biệt tại ch&acirc;u &Acirc;u, tiếp vi&ecirc;n kh&ocirc;ng đi ra ngo&agrave;i&nbsp;kh&aacute;ch sạn lưu tr&uacute;. L&iacute; do c&aacute;c nơi c&ocirc;ng cộng, cửa h&agrave;ng, si&ecirc;u thị, phương tiện giao th&ocirc;ng c&ocirc;ng cộng, nơi tập trung đ&ocirc;ng người ... c&oacute; nguy cơ cao l&acirc;y nhiễm dịch.</p> <p>Trường hợp đặc biệt phải b&aacute;o c&aacute;o tiếp vi&ecirc;n trưởng v&agrave; c&aacute;n bộ li&ecirc;n đội chủ quản để xem x&eacute;t giải quyết. Khi ra ngo&agrave;i phải sử dụng khẩu trang, rửa tay thường xuy&ecirc;n hoặc ngay sau khi chạm, nắm c&aacute;c vật dụng c&ocirc;ng cộng nhiều người sử dụng.</p> <p>C&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n, tiếp vi&ecirc;n phải b&aacute;o c&aacute;o ngay khi c&oacute; bất thường về sức khỏe để được hướng dẫn tự c&aacute;ch ly theo d&otilde;i hoặc được kh&aacute;m, x&eacute;t nghiệm kịp thời nhằm bảo vệ sức khỏe của bản th&acirc;n v&agrave; ph&ograve;ng hộ ngăn ngừa l&acirc;y nhiễm cho gia đ&igrave;nh, cộng đồng, thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c y&ecirc;u cầu c&aacute;ch ly tập trung tại c&aacute;c cơ sở y tế, c&aacute;ch ly tại&nbsp;nh&agrave; nơi lưu tr&uacute; để theo d&otilde;i t&igrave;nh h&igrave;nh sức khỏe theo đ&uacute;ng hướng dẫn của Bộ Y tế.</p> <p>Chiều 13/3, Bộ Giao th&ocirc;ng vận tải (GTVT) cũng đưa ra khuyến c&aacute;o về t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp v&agrave; c&oacute; chỉ đạo cụ thể nhằm hạn chế việc l&acirc;y lan dịch bệnh qua đường h&agrave;ng kh&ocirc;ng.</p> <p>Bộ n&agrave;y y&ecirc;u cầu Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam th&ocirc;ng b&aacute;o tới c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam, c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế c&oacute; đường bay đến Việt Nam về việc triển khai hướng dẫn v&agrave; đề nghị h&agrave;nh kh&aacute;ch cần thiết phải sử dụng khẩu trang tr&ecirc;n m&aacute;y bay v&agrave; khi v&agrave;o c&aacute;c nh&agrave; ga cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng tại Việt Nam, tuy&ecirc;n truyền về c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch của Việt Nam.</p> <p>Bộ GTVT cũng đề nghị Tổng C&ocirc;ng ty Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam chỉ đạo c&aacute;c cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng trực thuộc c&oacute; phương &aacute;n hỗ trợ cấp, ph&aacute;t khẩu trang cho h&agrave;nh kh&aacute;ch m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; khẩu trang; đồng thời c&oacute; biện ph&aacute;p tuy&ecirc;n truyền tại c&aacute;c nh&agrave; ga, y&ecirc;u cầu sử dụng khẩu trang khi nhập cảnh v&agrave;o Việt Nam đối với kh&aacute;ch quốc tế đến Việt Nam.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Nấm mối đầu mùa giá gần 1 triệu đồng/kg

Nấm mối đầu mùa giá gần 1 triệu đồng/kg

Nấm mối chỉ xuất hiện một lần trong năm vào đầu mùa mưa,  giá bán loại nấm này khá cao so với mặt bằng chung. Năm nay do ảnh hưởng từ thời tiết khiến nguồn cung khan hiếm, nấm mối bị thương lái đẩy giá lên gần 1 triệu đồng/kg.
back to top