Khách người Nhật mắc Covid-19 đi trên chuyến bay của Vietnam Airlines

Chiều 4/3, Bộ Y tế công bố ca nhiễm virus corona là hành khách người Nhật Bản đi trên chuyến bay của Vietnam Airlines.

<div> <p>Theo th&ocirc;ng tin từ Bộ Y tế, ng&agrave;y 3/3, chuyến bay VN814 <span>từ Siem Reap về TP.HCM khai th&aacute;c bởi Vietnam Airlines c&oacute; vận chuyển 73 h&agrave;nh kh&aacute;ch, trong đ&oacute; c&oacute; một h&agrave;nh kh&aacute;ch người Nhật Bản chuyển tiếp chuyến bay đi Nagoya. Sau khi đến s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất, h&agrave;nh kh&aacute;ch n&agrave;y tiếp tục nối chuyển VN340 đi Nagoya (Nhật Bản).</span></p> <p>Khi đ&aacute;p xuống s&acirc;n bay tại Nhật, h&agrave;nh kh&aacute;ch n&agrave;y c&oacute; biểu hiện sốt. Cơ quan y tế Nhật Bản tiến h&agrave;nh kiểm tra sức khỏe đối với người n&agrave;y. Kết quả, h&agrave;nh kh&aacute;ch dương t&iacute;nh với Covid-19.</p> <p>Trong qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển tiếp chuyến bay, h&agrave;nh kh&aacute;ch tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gh&eacute; quầy chuyển tiếp do được check-in thẳng. Tuy nhi&ecirc;n, kh&aacute;ch c&oacute; v&agrave;o ph&ograve;ng thương gia hạng C l&uacute;c 22h30.</p> <p>Tổ tiếp vi&ecirc;n tr&ecirc;n chuyến bay VN340 phải quay về Việt Nam tr&ecirc;n chuyến bay VN341 hạ c&aacute;nh tại T&acirc;n Sơn Nhất l&uacute;c 13h55 ng&agrave;y 4/3. Tr&ecirc;n chuyến bay VN341 c&oacute; tổng cộng 72 kh&aacute;ch v&agrave; 12 th&agrave;nh vi&ecirc;n tổ bay.</p> <h3>C&aacute;ch ly tổ bay v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; tiếp x&uacute;c gần với h&agrave;nh kh&aacute;ch mắc Covid-19</h3> <p><span>Ngay sau khi nhận được th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n, Vietnam Airlines đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o, phối hợp với Bộ Y tế, Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam, Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế T&acirc;n Sơn Nhất v&agrave; c&aacute;c cơ quan chức năng tại Nhật Bản để thu thập th&ocirc;ng tin về qu&aacute; tr&igrave;nh di chuyển cũng như sức khỏe của h&agrave;nh kh&aacute;ch.</span></p> <p>Để tăng cường ph&ograve;ng chống dịch bệnh, Vietnam Airlines đ&atilde; khử tr&ugrave;ng t&agrave;u bay thực hiện c&aacute;c chuyến bay v&agrave; triển khai c&aacute;ch ly tập trung đối với phi h&agrave;nh đo&agrave;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n mặt đất phục vụ chuyến bay.</p> <p>H&atilde;ng đ&atilde; r&agrave; so&aacute;t v&agrave; tổng hợp th&ocirc;ng tin của c&aacute;c h&agrave;nh kh&aacute;ch ngồi gần hoặc c&oacute; tiếp x&uacute;c với bệnh nh&acirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n bộ h&agrave;nh tr&igrave;nh, c&aacute;c h&agrave;nh kh&aacute;ch đi tr&ecirc;n chuyến bay từ Nagoya trở về TP.HCM tr&ecirc;n c&ugrave;ng t&agrave;u bay để cung cấp cho nh&agrave; chức tr&aacute;ch nhằm c&oacute; phương &aacute;n khoanh v&ugrave;ng, c&aacute;ch ly v&agrave; xử l&yacute; kịp thời.</p> <p>Cụ thể, 51 kh&aacute;ch nhập cảnh v&agrave;o Việt Nam (c&oacute; một em b&eacute;) v&agrave; to&agrave;n bộ tổ bay được c&aacute;ch ly tập trung. 22 người kh&aacute;c đang được c&aacute;ch ly v&agrave; thực hiện c&aacute;c thủ tục để nối chuyến.</p> <p>Cảng H&agrave;ng kh&ocirc;ng Quốc tế T&acirc;n Sơn Nhất đ&atilde; thực hiện c&aacute;ch ly 2 nh&acirc;n vi&ecirc;n an ninh v&agrave; 6 nh&acirc;n vi&ecirc;n phục vụ tại ph&ograve;ng thương gia hạng C do tiếp x&uacute;c gần với h&agrave;nh kh&aacute;ch người Nhật Bản nhiễm Covid-19.</p> <h3>Hơn 16.000 người Việt Nam đang được c&aacute;ch ly, theo d&otilde;i sức khỏe</h3> <p>Theo th&ocirc;ng tin từ Hệ thống gi&aacute;m s&aacute;t dịch bệnh của Việt Nam, t&iacute;nh đến 16h30 giờ ng&agrave;y 4/3, thế giới đ&atilde; ghi nhận 93.528 trường hợp mắc Covid-19 tại 81 quốc gia v&agrave; v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ, trong đ&oacute; c&oacute; 3.203 trường hợp tử vong. Trung Quốc ghi nhận 80.269 trường hợp mắc tại 31/31 tỉnh, th&agrave;nh phố. Số người mắc tại c&aacute;c quốc gia kh&aacute;c ghi nhận l&agrave; 13.259 trường hợp (H&agrave;n Quốc: 5.621, Italy: 2.502, Iran: 2.336).</p> <p>Việt Nam đ&atilde; ghi nhận 16 trường hợp mắc, 22 ng&agrave;y kh&ocirc;ng ghi nhận ca nhiễm mới. Số trường hợp đ&atilde; điều trị khỏi l&agrave; 16. Số trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh đang theo d&otilde;i, c&aacute;ch ly l&agrave; 92. Tổng số người c&oacute; tiếp x&uacute;c gần v&agrave; đi về từ v&ugrave;ng dịch đang được c&aacute;ch ly tập trung theo d&otilde;i sức khỏe l&agrave; 16.191. Trong đ&oacute;, c&aacute;ch ly tập trung l&agrave; 6.954 v&agrave; c&aacute;ch ly tại nh&agrave; l&agrave; 9.237.</p> <p>Ng&agrave;y 27/2, Trung t&acirc;m Ph&ograve;ng ngừa v&agrave; Kiểm so&aacute;t Dịch bệnh Mỹ (CDC) đ&atilde; quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh s&aacute;ch &ldquo;c&aacute;c điểm đến c&oacute; khả năng l&acirc;y lan Covid-19 ra cộng đồng&rdquo;.</p> <p>Thạc sĩ, b&aacute;c sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho hay việc điều trị th&agrave;nh c&ocirc;ng 16 ca nhiễm Covid-19 cũng như c&aacute;c dịch bệnh kh&aacute;c đ&atilde; từng xảy ra ở Việt Nam cho thấy ng&agrave;nh y tế c&oacute; đủ năng lực để đối ph&oacute; với những t&igrave;nh huống phức tạp, bệnh nh&acirc;n nặng, kh&oacute;.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, kinh nghiệm r&uacute;t ra sau tất cả m&ugrave;a dịch vừa qua l&agrave; để khống chế th&agrave;nh c&ocirc;ng đ&ograve;i hỏi c&oacute; sự tham gia của c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c cấp, c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị, x&atilde; hội, cũng như của mọi người d&acirc;n.</p> <div> <h3>16 ca nhiễm Covid-19 ở Việt Nam</h3> <p>1. Li Ding, 66 tuổi, ở Vũ Xương, Vũ H&aacute;n, Hồ Bắc, Trung Quốc.</p> <p>2. Li Zichao, 28 tuổi (con của &ocirc;ng Li Ding), l&agrave;m việc tại Long An.</p> <p>3. L.T.T.H., 25 tuổi, ở x&atilde; Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Kh&aacute;nh Ho&agrave;, lễ t&acirc;n tại kh&aacute;ch sạn tại Nha Trang.</p> <p>4. N.T.T.T., 25 tuổi, ở huyện Y&ecirc;n Định, tỉnh Thanh Ho&aacute;.</p> <p>5. P.V.C., 29 tuổi, ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c.</p> <p>6. N.T.D., nữ, 23 tuổi, ở huyện B&igrave;nh Xuy&ecirc;n, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c.</p> <p>7. T.H.K., sinh năm 1947, quốc tịch Mỹ, ph&aacute;t bệnh ng&agrave;y 26/1.</p> <p>8. V.H.L., nữ, 29 tuổi, ở huyện B&igrave;nh Xuy&ecirc;n, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c.</p> <p>9. T.C.P., 30 tuổi, ở x&atilde; Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c.</p> <p>10. P.T.B., nữ, 42 tuổi, ở x&atilde; Sơn L&ocirc;i, huyện B&igrave;nh Xuy&ecirc;n, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c.</p> <p>11. P.T.T., 49 tuổi, (mẹ của bệnh nh&acirc;n N.T.D.) ở x&atilde; Sơn L&ocirc;i, huyện B&igrave;nh Xuy&ecirc;n, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c.</p> <p>12. N.T.T.D., 16 tuổi, (em g&aacute;i của bệnh nh&acirc;n N.T.D.) ở x&atilde; Sơn L&ocirc;i, huyện B&igrave;nh Xuy&ecirc;n, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c.</p> <p>13. N.T.N., nữ, 29 tuổi, ở x&atilde; Thiện Kế, huyện B&igrave;nh Xuy&ecirc;n, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c.</p> <p>14. N.T.Y., 55 tuổi, lao động tự do tại x&atilde; Sơn L&ocirc;i, huyện B&igrave;nh Xuy&ecirc;n, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c (h&agrave;ng x&oacute;m của c&ocirc;ng nh&acirc;n N.T.D.).</p> <p>15. N.G.L., nữ, 3 th&aacute;ng tuổi (sinh ng&agrave;y 5/11/2019), ở x&atilde; Quất Lưu, huyện B&igrave;nh Xuy&ecirc;n, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c (ch&aacute;u ngoại của bệnh nh&acirc;n P.T.B.).</p> <p>16. &Ocirc;ng N.V.V., 50 tuổi, ngụ tại x&atilde; Sơn L&ocirc;i, huyện B&igrave;nh Xuy&ecirc;n, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c, cha của bệnh nh&acirc;n N.T.D., một trong 8 người từ Vũ H&aacute;n trở về.</p> </div> <section class="section article-news-coverage" id="article-news-coverage"> <header class="section-title"> <div> <p>Theo th&ocirc;ng tin từ Bộ Y tế, ng&agrave;y 3/3, chuyến bay VN814 <span>từ Siem Reap về TP.HCM khai th&aacute;c bởi Vietnam Airlines c&oacute; vận chuyển 73 h&agrave;nh kh&aacute;ch, trong đ&oacute; c&oacute; một h&agrave;nh kh&aacute;ch người Nhật Bản chuyển tiếp chuyến bay đi Nagoya. Sau khi đến s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất, h&agrave;nh kh&aacute;ch n&agrave;y tiếp tục nối chuyển VN340 đi Nagoya (Nhật Bản).</span></p> <p>Khi đ&aacute;p xuống s&acirc;n bay tại Nhật, h&agrave;nh kh&aacute;ch n&agrave;y c&oacute; biểu hiện sốt. Cơ quan y tế Nhật Bản tiến h&agrave;nh kiểm tra sức khỏe đối với người n&agrave;y. Kết quả, h&agrave;nh kh&aacute;ch dương t&iacute;nh với Covid-19.</p> <p>Trong qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển tiếp chuyến bay, h&agrave;nh kh&aacute;ch tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gh&eacute; quầy chuyển tiếp do được check-in thẳng. Tuy nhi&ecirc;n, kh&aacute;ch c&oacute; v&agrave;o ph&ograve;ng thương gia hạng C l&uacute;c 22h30.</p> <p>Tổ tiếp vi&ecirc;n tr&ecirc;n chuyến bay VN340 phải quay về Việt Nam tr&ecirc;n chuyến bay VN341 hạ c&aacute;nh tại T&acirc;n Sơn Nhất l&uacute;c 13h55 ng&agrave;y 4/3. Tr&ecirc;n chuyến bay VN341 c&oacute; tổng cộng 72 kh&aacute;ch v&agrave; 12 th&agrave;nh vi&ecirc;n tổ bay.</p> <h3>C&aacute;ch ly tổ bay v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; tiếp x&uacute;c gần với h&agrave;nh kh&aacute;ch mắc Covid-19</h3> <p><span>Ngay sau khi nhận được th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n, Vietnam Airlines đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o, phối hợp với Bộ Y tế, Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam, Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế T&acirc;n Sơn Nhất v&agrave; c&aacute;c cơ quan chức năng tại Nhật Bản để thu thập th&ocirc;ng tin về qu&aacute; tr&igrave;nh di chuyển cũng như sức khỏe của h&agrave;nh kh&aacute;ch.</span></p> <p>Để tăng cường ph&ograve;ng chống dịch bệnh, Vietnam Airlines đ&atilde; khử tr&ugrave;ng t&agrave;u bay thực hiện c&aacute;c chuyến bay v&agrave; triển khai c&aacute;ch ly tập trung đối với phi h&agrave;nh đo&agrave;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n mặt đất phục vụ chuyến bay.</p> <p>H&atilde;ng đ&atilde; r&agrave; so&aacute;t v&agrave; tổng hợp th&ocirc;ng tin của c&aacute;c h&agrave;nh kh&aacute;ch ngồi gần hoặc c&oacute; tiếp x&uacute;c với bệnh nh&acirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n bộ h&agrave;nh tr&igrave;nh, c&aacute;c h&agrave;nh kh&aacute;ch đi tr&ecirc;n chuyến bay từ Nagoya trở về TP.HCM tr&ecirc;n c&ugrave;ng t&agrave;u bay để cung cấp cho nh&agrave; chức tr&aacute;ch nhằm c&oacute; phương &aacute;n khoanh v&ugrave;ng, c&aacute;ch ly v&agrave; xử l&yacute; kịp thời.</p> <p>Cụ thể, 51 kh&aacute;ch nhập cảnh v&agrave;o Việt Nam (c&oacute; một em b&eacute;) v&agrave; to&agrave;n bộ tổ bay được c&aacute;ch ly tập trung. 22 người kh&aacute;c đang được c&aacute;ch ly v&agrave; thực hiện c&aacute;c thủ tục để nối chuyến.</p> <p>Cảng H&agrave;ng kh&ocirc;ng Quốc tế T&acirc;n Sơn Nhất đ&atilde; thực hiện c&aacute;ch ly 2 nh&acirc;n vi&ecirc;n an ninh v&agrave; 6 nh&acirc;n vi&ecirc;n phục vụ tại ph&ograve;ng thương gia hạng C do tiếp x&uacute;c gần với h&agrave;nh kh&aacute;ch người Nhật Bản nhiễm Covid-19.</p> <h3>Hơn 16.000 người Việt Nam đang được c&aacute;ch ly, theo d&otilde;i sức khỏe</h3> <p>Theo th&ocirc;ng tin từ Hệ thống gi&aacute;m s&aacute;t dịch bệnh của Việt Nam, t&iacute;nh đến 16h30 giờ ng&agrave;y 4/3, thế giới đ&atilde; ghi nhận 93.528 trường hợp mắc Covid-19 tại 81 quốc gia v&agrave; v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ, trong đ&oacute; c&oacute; 3.203 trường hợp tử vong. Trung Quốc ghi nhận 80.269 trường hợp mắc tại 31/31 tỉnh, th&agrave;nh phố. Số người mắc tại c&aacute;c quốc gia kh&aacute;c ghi nhận l&agrave; 13.259 trường hợp (H&agrave;n Quốc: 5.621, Italy: 2.502, Iran: 2.336).</p> <p>Việt Nam đ&atilde; ghi nhận 16 trường hợp mắc, 22 ng&agrave;y kh&ocirc;ng ghi nhận ca nhiễm mới. Số trường hợp đ&atilde; điều trị khỏi l&agrave; 16. Số trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh đang theo d&otilde;i, c&aacute;ch ly l&agrave; 92. Tổng số người c&oacute; tiếp x&uacute;c gần v&agrave; đi về từ v&ugrave;ng dịch đang được c&aacute;ch ly tập trung theo d&otilde;i sức khỏe l&agrave; 16.191. Trong đ&oacute;, c&aacute;ch ly tập trung l&agrave; 6.954 v&agrave; c&aacute;ch ly tại nh&agrave; l&agrave; 9.237.</p> <p>Ng&agrave;y 27/2, Trung t&acirc;m Ph&ograve;ng ngừa v&agrave; Kiểm so&aacute;t Dịch bệnh Mỹ (CDC) đ&atilde; quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh s&aacute;ch &ldquo;c&aacute;c điểm đến c&oacute; khả năng l&acirc;y lan Covid-19 ra cộng đồng&rdquo;.</p> <p>Thạc sĩ, b&aacute;c sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho hay việc điều trị th&agrave;nh c&ocirc;ng 16 ca nhiễm Covid-19 cũng như c&aacute;c dịch bệnh kh&aacute;c đ&atilde; từng xảy ra ở Việt Nam cho thấy ng&agrave;nh y tế c&oacute; đủ năng lực để đối ph&oacute; với những t&igrave;nh huống phức tạp, bệnh nh&acirc;n nặng, kh&oacute;.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, kinh nghiệm r&uacute;t ra sau tất cả m&ugrave;a dịch vừa qua l&agrave; để khống chế th&agrave;nh c&ocirc;ng đ&ograve;i hỏi c&oacute; sự tham gia của c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c cấp, c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị, x&atilde; hội, cũng như của mọi người d&acirc;n.</p> <div> <h3>16 ca nhiễm Covid-19 ở Việt Nam</h3> <p>1. Li Ding, 66 tuổi, ở Vũ Xương, Vũ H&aacute;n, Hồ Bắc, Trung Quốc.</p> <p>2. Li Zichao, 28 tuổi (con của &ocirc;ng Li Ding), l&agrave;m việc tại Long An.</p> <p>3. L.T.T.H., 25 tuổi, ở x&atilde; Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Kh&aacute;nh Ho&agrave;, lễ t&acirc;n tại kh&aacute;ch sạn tại Nha Trang.</p> <p>4. N.T.T.T., 25 tuổi, ở huyện Y&ecirc;n Định, tỉnh Thanh Ho&aacute;.</p> <p>5. P.V.C., 29 tuổi, ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c.</p> <p>6. N.T.D., nữ, 23 tuổi, ở huyện B&igrave;nh Xuy&ecirc;n, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c.</p> <p>7. T.H.K., sinh năm 1947, quốc tịch Mỹ, ph&aacute;t bệnh ng&agrave;y 26/1.</p> <p>8. V.H.L., nữ, 29 tuổi, ở huyện B&igrave;nh Xuy&ecirc;n, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c.</p> <p>9. T.C.P., 30 tuổi, ở x&atilde; Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c.</p> <p>10. P.T.B., nữ, 42 tuổi, ở x&atilde; Sơn L&ocirc;i, huyện B&igrave;nh Xuy&ecirc;n, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c.</p> <p>11. P.T.T., 49 tuổi, (mẹ của bệnh nh&acirc;n N.T.D.) ở x&atilde; Sơn L&ocirc;i, huyện B&igrave;nh Xuy&ecirc;n, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c.</p> <p>12. N.T.T.D., 16 tuổi, (em g&aacute;i của bệnh nh&acirc;n N.T.D.) ở x&atilde; Sơn L&ocirc;i, huyện B&igrave;nh Xuy&ecirc;n, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c.</p> <p>13. N.T.N., nữ, 29 tuổi, ở x&atilde; Thiện Kế, huyện B&igrave;nh Xuy&ecirc;n, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c.</p> <p>14. N.T.Y., 55 tuổi, lao động tự do tại x&atilde; Sơn L&ocirc;i, huyện B&igrave;nh Xuy&ecirc;n, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c (h&agrave;ng x&oacute;m của c&ocirc;ng nh&acirc;n N.T.D.).</p> <p>15. N.G.L., nữ, 3 th&aacute;ng tuổi (sinh ng&agrave;y 5/11/2019), ở x&atilde; Quất Lưu, huyện B&igrave;nh Xuy&ecirc;n, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c (ch&aacute;u ngoại của bệnh nh&acirc;n P.T.B.).</p> <p>16. &Ocirc;ng N.V.V., 50 tuổi, ngụ tại x&atilde; Sơn L&ocirc;i, huyện B&igrave;nh Xuy&ecirc;n, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c, cha của bệnh nh&acirc;n N.T.D., một trong 8 người từ Vũ H&aacute;n trở về.</p> </div> <section class="section article-news-coverage" id="article-news-coverage"> <header class="section-title"> <h3>&nbsp;</h3> </header> </section> </div> </header> </section> </div>

Theo news.zing.vn
back to top