Toàn bộ phi công, tiếp viên Vietnam Airlines sẽ được xét nghiệm Covid-19

Tin từ Vietnam Airlines cho hay, nhằm phòng chống dịch Covid-19, Vietnam Airlines sẽ giảm tần suất bay nội địa trong thời gian từ nay đến 15/4.

<div> <p>To&agrave;n bộ tổ bay tr&ecirc;n tất cả chuyến bay của Vietnam Airlines đều được trang bị đồ bảo hộ y tế đặc biệt.</p> <p>Cụ thể, từ nay Vietnam Airlines sẽ giảm khai th&aacute;c từ 35 đường bay xuống c&ograve;n 8 đường bay nội địa với khoảng 10% tổng số ghế so với kế hoạch thường lệ.</p> <p>C&aacute;c đường bay c&ograve;n lại n&agrave;y được duy tr&igrave; tần suất tối thiểu để phục vụ nhu cầu đặc biệt cấp thiết với ti&ecirc;u chuẩn ph&ograve;ng dịch chặt chẽ nhất. Vietnam Airlines hỗ trợ kh&aacute;ch bay nội địa bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đổi chuyến bay, đổi h&agrave;nh tr&igrave;nh hoặc ho&agrave;n v&eacute; theo quy định hiện h&agrave;nh của H&atilde;ng.</p> <p><img alt="ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/03/16/antd-phun_khu_trung_tau_bay.jpg" /></p> <p><em>Vietnam Airlines hiện đang l&agrave; h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng đầu ti&ecirc;n v&agrave; duy nhất phun khử tr&ugrave;ng t&agrave;u bay khai th&aacute;c trong ng&agrave;y</em></p> <p>Tổ bay gồm phi c&ocirc;ng, tiếp vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n kỹ thuật tr&ecirc;n tất cả chuyến bay đều được trang bị đồ bảo hộ y tế bao gồm &aacute;o mặc to&agrave;n th&acirc;n, găng tay, khẩu trang v&agrave; k&iacute;nh mắt.</p> <p>Đồng thời, Vietnam Airlines sẽ triển khai x&eacute;t nghiệm Covid-19 cho to&agrave;n bộ phi c&ocirc;ng, tiếp vi&ecirc;n. Bộ ti&ecirc;u chuẩn ứng ph&oacute; với dịch bệnh được H&atilde;ng siết chặt hơn nữa tr&ecirc;n to&agrave;n hệ thống.</p> <p>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 19/3, Vietnam Airlines cũng đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o tạm dừng khai th&aacute;c c&aacute;c đường bay quốc tế đến hết ng&agrave;y 30/4/2020. Kể từ khi dịch Covid-19 c&oacute; dấu hiệu b&ugrave;ng ph&aacute;t, Vietnam Airlines đ&atilde; triển khai nghi&ecirc;m ngặt c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh. H&atilde;ng phun khử tr&ugrave;ng y tế to&agrave;n bộ chuyến bay quốc tế, c&aacute;c chuyến bay c&oacute; kh&aacute;ch nghi nhiễm ngay sau khi hạ c&aacute;nh.</p> <p>Từ 0h00 ng&agrave;y 25/3, to&agrave;n bộ chuyến bay nội địa cũng được phun khử tr&ugrave;ng ngay khi hạ c&aacute;nh tại H&agrave; Nội, Đ&agrave; Nẵng, T. HCM v&agrave; tất cả t&agrave;u bay khai th&aacute;c trong ng&agrave;y lại được khử tr&ugrave;ng một lần nữa v&agrave;o cuối ng&agrave;y.</p> <p>Tất cả h&agrave;nh kh&aacute;ch, tổ bay đều được đo th&acirc;n nhiệt, kiểm tra, khai b&aacute;o t&igrave;nh trạng sức khỏe trước khi l&ecirc;n t&agrave;u. H&atilde;ng y&ecirc;u cầu tất cả h&agrave;nh kh&aacute;ch phải đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay v&agrave; từ chối vận chuyển h&agrave;nh kh&aacute;ch c&oacute; dấu hiệu nghi nhiễm Covid-19.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo anninhthudo.vn
back to top