Vietnam Airlines tạm dừng khai thác tất cả các đường bay quốc tế

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam sẽ tạm dừng khai thác tất cả các đường bay quốc tế do ảnh hưởng sâu rộng của dịch bệnh COVID-19 đến các nước.

<div> <p style="text-align: justify;"><span>Do diễn biến dịch COVID-19 ng&agrave;y c&agrave;ng nghi&ecirc;m trọng v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch hạn chế nhập cảnh, đ&oacute;ng cửa bi&ecirc;n giới giữa c&aacute;c nước, Vietnam Airlines th&ocirc;ng b&aacute;o tạm dừng khai th&aacute;c tất cả đường bay quốc tế trong mạng bay của h&atilde;ng dự kiến đến hết ng&agrave;y 30/4/2020.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Theo đ&oacute;, c&aacute;c đường bay Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; gồm Singapore, Th&aacute;i Lan, Indonesia, L&agrave;o, Campuchia, Myanmar sẽ tạm dừng khai th&aacute;c hai chiều từ ng&agrave;y 21/3. Đường bay Anh, Nhật Bản tạm dừng hai chiều từ ng&agrave;y 23/3. Đường bay Đức, Australia tạm dừng chiều Việt Nam đi từ ng&agrave;y 24/3, chiều về Việt Nam từ ng&agrave;y 25/3.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Trước đ&oacute;, Vietnam Airlines cũng đ&atilde; tạm dừng khai th&aacute;c c&aacute;c đường bay giữa Việt Nam với Trung Quốc, Hong Kong, Macao, H&agrave;n Quốc, Ph&aacute;p, Nga, Malaysia v&agrave; Đ&agrave;i Loan.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>H&atilde;ng cũng khuyến c&aacute;o h&agrave;nh kh&aacute;ch c&oacute; kế hoạch bay quốc tế trong khoảng thời gian n&agrave;y chủ động theo d&otilde;i lịch bay tr&ecirc;n website <strong>www.vietnamairlines.com</strong> , ứng dụng Vietnam Airlines để l&ecirc;n phương &aacute;n ph&ugrave; hợp cho h&agrave;nh tr&igrave;nh của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&ldquo;Vietnam Airlines rất mong nhận được sự th&ocirc;ng cảm của h&agrave;nh kh&aacute;ch đối với hoạt động khai th&aacute;c của h&atilde;ng trong điều kiện bất khả kh&aacute;ng n&agrave;y. H&atilde;ng sẽ th&ocirc;ng b&aacute;o rộng r&atilde;i tới h&agrave;nh kh&aacute;ch về kế hoạch khai th&aacute;c trở lại c&aacute;c đường bay n&agrave;y sau khi c&oacute; quyết định mới của c&aacute;c nh&agrave; chức tr&aacute;ch,&rdquo; đại diện Vietnam Airlines cho hay.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Nhằm&nbsp;hỗ trợ h&agrave;nh kh&aacute;ch bị ảnh hưởng, Vietnam Airlines miễn lệ ph&iacute; v&agrave; điều kiện thay đổi ng&agrave;y bay, thay đổi h&agrave;nh tr&igrave;nh tr&ecirc;n v&eacute; cho tất cả h&agrave;nh kh&aacute;ch bay quốc tế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 xuất v&eacute; trước ng&agrave;y 25/3/2020.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết v&agrave; được hỗ trợ, h&agrave;nh kh&aacute;ch c&oacute; thể truy cập website <strong> www.vietnamairlines.com </strong>, ứng dụng Vietnam Airlines, trang Facebook ch&iacute;nh thức tại địa chỉ www.facebook.com/VietnamAirlines, li&ecirc;n hệ c&aacute;c ph&ograve;ng v&eacute; của Vietnam Airlines hoặc Tổng đ&agrave;i chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng 1900 1100 (gọi từ Việt Nam) hoặc +84 24 38320 320 (gọi từ nước ngo&agrave;i)./.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> <p data-field="source" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo Vietnam+
Nấm mối đầu mùa giá gần 1 triệu đồng/kg

Nấm mối đầu mùa giá gần 1 triệu đồng/kg

Nấm mối chỉ xuất hiện một lần trong năm vào đầu mùa mưa,  giá bán loại nấm này khá cao so với mặt bằng chung. Năm nay do ảnh hưởng từ thời tiết khiến nguồn cung khan hiếm, nấm mối bị thương lái đẩy giá lên gần 1 triệu đồng/kg.
back to top