Triển khai thi hành Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư

Ngày 2/10, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và UNDP tổ chức Hội thảo “Phổ biến, triển khai thi hành Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam”. Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh chủ trì hội thảo.

<div> <p style="text-align: justify;">Ph&aacute;t biểu tại hội thảo, Chủ tịch Li&ecirc;n đo&agrave;n Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh cho biết, &iacute;t c&oacute; nghề n&agrave;o trong x&atilde; hội lại nhận được nhiều sự quan t&acirc;m từ ph&iacute;a người d&acirc;n v&agrave; cộng đồng x&atilde; hội khi sử dụng dịch vụ ph&aacute;p l&yacute; của Luật sư.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="Triển khai thi hành Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/02/congly-vn_trien-khai-thi-hanh-bo-quy-tac-dao-duc-va-ung-xu-nghe-nghiep-luat-su-hinh-anh0655772475.jpg" title="Triển khai thi hành Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư" /></p> <p style="text-align: center;"><em>&nbsp;<span><span>Chủ tịch Li&ecirc;n đo&agrave;n Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;">Luật sư c&oacute; vị tr&iacute;, vai tr&ograve; hết sức rộng lớn trong <span>đời sống</span> x&atilde; hội nhưng cũng ch&iacute;nh v&igrave; thế tr&aacute;ch nhiệm hết sức nặng nề. Vậy, bằng c&aacute;ch n&agrave;o Li&ecirc;n đo&agrave;n Luật sư Việt Nam v&agrave; đội ngũ Luật sư c&oacute; thể thể hiện được đầy đủ tr&aacute;ch nhiệm phục vụ x&atilde; hội, phụng sự c&ocirc;ng l&yacute; v&agrave; c&oacute; thể ph&aacute;t huy được những tiềm năng to lớn m&agrave; x&atilde; hội v&agrave; bản chất nghề nghiệp đem lại, từ đ&oacute; sẽ đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của x&atilde; hội, đồng thời x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển nghề Luật sư một c&aacute;ch vững bền.</p> <p style="text-align: justify;">Y&ecirc;u cầu đ&oacute; đ&ograve;i hỏi người mới v&agrave;o nghề cũng như người h&agrave;nh nghề l&acirc;u năm, v&agrave;i chục năm khi ứng xử đều phải giống nhau về nội dung v&agrave; tinh thần đạo đức nghề nghiệp. C&oacute; như vậy, người d&acirc;n mới tin v&agrave;o <span><em>Luật sư,</em></span> nghề Luật sư. Để l&agrave;m được những y&ecirc;u cầu như vậy với cả đội ngũ Luật sư l&agrave; việc kh&ocirc;ng phải dễ v&agrave; kh&ocirc;ng thể nhanh ch&oacute;ng trong một v&agrave;i năm m&agrave; c&oacute; thể mất tới h&agrave;ng chục năm đến cả trăm năm th&igrave; mới tạo lập được sự tin cậy của x&atilde; hội với nghề Luật sư.</p> <p style="text-align: justify;">Theo Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, ở Việt Nam, quy tắc đạo đức v&agrave; ti&ecirc;u chuẩn nghề nghiệp luật sư được quy định lần đầu ti&ecirc;n tại Ph&aacute;p lệnh về luật sư năm 2001. Hơn 10 năm sau, th&aacute;ng 7/2011, Hội đồng luật sư to&agrave;n quốc đ&atilde; ban h&agrave;nh Quy tắc đạo đức v&agrave; ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam tại Quyết định số 68/QĐ-HĐLSTQ.</p> <p style="text-align: justify;">Từ đ&oacute; đến nay, Quy tắc n&agrave;y l&agrave; cơ sở x&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị chuẩn mực về đạo đức v&agrave; ứng xử nghề nghiệp của luật sư; hướng dẫn h&agrave;nh vi ứng xử cho luật sư trong qu&aacute; tr&igrave;nh h&agrave;nh nghề. Năm 2019 Hội động luật sư to&agrave;n quốc ch&iacute;nh thức ban h&agrave;nh Bộ Quy tắc đạo đức v&agrave; ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam sửa đổi k&egrave;m theo Quyết định số 201/QĐ-HĐLSTQ.</p> <p style="text-align: justify;">Bộ Quy tắc c&oacute; nhiều quy tắc mới, quy định r&otilde; v&agrave; cụ thể hơn về những vấn đề đạo đức, ứng xử nghề nghiệp của Luật sư Việt Nam trong quan hệ với kh&aacute;ch h&agrave;ng, đồng nghiệp, quan hệ với c&aacute;c cơ quan tiến h&agrave;nh tố tụng trong bối cảnh <span>cải c&aacute;ch tư ph&aacute;p</span> x&acirc;y dựng Nh&agrave; nước ph&aacute;p quyền x&atilde; hội chủ nghĩa v&agrave; hội nhập quốc tế của Việt Nam.</p> <p style="text-align: justify;">Với sự hỗ trợ của Dự &aacute;n Tăng cường <span>ph&aacute;p luật</span> v&agrave; tư ph&aacute;p tại Việt Nam do Li&ecirc;n minh Ch&acirc;u &Acirc;u (EU) t&agrave;i trợ (EU JULE) v&agrave; Chương tr&igrave;nh ph&aacute;t triển Li&ecirc;n hợp quốc (UNDP Việt Nam), Li&ecirc;n đo&agrave;n Luật sư Việt Nam tổ chức Hội thảo &ldquo;Phổ biến, qu&aacute;n triệt triển khai thi h&agrave;nh Bộ Quy tắc đạo đức v&agrave; ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam&rdquo; ban h&agrave;nh th&aacute;ng 12/2019.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;Th&ocirc;ng qua diễn đ&agrave;n quan trọng n&agrave;y, đại diện của Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng kỷ luật của c&aacute;c Đo&agrave;n Luật sư sẽ c&ugrave;ng nhau trao đổi, l&agrave;m r&otilde; c&aacute;c nội dung mới của bộ quy tắc v&agrave; đặt ra c&aacute;c y&ecirc;u cầu để triển khai việc phổ biến nội dung đến c&aacute;c Luật sư th&agrave;nh vi&ecirc;n của đo&agrave;n Luật sư m&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="Triển khai thi hành Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/02/congly-vn_trien-khai-thi-hanh-bo-quy-tac-dao-duc-va-ung-xu-nghe-nghiep-luat-su-hinh-anh11545311472.jpg" title="Triển khai thi hành Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<span><em>Quang cảnh hội thảo</em></span></p> <p style="text-align: justify;">Li&ecirc;n đo&agrave;n Luật sư Việt Nam đề nghị c&aacute;c đo&agrave;n Luật sư cần phải qu&aacute;n triệt s&acirc;u sắc đến c&aacute;c Luật sư để họ hiểu r&otilde;, đầy đủ những nội dung mới cũng như to&agrave;n bộ nội dung của Bộ Quy tắc đạo đức v&agrave; ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam. Từ đ&oacute; tiếp tục x&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị chuẩn mực của nghề Luật sư, x&acirc;y dựng niềm tin vững chắc của kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; cộng đồng x&atilde; hội v&agrave;o đội ngũ Luật sư v&agrave; nghề <span><em>Luật sư</em></span>.</p> <p style="text-align: justify;">Lịch sử ph&aacute;t triển nghề Luật sư tr&ecirc;n <span>thế giới</span> v&agrave; ở Việt Nam đều cho thấy, nền tảng căn bản nhất để x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển nghề nghiệp Luật sư l&agrave; phải thấm nhuần v&agrave; thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c những quy định về đạo đức v&agrave; ứng xử nghề nghiệp một c&aacute;ch nhuần nhuyễn v&agrave; hiệu quả nhất.</p> <p style="text-align: justify;">Ph&aacute;t biểu tại hội thảo, đại diện UNDP tại Việt Nam, b&agrave; Sitara Syed cho rằng: &ldquo;Ở bất kỳ quốc gia n&agrave;o, luật sư lu&ocirc;n đ&oacute;ng vai tr&ograve; quan trọng trong việc thực thi ph&aacute;p quyền v&agrave; bảo đảm quyền tiếp cận c&ocirc;ng l&yacute; cho c&ocirc;ng d&acirc;n. Việc tu&acirc;n thủ Bộ Quy tắc đạo đức v&agrave; ứng xử nghề nghiệp Luật sư ở Việt Nam sẽ hỗ trợ Luật sư thực thi sứ mệnh bảo vệ quyền con người v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p của kh&aacute;ch h&agrave;ng, bảo đảm t&iacute;nh độc lập tư ph&aacute;p, g&oacute;p phần bảo vệ c&ocirc;ng l&yacute; cho người d&acirc;n. UNDP lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực tăng cường tiếp cận tư ph&aacute;p v&agrave; ph&aacute;p quyền để đạt được mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển bền vững&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">B&ocirc;̣ Quy tắc đạo đức v&agrave; ứng xử nghề nghiệp luật sư quy định những chuẩn mực về đạo đức v&agrave; ứng xử nghề nghiệp, l&agrave; thước đo phẩm chất đạo đức v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm nghề nghiệp của luật sư. Mỗi luật sư phải lấy bộ quy tắc n&agrave;y l&agrave;m khu&ocirc;n mẫu cho sự ứng xử v&agrave; tu dưỡng, r&egrave;n luyện để giữ g&igrave;n uy t&iacute;n nghề nghiệp, thanh danh của luật sư, xứng đ&aacute;ng với sự t&ocirc;n vinh của x&atilde; hội.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo congly.vn
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top