TP.HCM có nên quy hoạch 4 khu đô thị mới?

Bốn khu đô thị mới được Sở QH-KT TP đề xuất gồm cảng Hiệp Phước, khu đô thị Tây Bắc, khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa, khu đô thị du lịch biển Cần Giờ.

<div> <p>Nhiệm vụ điều chỉnh <span>quy hoạch</span> chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nh&igrave;n đến năm 2060 đang được x&acirc;y dựng, Sở QH-KT TP đ&atilde; n&ecirc;u định hướng ph&aacute;t triển cho c&aacute;c khu vực đ&ocirc; thị, trong đ&oacute; đề ra giải ph&aacute;p cho khu đ&ocirc; thị (KĐT) hiện hữu v&agrave; khu vực ph&aacute;t triển mới. Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, việc TP ph&aacute;t triển bốn KĐT mới cần ch&uacute; &yacute; đến nhiều vấn đề về k&ecirc;u gọi đầu tư, ph&aacute;t triển quy hoạch đ&ocirc; thị ph&ugrave; hợp&hellip;</p> <p class="item-photo"><img alt="TP.HCM có nên quy hoạch 4 khu đô thị mới? - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/11/photo-cms-plo-zadn-vn_p9-bai-kiencuong-quyhoachtp_hcm-4h-thylan_blko.jpg" /><br /> <em class="image_caption">Theo đề xuất, TP.HCM sẽ ph&aacute;t triển bốn KĐT mới l&agrave; cảng Hiệp Phước,<br /> KĐT T&acirc;y Bắc, KĐT B&igrave;nh Quới - Thanh Đa,&nbsp;KĐT du lịch biển Cần Giờ.<br /> Đồ họa: HỒ TRANG</em></p> <div><span>TS</span><b style="text-align: justify;"> V&Otilde; KIM CƯƠNG</b><span>,</span><b style="text-align: justify;"> </b><i>nguy&ecirc;n Ph&oacute; Kiến tr&uacute;c sư trưởng TP.HCM</i><span>:</span></div> <p class="item-photo"><img alt="TP.HCM có nên quy hoạch 4 khu đô thị mới? - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/11/photo-cms-plo-zadn-vn_vo-kim-cuong_zywi.jpg" /></p> <p><b>Khu đ&ocirc; thị như đốt tre ph&aacute;t triển</b></p> <p>Đối với TP.HCM, việc ph&aacute;t triển c&aacute;c KĐT, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c KĐT lớn 500-600 ha đến cả ng&agrave;n hecta như bốn KĐT dự t&iacute;nh l&agrave;m theo t&ocirc;i l&agrave; xu hướng tốt. Điều đ&oacute; tạo ra c&aacute;c KĐT mới ho&agrave;n chỉnh, đồng bộ v&agrave; l&agrave; những đột ph&aacute; ph&aacute;t triển cho TP. Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;c KĐT th&igrave; TP.HCM sẽ ph&aacute;t triển lan tỏa, chung chung. C&aacute;c KĐT giống như vai tr&ograve; c&aacute;c đốt tre, tạo tiền đề để TP nhảy vọt, tạo ra sự ph&aacute;t triển mạnh mẽ.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, khi ph&aacute;t triển c&aacute;c KĐT lớn sẽ c&oacute; thuận lợi như tạo điều kiện kiến thiết đồng bộ, điều n&agrave;y kh&aacute;c với đ&ocirc; thị cũ l&agrave; l&agrave;m lẻ tẻ, mỗi nơi mỗi kiểu, đến khi chắp nối lại th&igrave; kh&ocirc;ng được. V&iacute; dụ như KĐT Ph&uacute; Mỹ Hưng l&agrave; một b&agrave;i học rất tốt, họ thiết kế ho&agrave;n chỉnh rồi mới l&agrave;m từ từ, trong mấy chục năm đ&atilde; h&igrave;nh th&agrave;nh KĐT hiện đại.</p> <p>Thuận lợi nữa cho KĐT l&agrave; việc quản l&yacute;, chỉ đạo được tập trung, c&oacute; t&iacute;nh chất mũi nhọn, huy động nguồn lực cũng dễ hơn v&igrave; đ&atilde; c&oacute; mục ti&ecirc;u r&otilde; r&agrave;ng. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, ch&uacute;ng ta cũng phải nh&igrave;n nhận c&aacute;c kh&oacute; khăn, như sở dĩ một số KĐT triển khai chậm vừa qua (B&igrave;nh Quới, Hiệp Phước) l&agrave; do chưa chuẩn bị kỹ việc huy động c&aacute;c nguồn lực về đầu tư, về quy hoạch, về quảng b&aacute;, hay do giải tỏa bồi thường chậm, thay đổi mục ti&ecirc;u quy hoạch&hellip; Như khu B&igrave;nh Quới - Thanh Đa chưa đủ hấp dẫn, d&ugrave; vị tr&iacute; nằm ở trung t&acirc;m nhưng giao th&ocirc;ng kết nối chưa đảm bảo.</p> <p>C&oacute; thể thấy c&aacute;i kh&oacute; hiện nay của TP.HCM l&agrave; nguồn lực. Vấn đề n&agrave;y kh&oacute; x&aacute;c định, giống như chuyện c&acirc;u c&aacute;, kh&ocirc;ng t&iacute;nh trước được c&oacute; bao nhi&ecirc;u c&aacute; đến ăn n&ecirc;n chuẩn bị mồi chưa đủ. T&ocirc;i cũng cho rằng TP kh&ocirc;ng n&ecirc;n d&agrave;n trải m&agrave; phải x&aacute;c định mũi nhọn thật sự để ph&aacute;t triển cho c&oacute; t&iacute;nh đột ph&aacute;. L&acirc;u nay ch&uacute;ng ta cứ thấy quy hoạch xong l&agrave; sẽ l&agrave;m nhưng kh&ocirc;ng hẳn như vậy, thực chất phải dựa tr&ecirc;n cơ sở nguồn lực để l&agrave;m như thế n&agrave;o, l&agrave;m bao nhi&ecirc;u cho vừa.</p> <p>Kiến tr&uacute;c sư<b> KHƯƠNG VĂN MƯỜI</b>,<b> </b><i>Ph&oacute; Chủ tịch Hội Kiến tr&uacute;c sư Việt Nam</i>:</p> <p class="item-photo"><img alt="TP.HCM có nên quy hoạch 4 khu đô thị mới? - ảnh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/11/photo-cms-plo-zadn-vn_khuongavnmuoi_gger.jpg" /></p> <p><b style="text-align: justify;">N&ecirc;n x&atilde; hội h&oacute;a để k&ecirc;u gọi đầu tư</b></p> <p>Cả bốn KĐT n&ecirc;u tr&ecirc;n đang được đưa v&agrave;o quy hoạch chung của TP.HCM nhưng ba khu T&acirc;y Bắc, cảng Hiệp Phước v&agrave; B&igrave;nh Quới đ&atilde; c&oacute; từ trước. TP cũng đ&atilde; l&ecirc;n kế hoạch ph&aacute;t triển cho ba khu n&agrave;y nhưng c&ograve;n vướng n&ecirc;n chưa thể h&igrave;nh th&agrave;nh.</p> <p>Về c&acirc;u chuy&ecirc;n nguồn lực, c&oacute; thể thấy r&otilde; TP.HCM ph&aacute;t triển KĐT Thủ Thi&ecirc;m trước l&agrave; để giải tỏa bớt cho trung t&acirc;m TP, c&ograve;n c&aacute;c KĐT c&ograve;n lại sẽ bước theo sau. Đến nay l&agrave; TP Thủ Đức được xem l&agrave; ưu ti&ecirc;n, điều đ&oacute; l&yacute; giải tại sao c&oacute; KĐT được ph&aacute;t triển trước, KĐT chưa ph&aacute;t triển.</p> <p>Theo t&ocirc;i, để ph&aacute;t triển c&aacute;c KĐT rất cần x&atilde; hội h&oacute;a v&igrave; ng&acirc;n s&aacute;ch TP kh&ocirc;ng đảm bảo, tất nhi&ecirc;n x&atilde; hội h&oacute;a k&ecirc;u gọi đầu tư cũng phải t&iacute;nh to&aacute;n như thế n&agrave;o cho hợp l&yacute;, ph&ugrave; hợp nhu cầu ph&aacute;t triển.</p> <p>&Ocirc;ng <b>ĐINH THẾ HIỂN</b>,&nbsp;<i>chuy&ecirc;n gia kinh tế</i>:</p> <p class="item-photo"><img alt="TP.HCM có nên quy hoạch 4 khu đô thị mới? - ảnh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/11/photo-cms-plo-zadn-vn_dinhthehien_smbq.jpg" /></p> <p><b>Quy hoạch <span>đ&ocirc; thị</span> phải dựa tr&ecirc;n nhu cầu, thực tế </b></p> <p>C&aacute;ch thức của ch&uacute;ng ta l&acirc;u nay về ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị c&ograve;n c&oacute; nhiều vấn đề. Như việc chỉ giao cho một đơn vị phụ tr&aacute;ch to&agrave;n bộ về giải tỏa, về đầu tư&hellip; C&aacute;ch l&agrave;m n&agrave;y dễ g&acirc;y tổn thương như c&acirc;u chuyện của B&igrave;nh Quới -&nbsp; Thanh Đa, Thủ Thi&ecirc;m, v&igrave; những c&ocirc;ng ty n&agrave;y thường chọn c&aacute;ch như thế n&agrave;o để việc giải tỏa bồi thường &iacute;t nhất, n&oacute; kh&ocirc;ng c&oacute; lợi cho người d&acirc;n.</p> <p>Theo t&ocirc;i, để ph&aacute;t triển c&aacute;c KĐT cần lưu &yacute; hạn chế việc bồi thường, di dời, h&atilde;y để cho người d&acirc;n tại khu vực đ&oacute; tự chỉnh trang, tất nhi&ecirc;n phải theo chuẩn của KĐT tương lai, c&ograve;n TP tập trung v&agrave;o c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng &iacute;ch, c&ocirc;ng vi&ecirc;n&hellip; Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; Nh&agrave; nước v&agrave; người d&acirc;n c&ugrave;ng l&agrave;m, c&aacute;c đơn vị, nh&agrave; đầu tư lớn nếu tham gia chỉ tham gia một phần, chứ kh&ocirc;ng để họ l&agrave;m tất. Phải l&agrave;m sao để khoảng 50% d&acirc;n số tại khu vực đ&oacute; c&ograve;n ở lại v&agrave; tự x&acirc;y dựng, chỉnh trang đ&ocirc; thị theo quy hoạch.</p> <p>Việc k&ecirc;u gọi đầu tư cũng phải theo nguy&ecirc;n tắc đất l&agrave;nh th&igrave; chim đậu, c&ograve;n nếu chỉ c&oacute; &yacute; ch&iacute; kh&ocirc;ng th&igrave; kh&ocirc;ng thể ph&aacute;t triển c&aacute;c KĐT được. Ngo&agrave;i ra, ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị cần l&agrave;m sao hạn chế c&aacute;c nh&agrave; đầu cơ, thổi b&ugrave;ng, vẽ l&ecirc;n viễn cảnh nhưng thực tế mục đ&iacute;ch của họ l&agrave; đẩy gi&aacute; đất l&ecirc;n rồi mua b&aacute;n đất nền&hellip;</p> <p>Theo t&ocirc;i, việc quy hoạch đ&ocirc; thị phải dựa tr&ecirc;n t&iacute;nh nhu cầu v&agrave; thực tế, dựa v&agrave;o kh&ocirc;ng gian sống cần ph&aacute;t triển, dựa v&agrave;o nhu cầu sinh sống, kinh doanh của ch&iacute;nh c&aacute;c người d&acirc;n KĐT đ&oacute; chứ kh&ocirc;ng phải cứ thấy khu n&agrave;o đất c&ograve;n trống l&agrave; biến th&agrave;nh KĐT.</p> <p>&Ocirc;ng <b>L&Ecirc; HO&Agrave;NG CH&Acirc;U</b>,<b> </b><i>Chủ tịch&nbsp;Hiệp hội Bất động sản TP.HCM</i>:</p> <p class="item-photo"><img alt="TP.HCM có nên quy hoạch 4 khu đô thị mới? - ảnh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/11/photo-cms-plo-zadn-vn_lehoangchau_clpk.jpg" /></p> <p><b>Hạn chế <span>ph&aacute;t triển</span> đ&ocirc; thị theo vết dầu loang</b></p> <p>Xu thế ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị tại TP.HCM vẫn c&ograve;n theo kiểu &ldquo;vết dầu loang - thấp tầng&rdquo;, chưa đạt được mục ti&ecirc;u, y&ecirc;u cầu về đ&ocirc; thị h&oacute;a v&agrave; ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị, chưa đảm bảo được nguy&ecirc;n tắc sử dụng đất tiết kiệm, c&oacute; hiệu quả, bảo vệ m&ocirc;i trường.</p> <p>TP.HCM chưa thực hiện được y&ecirc;u cầu ph&aacute;t triển nh&agrave; ở, chủ yếu l&agrave; ph&aacute;t triển nh&agrave; chung cư v&agrave; chưa h&igrave;nh th&agrave;nh được nhiều đ&ocirc; thị vệ tinh c&oacute; mật độ d&acirc;n số tập trung như KĐT Ph&uacute; Mỹ Hưng v&agrave; c&aacute;c KĐT mới thuộc c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận TP.</p> <p>N&ecirc;n với thực trạng hiện nay sẽ kh&oacute; kết nối hạ tầng, đặc biệt l&agrave; kết nối hệ thống giao th&ocirc;ng c&oacute; sức chở lớn v&igrave; Nh&agrave; nước kh&ocirc;ng thể c&oacute; đủ nguồn lực t&agrave;i ch&iacute;nh để đầu tư, nếu TP cứ ph&aacute;t triển theo kiểu &ldquo;vết dầu loang - thấp tầng&rdquo;, cũng như kh&oacute; thực hiện hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c t&aacute;i bố tr&iacute; d&acirc;n cư của TP.</p> <p>Từ thực tế về tỉ lệ nh&agrave; ở thấp tầng rất lớn,&nbsp; c&oacute; một số khu vực nh&agrave; lụp xụp, nh&agrave; tr&ecirc;n v&agrave; ven k&ecirc;nh rạch, nh&agrave; chung cư cũ v&agrave; với diện t&iacute;ch nh&agrave; ở b&igrave;nh qu&acirc;n đầu người thấp, c&oacute; thể nhận định dư địa ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị v&agrave; thị trường bất động sản TP.HCM c&ograve;n rất lớn với tổng nhu cầu nh&agrave; ở cao trước mắt v&agrave; cả trong trung hạn, d&agrave;i hạn.</p> <p>Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, hiệp hội đề nghị khi xem x&eacute;t, điều chỉnh quy hoạch chung x&acirc;y dựng TP.HCM cần đảm bảo thực hiện ph&aacute;t triển c&aacute;c KĐT mới, khu d&acirc;n cư mới kết hợp với chỉnh trang t&aacute;i ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị đối với c&aacute;c khu vực đ&ocirc; thị hiện hữu.</p> <div> <table cellpadding="0" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td> <p><strong>Khu đ&ocirc; thị cảng Hiệp Phước sẽ l&agrave; đ&ocirc; thị cảng hiện đại</strong></p> <p>&Ocirc;ng V&otilde; Phan L&ecirc; Nguyễn, Ph&oacute; Chủ tịch huyện Nh&agrave; B&egrave;, cho biết KĐT cảng Hiệp Phước c&oacute; ba giai đoạn gồm: Giai đoạn 1 (đầu tư v&agrave;o c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp) đ&atilde; xong; giai đoạn 2 (đầu tư hệ thống cảng v&agrave; dịch vụ cảng) đang bồi thường (80%); giai đoạn 3 (ph&aacute;t triển một KĐT với quy m&ocirc; gần 200.000 d&acirc;n) đang chờ xử l&yacute;.</p> <p>Về quy hoạch ph&aacute;t triển, trong v&ograve;ng năm năm tới huyện Nh&agrave; B&egrave; sẽ cố gắng triển khai cơ bản dự &aacute;n n&agrave;y, ho&agrave;n th&agrave;nh giai đoạn 2 v&agrave; chuẩn bị cho giai đoạn 3 ho&agrave;n chỉnh. Theo quy hoạch, khu n&agrave;y sẽ l&agrave; KĐT cảng hiện đại, trong đ&oacute; c&oacute; KĐT v&agrave; khu cảng biển.</p> <p>C&ograve;n theo &ocirc;ng Nguyễn B&aacute; Trường, Chủ tịch UBND x&atilde; Long H&ograve;a (huyện Cần Giờ), sau quyết định của Thủ tướng cho ph&eacute;p triển khai dự &aacute;n KĐT lấn biển, người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n rất phấn khởi. &ldquo;Khi dự &aacute;n ho&agrave;n thiện, chắc chắn kinh tế, đời sống của người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện sẽ thay đổi theo chiều hướng t&iacute;ch cực. Bởi hiện nay, v&agrave;o ng&agrave;y lễ, một ng&agrave;y trung b&igrave;nh Cần Giờ đ&oacute;n 20.000 lượt kh&aacute;ch du lịch&rdquo; - &ocirc;ng Trường n&oacute;i.</p> <p>&Ocirc;ng Trường cũng cho biết x&atilde; sẽ định hướng chuyển nghề, nếu ai c&oacute; điều kiện th&igrave; chuyển sang m&ocirc; h&igrave;nh kh&aacute;c, Tổng C&ocirc;ng ty du lịch S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; Tổng c&ocirc;ng ty N&ocirc;ng nghiệp cũng sẽ mở lớp dạy nghề dịch vụ chuẩn bị khi dự &aacute;n ho&agrave;n th&agrave;nh th&igrave; c&oacute; chứng chỉ để h&agrave;nh nghề trong KĐT. Ngo&agrave;i ra, khi dự &aacute;n triển khai sẽ tạo c&ocirc;ng ăn việc l&agrave;m tạm thời cho c&ocirc;ng nh&acirc;n địa phương như thợ hồ, thợ sắt&hellip;</p> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo plo.vn
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top