Vì sao độ lún gối metro số 1 thấp có thể gây trượt?

Theo chuyên gia, với độ lún thấp từ 0,9 đến 2 mm, gối không đủ khả năng hấp thụ sai số ±5 mm do thi công và thiết kế của dầm cầu từ bên trên.

<div> <p>Nhận định về nguy&ecirc;n nh&acirc;n sự cố metro số 1 (Bến Th&agrave;nh - Suối Ti&ecirc;n), Hội đồng nghiệm thu Nh&agrave; nước đề cập việc nh&agrave; thầu chế tạo gối c&oacute; dung sai kh&ocirc;ng đạt y&ecirc;u cầu. Hội đồng cũng chỉ ra quy định sai số cho ph&eacute;p cao độ l&agrave; &plusmn;5 mm. Tuy nhi&ecirc;n, th&iacute; nghiệm cho kết quả độ l&uacute;n của gối chỉ từ 0,9 đến 2 mm.</p> <p>Với độ l&uacute;n thấp 0,9-2 mm, chuy&ecirc;n gia l&yacute; giải gối kh&ocirc;ng đủ khả năng hấp thụ những sai số do thi c&ocirc;ng v&agrave; thiết kế của dầm cầu từ b&ecirc;n tr&ecirc;n. Do đ&oacute;, khả năng gối bị hở v&agrave; rơi, trượt khỏi đ&aacute; k&ecirc; l&agrave; rất cao.</p> <h3>&quot;Khả năng biến dạng gối qu&aacute; thấp&quot;</h3> <p>Trao đổi với<em> Zing</em>, một chuy&ecirc;n gia thuộc lĩnh vực x&acirc;y dựng (xin ẩn danh) cho biết c&oacute; 2 vấn đề được hội đồng khoa học đề cập trong kết quả thử nghiệm gối.</p> <p>Một l&agrave; biến dạng gối qu&aacute; thấp so với dung sai cho ph&eacute;p chế tạo dầm ở tr&ecirc;n, do đ&oacute; nguy cơ xảy ra v&ecirc;nh, c&oacute; kẽ hở giữa gối v&agrave; dầm. Mặt kh&aacute;c, gối cứng qu&aacute; th&igrave; khả năng biến dạng gối thấp, c&ograve;n khả năng trượt sẽ xảy ra cao hơn.</p> <p>Trong đ&oacute;, ch&ecirc;nh lệch cao độ &plusmn;5 mm l&agrave; sai số cho ph&eacute;p trong chế tạo v&agrave; thi c&ocirc;ng dầm. C&ograve;n 0,9-2 mm l&agrave; độ l&uacute;n hay c&ograve;n hiểu l&agrave; khả năng biến dạng của gối.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="su co metro so 1 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/11/znews-photo-zadn-vn_hieu_metro_roigoidam_1_.jpg" title="sự cố metro số 1 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Độ l&uacute;n thấp đồng nghĩa khả năng biến dạng trượt của gối k&eacute;m. Ảnh:<em> Duy Hiệu.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Chuy&ecirc;n gia dẫn v&iacute; dụ tr&ecirc;n gối cao su c&oacute; một khối b&ecirc; t&ocirc;ng đ&egrave; l&ecirc;n, khối b&ecirc; t&ocirc;ng n&agrave;y được ph&eacute;p sai lệch vị tr&iacute; &plusmn;5 mm. Khi gối cao su ở dưới mềm th&igrave; d&ugrave; khối b&ecirc; t&ocirc;ng n&agrave;y c&oacute; trồi l&ecirc;n hoặc l&uacute;n xuống &plusmn;5, gối được tiếp x&uacute;c cũng sẽ phẳng lại.</p> <p>Tr&ecirc;n thực tế, gối khi thử nghiệm bị đ&egrave; xuống cũng chỉ c&oacute; thể biến dạng 0,9-2 mm. Với mức n&agrave;y, khả năng biến dạng gối l&agrave; rất thấp (gối qu&aacute; cứng) n&ecirc;n kh&ocirc;ng thể đ&aacute;p ứng trong trường hợp sai số l&agrave; tối đa 5 mm.</p> <p>&quot;Để việc tiếp x&uacute;c giữa dầm v&agrave; gối cao su được tốt, ho&agrave;n hảo (tức c&oacute; thể chống trượt) th&igrave; khả năng biến dạng của gối cao su phải tương đương. Tức, nhiệm vụ của gối l&agrave; biến dạng, nếu gối qu&aacute; cứng, gối kh&ocirc;ng biến dạng được, gối sẽ bị trượt&quot;, vị chuy&ecirc;n gia n&oacute;i th&ecirc;m.</p> <h3>V&igrave; sao gối phải biến dạng?</h3> <p>Theo chuy&ecirc;n gia x&acirc;y dựng, để hấp thụ rung động khi c&oacute; phương tiện chạy b&ecirc;n tr&ecirc;n, đơn vị thi c&ocirc;ng phải d&ugrave;ng gối cao su ở b&ecirc;n dưới dầm cầu v&agrave; gối cao su phải c&oacute; khả năng biến dạng theo sự co gi&atilde;n của dầm cầu. Khi dầm cầu gi&atilde;n ra, gối cao su từ chỗ c&oacute; tiết diện h&igrave;nh chữ nhật sẽ trở th&agrave;nh h&igrave;nh hộp c&oacute; tiết diện h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh.</p> <p>Dầm cầu được g&aacute;c l&ecirc;n c&aacute;c gối cao su sao cho c&oacute; sự tiếp x&uacute;c bề mặt tốt, đảm bảo c&oacute; lực đ&egrave; lớn l&ecirc;n to&agrave;n bề mặt gối th&igrave; gối sẽ kh&oacute; trượt. Tuy nhi&ecirc;n, v&igrave; c&aacute;c vấn đề khi thi c&ocirc;ng tại c&ocirc;ng trường, chế tạo tại nh&agrave; m&aacute;y hoặc biến dạng co ng&oacute;t theo thời gian của b&ecirc; t&ocirc;ng m&agrave; một số vị tr&iacute; gối sẽ c&oacute; sự tiếp x&uacute;c bề mặt kh&ocirc;ng tốt giữa dầm cầu v&agrave; gối.</p> <p>Mặt kh&aacute;c, do kh&ocirc;ng đủ lực ma s&aacute;t với bề mặt b&ecirc; t&ocirc;ng b&ecirc;n dưới, gối cao su sẽ c&oacute; nguy cơ trượt dần theo biến dạng co gi&atilde;n h&agrave;ng ng&agrave;y của dầm cầu.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="su co metro so 1 anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/11/znews-photo-zadn-vn_thumbmetro_thutran.jpg" title="sự cố metro số 1 ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Đầu dầm cầu cạn bị lệch do gối cao su bị lệch khỏi đ&aacute; k&ecirc; hồi th&aacute;ng 10/2020. Ảnh: <em>A.T.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Với c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh đang khai th&aacute;c, chuy&ecirc;n gia nhận định việc kiểm tra t&igrave;nh trạng c&aacute;c gối cầu l&agrave; một trong những hạng mục quan trọng. Nếu ph&aacute;t hiện sự dịch chuyển th&igrave; sẽ phải điều chỉnh lại gối cầu, thậm ch&iacute; cố định gối khi thấy nguy cơ t&aacute;i dịch chuyển cao.</p> <p>Nếu ph&aacute;t hiện c&oacute; sự tiếp x&uacute;c kh&ocirc;ng tốt giữa dầm v&agrave; gối, đặc biệt l&agrave; những đoạn cầu cong, hoặc đi l&ecirc;n xuống dốc th&igrave; phải ch&egrave;n th&ecirc;m vật liệu (vữa, th&eacute;p ch&ecirc;m...). Việc n&agrave;y nhằm đảm bảo sự tiếp x&uacute;c to&agrave;n diện v&agrave; sao cho dầm sẽ truyền lực l&ecirc;n gối một c&aacute;ch ho&agrave;n hảo.</p> <p>&quot;Đối với sự việc lệch gối cao su của metro số 1, nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh vẫn l&agrave; do sự co gi&atilde;n dưới t&aacute;c động của nhiệt độ chứ kh&ocirc;ng phải l&agrave; do tải trọng động. V&igrave; tuyến metro số 1 c&oacute; thời gian thi c&ocirc;ng k&eacute;o d&agrave;i, nhiều gối cầu đ&atilde; được lắp đặt tr&ecirc;n bốn năm. Thời gian n&agrave;y đủ d&agrave;i để c&aacute;c gối &#39;c&oacute; vấn đề&#39; dịch chuyển&quot;, chuy&ecirc;n gia n&oacute;i.</p> <p>Từ c&aacute;c kết quả kiểm tra, thử nghiệm của Hội đồng nghiệm thu Nh&agrave; nước, nh&agrave; thầu Li&ecirc;n danh SCC (Sumitomo - Cienco 6) thừa nhận việc chế tạo gối cầu c&oacute; dung sai kh&ocirc;ng đạt y&ecirc;u cầu. Đến nay, đơn vị n&agrave;y cho biết đ&atilde; kiểm tra độ ổn định gối được hơn 75% tr&ecirc;n to&agrave;n bộ g&oacute;i thầu.</p> <div class="notebox ncenter"> <p>Th&aacute;ng 10/2020, MAUR ph&aacute;t hiện vụ trượt gối cao su khỏi đ&aacute; k&ecirc; đầu ti&ecirc;n tại trụ P14-10 (đoạn ga C&ocirc;ng nghệ cao, hướng Bến Th&agrave;nh đi Suối Ti&ecirc;n). Sự cố chưa r&otilde; nguy&ecirc;n nh&acirc;n th&igrave; một gối cầu kh&aacute;c (đoạn ng&atilde; tư Thủ Đức v&agrave; B&igrave;nh Th&aacute;i) tiếp tục được ph&aacute;t hiện trong t&igrave;nh trạng x&ecirc; dịch vị tr&iacute;.</p> <p>Hội đồng chuy&ecirc;n gia đ&aacute;nh gi&aacute; sự cố c&oacute; thể kh&ocirc;ng phải hiện tượng đơn lẻ. Đến nay, c&aacute;c bước th&iacute; nghiệm, quan trắc chất lượng, kỹ thuật gối vẫn đang diễn ra.</p> <p>Hồi th&aacute;ng 1, Thứ trưởng Bộ X&acirc;y dựng L&ecirc; Quang H&ugrave;ng, Cục trưởng Cục Gi&aacute;m định Phạm Minh H&agrave; c&ugrave;ng hội đồng khoa học c&oacute; 2 ng&agrave;y kiểm tra thực tế tại hiện trường. Kết luận cuộc họp đ&atilde; thống nhất tr&aacute;ch nhiệm thuộc về nh&agrave; thầu SCC; Li&ecirc;n danh tư vấn NJPT c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm hỗ trợ MAUR ph&ecirc; duyệt dựa tr&ecirc;n kết quả của SCC.</p> </div> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Nhiều lợi ích khi cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Nhiều lợi ích khi cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng-An ninh Trịnh Xuân An cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất cấm tuyệt đối nồng độ cồn với lái xe tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.
Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Phạm Đức Hải và 3 đồng phạm trên bị khởi tố liên quan vụ việc dàn xe rước dâu dừng trên đường cao tốc (trục Bắc Nam, đoạn chạy qua địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) để dàn cảnh chụp ảnh, quay video...
back to top