Hải Phòng: Thông tin về 2 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 tại Úc

Ngày 10/3/2021, Sở Y tế Hải Phòng nhận được thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) về 2 ca bệnh nhiễm vi rút SARS-CoV-2 đi từ Nội Bài sang Úc ngày 28/2/2021.

<div> <p>Hai ca bệnh n&agrave;y đều l&agrave; người Hải Ph&ograve;ng c&oacute; địa chỉ thường tr&uacute; tại 184 đường Nguyễn C&ocirc;ng Trứ, quận L&ecirc; Ch&acirc;n, Hải Ph&ograve;ng</p> <p>Th&ocirc;ng tin ban đầu về lịch tr&igrave;nh di chuyển như sau:</p> <p>B&agrave; Ng.Th.L.H, SN 1979 v&agrave; con Tr.H, SN 2003</p> <p>Ng&agrave;y 26/2/2021 đi H&agrave; Nội, kết quả x&eacute;t nghiệm SARS-COV-2 &acirc;m t&iacute;nh</p> <p>Ng&agrave;y 28/2/2021, bay từ H&agrave; Nội đi &Uacute;c (c&oacute; qu&aacute; cảnh tại Singapore), đến &Uacute;c ng&agrave;y 1/3/2021</p> <p>Ng&agrave;y 2/3/2021, người con c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm dương t&iacute;nh yếu; người mẹ kết quả x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh</p> <p>Ng&agrave;y 3/3/2021, người con c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm dương t&iacute;nh</p> <p>Ng&agrave;y 6/3/2021, người mẹ c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm dương t&iacute;nh với SARS-COV-2;</p> <p>Hiện tại, Ng&agrave;nh Y tế Hải Ph&ograve;ng đ&atilde; khẩn trương khoanh v&ugrave;ng v&agrave; điều tra truy vết người th&acirc;n sống c&ugrave;ng, người tiếp x&uacute;c gần, người li&ecirc;n quan đến c&aacute;c ca bệnh.</p> <p>Sở Y tế Hải Ph&ograve;ng đề nghị những người tiếp x&uacute;c gần với c&aacute;c ca bệnh từ ng&agrave;y 20/2 đến 28/2/2021 tại Hải Ph&ograve;ng cần li&ecirc;n hệ ngay với Trạm Y tế nơi cư tr&uacute; để Khai b&aacute;o y tế v&agrave; được hướng dẫn c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch ph&ugrave; hợp. Hoặc li&ecirc;n hệ qua c&aacute;c số điện thoại đường d&acirc;y n&oacute;ng Sở Y tế: 097878.9499, 090.2210.218, 091.249.8366.</p> <p class="text-right mt20">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top