Đã tiêm xong mũi 1 giai đoạn 2 vắc xin phòng COVID-19 Nano Covax cho 560 tình nguyện viên

Sau 12 ngày tiêm, đến nay Việt Nam đã hoàn tất tiêm thử nghiệm mũi 1 giai đoạn 2 vắc xin phòng COVID-19 Nano Covax của trên 560 tình nguyện viên.

<div> <p>PGS.TS Chử Văn Mến, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Thử nghiệm l&acirc;m s&agrave;ng v&agrave; tương đương sinh học, Học viện Qu&acirc;n y cho biết, sau 12 ng&agrave;y, Việt Nam đ&atilde; ho&agrave;n tất ti&ecirc;m thử nghiệm mũi 1 giai đoạn 2&nbsp;vắc xin Nano Covax&nbsp;của c&ocirc;ng ty Nanogen cho 560 t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n.</p> <p>Trong số 560 t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n, c&oacute; 80 người được ti&ecirc;m giả dược, 105 t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n l&agrave; người cao tuổi tr&ecirc;n 60, t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n cao tuổi nhất l&agrave; 76 tuổi. 375 t&igrave;nh nguyện c&ograve;n lại được chia ti&ecirc;m 3 nh&oacute;m liều 25mcg, 50mcg v&agrave; 75mcg.</p> <p>Ở giai đoạn 2, vắc xin Nano Covax được thử nghiệm đồng thời tại Học viện Qu&acirc;n y v&agrave; Trung t&acirc;m Y tế huyện Bến Lức, tỉnh Long An do Viện Pasteur TP. Hồ Ch&iacute; Minh thực hiện, mỗi đơn vị ti&ecirc;m cho 280 t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n.</p> <p>Hiện sức khoẻ tất cả c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đều ổn định. Sau ti&ecirc;m, t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n sẽ được lấy m&aacute;u x&eacute;t nghiệm kh&aacute;ng thể v&agrave;o ng&agrave;y thứ 28, 34, 42, 3 th&aacute;ng v&agrave; 6 th&aacute;ng kể từ mũi ti&ecirc;m đầu ti&ecirc;n.</p> <p>Sau 28 ng&agrave;y nữa, 560 t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n n&agrave;y sẽ tiếp tục được ti&ecirc;m mũi 2 vắc xin Nano Covax.</p> <p><img alt="chuan bi tiem vac xin Nano Covax" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/10/media-suckhoedoisong-vn_chuan-20bi-20tiem-20vac-20xin-20nano-20covax.jpg" /></p> <p><em>Chuẩn bị ti&ecirc;m vắc xin Nano Covax mũi 1 giai đoạn 2 cho người t&igrave;nh nguyện tại Học viện Qu&acirc;n y s&aacute;ng ng&agrave;y 26/2</em></p> <p>Do giai đoạn 2 phối hợp đa trung t&acirc;m n&ecirc;n thời gian thử nghiệm sẽ r&uacute;t ngắn một nửa, chỉ c&ograve;n 2 th&aacute;ng.&nbsp;</p> <p>Đến th&aacute;ng 5, nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu sẽ c&oacute; dữ liệu để b&aacute;o c&aacute;o Hội đồng Đạo đức trong nghi&ecirc;n cứu y sinh học, Bộ Y tế.</p> <p>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 26/2, thử nghiệm giai đoạn 2 vắc xin Nano Covax do Học viện Qu&acirc;n Y v&agrave; Viện Pasteur TP. HCM phối hợp thực hiện, ti&ecirc;m tại H&agrave; Nội v&agrave; Trung t&acirc;m Y tế huyện Bến Lức, Long An với tổng 560 t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n độ tuổi từ 12-75.</p> <p>Nano Covax l&agrave; vắc xin COVID-19 do Nanogen nghi&ecirc;n cứu, ph&aacute;t triển, sản xuất l&agrave; vấc xin ph&ograve;ng COVID-19 đầu ti&ecirc;n của Việt Nam được thử nghiệm tr&ecirc;n người. Qu&aacute; tr&igrave;nh thử nghiệm l&acirc;m s&agrave;ng Nano Covax được kỳ vọng sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave;o cuối năm 2021.</p> <p>Sau khi được cấp ph&eacute;p, Nanogen dự kiến cung cấp vắc xin n&agrave;y&nbsp; với gi&aacute; 120.000 đồng một liều, sản xuất 50-70 triệu liều một năm, trước mắt đảm bảo đủ nhu cầu trong nước, sau đ&oacute; mới xuất khẩu.</p> <p>Với giai đoạn 1 thử nghiệm vắc xin ngừa COVID-19, kết quả cho thấy đ&atilde; c&oacute; kh&aacute;ng thể chống lại virus biến chủng mới tại Anh (B117).</p> <p>Giai đoạn 2 ch&uacute; trọng đ&aacute;nh gi&aacute; kh&aacute;ng thể, đồng thời t&igrave;m kh&aacute;ng thể của người tham gia thử nghiệm chống lại biến chủng của virus SARS-CoV-2 tại Anh v&agrave; Nam Phi Động vi&ecirc;n nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n v&agrave; lực lượng y tế tham gia nghi&ecirc;n cứu vaccine ngừa COVID-19.</p> <p>Giai đoạn 3 giữ nguy&ecirc;n nguy&ecirc;n tắc, tu&acirc;n thủ theo đ&uacute;ng c&aacute;c quy định, với&nbsp;cỡ mẫu khoảng từ 10.000 đến 15.000 đối tượng tham gia nghi&ecirc;n cứu, c&oacute; thể mở rộng việc lựa chọn c&aacute;c đối tượng tham gia để đảm bảo t&iacute;nh phổ rộng cũng như những vấn đề li&ecirc;n quan đến t&iacute;nh khoa học (bao gồm t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tại c&aacute;c nước c&oacute; dịch cộng đồng như Ấn Độ, Hungary, Bangladesh&hellip;)</p> <p class="text-right mt20">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top