Thanh Hóa: Dân tiếp tục chặn xe vào nhà máy luyện kim loại Nam Việt vì nghi chở hóa chất độc hại

Phát hiện các xe container chở hàng vào nhà máy luyện kim Nam Việt, nghi ngờ tiếp tục chở hóa chất độc hại vào vận hành dây chuyền sản xuất, người dân thôn 3, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn tiếp tục kéo tới ngăn không cho các xe chở hàng vào nhà máy.

<p><span><span><span lang="VI">Người d&acirc;n sống cạnh nh&agrave; m&aacute;y luyện kim loại Nam Việt tiếp tục chặn c&aacute;c xe chở h&agrave;ng v&agrave;o nh&agrave; m&aacute;y do nghi chở chất độc hại. Sự việc xảy ra v&agrave;o khoảng 15h30&rsquo; ng&agrave;y 23/1, tại đường v&agrave;o nh&agrave; m&aacute;y của C&ocirc;ng ty CP Cromit Nam Việt đ&oacute;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; V&acirc;n Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh H&oacute;a) người d&acirc;n tiếp tục chặn c&aacute;c xe container v&igrave; tiếp tục nghi ngờ c&ocirc;ng ty chở h&oacute;a chất độc hại về vận h&agrave;nh d&acirc;y chuyền sản xuất.</span></span></span><br /> &nbsp;</p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Phát hiện các xe container chở hàng vào nhà máy Nam Việt, người dân ra ngăn lại. Tới 17h30 cùng ngày, các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành thuyết phục người dân." src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/24/2_58(1).jpg" /> <figcaption>Ph&aacute;t hiện c&aacute;c xe container chở h&agrave;ng v&agrave;o nh&agrave; m&aacute;y Nam Việt, người d&acirc;n ra ngăn lại. Tới 17h30 c&ugrave;ng ng&agrave;y, c&aacute;c cơ quan chức năng vẫn đang tiến h&agrave;nh thuyết phục người d&acirc;n.</figcaption> </figure> </div> <p><span><span><span>Được biết, nhiều</span><span lang="VI"> người d&acirc;n ở th&ocirc;n 3 khi ph&aacute;t hiện đo&agrave;n c&oacute; 4 chiếc xe đầu k&eacute;o chở h&agrave;ng v&agrave;o nh&agrave; m&aacute;y của c&ocirc;ng ty Nam Việt n&ecirc;n đ&atilde; ra đường chặn c&aacute;c xe n&agrave;y lại kh&ocirc;ng cho v&agrave;o nghi do chở h&oacute;a chất độc hại. </span></span></span></p> <p><span><span><span lang="VI">Trước đ&oacute;, v&agrave;o chiều 21/12/2018, h&agrave;ng chục người d&acirc;n tại th&ocirc;n 3, x&atilde; V&acirc;n Sơn, huyện Triệu Sơn cũng đ&atilde; chặn 5 xe container nghi chở h&oacute;a chất độc hại v&agrave;o nh&agrave; m&aacute;y buộc 5 xe phải quay đầu trở lại</span><span>.</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="VI">Trao đổi với PV &ocirc;ng Nguyễn Đại Du-Trưởng C&ocirc;ng an x&atilde; V&acirc;n Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh H&oacute;a) x&aacute;c nhận sự việc tr&ecirc;n v&agrave; cho biết &ldquo;Hiện tại c&aacute;c cơ quan chức năng v&agrave; ch&iacute;nh quyền địa phương đang thuyết phục người d&acirc;n nhưng chưa c&oacute; kết quả&rdquo;.</span></span></span><br /> &nbsp;</p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Người dân nghi ngờ Công ty Nam Việt tiếp tục chở hóa chất độc hại vào vận hành dây chuyền gây ô nhiễm môi trường như thời điểm trước." src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/24/3_35(1).jpg" /> <figcaption>Người d&acirc;n nghi ngờ C&ocirc;ng ty Nam Việt tiếp tục chở h&oacute;a chất độc hại v&agrave;o vận h&agrave;nh d&acirc;y chuyền g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường như thời điểm trước.</figcaption> </figure> </div> <p><span><span><span>Người d&acirc;n ở x&atilde; V&acirc;n Sơn tố c&aacute;o C&ocirc;ng ty CP Cromit Nam Việt li&ecirc;n kết với đối t&aacute;c Trung Quốc sản xuất chế biến c&aacute;c loại kim loại độc hại nhưng v&ocirc; tư xả thải ra m&ocirc;i trường, khiến cuộc sống người d&acirc;n đảo lộn. Ngo&agrave;i ra c&ocirc;ng ty cũng tự &yacute; chạy thử nghiệm d&acirc;y chuyền khi chưa được sự đồng &yacute; của cơ quan chức năng.</span></span></span></p> <p><span><span><span lang="VI">Đến thời điểm 17h30&rsquo; </span><span>c&ugrave;ng ng&agrave;y người d&acirc;n vẫn ở lại tiếp tục ngăn kh&ocirc;ng cho c&aacute;c xe container v&agrave;o nh&agrave; m&aacute;y, </span><span lang="VI">c&aacute;c cơ quan chức năng vẫn đang tiến h&agrave;nh thuyết phục người d&acirc;n</span><span>.</span></span></span></p>

Theo baotainguyenmoitruong.vn
back to top