Sách Tiếng Việt lớp 1: 'Ma trận của ngành giáo dục'

Cử tri cho rằng, bộ sách giáo khoa lớp 1 năm nay là gánh nặng cho tất cả học sinh, phụ huynh và cả giáo viên.

<div> <p>S&aacute;ng 11-10, đo&agrave;n đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 6 gồm ĐB Trương Trọng Nghĩa, ĐB Phạm Kh&aacute;nh Phong Lan v&agrave; ĐB Nguyễn Việt Dũng đ&atilde; c&oacute; buổi tiếp x&uacute;c với <span>cử tri quận B&igrave;nh Thạnh</span> trước kỳ họp thứ 10, QH kh&oacute;a XIV.</p> <p>Tại đ&acirc;y, nhiều cử tri n&ecirc;u &yacute; kiến về vấn đề s&aacute;ch gi&aacute;o khoa, chương tr&igrave;nh học của học sinh lớp 1.</p> <p class="item-photo"><img alt="cu-tri-binh-thanh-sgk-lơp-1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/11/image-plo-vn_cu-tri-binh-thanh-sgk-lop-1-1_ukcb.jpg" /><br /> <em class="image_caption">Cử tri Phan Văn Lực mang dẫn chứng về <span>s&aacute;ch gi&aacute;o khoa lớp 1</span> l&ecirc;n tr&igrave;nh b&agrave;y với ĐBQH. Ảnh: L&Ecirc; THOA</em></p> <p><b>Cho học sinh lớp 1 &quot;g&aacute;nh&quot; nhiều s&aacute;ch l&agrave; b&oacute;c lột</b></p> <p>Cử tri Phan Văn Lực, ngụ phường 13 n&ecirc;u: &ldquo;C&aacute;c bậc cha mẹ đang t&aacute; hỏa khi khai giảng năm nay mỗi học sinh lớp 1 đ&atilde; phải chi hơn 800.000 đồng cho 26 đầu s&aacute;ch. Một học sinh lớp 1 sao c&oacute; thể g&aacute;nh nổi trọng lượng 26 cuốn s&aacute;ch n&agrave;y chứ. Việc 26 đầu s&aacute;ch đ&egrave; l&ecirc;n vai một học sinh lớp 1 c&oacute; phải l&agrave; c&aacute;ch để kiếm tiền kh&ocirc;ng?&rdquo;.</p> <p>Cử tri Lực cho rằng phụ huynh, học sinh đang lạc v&agrave;o ma trận của ng&agrave;nh gi&aacute;o dục. Việc cho học sinh g&aacute;nh qu&aacute; nhiều s&aacute;ch như đang b&oacute;c lột trẻ em qua việc dạy chữ trong khi tuổi n&agrave;y đang c&ograve;n l&agrave; tuổi ăn chơi, cần học tập, nghỉ ngơi đ&uacute;ng c&aacute;ch.</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i mong tư lệnh ng&agrave;nh gi&aacute;o dục cần nghi&ecirc;n cứu cẩn trọng hơn, kh&ocirc;ng n&ecirc;n vội v&atilde;&rdquo; &ndash; &ocirc;ng Lực n&oacute;i.</p> <p>Cử tri Đỗ Thị Kim Thanh, ngụ phường 13 th&igrave; n&oacute;i: &ldquo;C&aacute;c ch&aacute;u lớp 1 c&oacute; cần mang theo s&aacute;ch nặng thế kh&ocirc;ng. C&oacute; nhiều &yacute; kiến cho rằng c&oacute; lợi &iacute;ch nh&oacute;m trong việc n&agrave;y. Ch&uacute;ng ta hay n&oacute;i l&agrave;m sao để kh&ocirc;ng c&oacute; ch&aacute;u n&agrave;o thất học nhưng trong t&igrave;nh h&igrave;nh n&agrave;y th&igrave; sẽ c&oacute; nhiều người kh&ocirc;ng đủ điều kiện cho con đi học&rdquo;.</p> <p><b>S&aacute;ch Việt nhưng đưa truyện nước ngo&agrave;i v&agrave;o</b></p> <p>Tại hội trường, cử tri Ng&ocirc; Thanh Lan, ngụ phường 27 đ&atilde; mang bộ s&aacute;ch gi&aacute;o khoa lớp 1 l&ecirc;n phản &aacute;nh với ĐBQH về c&aacute;c nội dung trong s&aacute;ch. Nội dung phản &aacute;nh của b&agrave; Lan đ&atilde; được đ&ocirc;ng đảo cử tri trong hội trường vỗ tay đồng thuận.</p> <p class="item-photo"><img alt="cu-tri-binh-thanh-sgk-lơp-1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/11/image-plo-vn_cu-tri-binh-thanh-sgk-lop-1-2_kfcl.jpg" /><br /> <em class="image_caption">Cử tri Ng&ocirc; Thanh Lan mang s&aacute;ch Tiếng Việt 1 l&ecirc;n tr&igrave;nh b&agrave;y với ĐBQH. Ảnh:L&Ecirc; THOA</em></p> <p>&ldquo;S&aacute;ch Tiếng Việt lớp 1 ghi nội dung y&ecirc;u cầu học sinh phải đọc hiểu c&aacute;c s&aacute;ng t&aacute;c văn học,&hellip; c&ograve;n s&aacute;ch &Acirc;m nhạc bảo gi&uacute;p c&aacute;c em h&igrave;nh th&agrave;nh, ứng dụng v&agrave; s&aacute;ng tạo &acirc;m nhạc&hellip;. Những vấn đề n&agrave;y l&agrave;m sao đứa trẻ mới 6 tuổi c&oacute; thể l&agrave;m được&rdquo; &ndash; cử tri Lan đặt vấn đề.</p> <p>Đưa tập Tiếng Việt 1 l&ecirc;n, cử tri Lan chỉ ra trong s&aacute;ch đang sử dụng một số từ ngữ địa phương, kh&ocirc;ng mang t&iacute;nh phổ th&ocirc;ng.</p> <p>&ldquo;S&aacute;ch đưa h&igrave;nh quả dưa hấu nhưng lại ghi dưa đỏ trong khi ch&uacute;ng ta c&oacute; sự t&iacute;ch dưa hấu, đưa h&igrave;nh con g&agrave; trống v&agrave; con g&agrave; m&aacute;i r&otilde; r&agrave;ng như thế nhưng lại ghi l&agrave; g&agrave; ri&hellip;. Thậm ch&iacute; kho t&agrave;ng cổ t&iacute;ch Việt Nam rất nhiều nhưng s&aacute;ch lại đưa truyện cổ d&acirc;n gian của nước ngo&agrave;i cho học sinh lớp 1. Sao ch&uacute;ng ta dạy cho con em y&ecirc;u tiếng Việt, y&ecirc;u d&acirc;n tộc Việt m&agrave; lại đưa truyện nước ngo&agrave;i v&agrave;o...&rdquo; &ndash; b&agrave; Lan tr&igrave;nh b&agrave;y.</p> <p>B&agrave; dẫn chứng tiếp: &ldquo;S&aacute;ch c&ograve;n mượn truyện ngụ ng&ocirc;n của La Fontaine trong khi truyện n&agrave;y rất kh&oacute; hiểu v&igrave; c&oacute; ẩn &yacute; đằng sau. Thậm ch&iacute; truyện của La Fontaine chỉ c&oacute; truyện &quot;ve v&agrave; kiến&quot;, th&igrave; trong s&aacute;ch lại biến th&agrave;nh &quot;ve v&agrave; g&agrave;&quot; rồi c&ograve;n n&oacute;i l&agrave; do Minh H&agrave; kể&rdquo;.</p> <p>Cử tri Ng&ocirc; Thanh Lan cũng cho rằng: &ldquo;Bộ s&aacute;ch gi&aacute;o khoa lớp 1 năm nay l&agrave; g&aacute;nh nặng cho tất cả học sinh, phụ huynh v&agrave; cả gi&aacute;o vi&ecirc;n. Học sinh đ&atilde; học được hơn hai th&aacute;ng nhưng gi&aacute;o vi&ecirc;n vẫn loay hoay đ&aacute;nh vật với tiết dạy. C&oacute; em mang balo bảy k&iacute; s&aacute;ch đi học, phụ huynh rất đau l&ograve;ng chạy lại gi&uacute;p con mang balo l&ecirc;n lầu. T&ocirc;i mong t&igrave;nh trạng n&agrave;y phải được giải quyết&rdquo;.</p> <p>B&agrave; cũng bức x&uacute;c cho rằng hiện nay nh&agrave; trường đang bu&ocirc;n b&aacute;n s&aacute;ch gi&aacute;o khoa v&agrave; dụng cụ học sinh, n&oacute;i với phụ huynh kh&ocirc;ng được mua s&aacute;ch ở ngo&agrave;i. &ldquo;Trường học nh&aacute;o nh&agrave;o l&ecirc;n như chợ m&agrave; qu&ecirc;n nhiệm vụ dạy v&agrave; học&rdquo; &ndash; b&agrave; Lan n&oacute;i.</p> <p class="item-photo"><img alt="cu-tri-binh-thanh-sgk-lơp-1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/11/image-plo-vn_txct-quan-binh-thanh_smhf.jpg" /><br /> <em class="image_caption">B&agrave; Th&aacute;i Thị Hồng Nga, Ph&oacute; Chủ tịch UBND quận B&igrave;nh Thạnh trả lời &yacute; kiến người d&acirc;n. Ảnh: L&Ecirc; THOA</em></p> <p>Về vấn đề n&agrave;y, b&agrave; Th&aacute;i Thị Hồng Nga, Ph&oacute; Chủ tịch UBND quận B&igrave;nh Thạnh khẳng định, quận đ&atilde; chỉ đạo Ph&ograve;ng GD&amp;ĐT triển khai đến c&aacute;c trường kh&ocirc;ng c&oacute; chủ trương b&aacute;n s&aacute;ch gi&aacute;o khoa cho học sinh lớp 1.</p> <p>&ldquo;Quận thực hiện theo chỉ đạo của Sở, chỉ phụ huynh n&agrave;o c&oacute; nhu cầu th&igrave; đăng k&yacute; cho trường, để Ph&ograve;ng GD&amp;ĐT đăng k&iacute; cho Sở GD&amp;ĐT, c&ograve;n trường kh&ocirc;ng b&aacute;n s&aacute;ch v&igrave; s&aacute;ch được b&aacute;n nhiều ở nh&agrave; s&aacute;ch&rdquo; &ndash; b&agrave; Nga khẳng định.</p> <p>Trả lời &yacute; kiến của cử tri, ĐBQH Phạm Kh&aacute;nh Phong Lan đ&atilde; ghi nhận tất cả &yacute; kiến. B&agrave; nhấn mạnh bức x&uacute;c của cử tri cũng l&agrave; bức x&uacute;c của nhiều ĐBQH. Về c&aacute;c &yacute; kiến li&ecirc;n quan đến vấn đề s&aacute;ch gi&aacute;o khoa lớp 1, ĐB Lan sẽ gửi l&ecirc;n nghị trường QH.</p> <p class="item-photo"><img alt="dbqh-pham-khanh-phong-lan" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/11/image-plo-vn_dbqh-pham-khanh-phong-lan_lrez.jpg" /><br /> <em class="image_caption">ĐBQH Phạm Kh&aacute;nh Phong Lan đ&atilde; ghi nhận tất cả &yacute; kiến của cử tri. Ảnh: L&Ecirc; THOA</em></p> <p>Li&ecirc;n quan đến việc b&aacute;n s&aacute;ch trong trường học, ĐB Lan n&oacute;i th&ecirc;m: &ldquo;Trường học chắc chắn kh&ocirc;ng phải l&agrave; chợ m&agrave; phải thực hiện đ&uacute;ng m&ocirc;i trường gi&aacute;o dục. T&ocirc;i l&agrave;m trong ng&agrave;nh y tế, nh&acirc;n đ&acirc;y ch&uacute;ng ta phải phải cảnh tỉnh, v&igrave; kh&ocirc;ng kh&eacute;o gi&aacute;o dục v&agrave; y tế sao nh&atilde;ng nhiệm vụ ch&iacute;nh của m&igrave;nh m&agrave; mua b&aacute;n, ph&acirc;n phối vật chất, s&aacute;ch vở, thuốc men. Việc n&agrave;y sẽ l&agrave;m sai đi, sao nh&atilde;ng đi mục ti&ecirc;u của ng&agrave;nh&rdquo;.</p> <div> <table cellpadding="0" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td>&nbsp; <p><b>D&acirc;n đợi mỏi cổ để hưởng hỗ trợ COVID-19</b></p> <p>Cử tri Đỗ Thị Kim Thanh, ngụ phường 13 n&ecirc;u &yacute; kiến về g&oacute;i hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Ch&iacute;nh phủ cho người d&acirc;n bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.</p> <p>Theo cử tri Thanh, thời gian qua thủ tục rất nhi&ecirc;u kh&ecirc;, khi l&agrave;m danh s&aacute;ch th&igrave; cấp tr&ecirc;n hối, đến khi đưa danh s&aacute;ch l&ecirc;n th&igrave; bị cắt đi. Người được hỗ trợ, người lập danh s&aacute;ch, người r&agrave; so&aacute;t đều rất cực.</p> <p class="item-photo"><img alt="cu-tri-binh-thanh-sgk-lơp-1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/11/image-plo-vn_cu-tri-binh-thanh-sgk-lop-1-4_otzi.jpg" /><br /> <em class="image_caption">Cử tri Đỗ Thị Kim Thanh n&ecirc;u bức x&uacute;c về việc nhận hỗ trợ do dịch COVID-19. Ảnh: L&Ecirc; THOA</em></p> <p>C&oacute; người ở Ch&acirc;u Đốc kh&ocirc;ng c&oacute; tiền đi xe kh&aacute;ch về qu&ecirc; xin giấy x&aacute;c nhận đ&agrave;nh phải đi xe m&aacute;y về, rồi nh&igrave;n mỏi cổ để t&igrave;m t&ecirc;n m&igrave;nh v&agrave; rồi nhận được một triệu đồng.</p> <p>&ldquo;Tại sao lại bắt d&acirc;n đi xin x&aacute;c nhận ở qu&ecirc;, thế l&agrave; rất kh&oacute; khăn cho d&acirc;n. Chả lẽ đồng ch&iacute; kh&ocirc;ng tin những c&aacute;nh tay nối d&agrave;i của m&igrave;nh&rdquo; &ndash; b&agrave; Thanh n&oacute;i.</p> <p>Về việc n&agrave;y, b&agrave; Th&aacute;i Thị Hồng Nga, Ph&oacute; Chủ tịch UBND quận B&igrave;nh Thạnh cho biết để lấy x&aacute;c nhận ở nơi thường tr&uacute; ngo&agrave;i TP.HCM, người d&acirc;n kh&ocirc;ng nhất thiết phải tự đi m&agrave; c&oacute; thể gửi qua đường bưu điện.</p> <p>Vừa qua, quận đ&atilde; hỗ trợ xong g&oacute;i I với tr&ecirc;n 11.000 hộ. G&oacute;i II hiện đ&atilde; được nộp hồ sơ về UBND TP, d&agrave;nh cho một số hộ thuộc diện kh&oacute; khăn v&agrave; chỉ hỗ trợ th&aacute;ng 4-2020.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo plo.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top