Phó thủ tướng: 'Tiếp thu cầu thị góp ý sách giáo khoa lớp 1'

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng, nghiên cứu, tiếp thu một cách cầu thị, khoa học những góp ý về sách giáo khoa lớp 1 mới.

<div> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Ph&oacute; thủ tướng Vũ Đức Đam n&ecirc;u y&ecirc;u cầu tr&ecirc;n sau khi nghe l&atilde;nh đạo Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo b&aacute;o c&aacute;o về việc xử l&yacute; c&aacute;c g&oacute;p &yacute; cho nội dung s&aacute;ch gi&aacute;o khoa (SGK) tiếng Việt lớp 1 theo chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng mới, chiều 12/10.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Đ&aacute;nh gi&aacute; cao nỗ lực của Bộ trong chỉ đạo bi&ecirc;n soạn SGK mới, cũng như sự cầu thị khi tiếp thu g&oacute;p &yacute;, nhưng Ph&oacute; thủ tướng lưu &yacute; &quot;cần th&ocirc;ng tin đầy đủ, kịp thời hơn đến nh&acirc;n d&acirc;n&quot;.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Đam nhấn mạnh với truyền thống hiếu học của d&acirc;n tộc, c&aacute;c vấn đề về gi&aacute;o dục lu&ocirc;n nhận được sự quan t&acirc;m lớn của người d&acirc;n. &quot;C&aacute;c &yacute; kiến, d&ugrave; gay gắt, đều thể hiện sự t&acirc;m huyết, lo lắng v&agrave; mong muốn c&oacute; được những cuốn SGK tốt nhất. Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo phải tr&acirc;n trọng, nghi&ecirc;n cứu, tiếp thu một c&aacute;ch rất cầu thị, khoa học. C&oacute; vấn đề thuộc chuy&ecirc;n m&ocirc;n s&acirc;u, &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; chưa chắc đ&atilde; đ&uacute;ng, Bộ phải c&oacute; sự giải th&iacute;ch một c&aacute;ch thuyết phục&quot;, Ph&oacute; thủ tướng n&oacute;i.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Đam cũng đề nghị Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo xem x&eacute;t tăng cường, điều chỉnh, bổ sung tất cả quy tr&igrave;nh bi&ecirc;n soạn, thẩm định, ph&ecirc; duyệt, tập huấn SGK mới cho gi&aacute;o vi&ecirc;n trong những năm tới; n&ecirc;n &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin để thay đổi c&aacute;ch l&agrave;m với bản thảo SGK. Cụ thể, s&aacute;ch khi được nộp cho Hội đồng thẩm định quốc gia th&igrave; cũng cần c&ocirc;ng khai nội dung tr&ecirc;n mạng để lấy &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; của gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&agrave; khoa học, chuy&ecirc;n gia gi&aacute;o dục, cộng đồng, phụ huynh.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">&quot;Đ&ocirc;ng người nhặt th&igrave; chắc chắn sạn sẽ bớt đi&quot;, Ph&oacute; thủ tướng gợi &yacute;.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/12/87992700-202054074479449-49884-6570-2035-1602512265.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=32DTYH6eRpAyZyYzLNG8lQ" itemprop="url" /> <meta content="680" itemprop="width" /> <meta content="446" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture" style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/13/i1-vnexpress-vnecdn-net_87992700-202054074479449-49884-6570-2035-1602512265.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/12/87992700-202054074479449-49884-6570-2035-1602512265.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=V4ryWSkV-gsDTk6YWV97NQ 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/12/87992700-202054074479449-49884-6570-2035-1602512265.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=x4fKqiDAgTLyL0tt2Ha6kw 2x" /><img alt="Phó thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: Đình Nam" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/13/i1-vnexpress-vnecdn-net_87992700-202054074479449-49884-6570-2035-1602512265.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image" style="text-align: justify;">Ph&oacute; thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: <em>Đ&igrave;nh Nam </em></p> </figcaption> <p class="Normal" style="text-align: justify;"><strong>B&aacute;o c&aacute;o tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ</strong>, cho biết Hội đồng thẩm định SGK quốc gia, với 1/3 th&agrave;nh vi&ecirc;n l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n đang dạy học trực tiếp đ&atilde; thẩm định 5 bộ SGK lớp 1, sau đ&oacute; chuyển l&ecirc;n Bộ trưởng ph&ecirc; duyệt. Nhiều lỗi trong bản thảo SGK đ&atilde; được y&ecirc;u cầu chỉnh sửa, ho&agrave;n thiện. Hầu hết địa phương chọn &iacute;t nhất 3 bộ SGK trở l&ecirc;n, trong đ&oacute; 36 tỉnh chọn cả 5 bộ.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">&quot;Qu&aacute; tr&igrave;nh lựa chọn, ph&ecirc; duyệt từng bộ SGK lớp 1 theo chương tr&igrave;nh mới rất c&ocirc;ng phu, nhưng kh&ocirc;ng thể tr&aacute;nh khỏi c&oacute; những sai s&oacute;t, bởi thực tế đ&atilde; c&oacute; nhiều cuốn SGK d&ugrave; được t&aacute;i bản nhiều lần vẫn c&ograve;n sạn&quot;, &ocirc;ng Độ n&oacute;i.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Sau một thời gian thực hiện, một bộ phận phụ huynh học sinh đ&atilde; c&oacute; &yacute; kiến về ngữ liệu được sử dụng trong s&aacute;ch Tiếng Việt 1 bộ s&aacute;ch C&aacute;nh Diều. Bộ đ&atilde; giao c&aacute;c đơn vị trao đổi với t&aacute;c giả, Hội đồng thẩm định SGK quốc gia xem x&eacute;t tr&ecirc;n tinh thần cầu thị, tiếp thu, c&oacute; hướng xử l&yacute; ph&ugrave; hợp.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;"><strong>TS Phạm Tất Thắng, Ph&oacute; chủ nhiệm Ủy ban Văn h&oacute;a, Gi&aacute;o dục, Thanh ni&ecirc;n, Thiếu ni&ecirc;n v&agrave; Nhi đồng của Quốc hội, </strong>đ&aacute;nh gi&aacute; qu&aacute; tr&igrave;nh bi&ecirc;n soạn, ph&ecirc; duyệt c&aacute;c bộ SGK mới đ&uacute;ng Luật Gi&aacute;o dục. Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến gi&aacute;o dục bao giờ cũng nhận được sự quan t&acirc;m, g&oacute;p &yacute; rất t&acirc;m huyết của cử tri, nh&acirc;n d&acirc;n, x&atilde; hội. V&igrave; vậy, Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo cần tiếp thu tr&ecirc;n tinh thần cầu thị. Những &yacute; kiến x&aacute;c đ&aacute;ng cần điều chỉnh kịp thời, hướng dẫn nh&agrave; trường, gi&aacute;o vi&ecirc;n truyền tải đầy đủ chương tr&igrave;nh mới. C&aacute;c vấn đề s&acirc;u về chuy&ecirc;n m&ocirc;n phải được th&ocirc;ng tin phản hồi thấu đ&aacute;o, đầy đủ, cụ thể.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Đồng t&igrave;nh với &yacute; kiến tr&ecirc;n, TS Nguyễn T&ugrave;ng L&acirc;m, Chủ tịch Hội T&acirc;m l&yacute; gi&aacute;o dục H&agrave; Nội, cho rằng đ&atilde; l&agrave; đổi mới th&igrave; phải c&oacute; c&aacute;i mới, v&agrave; Bộ phải giải th&iacute;ch cặn kẽ, thuyết phục, c&ograve;n những &quot;hạt sạn&quot; th&igrave; phải &quot;nhặt&quot;. &quot;T&ocirc;i nghe một số gi&aacute;o vi&ecirc;n lớp 1 được tập huấn kỹ nhận x&eacute;t, đều thấy chương tr&igrave;nh rất tốt nhưng đối với những người chưa được tập huấn kỹ th&igrave; c&ograve;n l&uacute;ng t&uacute;ng. Bộ phải tập huấn rất kỹ cho gi&aacute;o vi&ecirc;n để hướng dẫn, trao đổi lại cho phụ huynh&quot;, &ocirc;ng L&acirc;m n&oacute;i.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/12/DDN-1527-8423-1602512265.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=wvNVHPgVGX1scygwWgEb0A" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="792" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture" style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/10/13/i1-vnexpress-vnecdn-net_ddn-1527-8423-1602512265.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/12/DDN-1527-8423-1602512265.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=74s3JhdJaygDHLGhHkXKHg 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/10/12/DDN-1527-8423-1602512265.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=FLRHmXVCguzDGzASF_WKQA 2x" /><img alt="Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Ảnh: Đình Nam" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/13/i1-vnexpress-vnecdn-net_ddn-1527-8423-1602512265.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image" style="text-align: justify;">Bộ trưởng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Ph&ugrave;ng Xu&acirc;n Nhạ. Ảnh: <em>Đ&igrave;nh Nam </em></p> </figcaption> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Đ&aacute;p lại, Bộ trưởng Ph&ugrave;ng Xu&acirc;n Nhạ cho biết sẽ mở th&ecirc;m c&aacute;c k&ecirc;nh g&oacute;p &yacute;, phản biện nội dung c&aacute;c bộ SGK mới ngay từ khi nh&oacute;m t&aacute;c giả, nh&agrave; xuất bản đề xuất bản thảo thẩm định. &quot;Nhưng ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở mức độ c&oacute; s&aacute;ch tốt m&agrave; cần ch&uacute; trọng hơn nữa đến c&ocirc;ng t&aacute;c tập huấn gi&aacute;o vi&ecirc;n, v&agrave; c&oacute; giải ph&aacute;p ph&ugrave; hợp để phụ huynh c&ugrave;ng đồng h&agrave;nh với gi&aacute;o vi&ecirc;n triển khai tốt việc dạy v&agrave; học theo chương tr&igrave;nh mới&quot;, &ocirc;ng Nhạ n&oacute;i.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Bộ cũng sẽ đẩy mạnh việc bi&ecirc;n soạn c&aacute;c b&agrave;i giảng điện tử với sự tham gia của tất cả gi&aacute;o vi&ecirc;n, từng bước đa dạng h&oacute;a nguồn học liệu, tiến đến SGK chỉ c&ograve;n l&agrave; một trong những nguồn học liệu tham khảo để dạy học.</p> <div class="box_brief_info"> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Năm học 2020-2021, học sinh lớp 1 bắt đầu học chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng mới v&agrave; s&aacute;ch gi&aacute;o khoa mới. C&oacute; 5 bộ s&aacute;ch được Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo ph&ecirc; duyệt, trong đ&oacute; 4 bộ Ch&acirc;n trời s&aacute;ng tạo, C&ugrave;ng học để ph&aacute;t triển năng lực, Kết nối tri thức với cuộc sống, V&igrave; sự b&igrave;nh đẳng v&agrave; d&acirc;n chủ trong gi&aacute;o dục do Nh&agrave; xuất bản Gi&aacute;o dục Việt Nam bi&ecirc;n soạn.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Bộ C&aacute;nh Diều do Nh&agrave; xuất bản Đại học Sư phạm H&agrave; Nội v&agrave; Nh&agrave; xuất bản Đại học Sư phạm TP HCM bi&ecirc;n soạn. Sau một th&aacute;ng đưa s&aacute;ch mới v&agrave;o sử dụng, nhiều phụ huynh, gi&aacute;o vi&ecirc;n đ&aacute;nh gi&aacute; việc dạy, học m&ocirc;n Tiếng Việt &quot;nặng v&agrave; kh&oacute; hơn&quot; so với chương tr&igrave;nh cũ. Trẻ bị dồn &eacute;p phải học thuộc chữ v&agrave; vần trong thời gian ngắn dẫn đến việc học kh&ocirc;ng hiệu quả, g&acirc;y mệt mỏi, &aacute;p lực. S&aacute;ch qu&aacute; nhiều chữ, d&ugrave;ng từ địa phương, c&aacute;c y&ecirc;u cầu kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với trẻ mới v&agrave;o lớp 1.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">V&agrave;i ng&agrave;y sau đ&oacute;, s&aacute;ch gi&aacute;o khoa Tiếng Việt 1 bộ C&aacute;nh Diều g&acirc;y tranh c&atilde;i khi sử dụng truyện ngụ ng&ocirc;n, phỏng dịch kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp v&agrave; bị cho l&agrave; dạy th&oacute;i xấu cho học sinh. Tuy nhi&ecirc;n, Tổng chủ bi&ecirc;n bộ s&aacute;ch khẳng định nh&oacute;m bi&ecirc;n soạn đ&atilde; l&agrave;m rất kỹ. C&aacute;c truyện được sử dụng mang th&ocirc;ng điệp t&iacute;ch cực chứ kh&ocirc;ng ti&ecirc;u cực như nhiều người phản &aacute;nh.</p> </div> <p class="author_mail" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top