Nhiều lưu ý quan trọng trong xét tuyển ĐH, CĐ năm nay cho thí sinh

Ngày 15/6, thí sinh trên cả nước bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH. Để thí sinh yên tâm với những lựa chọn của mình, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) Nguyễn Thu Thủy có một số lưu ý đối với các thí sinh tham dự xét tuyển đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm nay.

<div> <p>&nbsp;</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/16/baochinhphu-vn_103157705_265204334696231_8583558441166769062_n.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Quyền Vụ trưởng Vụ Gi&aacute;o dục Đại học (Bộ GD&amp;ĐT) Nguyễn Thu Thủy</td> </tr> </tbody> </table> <p><em>B&agrave; c&oacute; lưu &yacute; g&igrave; với c&aacute;c thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và x&eacute;t tuyển sinh ĐH, CĐ từ ng&agrave;y 15/6?</em></p> <p><strong>B&agrave; Nguyễn Thu Thủy: </strong>Theo Quy chế tuyển sinh hiện hành, các trường ĐH, CĐ được tổ chức xét tuyển nhiều đợt trong năm, với các phương thức xét tuyển khác nhau. Năm 2020, công tác tuyển sinh được giữ ổn định như các năm 2018, 2019. Các trường có thể sử dụng kết quả điểm thi THPT, hoặc kết hợp với các phương thức khác để làm căn cứ xét tuyển.</p> <p>Trong xét tuyển đợt 1, các Sở GD&amp;ĐT sẽ phối hợp với các trường ĐH, CĐ trong việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và nhập các nguyện vọng đăng ký xét tuyển lên phần mềm quản lý thi và tuyển sinh để các trường có thông tin xét tuyển.</p> <p>Thời gian đăng ký dự thi THPT và xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non diễn ra từ 15/6 đến 30/6. Thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển trên cùng một phiếu với phiếu đăng ký dự thi và nộp tại điểm tiếp nhận (thông thường là nơi thí sinh đang học). Thí sinh tự do nộp phiếu tại điểm tiếp nhận theo quy định của Sở GD&amp;ĐT.</p> <p>Để kh&ocirc;ng xảy ra những sai s&oacute;t đ&aacute;ng tiếc, th&iacute; sinh cần lưu &yacute; một số nội dung như: T&igrave;m hiểu kỹ th&ocirc;ng tin tuyển sinh trong Đề &aacute;n tuyển sinh của c&aacute;c nh&agrave; trường đ&atilde; được c&ocirc;ng bố c&ocirc;ng khai tr&ecirc;n trang th&ocirc;ng tin điện tử của c&aacute;c trường để c&oacute; th&ocirc;ng tin đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển: M&atilde; ng&agrave;nh/nh&oacute;m ng&agrave;nh; T&ecirc;n ng&agrave;nh/Nh&oacute;m ng&agrave;nh; M&atilde; tổ hợp đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển v&agrave; c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; phụ.</p> <p>Thực hiện theo hướng dẫn ghi tr&ecirc;n phiếu, tham khảo &yacute; kiến của c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o, hoặc c&aacute;n bộ thu hồ sơ để khai b&aacute;o đ&uacute;ng c&aacute;c th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n phiếu.</p> <p>Khi khai b&aacute;o c&aacute;c th&ocirc;ng tin x&eacute;t tuyển cần lưu &yacute;: Phải ghi đ&uacute;ng m&atilde; trường/cơ sở/ph&acirc;n hiệu, m&atilde; ng&agrave;nh/nh&oacute;m ng&agrave;nh, m&atilde; tổ hợp x&eacute;t tuyển. Th&iacute; sinh đăng k&yacute; nguyện vọng kh&ocirc;ng đ&uacute;ng với quy định, nguyện vọng đăng k&yacute; sẽ kh&ocirc;ng được nhập v&agrave;o hệ thống phần mềm để x&eacute;t tuyển.</p> <p>Th&iacute; sinh được đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển (ĐKXT) kh&ocirc;ng giới hạn số nguyện vọng, số trường. Sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu ti&ecirc;n từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 l&agrave; cao nhất).</p> <p>Th&iacute; sinh ĐKXT v&agrave;o c&aacute;c trường thuộc Bộ C&ocirc;ng an, Bộ Quốc ph&ograve;ng, ngo&agrave;i c&aacute;c quy định trong Quy chế tuyển sinh c&ograve;n phải thực hiện c&aacute;c quy định, hướng dẫn của Bộ li&ecirc;n quan: Đăng k&yacute; dự thi theo quy định (phải đăng k&yacute; nguyện vọng 1); đăng k&yacute; sơ tuyển.</p> <p>Th&iacute; sinh c&oacute; nguyện vọng học c&aacute;c ng&agrave;nh năng khiếu cần ch&uacute; &yacute;: Đăng k&yacute; dự thi theo quy định; Đăng k&yacute; dự thi m&ocirc;n năng khiếu. Cần li&ecirc;n hệ với c&aacute;c trường để thực hiện đăng k&yacute; v&agrave; dự thi m&ocirc;n năng khiếu.</p> <p>Th&iacute; sinh đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển v&agrave;o một số trường c&oacute; x&eacute;t tuyển tr&ecirc;n cơ sở hộ khẩu cần lưu &yacute; đến c&aacute;c quy định của trường. Để được hưởng ưu ti&ecirc;n đối tượng, th&iacute; sinh cần phải c&oacute; đầy đủ c&aacute;c giấy tờ theo quy định. Th&iacute; sinh cần phải ghi đ&uacute;ng d&acirc;n tộc tr&ecirc;n Giấy khai sinh.</p> <p>Th&iacute; sinh cần lưu &yacute; để tr&aacute;nh đăng k&yacute; nhầm trường, cơ sở, ph&acirc;n hiệu đ&agrave;o tạo; ng&agrave;nh, tổ hợp x&eacute;t tuyển. Th&iacute; sinh ĐKXT v&agrave; c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c trường c&oacute; x&eacute;t điểm thi chứng chỉ ngoại ngữ, cần ghi điểm tr&ecirc;n phiếu ĐKXT v&agrave; nhập l&ecirc;n hệ thống.</p> <p>Th&iacute; sinh ĐKXT được cấp t&agrave;i khoản v&agrave; mật khẩu để đăng nhập v&agrave;o hệ thống, sau khi tiếp nhận, phải thay đổi v&agrave; bảo quản mật khẩu. Cần ch&uacute; &yacute; đăng nhập v&agrave;o hệ thống để kiểm tra th&ocirc;ng tin ĐKXT.</p> <p>Đặc biệt, th&iacute; sinh cần hết sức lưu &yacute;: Chỉ những th&iacute; sinh đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển c&ugrave;ng với đăng k&yacute; dự thi mới c&oacute; thể thay đổi nguyện vọng đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển sau khi biết điểm thi, v&agrave; chỉ được thay đổi 1 lần duy nhất.</p> <p><em>Trong qu&aacute; tr&igrave;nh cập nhật th&ocirc;ng tin trong đề &aacute;n tuyển sinh </em><em>của c&aacute;c trường, </em><em>theo b&agrave;, </em><em>cho biết c&oacute; vấn đề g&igrave; </em><em>c&aacute;c trường cần lưu &yacute;</em><em>? </em></p> <p><strong>B&agrave; Nguyễn Thu Thủy: </strong>Theo quy định của Luật Gi&aacute;o dục đại học, Quy chế tuyển sinh v&agrave; c&aacute;c văn bản quy phạm ph&aacute;p luật, c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục ĐH, c&aacute;c trường CĐ c&oacute; đ&agrave;o tạo ng&agrave;nh gi&aacute;o vi&ecirc;n mầm non tự chủ v&agrave; chịu tr&aacute;ch nhiệm giải tr&igrave;nh về c&ocirc;ng t&aacute;c tuyển sinh. Đề &aacute;n tuyển sinh của c&aacute;c trường phải được đăng tải tr&ecirc;n trang th&ocirc;ng tin điện tử của trường đ&uacute;ng thời hạn, phục vụ cho th&iacute; sinh đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o Bộ GD&amp;ĐT để để thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c thanh tra, kiểm tra. Việc tổ chức tuyển sinh của c&aacute;c trường phải đảm bảo theo đ&uacute;ng quy định của ph&aacute;p luật v&agrave; đề &aacute;n tuyển sinh đ&atilde; c&ocirc;ng bố.</p> <p>Việc x&aacute;c định chỉ ti&ecirc;u tuyển sinh, c&aacute;c điều kiện sơ tuyển, điều kiện x&eacute;t tuyển, tổ hợp x&eacute;t tuyển, ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu ti&ecirc;n của trường&hellip; phải minh bạch, c&ocirc;ng khai, gắn với y&ecirc;u cầu của ng&agrave;nh đ&agrave;o tạo, hướng tới mục đ&iacute;ch lựa chọn th&iacute; sinh c&oacute; học lực tốt, t&acirc;m huyết với ng&agrave;nh nghề&hellip; để n&acirc;ng cao chất lượng đ&agrave;o tạo, đảm bảo khả năng c&oacute; việc l&agrave;m của sinh vi&ecirc;n sau tốt nghiệp.</p> <p>C&aacute;c th&ocirc;ng tin trong đề &aacute;n tuyển sinh phải r&otilde; r&agrave;ng, ch&iacute;nh x&aacute;c, đ&uacute;ng quy định; kh&ocirc;ng được mập mờ, chung chung, dễ g&acirc;y hiểu nhầm cho th&iacute; sinh v&agrave; phụ huynh.</p> <p>Việc x&aacute;c định c&aacute;c tổ hợp x&eacute;t tuyển phải ph&ugrave; hợp với ng&agrave;nh đ&agrave;o tạo; tr&aacute;nh đưa ra c&aacute;c tổ hợp tuyển sinh kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với ng&agrave;nh nghề đ&agrave;o tạo. Việc c&aacute;c trường đưa ra nhiều tổ hợp để x&eacute;t tuyển với mong muốn l&agrave;m tăng cơ hội tr&uacute;ng tuyển cho th&iacute; sinh, tuy nhi&ecirc;n thực tế lại l&agrave;m phức tạp cho c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức x&eacute;t tuyển, l&agrave;m nhiễu th&ocirc;ng tin trong việc lựa chọn tổ hợp đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển của th&iacute; sinh.</p> <p>Đối với c&aacute;c quy định mới c&oacute; ảnh hưởng đến qu&aacute; tr&igrave;nh chuẩn bị đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển của th&iacute; sinh, trường cần sớm c&ocirc;ng bố v&agrave; c&oacute; lộ tr&igrave;nh triển khai thực hiện ph&ugrave; hợp, tạo điều kiện cho th&iacute; sinh c&oacute; đủ thời gian chuẩn bị, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu của trường.</p> <p><em>Năm nay, theo b&agrave;, c&aacute;c tổ hợp truyền thống chiếm tỷ lệ bao nhi&ecirc;u phần trăm trong phương &aacute;n tuyển sinh của c&aacute;c trường ĐH?</em></p> <p><strong>B&agrave; Nguyễn Thu Thủy: </strong>Theo quy định tại Điều 8 <span>Quy chế tuyển sinh </span>hiện h&agrave;nh th&igrave; nguy&ecirc;n tắc lựa chọn tổ hợp c&aacute;c b&agrave;i thi/m&ocirc;n thi để x&eacute;t tuyển được quy định như sau: Sử dụng kết quả của 3 b&agrave;i thi/m&ocirc;n thi, trong đ&oacute; c&oacute; &iacute;t nhất một trong hai b&agrave;i thi To&aacute;n, Ngữ văn để x&eacute;t tuyển. C&aacute;c b&agrave;i thi/m&ocirc;n thi đưa v&agrave;o tổ hợp để x&eacute;t tuyển phải gắn với y&ecirc;u cầu của ng&agrave;nh đ&agrave;o tạo; kh&ocirc;ng sử dụng nhiều hơn 4 tổ hợp b&agrave;i thi/m&ocirc;n thi để x&eacute;t tuyển cho một ng&agrave;nh (những tổ hợp chỉ thay đổi c&aacute;c ngoại ngữ kh&aacute;c nhau được coi l&agrave; một tổ hợp).</p> <p>Hiệu trưởng cơ sở đ&agrave;o tạo chịu tr&aacute;ch nhiệm giải tr&igrave;nh về quy tr&igrave;nh, cơ sở x&aacute;c định tổ hợp tuyển sinh. Đối với c&aacute;c trường, ng&agrave;nh c&oacute; thi năng khiếu, sử dụng kết quả của 3 b&agrave;i thi/m&ocirc;n thi, trong đ&oacute;, c&oacute; &iacute;t nhất một b&agrave;i thi/m&ocirc;n thi To&aacute;n hoặc Ngữ văn kết hợp với kết quả thi năng khiếu để x&eacute;t tuyển.</p> <p>Với nguy&ecirc;n tắc lựa chọn tổ hợp tr&ecirc;n, nhiều trường đ&atilde; kết hợp để tạo ra c&aacute;c tổ hợp, đặc biệt l&agrave; với c&aacute;c tổ hợp c&oacute; m&ocirc;n năng khiếu.</p> <p>Năm 2020, chưa c&oacute; thống k&ecirc; đầy đủ n&ecirc;n chưa biết ch&iacute;nh x&aacute;c tỷ lệ c&aacute;c tổ hợp truyền thống chiếm bao nhi&ecirc;u phần trăm trong phương &aacute;n tuyển sinh của c&aacute;c trường ĐH, CĐ.</p> <p>Năm 2018 v&agrave; năm 2019 c&aacute;c trường sử dụng tr&ecirc;n 150 tổ hợp để x&eacute;t tuyển. Trong đ&oacute;, c&oacute; 5 tổ hợp x&eacute;t tuyển truyền thống (A00, D01, A01, B00, C00) lu&ocirc;n chiếm tr&ecirc;n 90% nguyện vọng đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển. C&aacute;c tổ hợp truyền thống với c&aacute;c m&ocirc;n thi chủ yếu v&agrave; c&oacute; t&iacute;nh li&ecirc;n quan đến nhau vẫn l&agrave; điều kiện tuyển sinh của phần lớn c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c trường. Hơn 140 tổ hợp kh&aacute;c c&oacute; th&iacute; sinh đăng k&yacute; nhưng chỉ chiếm gần 10% số nguyện vọng ĐKXT. Nhiều tổ hợp do c&aacute;c trường đưa ra kh&ocirc;ng c&oacute;, hoặc c&oacute; rất &iacute;t th&iacute; sinh đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển. Nếu c&oacute; đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển bằng c&aacute;c tổ hợp n&agrave;y th&igrave; th&iacute; sinh cũng để ở c&aacute;c nguyện vọng c&oacute; mức ưu ti&ecirc;n rất thấp.</p> <p>C&aacute;c tổ hợp &iacute;t th&ocirc;ng dụng hầu như kh&ocirc;ng được c&aacute;c trường tốt v&agrave; rất &iacute;t th&iacute; sinh tốt lựa chọn n&ecirc;n hầu như kh&ocirc;ng ph&aacute;t huy t&aacute;c dụng (trừ c&aacute;c ng&agrave;nh li&ecirc;n quan đến năng khiếu).</p> <p>Năm 2018 v&agrave; 2019 c&oacute; tr&ecirc;n 85,5% th&iacute; sinh tr&uacute;ng tuyển ở 5 tổ hợp truyền thống đ&atilde; n&ecirc;u.</p> <p>Như đ&atilde; n&oacute;i ở tr&ecirc;n, việc c&aacute;c trường đưa ra nhiều tổ hợp để x&eacute;t tuyển với mong muốn l&agrave;m tăng cơ hội tr&uacute;ng tuyển cho th&iacute; sinh, tuy nhi&ecirc;n thực tế lại l&agrave;m phức tạp cho c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức x&eacute;t tuyển, l&agrave;m nhiễu th&ocirc;ng tin trong việc th&iacute; sinh lựa chọn tổ hợp đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển.</p> <p><em>So với những năm trước, năm 2020, phương thức tuyển sinh m&agrave; c&aacute;c trường đều đưa ra phong ph&uacute; đa dạng hơn. Theo b&agrave;, th&iacute; sinh cần ch&uacute; &yacute; những g&igrave; để kh&ocirc;ng bị bối rối khi lựa chọn nguyện vọng cũng như phương thức x&eacute;t tuyển để c&oacute; hội tr&uacute;ng tuyển cao v&agrave;o ng&agrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch? </em></p> <p><strong>B&agrave; Nguyễn Thu Thủy: </strong>C&aacute;c cơ sở đ&agrave;o tạo được tự chủ trong việc x&aacute;c định phương thức tuyển sinh như thi tuyển, x&eacute;t tuyển v&agrave; kết hợp giữa thi tuyển với x&eacute;t tuyển.</p> <p>Qua đề &aacute;n tuyển sinh đ&atilde; c&ocirc;ng khai tr&ecirc;n cổng th&ocirc;ng tin điện tử của c&aacute;c trường, hầu hết c&aacute;c trường vẫn sử dụng kết quả thi THPT v&agrave; kết quả học tập THPT để x&eacute;t tuyển. C&ocirc;ng t&aacute;c tuyển sinh của c&aacute;c trường thuộc khối ng&agrave;nh C&ocirc;ng an v&agrave; Qu&acirc;n đội giữ ổn định như c&aacute;c năm trước.</p> <p>Việc c&aacute;c trường sử dụng nhiều phương thức x&eacute;t tuyển trong tuyển sinh sẽ tăng cơ hội tr&uacute;ng tuyển v&agrave; lựa chọn v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; c&aacute;c trường y&ecirc;u th&iacute;ch của m&igrave;nh, tuy nhi&ecirc;n việc n&agrave;y cũng l&agrave;m cho th&iacute; sinh bối rối khi đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển v&agrave; khi c&oacute; nhiều trường c&ugrave;ng c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o tr&uacute;ng tuyển.</p> <p>Quy chế tuyển sinh hiện h&agrave;nh đ&atilde; quy định: &quot;Th&iacute; sinh x&aacute;c nhận nhập học v&agrave;o trường đ&atilde; tr&uacute;ng tuyển trong thời hạn quy định bằng c&aacute;ch gửi bản ch&iacute;nh Giấy chứng nhận kết quả thi đến trường trực tiếp hoặc bằng h&igrave;nh thức thư chuyển ph&aacute;t nhanh, th&iacute; sinh đ&atilde; x&aacute;c nhận nhập học th&igrave; kh&ocirc;ng được tham gia x&eacute;t tuyển ở c&aacute;c trường kh&aacute;c&quot;<em>. </em>V&igrave; vậy, th&iacute; sinh cần c&acirc;n nhắc v&agrave; quyết định lựa chọn ng&agrave;nh tr&uacute;ng tuyển y&ecirc;u th&iacute;ch để nộp Giấy chứng nhận kết quả thi v&agrave; nhập học.</p> <p><em>Với c&aacute;c trường ĐH, Bộ GD&amp;ĐT c&oacute; lưu &yacute; g&igrave; kh&ocirc;ng</em><em>, thưa b&agrave;</em><em>?</em></p> <p><strong>B&agrave; Nguyễn Thu Thủy:</strong> Thực hiện đ&uacute;ng quy định của Luật Gi&aacute;o dục đại học, Quy chế tuyển sinh v&agrave; c&aacute;c văn bản quy phạm ph&aacute;p luật về tuyển sinh, c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục đại học, c&aacute;c trường cao đẳng c&oacute; đ&agrave;o tạo ng&agrave;nh Gi&aacute;o vi&ecirc;n Mầm non tự chủ v&agrave; chịu tr&aacute;ch nhiệm giải tr&igrave;nh về c&ocirc;ng t&aacute;c tuyển sinh.</p> <p>C&aacute;c trường cần tu&acirc;n thủ nghi&ecirc;m c&aacute;c quy định trong Quy chế tuyển sinh ban h&agrave;nh k&egrave;m theo Th&ocirc;ng tư 09/TT-BGDĐT ng&agrave;y 07 th&aacute;ng 5 năm 2020 của Bộ GD&amp;ĐT.</p> <p>C&aacute;c trường lưu &yacute; trong việc th&ocirc;ng b&aacute;o tr&uacute;ng tuyển nhập học đối với phương thức x&eacute;t tuyển kh&ocirc;ng sử dụng kết quả thi THPT. C&aacute;c trường kh&ocirc;ng được th&ocirc;ng b&aacute;o kết quả x&eacute;t tuyển, kết quả tr&uacute;ng tuyển, điểm tr&uacute;ng tuyển&hellip; khi người học chưa tốt nghiệp THPT.</p> <p>Bộ GD&amp;ĐT sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra c&ocirc;ng t&aacute;c tuyển sinh của c&aacute;c trường v&agrave; c&aacute;c b&ecirc;n li&ecirc;n quan tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c tuyển sinh theo c&aacute;c quy định hiện h&agrave;nh, nếu ph&aacute;t hiện sai phạm sẽ xử l&yacute; nghi&ecirc;m theo quy định.</p> <div>&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Sinh viên VinUni học cách “tư duy khởi nghiệp” – sớm thất bại để sẵn sàng cho thành công

Sinh viên VinUni học cách “tư duy khởi nghiệp” – sớm thất bại để sẵn sàng cho thành công

“Điều chúng tôi muốn hỗ trợ sinh viên là trong quá trình đó các em học được kỹ năng, tư duy khởi nghiệp và trở thành một doanh nhân khởi nghiệp, điều mà các em có thể áp dụng ở mọi mặt của cuộc sống, ngay cả trong đời sống hàng ngày và cả sự nghiệp sau này”, TS Phí Thị Linh Giang, Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp, Trường Đại học VinUni chia sẻ.
back to top