Dân tố bị chiếm nhà, cơ quan tố tụng hành xử trái ngược nhau: Tòa tuyên phạt tội xâm phạm chỗ ở

Trong bài trước, Thanh Niên phản ánh cơ quan tiến hành tố tụng và chính quyền Q.6 (TP.HCM) “lúng túng” trong việc xử lý hành vi bẻ khóa, chiếm nhà của gia đình bà N.T.N; không xử lý hình sự.  Nhưng trong một vụ việc tương tự, cơ quan tố tụng lại có quan điểm khác.

<div> <div>TAND TP.HCM sắp x&eacute;t xử ph&uacute;c thẩm vụ &aacute;n &ldquo;x&acirc;m phạm chỗ ở của c&ocirc;ng d&acirc;n&rdquo; đối với bị c&aacute;o Nguyễn Hồng Ng&acirc;n (50 tuổi, ngụ Q.2, TP.HCM). Vụ &aacute;n từng bị TAND TP.HCM xử ph&uacute;c thẩm (lần 1) trả hồ sơ, y&ecirc;u cầu cấp sơ thẩm, cơ quan tiến h&agrave;nh tố tụng Q.7 (TP.HCM) điều tra bổ sung v&agrave;o năm 2018. Đến năm 2019, Viện KSND (VKS) Q.7 tiếp tục truy tố Nguyễn Hồng Ng&acirc;n ra t&ograve;a về tội danh tr&ecirc;n. Th&aacute;ng 10.2019, TAND Q.7 tuy&ecirc;n phạt bị c&aacute;o Ng&acirc;n 6 th&aacute;ng t&ugrave;. <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/16/qe.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <table align="center"> <tbody> <tr> <td> <p>Khu nh&agrave; nơi c&oacute; căn hộ b&agrave; Ng&acirc;n bẻ kh&oacute;a, x&acirc;m nhập tr&aacute;i ph&eacute;p</p> <p>ẢNH: KHẢ H&Ograve;A</p> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td> <div> <div> <div> <div> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <h2>Gọi thợ kh&oacute;a ph&aacute; cửa nh&agrave; đ&atilde; b&aacute;n</h2> <div>Theo hồ sơ vụ &aacute;n, năm 2004, Nguyễn Hồng Ng&acirc;n mua một căn hộ tại P.T&acirc;n Phong (Q.7). Đến đầu năm 2012, th&ocirc;ng qua m&ocirc;i giới, b&agrave; Ng&acirc;n b&aacute;n căn hộ tr&ecirc;n cho b&agrave; T.T.T.Q với gi&aacute; 5,4 tỉ đồng. Sau đ&oacute;, b&agrave; Q. thanh to&aacute;n gần 5 tỉ đồng cho Ng&acirc;n th&ocirc;ng qua giao dịch tại ng&acirc;n h&agrave;ng. Hơn 400 triệu đồng c&ograve;n lại, hai b&ecirc;n thỏa thuận khi n&agrave;o Ng&acirc;n sang t&ecirc;n căn hộ sẽ thanh to&aacute;n. Tại thời điểm nay, Ng&acirc;n cũng b&agrave;n giao hồ sơ gốc căn hộ v&agrave; b&agrave;n giao căn hộ cho b&agrave; Q. ở. Từ th&aacute;ng 5.2012, b&agrave; Q. c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh dọn v&agrave;o ở tại đ&acirc;y.</div> <div>Trong th&aacute;ng 6.2015, Ng&acirc;n gửi email cho b&agrave; Q. y&ecirc;u cầu được thanh to&aacute;n tiếp 250 triệu đồng, nhưng b&agrave; Q. kh&ocirc;ng đồng &yacute;, v&igrave; c&aacute;c b&ecirc;n chưa sang t&ecirc;n tr&ecirc;n sổ hồng theo thỏa thuận.</div> <div>Cũng th&ocirc;ng qua email trao đổi, Ng&acirc;n biết gia đ&igrave;nh b&agrave; Q. đang ở &Uacute;c, n&ecirc;n ng&agrave;y 27.6.2015, Ng&acirc;n c&ugrave;ng con trai (sinh năm 2000) đến căn hộ, nhờ bảo vệ khu chung cư k&ecirc;u thợ kh&oacute;a đến mở kh&oacute;a căn hộ. Sau đ&oacute;, Ng&acirc;n v&agrave; con trai tự &yacute; v&agrave;o ở trong căn hộ. Đến ng&agrave;y 29.6.2015, người nh&agrave; b&agrave; Q. ph&aacute;t hiện sự việc, tố gi&aacute;c h&agrave;nh vi ph&aacute; kh&oacute;a cửa v&agrave;o căn hộ của Ng&acirc;n đến c&ocirc;ng an.</div> <div>Nhận tin b&aacute;o tố gi&aacute;c, c&ocirc;ng an kiểm tra, ph&aacute;t hiện Ng&acirc;n v&agrave; con trai đang ở trong căn hộ của b&agrave; Q. Qua kiểm tra t&uacute;i x&aacute;ch đeo tr&ecirc;n người Ng&acirc;n, c&ocirc;ng an ph&aacute;t hiện một số giấy tờ của b&agrave; Q. Điều tra sự việc, C&ocirc;ng an Q.7 khởi tố Ng&acirc;n về tội &ldquo;x&acirc;m phạm chỗ ở của c&ocirc;ng d&acirc;n&rdquo;. Năm 2017, TAND Q.7 xử sơ thẩm lần 1 tuy&ecirc;n phạt Ng&acirc;n 6 th&aacute;ng t&ugrave; nhưng cho hưởng &aacute;n treo. Tuy nhi&ecirc;n, năm 2018, TAND TP.HCM xử ph&uacute;c thẩm lần 1 hủy &aacute;n, trả hồ sơ để điều tra, truy tố, x&eacute;t xử lại.</div> <div>Năm 2019, VKS TP.HCM tiếp tục truy tố Ng&acirc;n về tội &ldquo;x&acirc;m phạm chỗ ở của c&ocirc;ng d&acirc;n&rdquo;. Tại phi&ecirc;n t&ograve;a sơ thẩm lần 2 tại TAND Q.7, Ng&acirc;n khai bị c&aacute;o c&ugrave;ng con trai c&oacute; v&agrave;o căn hộ, c&oacute; nhờ thợ kh&oacute;a mở cửa v&agrave; thay ổ kh&oacute;a, v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; căn hộ của bị c&aacute;o. Khi được chủ tọa hỏi về thủ tục mua b&aacute;n, b&agrave;n giao căn hộ v&agrave; c&aacute;c lần chuyển tiền mua b&aacute;n căn hộ th&igrave; Ng&acirc;n im lặng.</div> <div>Ngo&agrave;i ra, bản &aacute;n ph&uacute;c thẩm lần 1 năm 2018 của TAND TP.HCM nhận định, bị c&aacute;o tr&igrave;nh b&agrave;y hợp đồng mua b&aacute;n giữa c&aacute;c b&ecirc;n được lập l&agrave; giả c&aacute;ch nhằm để b&agrave; Q. vay tiền ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; bị c&aacute;o chỉ nhận của b&agrave; Q. 540 triệu đồng; thực tế b&agrave; Q. kh&ocirc;ng ở căn hộ tr&ecirc;n m&agrave; thường xuy&ecirc;n ở nước ngo&agrave;i; việc v&agrave;o căn hộ v&agrave; thay kh&oacute;a đều được bị c&aacute;o b&aacute;o cho b&agrave; Q... V&igrave; vậy cấp x&eacute;t xử ph&uacute;c thẩm lần 1 y&ecirc;u cầu phải l&agrave;m r&otilde; căn hộ c&oacute; phải l&agrave; chỗ ở hợp ph&aacute;p của b&agrave; Q. được ph&aacute;p luật c&ocirc;ng nhận, bảo vệ v&agrave; h&agrave;nh vi của bị c&aacute;o v&agrave;o trong căn hộ n&agrave;y, h&agrave;nh vi x&acirc;m nhập tr&aacute;i ph&aacute;p luật chỗ ở của người kh&aacute;c.</div> <div>Từ y&ecirc;u cầu n&agrave;y của t&ograve;a ph&uacute;c thẩm lần 1, v&agrave; d&ugrave; bị c&aacute;o d&ugrave;ng &ldquo;quyền im lặng&rdquo; khi vụ &aacute;n được x&eacute;t xử lại, HĐXX sơ thẩm lần 2 đ&atilde; căn cứ v&agrave;o c&aacute;c t&agrave;i liệu kh&aacute;c c&oacute; trong hồ sơ vụ &aacute;n, lời khai tại phi&ecirc;n t&ograve;a của người l&agrave;m chứng v&agrave; đương sự kh&aacute;c để nhận định bị c&aacute;o Ng&acirc;n phạm tội &ldquo;x&acirc;m phạm chỗ ở của c&ocirc;ng d&acirc;n&rdquo; v&agrave; tuy&ecirc;n phạt 6 th&aacute;ng t&ugrave;.</div> <div> <table> <tbody> <tr> <td> <div> <div> <div> <div>Th&aacute;ng 5.2020, Cơ quan CSĐT C&ocirc;ng an TP.HCM c&oacute; kết luận điều tra bổ sung, đề nghị VKS c&ugrave;ng cấp truy tố Nguyễn Hải Nam (45 tuổi, nguy&ecirc;n Ph&oacute; ch&aacute;nh &aacute;n TAND Q.4, TP.HCM) v&agrave; L&acirc;m Ho&agrave;ng T&ugrave;ng (29 tuổi, nguy&ecirc;n giảng vi&ecirc;n Trường Đ&agrave;o tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm s&aacute;t tại TP.HCM) về tội &ldquo;x&acirc;m phạm chỗ ở của người kh&aacute;c&rdquo;.</div> <div>Kết luận điều tra x&aacute;c định, xuất ph&aacute;t từ tranh chấp hợp đồng mua b&aacute;n căn nh&agrave; 29 Nguyễn Bỉnh Khi&ecirc;m (P.Đa Kao, Q.1) giữa b&agrave; Ho&agrave;ng Trọng Anh Chi v&agrave; b&agrave; Ho&agrave;ng Thị Thu Thảo, chiều 19.9.2019, khi b&agrave; Thảo kh&ocirc;ng c&oacute; nh&agrave;, L&acirc;m Ho&agrave;ng T&ugrave;ng, Nguyễn Hải Nam c&ugrave;ng một số người kh&aacute;c đ&atilde; x&ocirc;ng v&agrave;o căn nh&agrave; n&agrave;y, d&ugrave;ng vũ lực v&agrave; g&acirc;y sức &eacute;p tinh thần đuổi những người trong nh&agrave; ra khỏi nh&agrave; v&agrave; chiếm giữ căn nh&agrave; đến ng&agrave;y 28.9.2019.</div> <div>Sau khi chiếm giữ căn nh&agrave;, bị can T&ugrave;ng giao cho c&ocirc;ng ty bảo vệ tr&ocirc;ng coi; kh&ocirc;ng cho người nh&agrave; của b&agrave; Thảo v&agrave;o nh&agrave;. Tại CQĐT, 2 bị can kh&ocirc;ng thừa nhận h&agrave;nh vi phạm tội.</div> <div>Tuy nhi&ecirc;n, căn cứ v&agrave;o t&agrave;i liệu điều tra v&agrave; chứng cứ thu thập được, CQĐT đ&aacute;nh gi&aacute; đủ cơ sở kết luận h&agrave;nh vi của L&acirc;m Ho&agrave;ng T&ugrave;ng, Nguyễn Hải Nam đ&atilde; phạm v&agrave;o tội &ldquo;x&acirc;m phạm chỗ ở của người kh&aacute;c&rdquo;.</div> <div> <div> <table align="center" width="100%"> <tbody> <tr> <td> <div> <div>&nbsp;</div> </div> <div> <div> <p>V&igrave; sao thẩm ph&aacute;n Nguyễn Hải Nam, giảng vi&ecirc;n L&acirc;m Ho&agrave;ng T&ugrave;ng bị bắt?</p> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div> <h2>X&acirc;m phạm tr&aacute;i ph&aacute;p luật chỗ ở</h2> <div>HĐXX sơ thẩm lần 2 ph&acirc;n t&iacute;ch, d&ugrave; Ng&acirc;n khai kh&ocirc;ng mua b&aacute;n căn hộ với b&agrave; Q. v&agrave; kh&ocirc;ng nhận số tiền b&aacute;n căn hộ gần 5 tỉ đồng, m&agrave; chỉ nhận 540 triệu đồng l&agrave; tiền thu&ecirc; nh&agrave; m&agrave; b&agrave; Q. trả cho bị c&aacute;o, song chứng cứ l&agrave; c&aacute;c sao k&ecirc; m&agrave; CQĐT thu thập từ c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng nơi bị c&aacute;o mở t&agrave;i khoản, đều thể hiện b&agrave; Q. đ&atilde; chuyển tiền mua b&aacute;n căn hộ v&agrave;o t&agrave;i khoản của bị c&aacute;o nhiều lần với tổng số tiền gần 4,8 tỉ đồng.</div> <div>Đồng thời, dựa v&agrave;o lời khai của người l&agrave;m chứng, việc bị c&aacute;o giao giấy tờ căn hộ v&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a căn hộ cho b&agrave; Q. sử dụng (theo phần 4 phụ lục hợp đồng đặt cọc), đủ căn cứ x&aacute;c định bị c&aacute;o đ&atilde; thực hiện c&aacute;c giao dịch chuyển nhượng căn hộ của m&igrave;nh cho b&agrave; Q. B&agrave; Q. đ&atilde; sử dụng căn hộ n&agrave;y l&agrave;m chỗ ở của m&igrave;nh, đăng k&yacute; tạm tr&uacute; với ch&iacute;nh quyền địa phương.</div> <div>Tại bi&ecirc;n bản x&aacute;c minh ng&agrave;y 2.2.2016, C&ocirc;ng an P.T&acirc;n Phong (Q.7) x&aacute;c nhận b&agrave; Q. c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh c&oacute; ở tại căn hộ từ năm 2012 đến thời điểm tr&ecirc;n; nội dung x&aacute;c minh n&agrave;y ph&ugrave; hợp với thời điểm bị c&aacute;o v&agrave; người bị hại k&yacute; hợp đồng chuyển nhượng căn hộ v&agrave;o đầu năm 2012; bị c&aacute;o giao nh&agrave; v&agrave; bị hại chuyển đến cư tr&uacute; từ năm 2012. Từ đ&oacute;, HĐXX khẳng định căn hộ l&agrave; chỗ ở của b&agrave; Q., được ph&aacute;p luật c&ocirc;ng nhận v&agrave; bảo vệ.</div> <div>Ngo&agrave;i ra, theo HĐXX, căn cứ lời khai của người l&agrave;m chứng l&agrave; &ocirc;ng Đ.H.G (thợ sửa kh&oacute;a) th&igrave; bị c&aacute;o đ&atilde; c&oacute; h&agrave;nh vi tự &yacute; k&ecirc;u thợ kh&oacute;a đến để mở căn hộ khi kh&ocirc;ng c&oacute; sự đồng &yacute; của b&agrave; Q. - l&agrave; h&agrave;nh vi x&acirc;m phạm tr&aacute;i ph&aacute;p luật chỗ ở của c&ocirc;ng d&acirc;n, bất kể tại thời điểm đ&oacute;, b&agrave; Q. c&oacute; hay kh&ocirc;ng c&oacute; mặt ở căn hộ n&agrave;y.</div> <div>&ldquo;Từ nhận định n&ecirc;u tr&ecirc;n, đủ cơ sở x&aacute;c định bị c&aacute;o đ&atilde; x&acirc;m phạm tr&aacute;i ph&aacute;p luật quyền bất khả x&acirc;m phạm về chỗ ở của người kh&aacute;c. Do đ&oacute; đ&atilde; phạm tội x&acirc;m phạm chỗ ở của c&ocirc;ng d&acirc;n, thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều 124 bộ luật H&igrave;nh sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)&rdquo;, bản &aacute;n sơ thẩm lần 2 ph&acirc;n t&iacute;ch.<em>&nbsp;(c&ograve;n tiếp)</em></div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo thanhnien.vn
Nâng mức giá mua ôtô công lên tới 5 tỷ đồng/xe

Nâng mức giá mua ôtô công lên tới 5 tỷ đồng/xe

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; đề xuất giá mua xe công phục vụ bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, tối đa là 5 tỷ đồng/xe.
back to top