Nguồn gốc của giống chó cao nhất thế giới

Tổ tiên của giống Great Dane có nguồn gốc từ Ai Cập, cách thời đại chúng ta khoảng 5.000 năm. Những chú chó săn lợn rừng lớn cực kỳ giống với loại Great Dane đời đầu xuất hiện ở Hy Lạp cổ đại, trong các bức bích họa từ Tiryns có niên đại từ thế kỷ 14 đến thế kỷ thứ 13 TCN.

<div> <figure class="article-avatar cms-body"><img alt="Nguồn gốc của giống chó cao nhất thế giới " src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/28/tien_phong_giong_cho_cao_mzgy(1).jpg" title="Nguồn gốc của giống chó cao nhất thế giới " /></figure> <div>&nbsp;</div> <div> <div><strong>Thế kỷ 16</strong><br /> <br /> V&agrave;o giữa thế kỷ 16, giới qu&yacute; tộc ở nhiều nước ch&acirc;u &Acirc;u đ&atilde; nhập khẩu những con ch&oacute; mạnh mẽ, ch&acirc;n d&agrave;i từ Anh, vốn l&agrave; con lai giữa Ch&oacute; săn Ailen v&agrave; Ch&oacute; Ngao của Anh. Con lai c&oacute; c&aacute;c k&iacute;ch cỡ v&agrave; kiểu h&igrave;nh kh&aacute;c nhau v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; giống ch&oacute; ch&iacute;nh thức n&agrave;o cả. Loại n&agrave;y được gọi l&agrave; &quot;Englische Docke&quot;, &quot;Englische Tocke&quot;&nbsp; sau n&agrave;y được viết th&agrave;nh &quot;Dogge&quot; hoặc &quot;Englischer Hund&quot; ở Đức. T&ecirc;n ban đầu c&oacute; nghĩa đơn giản l&agrave; &quot;ch&oacute; Anh&quot;. Ở c&aacute;c nước ch&acirc;u &Acirc;u kh&aacute;c cũng c&oacute; những thuật ngữ tương tự. Sau đ&oacute; từ &ldquo;dog&rdquo; trong tiếng Anh được d&ugrave;ng để chỉ c&aacute;c giống ch&oacute; molosser ở Đức v&agrave; ở Ph&aacute;p.<br /> <br /> <strong>Thế kỷ 17</strong><br /> &nbsp; <div><img alt="Nguồn gốc của giống có cao nhất thế giới – Great Dane - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/28/dogs_456467_1920_1024x683_wndq.jpg" /></div> <div><span>Ch&oacute; Great Dane c&ograve;n non.</span></div> Kể từ đầu thế kỷ 17, những con ch&oacute; n&agrave;y được giới qu&yacute; tộc Đức tự lai giống.<br /> <br /> <strong>Thế kỉ 19</strong><br /> <br /> C&aacute;i t&ecirc;n &ldquo;Englische Dogge&rdquo; vẫn được d&ugrave;ng phổ biến cho đến thế kỷ 19. Trong nhiều thế kỉ, t&ecirc;n gọi n&agrave;y kh&ocirc;ng c&ograve;n n&oacute;i về nguồn gốc, m&agrave; thay v&agrave;o đ&oacute; l&agrave; gi&uacute;p chỉ ra t&iacute;nh đặc trưng của n&oacute;. Cũi ch&oacute; được đặt t&ecirc;n l&agrave; &quot; englische Stall&quot; (cũi ch&oacute; Anh) v&agrave; những người nu&ocirc;i ch&oacute; l&agrave; &quot;englische Hunds-Jungen&quot; (những người giữ ch&oacute; Anh). Tương tự như vậy đối với c&aacute;c loại ch&oacute; kh&aacute;c được đặt t&ecirc;n theo c&aacute;c quốc gia, ch&uacute;ng kh&ocirc;ng nhất thiết phải li&ecirc;n quan tới quốc gia đ&oacute;.<br /> <br /> Great Dane được nu&ocirc;i l&agrave;m ch&oacute; săn t&igrave;m gấu, lợn rừng v&agrave; nai ở c&aacute;c cung điện. Giống đẹp nhất v&agrave; mạnh nhất l&agrave; &lsquo;Kammerhunde&rdquo; (ch&oacute; trong ph&ograve;ng) được đeo v&ograve;ng cổ mạ v&agrave;ng v&agrave; ban đ&ecirc;m được ngủ trong ph&ograve;ng ngủ của l&atilde;nh ch&uacute;a. Chỗ ngủ của ch&uacute;ng rất lớn v&agrave; thường được phủ da th&uacute; hoặc da gấu. Nhiệm vụ của ch&uacute;ng l&agrave; bảo vệ ho&agrave;ng tử đang ngủ chống lại s&aacute;t thủ. Giống ch&oacute; đẹp thứ hai được đặt t&ecirc;n l&agrave; &quot;Leibhunde&quot; (ch&oacute; y&ecirc;u th&iacute;ch) v&agrave; được đeo v&ograve;ng cổ&nbsp; bạc. Tất cả số c&ograve;n lại vẫn c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; &ldquo;Englische Docken&rdquo;. Ch&uacute;ng kh&ocirc;ng c&oacute; v&ograve;ng cổ đặc biệt v&agrave; được nhốt trong cũi<br /> &nbsp; <div><img alt="Nguồn gốc của giống có cao nhất thế giới – Great Dane - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/28/tai_xuong_qudi.jpg" /></div> <div><span>Ch&oacute; Great Dane.&nbsp;</span></div> V&agrave;o giữa thế kỷ 19, giống ch&oacute; n&agrave;y lại được ch&uacute; &yacute; đến khi nở rộ lai giống ch&oacute; v&agrave; tạo ra c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ ch&oacute; kiểng dưới c&aacute;i t&ecirc;n &quot;Ulmer Dogge&quot; v&agrave; &quot;D&auml;nische Dogge&quot;. Ở c&aacute;c nước n&oacute;i tiếng Anh, n&oacute; ban đầu được gọi l&agrave; &quot;ch&oacute; săn lợn rừng Đức&quot;. Trong s&aacute;ch hướng dẫn của nước Anh c&aacute;i t&ecirc;n &quot;ch&oacute; săn lợn rừng Đức&quot; chỉ được đổi th&agrave;nh &quot;Great Dane&quot; sau 1894. Một số nh&agrave; lai tạo người Đức đ&atilde; cố gắng phổ biến c&aacute;i t&ecirc;n &quot;ch&oacute; giống Đức&quot; hoặc &quot;ch&oacute; ngao Đức&quot;&nbsp; tr&ecirc;n thị trường tiếng Anh, bởi v&igrave; giống ch&oacute; n&agrave;y l&agrave; ch&oacute; qu&yacute; tộc sang trong chứ kh&ocirc;ng phải ch&oacute; l&agrave;m việc. Tuy nhi&ecirc;n, những c&aacute;i t&ecirc;n n&agrave;y kh&ocirc;ng được chấp nhận. &quot;Dogge&quot; nghe c&oacute; vẻ kỳ lạ v&agrave; x&eacute;t t&igrave;nh h&igrave;nh ch&iacute;nh trị b&acirc;y giờ kh&ocirc;ng ai muốn c&oacute; một con ch&oacute; Đức hoặc thậm ch&iacute; l&agrave; &quot;Reichshund&quot;.<br /> <br /> <strong>Great Dane v&agrave; những điều th&uacute; vị</strong><br /> <br /> - Những ch&uacute; ch&oacute; giống như Great Dane đ&atilde; được t&igrave;m thấy ở Ai Cập 3000 TCN.<br /> <br /> - Mỗi năm người ta thường bầu chọn ch&uacute; ch&oacute; cao nhất. Những người nắm giữ kỷ lục trước đ&oacute;, bao gồm Gibson (107 cm), Titan (107,3 cm) v&agrave; George (110 cm) đ&atilde; bị bỏ lại ph&iacute;a sau, bởi ch&uacute; ch&oacute; Zeus cao đến 112.<br /> &nbsp; <div><img alt="Nguồn gốc của giống có cao nhất thế giới – Great Dane - ảnh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/28/1_xxgt.jpg" />&nbsp;</div> <div><span>Ch&uacute; ch&oacute; Scooby-Doo được thiết kế dựa tr&ecirc;n giống ch&oacute; Great Dane.&nbsp;</span></div> - Scooby-Doo, nh&acirc;n vật nổi tiếng của h&atilde;ng Hanna-Barbera, được nh&agrave; thiết kế hoạt h&igrave;nh Iwao Takamoto thiết kế dựa tr&ecirc;n một ch&uacute; Great Dane. Takamoto dựa tr&ecirc;n những bản ph&aacute;c thảo do một nh&acirc;n vi&ecirc;n Hanna-Barbera c&oacute; nu&ocirc;i giống ch&oacute; n&agrave;y đưa cho anh. Scooby gần giống với Great Dane, mặc d&ugrave; đu&ocirc;i của n&oacute; d&agrave;i hơn, mang h&igrave;nh d&aacute;ng gần giống với đu&ocirc;i của một con m&egrave;o.<br /> <br /> - Phối giống c&aacute;c m&agrave;u harlequin, merle v&agrave; trắng với nhau, l&agrave; một h&agrave;nh động g&acirc;y tranh c&atilde;i ở, v&iacute; dụ ở Đức h&agrave;nh động n&agrave;y bị cấm theo luật bảo vệ động vật, bởi v&igrave; bố mẹ thường c&oacute; cặp gen lặn, g&acirc;y ra điếc v&agrave; m&ugrave; ở ch&oacute; con sơ sinh.</div> <p>&nbsp;</p> <p>Bảo Tuấn (Tổng hợp)</p> </div> <div> <ul> <li>&nbsp;</li> <li> <div><svg _xml3a_space="preserve" _xmlns3a_xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" enable-background="new 127.9 0 536.2 612" id="Layer_1" style="width: 24px; margin-top: 10px; }" version="1.1" viewbox="127.9 0 536.2 612" x="0px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" y="0px"><g><path d="M605.1,486.4H370c-21.1,0-36.5-1.4-45.6-4.9c-15.4-5.6-23.2-17.5-23.2-35.1c0-15.4,6.3-32.3,19.7-49.1L488.6,167H377.8c-54,0-69.5-19.7-69.5-59s30.2-58.3,84.9-58.3h201.4c25.3,0,42.8,1.4,51.9,4.2c7,2.1,12.6,4.2,16.8,7.7V51.2c0-25.3-26.7-51.9-51.9-51.9H179.8C154.6,0,127.9,26,127.9,51.2v433c0,25.3,26.7,51.9,51.9,51.9h84.9l-0.7,75.8l105.3-75.8h243.5c25.3,0,51.9-26.7,51.9-51.9V473C650.8,482.2,631.1,486.4,605.1,486.4z" fill="#FFFFFF"></path><path d="M486.5,372.7h119.3c25.3,0,44.9,3.5,58.3,10.5V125.6c-3.5,6.3-8.4,13.3-14,20.4L486.5,372.7z" fill="#FFFFFF"></path></g></svg></div> </li> </ul> </div> </div>

Theo www.tienphong.vn
Đặc sản nhất định phải thử khi đến Quy Nhơn

Đặc sản nhất định phải thử khi đến Quy Nhơn

Quy Nhơn là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, bờ biển trong xanh, bãi cát trắng mịn. Ngoài ra, nơi đây còn có nền ẩm thực phong phú, đa dạng với rất nhiều món ăn ngon, hấp dẫn. 
back to top