Người nào ở TP HCM được nhận hỗ trợ?

Công nhân, giáo viên mầm non, tài xế xe ôm, người bán hàng rong... ở  TP HCM bị mất việc do ảnh hưởng của Covid-19 được hỗ trợ mỗi tháng một triệu đồng, trong 3 tháng.

<div> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 18/4, &ocirc;ng L&ecirc; Minh Tấn, Gi&aacute;m đốc Sở Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội TP HCM, cho biết c&oacute; khoảng 600.000 c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n&nbsp;bị ngừng việc, mất việc nhưng kh&ocirc;ng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được hỗ trợ theo Nghị quyết của HĐND TP HCM.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&acirc;y l&agrave; những người l&agrave;m việc tại doanh nghiệp,&nbsp;hộ kinh doanh,&nbsp;trường mầm non ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập, nh&oacute;m lớp mẫu gi&aacute;o&nbsp;tư thục. Từ&nbsp;th&aacute;ng 4 đến th&aacute;ng&nbsp;6/2020, mỗi người được nhận một triệu đồng.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/04/18/giai-cuu-giao-vien-5705-158230-8075-8831-1587200787.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=UX0wZsb0EwjTc_kD9ww8QQ" itemprop="url" /> <meta content="680" itemprop="width" /> <meta content="460" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/04/19/i1-vnexpress-vnecdn-net_giai-cuu-giao-vien-5705-158230-8075-8831-1587200787.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/04/18/giai-cuu-giao-vien-5705-158230-8075-8831-1587200787.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=8pt01I1RCWqkYTAE3EKRlg 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/04/18/giai-cuu-giao-vien-5705-158230-8075-8831-1587200787.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=MqxBOBW8df5hFQ4klWOm1g 2x" media="(min-width: 768px)" /><img alt="Cô giáo Kim Anh và Bích Phương ở phường Thạnh Xuân (quận 12, TP HCM) mở quán nước trước cửa trường mầm non vì thất nghiệp trong mùa Covid-19. Ảnh:Phan Diệp." src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/19/i1-vnexpress-vnecdn-net_giai-cuu-giao-vien-5705-158230-8075-8831-1587200787.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p style="text-align: justify;">C&ocirc; gi&aacute;o Kim Anh v&agrave; B&iacute;ch Phương ở phường Thạnh Xu&acirc;n (quận 12, TP HCM) mở qu&aacute;n nước trước cửa trường mầm non v&igrave; thất nghiệp trong m&ugrave;a Covid-19. Ảnh:&nbsp;<em>Phan Diệp.</em></p> </figcaption> <p style="text-align: justify;">Để được hỗ trợ, người mất việc l&agrave;m đơn gửi hiệu trưởng, l&atilde;nh đạo doanh nghiệp, c&ocirc;ng ty, chủ cơ sở sản xuất... để c&aacute;c đơn vị lập danh s&aacute;ch, đề nghị c&ocirc;ng đo&agrave;n cơ sở v&agrave; cơ quan bảo hiểm x&atilde; hội x&aacute;c nhận.</p> <p style="text-align: justify;">15 ng&agrave;y sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan chức năng sẽ thẩm định v&agrave; chuyển tiền hỗ trợ cho người lao động. C&aacute;c Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục quận, huyện sẽ gửi kinh ph&iacute; cho UBND phường, x&atilde; để chuyển cho c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Tổng số tiền hỗ trợ l&agrave; khoảng 1.800 tỷ đồng, lấy từ nguồn thu nhập tăng th&ecirc;m năm 2020 của c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức th&agrave;nh phố. Do g&oacute;i hỗ trợ được th&agrave;nh phố đưa ra trước g&oacute;i hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Ch&iacute;nh phủ n&ecirc;n người lao động chỉ được nhận hỗ trợ một lần.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Việc hỗ trợ phải đ&uacute;ng đối tượng, c&ocirc;ng khai, minh bạch, kh&ocirc;ng để trục lợi, lợi dụng ch&iacute;nh s&aacute;ch&quot;, &ocirc;ng Tấn n&oacute;i v&agrave; cho biết thủ tục hỗ trợ cần được giải quyết nhanh v&agrave; th&ocirc;ng qua sự gi&aacute;m s&aacute;t chặt chẽ của ch&iacute;nh quyền cơ sở, Mặt trận Tổ quốc v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n thể.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/04/18/Le-Minh-Tan-2824-1586233352-8960-1587193184.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=SyNZa3n90D_DsyN8GpD86Q" itemprop="url" /> <meta content="680" itemprop="width" /> <meta content="465" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/04/19/i1-vnexpress-vnecdn-net_le-minh-tan-2824-1586233352-8960-1587193184.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/04/18/Le-Minh-Tan-2824-1586233352-8960-1587193184.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=2y1ZDkdiSkW0W79LoOeTXg 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/04/18/Le-Minh-Tan-2824-1586233352-8960-1587193184.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=4bb8EJhoiuRANL8Ach6ZYA 2x" media="(min-width: 768px)" /><img alt="Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại buổi họp báo ngày 7/4. Ảnh: Hữu Công" src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/19/i1-vnexpress-vnecdn-net_le-minh-tan-2824-1586233352-8960-1587193184.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng L&ecirc; Minh Tấn, Gi&aacute;m đốc Sở Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội tại buổi họp b&aacute;o ng&agrave;y 7/4. Ảnh: <em>Hữu C&ocirc;ng.</em></p> </figcaption> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, theo Nghị quyết 42 của Ch&iacute;nh phủ,&nbsp;th&agrave;nh phố đang triển khai&nbsp;<strong>ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ lao động&nbsp;tự do</strong> (lao động kh&ocirc;ng c&oacute; hợp đồng) bị mất việc bởi Covid-19 như: người&nbsp;b&aacute;n h&agrave;ng rong, thu gom r&aacute;c, t&agrave;i xế xe &ocirc;m, xe x&iacute;ch l&ocirc;,&nbsp;bảo vệ, bốc v&aacute;c, những người&nbsp;l&agrave;m việc ở&nbsp;c&aacute;c hộ kinh doanh...</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Để được hỗ trợ, họ phải cư tr&uacute; hợp ph&aacute;p tại địa phương. Hiện, UBND v&agrave; c&ocirc;ng an c&aacute;c phường x&atilde; đang l&ecirc;n phương &aacute;n r&agrave; so&aacute;t những người thuộc đối tượng n&agrave;y. Mỗi người sẽ được nhận một triệu đồng mỗi th&aacute;ng,&nbsp;thời gian nhận kh&ocirc;ng qu&aacute; 3 th&aacute;ng. Việc chi trả diễn ra&nbsp;giữa th&aacute;ng 5.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, TP HCM d&agrave;nh 9 tỷ đồng&nbsp;hỗ trợ gần 12.000&nbsp;người b&aacute;n v&eacute; số, mỗi người nhận 750.000 đồng, trong 15 ng&agrave;y c&aacute;c c&ocirc;ng ty xổ số kiến thiết ngừng ph&aacute;t h&agrave;nh v&eacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Khoảng 9.000 hộ ngh&egrave;o, cận ngh&egrave;o của th&agrave;nh phố&nbsp;bị t&aacute;c động bởi Covid-19 (mất việc l&agrave;m, mất nguồn hỗ trợ&nbsp;x&atilde; hội, bu&ocirc;n b&aacute;n ế ẩm) cũng được hỗ trợ 3 triệu đồng trong 3 th&aacute;ng để&nbsp;vượt qua&nbsp;kh&oacute; khăn.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top